Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN 2015/2016 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN 2015/2016 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN 2015/2016 BYHAUGEN BARNEHAGE

2 Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund Pedagogisk medarbeider 80 % Marianne Olsnes Pedagogisk medarbeider 100 % TUSENFRYDBLÅKLOKKEHVITVEISTUSENFRYDBLÅKLOKKEHVITVEIS Tonje Haddeland Pedagogisk leder 100 % Grete Egeland Pedagogisk medarbeider 90 % Lene P Bye Pedagogisk leder 60 % Anne Therese Eriksen Pedagogisk medarbeider 80 % Tone Lise Nag Pedagogisk medarbeider 100 % Lisbeth Risanger Barne og ungdomsarbeider 60 % Lone Marie Olsen Linda Knutsen Pedagogisk medarbeider 100% Siv Elin Meling Førskolelærer 70 % Sanja B. Zukanovic Pedagogisk medarbeider 30% Ingrid Fossvold Pedagogisk medarbeider 60 %

3 NATURGRUPPARØDKLØVERKONTORNATURGRUPPARØDKLØVERKONTOR Sigbjørn Hegland Pedagogisk leder 100 % Reilika Waan Pedagogisk medarbeider 50 % Kirsten Ø Røed Pedagogisk medarbeider 50 % Helene Haaland Pedagogisk medarbeider 80 % Verena J Vistnes Pedagogisk leder 80 % Reidun Rygg Meland Pedagogisk medarbeider 80 % Elisabeth Markhus Ergoterapeut/ pedagogisk medarbeider 100 % Hege H. Tønnessen Daglig leder 100 % 3 KJØKKEN KJØKKEN Keiu Laats Pedagogisk medarbeider 100 % June M. Stølsvik Kjøkkenassistent 50% Sanja B Zukanovic Pedagogisk medarbeider 40 % Lene P Bye Assisterende daglig leder 40%

4 Dette er Byhaugen barnehage sin visjon. Visjonen skal ivareta barn, voksne og foreldre. Visjonen skal bidra til at barn, foreldre og personal skal ha det fint i barnehagen. Visjonen skal være et arbeidsdokument og en kvalitetssikring. Den skal også være en definisjon på hvem vi er og hvordan vi vil at barn og voksne skal ha det Byhaugen barnehage.  Vennskap – alle skal ha en venn i barnehagen  Voksenrollen – barna skal oppleve bevisste, tilgjengelige og engasjerte voksne  Erfaringer – barna skal oppleve ulike samspillsituasjoner ”Byhaugen barnehage skaper gode minner” Barns medvirkning handler om barnas rett til å uttrykke seg, være synlige og kunne påvirke i den sosiale sammenhengen i barnehagen. Barnas uttrykk og deltakelse skal bli tatt på alvor av oss voksne, og deres bidrag skal gi innflytelse i barnehagehverdagen. Barns medvirkning betyr ikke si at barna skal bestemme alt, men at de kan påvirke sin egen hverdag, og at de voksne er åpne og mottakelige for barnas uttrykk, innspill og meninger. Mål:  Barna skal få delta i daglige gjøremål  Barna skal ha innflytelse i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tema  Morgensamling der barna deltar i planleggingen av dagens gjøremål og innhold, for eksempel hvor vi skal på tur Metode:  Alle avdelinger har dagens/ukens hjelpere som har oppgaver når det er samling, lunsj og fruktmåltid mm  Vi lytter til hvert enkelt barn, og tar dem på alvor  Barna skal få si sin mening om ting som angår dem  Barna skal få velge aktiviteter selv når dette er mulig Barns medvirkning 4

