Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rita Gjørven ILS UiO 2008 Å utvikle innsikt i læring og undervisning gjennom å lære og undervise i fremmedspråk Rita Gjørven ILS, UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rita Gjørven ILS UiO 2008 Å utvikle innsikt i læring og undervisning gjennom å lære og undervise i fremmedspråk Rita Gjørven ILS, UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Å utvikle innsikt i læring og undervisning gjennom å lære og undervise i fremmedspråk Rita Gjørven ILS, UiO

2 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Hvordan kan man arbeide i klasserommet for å legge til rette for at elevene kan utvikle innsikt i egen læring? Språkpermens rolle i dette arbeidet

3 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Diskuter Hvordan arbeider dere med kompetansemålet språklæring i undervisningen? Hvordan evaluere kompetansemålet Språklæring? Hvorfor synes du dette kompetansemålet er viktig/ ikke viktig for elevenes læring?

4 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Mine erfaringer Europarådets arbeid med elevautonomi:”Learning to Learn Languages;Investigating Language Learning and Learning Strategies” Nordisk variant:Developing Learner Autonomy in Foreign Language Learning Eksempler fra mitt arbeid med elever

5 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Teoriutviklere Henri Holecs definisjon:” The ability to take charge of one’s learning”: –Sette mål –Velge lærestoff og arbeidsmåter –Evaluere prosess og resultat David Little –Elevautonomi er ikke en tilstand eller en metode –Elever må være villige til å utvikle innsikt i læring Leni Dam –” From Theory to Classroom Practice” –Elevautonomi for å realisere tilpasset og kommunikativ undervisning Gerd Gabrielsen –Demokratiforståelse og læring for alle

6 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Området språklæring slik det er beskrevet i LK06 Innsikt i egen språklæring og språkbruk Utvikle hensiktsmessige læringsstrategier Definere læringsbehov Formulere mål Velge arbeidsmåter Bruke hjelpemidler Vurdere arbeidsprosess og måloppnåelse

7 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Kompetansemålet språklæring slik det er beskrevet i LK06 Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket

8 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Legitimering av språklæring i KL06 ”Vil kunne øke læringsutbyttet i faget”

9 Rita Gjørven ILS UiO 2008 L97 om å utvikle innsikt i læring Felles mål for faget –Fremme elevenes innsikt i det å lære fransk og deres evne til å ta hånd om egen språklæring, slik at alle elever får gode muligheter til å lære språket og får et grunnlag for videre læring av fransk og andre språk Utdrag fra hovedmomentene –Være med å utforme gode læringssituasjoner og arbeidsformer, gjøre egne valg, samtale om arbeidet sitt med å lære språket og drøfte hva som kan gi hele elevgruppen gode vilkår for å lære fransk ( 8. klasse)

10 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Definere egne læringsbehov, formulere læringsmål og vurdere egen utvikling og egen innsats i arbeid med å lære seg språket ( 9. klasse) Samtale om og vurdere lærestoff og arbeidsmåter i forhold til målene for franskfaget og gjøre valg som er nyttige for egen språklæring ( 10. klasse)

11 Rita Gjørven ILS UiO 2008 R94 Felles mål for 2. og 3. fremmedspråk –Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget språklæringsarbeid –Vise evne til selvstendighet, innsats og kreativitet –Kunne ta ansvar for egen læring –Kunne bidra til et godt læringsmiljø i samarbeid med andre

12 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Min begrunnelse for å utvikle innsikt i læring Læring er individuelle prosesser Alle elever må få mulighet til å lære på sin måte ( tilpasset opplæring) Elevenes læringserfaringer og vår undervisningserfaring må være utgangspunktet for å utvikle innsikt i læring og undervisning Vi må utforske sammenhengen mellom undervisning og læring for å kunne gi god undervisning og veiledning

13 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Mine mål med å utvikle innsikt i språklæring Å legge til rette for en undervisning som kan fremme læring for alle - tilpasset opplæring Å kunne se sammenhengen mellom mål og læringsaktiviteter/læringsressurser og resultat Å synliggjøre læringsprosesser Å dele læringserfaringer

14 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Noen grunnprinsipper for å legge til rette for innsikt i språklæring Læreren har ansvaret for å legge til rette for at elevene kan få mulighet til å utvikle språklæringskompetanse Språklæring må være en integrert del av den kommunikative kompetansen Elever og lærere må oppleve at språklæringskompetanse fremmer motivasjon og læring

15 Rita Gjørven ILS UiO 2008 En ”metode” for å utvikle innsikt i læring og undervisning 1.Synliggjøre rammebetingelsene for faget for elevene 2.Synliggjøre forestillinger om læring og undervisning 3.Legge til rette for at elevene kan bruke undervisning og læremidler på ulike måter gjennom å få mulighet til å gjøre egne valg 4.Synliggjøre læringsprosesser og evaluere systematisk prosess og resultat

