Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium
Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser

2 Omsorgsbygg Oslo KF

3 Agenda Kompetanse og erfaring som tildelingskriterium
Kan vi vurdere personlig egnethet? Hvordan vurdere kompetanse / erfaring og personlig egnethet

4 Kompetanse og erfaring som tildelingskriterium

5 Kvalifikasjonskrav vs. Tildelingskriterier
Leverandørens egnethet til å oppfylle kontrakten Vurdering mot en tenkt grense – over listen? Tildelingskriterier Tilbudets godhet Hvilket tilbud oppfyller kriteriene best?

6 Kvalifikasjonskrav FOA § 8-4 / §17-4 (1) Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene, herunder til deres tekniske kvalifikasjoner, finansielle og økonomiske stilling. Vurderingen av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglige kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet. (2) Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og skal stå i forhold til det som skal leveres.

7 Tildelingskriterier Tildeling skal skje enten på bakgrunn av
1. Laveste pris eller 2. Økonomisk mest fordelaktige tilbud

8 Økonomisk mest fordelaktige
FOA § 13-2 / § 22-2 (2) Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for levering eller ferdigstillelse. Bestemmelsen er ikke uttømmende

9 Faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet
Utfordring I kontrakter med tjenesteelement vil faglig kvalifikasjoner og erfaring også si noe om kvaliteten på arbeidet som skal utføres – grensen mellom tilbyder og det tilbudte utviskes. Kan vi legge vekt på tilbudt personells kompetanse og erfaring som et tildelingskriterium? Faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet Kvalitet

10 Konklusjon Kompetanse og erfaring kan benyttes som tildelingskriterium forutsatt at forholdene som vektlegges sier noe om graden av kvaliteten på ytelsen og ikke hvorvidt leverandøren er egnet / har evne til å oppfylle kontrakten Må ikke overlappe med kvalifikasjonskrav - må være forskjellige vurderinger (Sak C-532/06, Lianakis, KOFA 2008/120, 2008/92, 2010/140, 2010/192)

11 Stavanger tingrett, 8. april 2014
Utførelsesentreprise, 16 mill, NS 8405 «…kompetansen til tilbudt nøkkelpersonell kunne si noe om, og hadde også betydning for, det enkelte tilbudets kvalitet»

12 EUs nye anskaffelsesdirektiv
Art 67 nr 2 (b) «organisation, qualification and experience of staff assigned to performing the contract, where the quality of the staff assigned can have a significant impact on the level of performance of the contract»

13 Kan vi vurdere personlig egnethet?

14 Personlig egnethet Tildelingskriteriene oppgitt i FOA er ikke uttømmende Sier det noe om kvaliteten på ytelsen? Lovens formål §1: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Kofa sak 2011/55 – «samspillskompetanse»

15 Eks. Rammeavtale for kjøp av PL/BL - minikonkurranse
* Tildelingskriterium (+ pris) Dokumentasjonskrav Tilbudt personells dokumenterte erfaring og kompetanse relevant for oppdraget CV for tilbudt personell. Leverandør kan bli bedt om å fylle ut en «Mal for CV» Personlig egnethet Personlig egnethet vil bli vurdert under et intervju av kandidaten. Det vil bli ført referat fra intervjuet. Referatet vil fungere som dokumentasjon på dette kriteriet. Spørsmålene som stilles under intervjuet vil bli utarbeidet i forkant av tilbudsfristens utløp og stilt likt til alle.

16 Intervjuformen – tillatt og egnet dokumentasjonskrav?
Kofa sak 2011/55 «(56) Etter flertallets mening har intervjuet som ble gjennomført karakter av en kartlegging av forventet kvalitet på den tjenesten som ble tilbudt. Selv om det er betenkeligheter ved anvendelse av tildelingskriterier som ikke utelukkende evalueres basert på skriftlig informasjon i de innkomne tilbud, er regelverket ikke prinsipielt til hinder for dette. [...] Dette må gjøres så utførlig at etterprøvbarhet etter forskriften § § 3-1 (4) ivaretas, og at det derfor kan dokumenteres at intervjuene f eks ikke er benyttet til forhandlinger om tilbudet.»

17 Minikonkurranse for kjøp av PL /BL - Intervjuene
Blir avholdt med tilbudt kandidat Rammen for intervjuene - lik tid til rådighet Målet: er kandidaten egnet for oppdraget? Stiller spørsmål vedrørende: Lederegenskaper Selvstendighet Samarbeidsevne Gjennomføringsevne

18 Minikonkurranse for kjøp av PL /BL – Intervjuene (forts)
Spørsmålene blir utformet i forkant av tilbudsfristens utløp – ikke oversendt Likelydende spørsmål til alle kandidatene Kan ikke overlappe med kompetanse og erfaring Kravet til etterprøvbarhet – referat Formalistisk

19 Gjorde det en forskjell?
Ja, det er ikke nødvendigvis slik at de med den beste CVen er best egnet til å utføre jobben

20 Hvordan vurdere kompetanse og erfaring, samt personlig egnethet ?

21 Vurdering av kompetanse / erfaring og personlig egnethet
Innkjøpsfaglig skjønn, jf. Kofa sak 2013/71 Må vurderes opp mot tjenesteytelsen vedkommende skal utføre Bare vurderes ut fra en objektiv fortolkning av kriteriet, jf. Kofa sak 2007/83 Alle kriteriene skal vurderes for alle kandidatene

22 Vurdering av kompetanse / erfaring og personlig egnhethet (forts)
Vurderes ut i fra innlevert dokumentasjon Tar utgangspunkt i den beste tilbudte kandidaten under hvert av tildelingskriteriene. Gir de øvrige kandidatene karakter ut fra den relative forskjellen Karakter innenfor ulike spenn Hva hvis beste kandidaten er for god? «oppdragsgiver har frihet til å definere hva som representerer relevante merverdier» jf. Kofa sak 2013/31

23 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google