5 Personalutvikling  Vi har 5 planleggingsdager i året der vi jobber med tema som er aktuelle for oss.  I Byhaugen barnehage ønsker vi å være faglig oppdatert, og har barnehagelærere i alle lederstillinger.  Vi jobber med sosial kompetanse og filosofi. Opplegget tilpasses for stor og liten avdeling.  Vi har det siste året hatt kurs i og jobbet med barns tilknytning. Dette vil vi fortsette med også dette barnehageåret.  Stavangerbarnehagen er en felles kvalitetsplattform for alle barnehagene i Stavanger, i regi av Stavanger kommune frem til 2018 som vi i Byhaugen barnehage også er med på. Hovedmålet med kvalitetsplattformen er at alle barnehagene skal få en felles kvalitetsløft og at der skal være kvalitet i alle ledd – helt frem til barnet. Hvert år skal vi innom forskjellig kompetanse – relasjonskompetanse, interkulturell kompetanse, språkkompetanse og tidlig innsats kompetanse.  Kompetanseheving er viktig. Det er satt av en pott i barnehagens budsjett som brukes til kursing, og eller kjøp av foredragsholdere til barnehagen.  Avdelingene, assistentgruppen og ledergruppen har faste møter og veiledninger.  Vi gjennomfører medarbeidersamtaler for alle en gang i året.  Arbeidsmiljøundersøkelse blant personalet blir gjennomført hver andre år. Personalutvikling er viktig for oss. Personalet er den viktigste ressursen for å få til en god barnehage. I Rammeplanen står det mye om hvor viktig personalet er for og få til det oppdraget vi er satt til. Oppdraget innebærer at vi er en pedagogisk virksomhet – at vi må planlegge, dokumentere og vurdere jobben vi gjør. Vi skal møte barna med tillit og respekt. Vi skal i samarbeid med foreldrene ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle vi voksne er rollemodeller for barna. Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. 5

6 Fagområdene i Rammeplanen 6 Antall, rom og form  Barna utforsker og leker med tall og former  Barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper  Barna erfarer ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne  Barna utforsker og leker med former og mønster Dette gjør vi blant annet gjennom å spille spill, konstruksjonslek, telle i samlinger, bruker matematiske begreper, måler/veier ved matlaging og Mattemeisen (et pedagogisk verktøy som er tilpasset barnehagebarn). Etikk, religion og filosofi  Barna skal få kjennskap til religion og livssyn  Barna skal få kjennskap til etiske normer og holdninger i forhold til hva som er rett og galt  Vi skal lage rom for å undre oss sammen med barna. Dette gjør vi gjennom samtaler med barna, vi lærer om kristne høytider og har forberedelser i forkant av jul og påske. De voksne er gode rollemodeller og viser respekt og omsorg. Kropp, bevegelse og helse  Barna skal oppleve bevegelsesglede  Barna skal få et positivt syn på egen kropp  Barna skal vite noe om hva kroppen trenger for å være sunn og frisk Dette gjør vi blant annet gjennom å oppfordre til fysisk aktivitet og støtte barnet når det utforsker nye ting, Mini- røris, månedens aktivitet.

7 7 Kunst, kultur og kreativitet  Barna skal få prøve ut ulike uttrykksformer som forming, musikk, dans, drama, tekst og fortelling.  Barna skal lage utstillinger av egen kunst.  Tekstskaping  Fantasi og skaperglede Dette gjør vi blant annet gjennom å ha formingsaktiviteter med ulike materialer, vi øver på og gjennomfører forestillinger for hverandre og vi bruker ulike kulturtilbud i byen. Natur, miljø og teknikk  Barna skal få oppleve naturen og være ute i alle årstider.  Barna skal bli glad i å gå på tur  Barna skal lære om dyr og planter  Barna skal lære seg å observere og snakke om naturen Dette gjør vi blant annet gjennom å ha tur dager hver uke året rundt, vi observerer ting vi ser ute og vi besøker miljøstasjonen. Nærmiljø og samfunn  Barna skal bli kjent på Tasta  Bruke nærområdene til korte og lange turer  Besøke skoler, butikker, fotballbaner m.m. på Tasta  Tur til Kristiansand dyrepark (Røvergruppa). Dette gjør vi blant annet ved å utforske, besøk og oppleve nærmiljøet vårt. Språk, tekst og kommunikasjon  Barna skal tørre å delta i opplegg på scenen og gjerne tørre å ta ordet i små og store forsamlinger.  Barna skal få kjennskap til ulike tekster som rim, regler og eventyr.  Barna skal bli møtt i sin kommunikasjon av anerkjennende voksne. Dette gjør vi gjennom å være lyttende og oppmerksomme voksne, vi setter ord på følelser, vi synger, dramatiserer, leser bøker, opptrer og har samtaler om det barna er opptatt av.

