Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Turnusplan   En systematisk, rullerende tjenesteplan for ansatte i turnusarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Turnusplan   En systematisk, rullerende tjenesteplan for ansatte i turnusarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Turnusplan   En systematisk, rullerende tjenesteplan for ansatte i turnusarbeid   Begrepet arbeidsplan/vaktplan brukes også   Turnusplan betyr at planen rullerer, og at arbeidstiden varierer fra dag til dag, eller fra uke til uke.   "Ønsketurnus" TURNUS 1

2 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Arbeidsplanen skal ivareta:  Brukernes behov for tjenester  Ansattes behov for å planlegge fritid og familieliv  Arbeidsgivers behov for mål- og økonomistyring TURNUS 2

3 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Samarbeid og medbestemmelse  Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner og deres tillitsvalgte  Slike drøftinger skal finne sted så tidlig som mulig og senest 2 uker før planen iverksettes  Arbeidsplanen skal være oppslått på arbeidsplassen TURNUS 3

4 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Hensyn vi må ta ved turnusplanlegging  Helse og trivsel Hvordan bør vaktene organiseres for at belastningen skal bli minst mulig for den enkelte?  Økonomi og målstyring Hvor mange stillinger er budsjettert? Hva slags type stillinger trenger vi?  Arbeidstid, hvile og fritid Hvilke regler i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen må vi forholde oss til?  Stillingsstørrelse Kan vi unngå utstrakt bruk av deltidsstillinger?  Andre forhold Regler av mer teknisk karakter for oppsett av turnusplan TURNUS 4

5 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Fordel/ulemper ved turnus  Samvær med egne barn  Kontakt med off. kontor  Innkjøp  Døgnrytme  Samfunnets rytme  Sosiale aktiviteter  Begrenser familielivet  Nattarbeid kan føre til søvnløshet, mavelidelser osv. TURNUS 5

6 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Viktige spørsmål for medlemmene for medlemmene  Hvor mange ukers varighet?  Todelt eller tredelt turnus?  Hvor lang hviletid mellom vaktene?  Lange eller korte arbeidsstrekk?  Samlede eller spredte fridager?  Samle A-vakter eller spre dem?  Hvordan bør de forskjellige vakttypene etterfølge hverandre? ( med eller mot sola osv )  Hvilepause inkludert i arbeidstida?  Hvor lange vakter?  Individuelle behov?  Personalmøter/undervisning. TURNUS 6

7 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Økonomi og målstyring  Hva trenger vi og hva har vi? Kan vi få en bedre ressursdisponering ved å erstatte enkelte stillingstyper med andre?  Flere hele stillinger, eventuelt høyere stillingsbrøker?  Er det behov for andre tjenester og annen kompetanse i framtiden?  Brukes det mye overtid?  Er det et stort forbruk av ekstra personell?  Finnes det udekte vakter i tunusplanen?  Kan vi få til mer samarbeid mellom arbeidsplassene? TURNUS 7

8 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G ARBEIDSTID (HTA 4.2 og 4.2.2 - KS) (kap. IV.2 - NAVO) Ordinær arbeidstid: 37,5 timer pr. uke Turnus: 35,5 timer pr. uke Definisjon på turnus: Søndagsarbeid minst hver 3. uke og/ eller arbeid mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 GJENNOMSNITTSBEREGNING (Aml. § 10-5) Etter skriftlig avtale med de tillitsvalgte: Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan gjøres for en periode på inntil 1 år om gangen Maksimum arbeidstid: -54 timer i uken -10 timer pr. dag TURNUS 8

9 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven kap. 10 § 10-4 Lengden av den alminnelige arbeidstid § 10-5 Gjennomsnittsberegning, skriftlig avtale med tillitsvalgte § 10-5 (3)Etter tillatelse av arbeidstilsynet § 10-3Arbeidsplan § 10-6Overtid § 10-8 og 9Pauser og fritid § 10-10Søn- og helligdagsarbeid TURNUS 9

10 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Arbeidsfri og pauser (Aml. § 10-8 og 10-9)  Arbeid utover 5 ½ time krever hvilepause  Arbeid over 8 timer skal pausen være 30 minutter  Mellom vaktene skal det være 11 timer fri  Ukentlig fritid 35 timer, og det skal alltid inngå et helt døgn i perioden TURNUS 10

11 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Vakt-betegnelser D Dagvakt A Aftenvakt N Nattevakt F 1 Lovfestet fridag Friperioden skal vare minimum 35 timer i sammenheng og det skal inngå et helt kalenderdøgn F 2 Fridag som kommer fordi man gjennomsnittsberegner arbeidstiden TURNUS 12

12 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Deltid/midlertidigtilsatt Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Ved ledig stilling skal deltids-tilsatte ved intern utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. Arbeidsgiver skal informere og drøfte bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. (HTA KS § 2.3) Hovedtariff- avtalen § 2.3 (KS) TURNUS 13