16 Rita Gjørven ILS UiO 2008 1 Synliggjøre rammebetingelsene for faget Læreplaner Skolens planer Timetall for faget Læremidler Fysiske forhold Klasseromsprosedyrer Eksamensform og evalueringskriterier

17 Rita Gjørven ILS UiO 2008 2 Synliggjøre forestillinger om læring og undervisning – noen eksempler Elevenes forestillinger om språk og læring –Beskriv deg selv som språkelev. Hva er dine sterke sider, hvordan lærer du best, hva lærer du ikke av? –Still 5 spørsmål til læreren om faget og undervisningen –Om hjemmearbeid: Hvorfor hjemmearbeid? Hva slags aktiviteter mener du egner seg til hjemmearbeid? –Hvordan kan man lære nye ord/grammatikk? –Lærerens oppsummering av elevenes svar presenteres for klassen/gruppen og danner utgangspunkt for samtale om språkundervisningen

18 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Tre elever om seg selv som språkelev Anne: Jeg tar ting lett. Liker språk veldig godt. Liker å lære grammatikk og ord. Er god i både skriftlig og muntlig engelsk, men det er jo så mye engelske filmer og musikk, så det kommer lett. Litt spent på om jeg klarer uttalen i fransk og grammatikken. Tror jeg lærer best av alt, snakke og skrive og ikke minst høre. Jeg er ikke sjenert hvis jeg sier feil i klassen for eksempel. Kommer til å arbeide bra. Gleder meg!

19 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Anders: Synes språk er kjempegøy. Er ganske god i engelsk. Lærer best av å lese og høre og så prøve å etterlikne. Synes grammatikk er vanskelig, men jeg skal klare meg likevel. Er spent på grammatikken i fransk. Er ikke så god til å pugge, men snapper fort opp ord og går rundt og gjentar dem til jeg kan dem. Håper vi skal snakke mye i begynnelsen. Det er det viktigste for meg.

20 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Magnus: Vet ikke egentlig hva jeg lærer av, grammatikk er nok viktig. Synes det er vanskelig. Jeg lærer helt klart best av å snakke og høre språket. Håper å bli bra til å snakke. Skrive får jeg ikke til så bra på engelsk. Er ikke god i norsk heller. Men synes språk er gøy!

21 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Metasamtale med utgangspunkt i svarene Elevene får se en oversikt over hva alle har sagt Diskuterer språklæring, kommunikasjon og undervisning i forhold til elevens svar Naturlig å ta opp læreplanen

22 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Still 5 spørsmål til læreren om faget ( elevsvar) Går du fort frem? Gir du mye lekser? Er du streng med karakterer? Er du flink til å forklare Gir du ofte prøver? Er du flink i fransk? Har du bodd i Frankrike? Kan vi ha andre ting enn lærebok?

23 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Er det vanskelig? Er det mye grammatikk? Skal vi lære å snakke? Må vi skrive riktig? Kan vi spille skuespill? Kan vi ha musikk og se film? Er det veldig annerledes enn engelsk?

24 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Mitt språk- og læringssyn Med utgangspunkt i elevenes spørsmål sier jeg litt om hvordan jeg vil legge opp undervisningen Sender et brev til foreldrene om undervisningen

25 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Hva egner seg til hjemmearbeid( elevsvar)? Lære ord og grammatikk Pugge Skrive tekster Ikke for kjedelige ting Noe en lærer av Se fransk tv Høre på CD, øve uttale Det vet vel du!

26 Rita Gjørven ILS UiO 2008 3 Å legge til rette for valg av læremidler og læringsaktiviteter Elevene deltar i kommunikative aktiviteter ( lese, lytte, snakke, skrive). Elevene tar språket i bruk Gjennom aktivitetene (språkmøtene) erfarer elevene at de får ulike behov for å undersøke og lære ( grammatikkøvelser, utenatlæring, vokabulartrening, rettskrivning, uttale etc.) Elevene arbeider med valgte læringsaktiviteter knyttet til egne behov Elevene deltar i nye kommunikative situasjoner for å evaluere om ”treningsprogrammet” har hatt effekt

27 Rita Gjørven ILS UiO 2008 4 Synliggjøre læringsprosesser og vurdering Individuell refleksjon ( logg, dagbok) Evalueringssamtaler integrert i undervisningen; samtaler om mål, arbeidsmåter, læringsaktiviteter og læremidler knyttet til undervisning og læring Skriftlig evaluering Læreren er ansvarlig for å organisere metasamtaler som kan skje i plenum, gruppe eller individuelt

28 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Evaluering av prosess og resultat- eksempler A Oppsummering og vurdering av eget arbeid Hva har jeg/vi arbeidet med? Hva har jeg lært? Hva var bra/positivt? Hva var jeg/vi ikke så fornøyd med? Hva vil jeg/ vi gjøre i neste periode? Hvordan kan læreren hjelpe meg/ oss? Lærerens oppsummering av svarene brukes som utgangspunkt for samtaler om undervisning og læring