8 + Tilvenning I august er det mange barn og foreldre som møter barnehagen for første gang. Vi er opptatt av at tilvenningsperioden blir best mulig for barnet og foreldrene. Alle barna får tilsendt et velkomstbrev der det står dato og klokkeslett for når de skal begynne i barnehagen. Hvert barn får også en voksen som er deres tilknytningsperson i starten av barnehageåret. De første dagene ønsker vi skal være korte slik at barna får en myk start. Første dag skal mor eller far være med hele dagen. Den andre dagen kan de trekke seg unna litt slik at barnet får prøvd seg på egenhånd. Alle barn er forskjellige, så dette avtales mellom foreldrene og personalet. Foreldresamarbeid Det er foreldrene som har ansvar for barns oppdragelse. Foreldrene og barnehagens personal har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Foreldrene må være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt(fra Rammeplanen). Samarbeidsutvalg (SU): SU består av en foreldre og en ansatt fra hver avdeling og styrer. Det er møter etter behov og alle foreldre kan melde saker. Foreldresamtaler/møter: Vi tilbyr to foreldresamtaler i året – høst og vår. Vi vil at alle skal ha minst en samtale, mens en er frivillig. Det arrangeres to foreldremøter – høst og vår – med ulike tema. Foreldremøte for nye foreldre i juni. Dugnad: Det er dugnad to ganger per år for alle andelseiere, en på høsten og en på våren. Man deltar 3 timer for ett barn og 4,5 timer dersom man har to eller flere barn. Alternativt kan man betale kr. 1000 for ikke å delta pr. dugnad. 8 I august har vi fokus på det å bli kjent med hverandre og å ønske alle de nye barna og foreldrene velkommen!

9 AUGUST Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 3112 323456789 331011121314 Planleggingsdag Barnehagen stengt 1516 3417 Velkommen til nytt barnehageår! 181920212223 3524252627282930

10 Sosial kompetanse Sosial kompetanse er satsningsområdet vårt også dette barnehageåret. Vi har fokus på empati, selvkontroll, lek, glede og humor, det å være en venn og å mestre ulike sosiale miljøer. Vi som barnehage ønsker å støtte opp om respekt, demokrati og retten til å være forskjellige. Sosial kompetanse kan være med å forebygge atferdsproblemer og konflikter gjennom positiv veiledning og håndtering. Barn og voksne snakker om, dramatiserer, leser og filosoferer rundt situasjoner som oppstår. Mål:  Samhandle positivt med andre i ulike situasjoner  Løse konflikter  Vise at vi bryr oss om hverandre  Ta andres perspektiv  Sette egne behov på vent ”Barn og voksne i bevegelse” I Byhaugen barnehage er fysisk aktivitet en viktig del av vår identitet. Vi arrangerer aktivitetsdager der vi inviterer foreldre og søsken til å delta, vi har faste turdager – og da er det ut på tur uansett vær, Mini-røris, månedens aktivitet – der vi velger aktiviteter eller spesielle sanser/ferdigheter vi vil stimulere. Målet vårt er å gi barna gode mestringsopplevelser og at de skal oppleve bevegelsesglede. Barn er skapt for bevegelse og det er med kroppen og sansene sine de lærer verden å kjenne! 10 Idrettsdag på Stemmen