13 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G  Kjent symbolbruk ( A, D og N)  Navn og stillingsbrøk  Start- og sluttdato  Markert inklusiv/eksklusiv spisetid  Døgnskille kl. 00.00 På søndager og ved høytider kl. 22.00  Prøveperiode  Oppsigelsestid  F 1 F 2 TURNUS 16 Andre forhold i turnusplan

14 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Denne avtalen gjelder for ____________________(personellgruppe) Ansatt ved ___________________________________(arbeidssted) Partene er enige om vedlagte turnusplan med følgende presisering: TURNUS 17 Avtale vedrørende turnusplaner  Planen er utarbeidet på grunnlag av gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser § 10-5  Avvik fra AML. 10-9 3 som skriftlig kan avtales skal fremgå av avtalen.  Pausen er inkludert i arbeidstiden på følgende vakter:________.  Starttidspunkt for det enkelte døgn er kl. 00.00 og for den enkelte uke mandag kl. 00.00.  Arbeidsplanen har en prøveperiode fra …….. til……… og eventuelle endringer kan først skje etter prøveperiodens utløp.  Ved endring/utarbeidelse av ny turnus bør den gamle sies opp med minst 3 måneders varsel.  Avtalen kan fornyes for ett år av gangen.  Arbeidsplanen gjelder i ett år fra ……… til ……….  I forbindelse med oppsigelse av arbeidsplanen skal en ny plan foreligge minst 1 mnd. før den iverksettes.  Partene er enige om sammen å utarbeide midlertidig omarbeidelse av arbeidsplanen ved de større høytidene, med grunnlag i hovedturnus, og B-rundskriv 24/79 og B-rundskriv 16/87.  Slike avvik må være kjent for arbeidstakeren minst 1 mnd. før avviksplanen tas i bruk. Dato……..Dato……… For Arbeidsgiver………………...Tillitsvalgt……………………..

15 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G 1. Arbeidsgiver og tillitsvalgte tar kontakt. kontakt. 2. Klargjøre målene for virksomheten og avdelingen. og avdelingen. 3. Klargjøre ytre og indre forhold som har betydning for turnusplanen. har betydning for turnusplanen. 4. Utforme døgnrytme- og bemanningsplan. bemanningsplan. 5. Lage turnusplan og vurder den. 6. Fordel helgevakter, nattevakter og aftenvakter. aftenvakter. 7. Faglig og miljømessig vurdering av planen. planen. 8. Justere og prøve ut planen (underskrevet). (underskrevet). Turnusplanlegging skritt for skritt TURNUS 33

16 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G TURNUS 34 Viktige arbeidstids- bestemmelser § 4-1 Generelle krav § 4-2 Tilrettelegging av arbeid § 10-3 Arbeidsplan § 10-4 Lengden av alm. arbeidstid § 10-5 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid § 10-6 Overtidsarbeid § 10-8 Daglig og ukentlig fritid § 10-9 Pauser § 10-10 Søn- og helgedagsarbeid § 10-11 Begrenset bruk av nattarbeid

17 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G TURNUS 35 Søndager 1. juledag 2. juledag NyttårsdagSkjærtorsdagLangfredag 1. påskedag 2. påskedag Kristi himmelfartsdag 1. pinsedag 2. pinsedag 1. mai 17. mai Helgedager: Høytidsdager:

18 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G TURNUS 36 F 1 Lovfestet fridag Friperioden skal vare minimum 36 timer i sammenheng og det skal inngå et helt kalenderdøgn F 2 Fridag som kommer fordi man gjennomsnittsberegner arbeidstiden F 3 Helgedagsfridag F 4 Godtgjøringsfridag, dvs. at man avspaserer helge- og høytidstillegg F 5 Erstatningsfridag Definisjon av F-dager:

19 T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G TURNUS 37 1. Fastsett perioden som skal omarbeides. skal omarbeides. 2. Vurder nødvendig bemanning på søn- og helligdagene søn- og helligdagene 3. Beregn den enkeltes arbeidstimer i ordinær turnus. arbeidstimer i ordinær turnus. 4. Tell antall søn-, helge- og høytidsdager i perioden. høytidsdager i perioden. 5. Beregn antall søn-, helge- og høytidsdager den enkelte skal høytidsdager den enkelte skal ha fri. ha fri. 6. Har noen F1 på høytidsdag (F5) 7. Fastsett hvilke søn-, helge- og høytidsdager den enkelte skal høytidsdager den enkelte skal arbeide, og beregn antallet arbeide, og beregn antallet arbeidstimer dette utgjør. arbeidstimer dette utgjør. Forslag til praktisk framgangsmåte


Laste ned ppt "T E M A 01/05TURNUSPLANLEGGING T I L L I T S V A L G T S K O L E R I N G Turnusplan   En systematisk, rullerende tjenesteplan for ansatte i turnusarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google