29 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Eksempel på oppsummering av elevenes vurdering Hva har du lært –Å bøye adjektiv –Å spørre om hvordan det er i Frankrike –Nye ord om landskap og forurensning –Å slå opp i ordbok –Å lese i blader og forstå en del –Forstå bedre muntlig –Skrive om hvordan det er i Norge –Bruke verb i fortid

30 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Hva var bra? –Jeg hadde en god arbeidsplan –Anita og jeg jobbet bra sammen –At du hadde grammatikkforklaringer på tavla –At vi fikk besøk av en franskmann –At vi fikk nok tid

31 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Hva var du ikke så fornøyd med? Vi fikk liten tid At jeg ikke torde å si noe da Pierre var her Likte ikke det jeg hadde planlagt Grammatikkforklaringene dine ( lærerens, min komm.) var vanskelige. Skjønte ingenting Anders var syk en uke uke, jeg måtte jobbe alene

32 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Hva vil du arbeide med i neste periode? Skrive brev til brevvennen min Øve på grammatikk ( verb) Høre på kassetten om den lille prinsen Lage kryssord Arbeide med kap. 14 i læreboka Lage skuespill Snakkespill sammen med Sara

33 Rita Gjørven ILS UiO 2008 B Elevenes kommentar til et spesifikt arbeid Hva får jeg til? Hvilke hjelpemidler har jeg brukt? Hva synes jeg er vanskelig? Hva trenger jeg hjelp til? Min mening om arbeidet

34 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Eksempel på en elevkommentar Jeg synes jeg klarte å lage en fortelling uten å slå opp hvert ord. Føler at jeg kan bruke noen flere ord nå Har fremdeles problem med å huske hvordan alt skal bøyes. Det blir veldig hakkete. Det er liksom ikke meg som skriver. Usikker Kan du hjelpe meg med å finne ut av sånne ord som je, me, moi, de småordene går helt i surr. Og synes det er vanskelig å bruke ordboka. Kan vi ta litt mer om det? Jeg kan jo bøye verbene, men tuller når jeg bruker dem i en tekst. Hva kan jeg gjøre her?

35 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Å utvikle innsikt gjennom erfaring Innsikt utvikles gjennom å –Få erfaringer med ulike undervisnings- og læringssituasjoner –Bearbeide erfaringene sammen med lærer og medelever –Bruke ny innsikt til å planlegge, gjennomføre og evaluere læring/undervisning

36 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Hvordan kan språkpermen brukes Hensikt –Evaluere hva eleven kan i forhold til et mål –Evaluere bruk av læringsressurser –Utvikle hensiktsmessige strategier Forslag til prosedyrer for bruk –Felles: Læreren knytter bruken av SP opp til metasamtaler –Individuelt : Elevene setter seg ulike mål og bruker SP for å se om disse målene er nådd

37 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Språkpermen- hvordan kan vi Integrere bruken av den i læringsarbeidet- ikke et nytt ”fag”i faget –Individuelt eller i fellesskap? –Hvordan legge opp til metasamtaler ledet av lærer? –Hvordan kan lærer og elev utvikle SP videre ( for eksempel læringstrategier)?

38 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Lærerens nøkkelrolle Lærer er ansvarlig for at elevene får optimale læringsbetingelser gjennom –Det faglige innholdet og den didaktiske tilretteleggingen. Undervisningen er viktig! –Prosedyrer som er tydelige og konsekvente. –Å støtte den enkelte elevs læringsprosess gjennom veiledning Læreren er ikke enten fagformidler eller veileder, men begge deler

39 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Implikasjoner for lærer- og elevrollen For lærerrollen –Skape åpne læringssituasjoner –Fremme elevenes evne til å bruke sine egne læringsrom –Undersøke læring på en systematisk måte for å kunne støtte læringsprosesser gjennom undervisning og veiledning –Innse at læreren aldri kan kontrollere og planlegge læring –Skille mellom læringsaktiviteter og læring For elevrollen –Ta hånd om læringsaktivitetene –Skape og bruke eget læringsrom –Reflektere over læringsprosesser

40 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Finnes det en formel for god undervisning i fremmedspråk ? Ja! Kommunikativ/praktisk tilnærming + Innsikt i språklæring= Tilpasset opplæring Se elevenes læring som differensierte prosesser der de bruker undervisning og andre læringsressurser på sin individuelle måte

41 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Lærerens sentrale rolle Vise frem språket/undervise Utvikle gode treningsopplegg sammen med elevene Gi konstruktiv tilbakemelding og veiledning og derved Motivere til å komme videre

42 Rita Gjørven ILS UiO 2008 Ta utfordringen! ” Det finnes ikke nederlag, bare forsøk som ikke fører frem”(Thomas Edison) ” Når du har fått et menneske til å tenke, er det vanskelig å se hvor det bærer hen” ( J. Dewey)


Laste ned ppt "Rita Gjørven ILS UiO 2008 Å utvikle innsikt i læring og undervisning gjennom å lære og undervise i fremmedspråk Rita Gjørven ILS, UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google