11 SEPTEMBER MÅNEDENS AKTIVITET: BALL-LEK Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 363112 Oppstart alderslike grupper 34 Fellessamling 56 3778910111213 38141516 Velkommen til foreldremøte Kl. 19.00 – 21.00 1718 Fellessamling 1920 3921 Brannvernsuke 2223 Aktivitetsdag for barn og foreldre 24252627 40282930

12 Internasjonal uke  Gjennom SOS-barnebyer har vi to fadderbarn. Hver høst markerer vi dette med å ha internasjonaluke der vi blir kjent med våre fadderbarn, hvordan de har det, og hvor de bor. Vi snakker om hvor heldige vi er som bor i Norge og at vi derfor har muligheten til å hjelpe andre. Vi kan gjøre en forskjell for andre! Hver høst samler vi inn penger som vi sender til fadderbarna våre. Derfor inviterer vi alle foreldre til Høstfest torsdag 23. oktober. Vi arrangerer høstmarked til inntekt for fadderbarna, og det blir også salg av mat, kaker og lodd. HMS i barnehagen  Brannøvelser – det er viktig at barna vet hva de skal gjøre dersom brannalarmen går. Vi har gode rutiner og barna lærer fort at de skal gå rolig ut og ned til dissene. Vi har tre planlagte brannøvelser i løpet året, to varslet, og en uvarslet.  Trafikksikkerhet – vi går mye på tur og er selvsagt opptatt av sikkerheten. Vi har en dukke som heter Tarkus som lærer oss om hvordan vi skal gå ved veien, hvor vi kan leke og bruk av bilbelte.  Førstehjelp – barna er i aktivitet hele dagen og da kan ulykker skje. Vi brukere førstehjelpsdukken Henry sammen med barna, her er et opplegg med ulike tema med fokus på hvordan vi hjelper hverandre dersom noe skulle skje. 12

13 OKTOBER MÅNEDENS AKTIVITET: LØPE/UTHOLDENHET Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 4012 Fellessamling 34 41567891011 4212131415 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 16 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 1718 4319 Internasjonal uke 202122 Høstfest for barn og foreldre 232425 4426272829 Dugnad 30 Fellessamling 31

14 Koffor d då? Filosofi og undring i barnehagen Filosofi er et av fagområdene som vi skal ha som tema dette barnehageåret. Filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og det er med og preger våre verdier og holdninger. Barnehagen skal gi barna rom for undring rundt deres tanker, opplevelser og aktuelle spørsmål. Vi har valgt to temaer som vi vil jobbe med dette året – vennskap og språk. Vennskap:  Hva er en venn?  Hvordan er vi sammen med vennene våre?  Hvordan blir vi venner med noen?  Hvorfor blir vi uvenner? Språk:  Hva er språk?  Hvorfor snakker vi ulikt?  Kan vi snakke sammen uten å snakke?  Kan dyrene snakke? 14 Mål:  Gi rom og tid til barnas tanker og spørsmål  Trening i å høre på andre, vurdere forslag og tåle ueningheter  Utvikle språket og kommunikasjonsevnen ved at de setter ord på egne tanker og meninger  Lytte til hva andre har å si Metode:  Samtaler  Tekstskaping  Samlinger (gjerne i mindre grupper)  Bøker/fortellinger  Dramatisering

15 NOVEMBER MÅNEDENS AKTIVITET: BALANSERE Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 441 452345678 46910111213 Fellessamling 1415 4716171819202122 4823242526 Nissemarsj 27 Fellessamling Frist for innlevering av juleferielapper! 2829

