Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale tjenester Improvisert. Digidel Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Digital agenda for Norge, Meld. St.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale tjenester Improvisert. Digidel Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Digital agenda for Norge, Meld. St."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale tjenester Improvisert

2 Digidel Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015-2016)Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015-2016) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /meld.-st.-27-20152016/id2483795/

3 Bibliotek i Digital agenda x 39 Del 3 IKT-politikk for verdiskaping og deltakelse for alle

4 Folkebibliotekene bidrar til digital kompetanseheving Et moderne bibliotek må være en digital kunnskapsressurs. Det vil si at kunnskap og kultur skal gjøres gratis tilgjengelig for landets innbyggere, både fysisk og på nett. Mange folkebibliotek er aktive når det gjelder å bidra til digital deltakelse og heve den digitale kompetansen i befolkningen. Den digitale utviklingen innebærer nye muligheter for, og krav til, bibliotektjenester. I henhold til lov om folkebibliotek skal folkebibliotekene fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Ved en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2014 31, fikk folkebibliotekene et klarere samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturopplevelser. I lovendringen ble blant annet formålsparagrafen endret slik at det nå er slått fast at folkebibliotekene skal være en arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt. I forarbeidene til loven er det også tydeliggjort at loven er teknologinøytral og at digitale tjenester skal være en del av folkebibliotekenes tilbud.31 Kulturdepartementet la høsten 2015 frem en nasjonal bibliotekstrategi for 2015–2018. Strategien har konkrete løsninger for å styrke folkebibliotekene som aktive formidlere av kunnskap og kulturarv, og legger til rette for folkebibliotekene som aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Det er kommunene som eier bibliotekene og hovedtyngden av utviklingsarbeidet må drives frem av bibliotekeierne selv. Strategien angir hvilke grep staten tar, som kan bidra til å stimulere til denne utviklingen.

5 Boks 15.3 Nasjonal bibliotekstrategi I Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018 legges det vekt på at folkebibliotekene skal være en læringsarena og at bibliotekenes veiledningstilbud for grunnleggende digital kompetanse skal styrkes gjennom programmet Digidel 2017. Dette forutsetter økt kompetanse, men også bevisst prioritering av ressurser til veiledningsarbeidet og tilgang på investeringsmidler til nødvendige hjelpemidler som kan benyttes i opplæringen. Nasjonal bibliotekstrategi peker ut infrastruktur som et viktig satsingsområde. Det skal utvikles felles løsninger for alle bibliotek, slik at ressurser som i dag er bundet i noen fellesoppgaver kan frigjøres til andre formål, som f.eks. tilbud om digital kompetanse. For å bidra til et løft for utviklingen av biblioteket som møteplass, digital arena og den allmenne bibliotekutviklingen, er det utviklet en ny modell for tildeling av prosjekt- og utviklingsmidler som forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Midlene skal disponeres til tre hovedområder: 1) Felles infrastruktur, 2) tiltak for utvikling av folkebibliotekene som debatt- og læringsarena, møteplass og formidlingsinstitusjon, samt 3) frie og nyskapende prosjekter.

6 Veiledningspunkt i kommunene Dette kan for eksempel være en del av folkebibliotekenes generelle veiledningstilbud, kommunens servicekontor eller veiledning fra kommunale fagavdelinger. Det er behov for å klarlegge nærmere rammene for etableringen av et slikt kommunalt veiledningstilbud. Gitt at alle kommuner er pålagt å ha et folkebibliotek er det nærliggende å tenke at folkebiblioteket kan spille en sentral rolle i et slikt utvidet publikumstilbud i kommunen. Folkebiblioteket er et etablert og gratis lavterskeltilbud med godt omdømme og god faglig kvalitet. Folkebibliotekenes beliggenhet er dessuten allmenkjent i befolkningen. Konseptet vil utvikles i samarbeid med KS og statlige etater med mange innbyggerrettede tjenester. Nasjonalbiblioteket, fylkesbibliotekene og relevante fagorganisasjoner vil involveres i prosessen. Kommunene vil selv bestemme hvordan dette tilbudet best kan organiseres lokalt.

7 Digidel 2017 Digidel 2017 skal styrke samarbeidet mellom ulike offenlige virksomheter, IKT- næringen og frivillige organisasjoner for digital kompetanse og deltakelse. Programmet skal bidra til opplæring i bruk av IKT og velferdsteknologi hos grupper som i dag ikke benytter seg av slike verktøy.

8

9 Digidel.no Digidel 2017 er etablert og ledet av Kommunal- og moderiseringsdepartementet. Digidel 2017 tilbyr opplæringsmateriell og erfaringsutveksling og kunnskapsheving for instruktører som driver med undervisning for digital kompetanse. Digidel.no og ressursene som deles her er en sentral del av dette arbeidet

10 Digidelpakker

11 Tips og råd til kursholdere Bare peke, ikke røre Alle må få den hjelpen de trenger Bruk assistenter Sett av tid Ta pauser Nok og relevant utsyr Små grupper Ta hensyn til nivået Jevne terskelen ned mot …… ≤ 0

12 For viderekomne MinID Digipost Skatteetaten BankID Apper Sosiale medier Bidrag fra ulike aktører

13 Digidel arena 24.5. Trondheim Legges til rette for streaming. = Følge med KMD lyser ut 2 mill. – frist 13.5.16

14 Digitale tilbud Hvis tid… 2 aktuelle tema til

15 E-bøker Forslag til ny modell: Oversikt0 – 2 årEtter to år E-bøker kjøpt av folkebibliotekene. Prisen for papirboka + moms, hver lisens har maksimalt 10 utlån. Pris per utlån. Maksimalt 10 % av gjeldende listepris for e-bøker. E-bøker kjøpt av Norsk kulturråd. Gratis for bibliotekene, ingen begrensninger på antall lån i perioden. Pris per utlån. Maksimalt 5 % av gjeldende liste pris for e-bøker.

16 E-bøker Utfordringer: Økonomien Systemtilpasninger Administrasjon av innhold, ventelister Foreløpig en anbefaling

17 PressReader NT har startet konsortium ST til vurdering, Trondheim har avtale Erfaringer ønskes

18 Trø te fer Nye Trøndelag


Laste ned ppt "Digitale tjenester Improvisert. Digidel Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Digital agenda for Norge, Meld. St."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google