16 Juletradisjoner Vi har mange juletradisjoner.  Vi har felles adventsamling mandager i desember.  Vi har juleforestilling der foreldre, søsken og andre familiemedlemmer inviteres. Det blir servert mat og etterpå er det juleverksted med ulike aktiviteter.  Det blir julevandring i Tasta kirke for de store avdelingene. Her får barna høre julebudskapet gjennom selv å delta i historien.  13. desember er det Lucia feiring i barnehagen. Foreldrene inviteres til å se at barna går i Lucia tog om morgenen. Etterpå blir det servert kaffe/saft og lussekatter som barna har laget selv inne på avdelingene.  Vi har nissefest for barna der de som vil kan kle seg ut som rødnisser eller blånisser. Vi er ute og går rundt juletreet vårt – og kanskje kommer nissen på besøk!  Stavanger symfoniorkester inviterer til konsert som de store avdelingene pleier å gå og høre på. Her møter vi også noen små nisser som danser og synger for oss.  Ellers har vi samlinger på avdelingene. Vi synger julesanger, baker pepperkaker og lager julepynt. Vi lager også noen julehemmeligheter som barna får ta med seg hjem. 16

17 DESEMBER Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 4930 Adventsamling 123 Juleforestilling og juleverksted 456 507 Adventsamling 891011 Lucia 1213 5114 Adventsamling 151617 Nissefest for barna på dagtid 181920 5221 Adventsamling 222324 Julaften Barnehagen er stengt 25 1. Juledag Barnehagen er stengt 2627 5328293031 Nyttårsaften Barnehagen er stengt

18 Månedens aktivitet Vi har månedens aktivitet. Dette var noe vi begynte med da vi hadde prosjektet «Barn og voksne i bevegelse». Hver måned har vi ulike aktiviteter som vi legger vekt på. Det kan være for eksempel å hoppe, løpe eller balansere. Dette gjør vi for å stimulere enkelte ferdigheter og for å sikre at barna får varierte motoriske erfaringer og opplevelse av bevegelsesglede. Bevegelsesglede Barn er skapt for bevegelse. Gjennom sanseinntrykk, bevegelse og aktivitet lærer de seg selv og omgivelsene å kjenne. Barn som har god kroppsbevissthet bruker kroppen allsidig og deltar i ulike aktiviteter. De mestrer å bevege seg i miljøer som stiller ulike krav til bevegelsesmønster. Disse barna vil stadig søke nye utfordringer, og opplevelsen av mestring kan være med på å styrke barnas selvbilde. Opplevelsen av å mestre og å delta på ulike aktiviteter gir barna bevegelsesglede. De barna som opplever glede over å være i bevegelse vil stadig prøve nye ting, de tør å ta nye utfordringer og utvikler etter hvert et variert bevegelsesmønster. Trygghet i motoriske utfordringer er med på å skape et godt selvilde og styrker selvtilliten. Vi i Byhaugen barnehage legger til rette for at barna skal oppleve bevegelse gjennom:  Varierte aktiviteter, for eksempel ball lek, ring- leker, stafetter og turer.  Engasjerte og aktive voksne  Stimulerende omgivelser  Samlinger og samtaler med barna om hva aktivitet og bevegelse gjør for kroppen vår 18

19 JANUAR MÅNEDENS AKTIVITET: SKI, SKØYTER, AKING Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 53123 145678910 21112131415 Fellessamling 1617 318192021222324 425262728 Aktivitetsdag for barn 29 Fellessamling 3031

20 Omsorg, lek og danning Lek har en fremtredende plass i barnas hverdag og kjennetegnes ved at det er lystbetont og indre motivert. Lek er en måte for barna å uttrykke seg på og de lærer og erfarer stadig nye ting. I leken kan også barna bearbeide ulike opplevelser og inntrykk Omsorg handler både om relasjonen mellom voksen og barn, og barnas omsorg for hverandre. Danning handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer gjennom lek, læring, omsorg og i samspill med voksne barn Alderslike grupper Hver onsdag formiddag har vi alderslike grupper. Vi legger til rette for aktiviteter tilpasset den aktuelle aldersgruppen. Barna får opplevelser og erfaringer utenfor sin egen avdeling, blir kjent med barn på samme alder og de andre voksne på huset De små avdelingen deles i Krabbene (1-åringer) og Lett på tå (2-åringene). De store avdelingene har Froskene (3-åringene), Bukkene Bruse (4-åringene) og Røvergruppa (5- åringene). Musikkgrupper Anne, som er musikkpedagog, kommer og har sang og musikk med Bukkene Bruse annenhver onsdag i de alderslike gruppene. Samme onsdag er det musikkgruppe også for barna på Hvitveis og Rødkløver. Barna får opplevelser med sang, dans og musikk! 20

21 FEBRUAR MÅNEDENS AKTIVITET: SKI, SKØYTER, AKING Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 5123456 Fastelavn 7 68 Bollemandag 910 SU arrangerer vinterfest 1112 Fellessamling 1314 71516171819 Fellessamling 2021 82223242526 Fellessamling Frist for innlevering av påskeferielapper 2728 929

22 Våren Nå er våren her og vi er mer og mer ute. Trærne får knopper, blomstene titter frem og fuglene kvitrer. Våren byr på en lysere tid hvor naturen våkner til liv igjen. Dette er årstiden hvor barna gleder seg til å ta på vårjakke og vårsko og utforske miljøet rundt seg. Barna i Byhaugen barnehage er heldige som har flotte naturområder like i nærheten hvor vi går på turer og observerer forandringene i de ulike årstidene. Dette bidrar til at barna blir bedre kjent med nærmiljøet sitt – både rundt barnehagen og der barna bor. Våren får fram utforskertrangen hos de fleste barna. Det er spennende å klatre høyt og lavt, lete etter krypdyr og insekter eller finne frem hoppetau og kritt. 22

23 MARS MÅNEDENS AKTIVITET: BEVEGELSE I ULENDT TERRENG Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 91234 Frist for innlevering av påskelapper 56 107 89 11 Fellessamling 1213 11141516 Påskefrokost Rødkløver og Blåklokke 17 Påskefrokost Hvitveis, Tusenfryd og Naturgruppa 18 Påskesamling 1920 Palme søndag 12212223 Barnehagen stenger kl. 12 24 Skjærtorsdag Barnehagen er stengt 25 Langfredag Barnehagen er stengt 2627 1328 2. Påskedag Barnehagen er stengt 29 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 3031

24 Påsken Vi har tradisjoner som er knyttet til denne høytiden. Vi tar oss god tid til å samtale om temaet og forberede oss gjennom samlinger, samtaler og formingsaktiviteter. Siste fredagen før påske har vi en felles påskesamling der barna får se og høre påskebudskapet. Etterpå er det tid for å lete etter påskeegg. Påskeharen kommer nemlig alltid på besøk. Vi inviterer til påskefrokost en av dagene før påskeferien.  Hvorfor feirer vi påske?  Hvem var Jesus?  Hvor bor Påskeharen?  Hvorfor legger Påskeharen egg?  Hva er en rockekylling? 24 Påskesamling i barnehagen

25 APRIL MÅNEDENS AKTIVITET: HOPPE/HINKE/RULLE Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 13123 1445678 Fellessamling 910 1511121314151617 16181920 Temafest for barn og foreldre 2122 Fellessamling 2324 172526272829 Frist for innlevering av sommerferie lapper! 30

26 17. mai De første ukene i mai starter vi forberedelsene til 17.mai feiring i barnehagen. Vi snakker med barna om nasjonaldagen vår og hvorfor vi feirer den. Vi synger sanger, lager flagg og pynt. Den nærmeste ukedagen før 17. mai går vi i tog og synger for beboerne på Tasta sykehjem. Etterpå har leker og spiser pølser og is i barnehagen.  Hvorfor feirer vi 17. mai?  Hvorfor går vi i tog?  Hvorfor har vi flagg?  Hvordan feirer vi 17.mai?  Hvorfor har vi 17. mai sanger? Overgang barnehage/skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen jobbe for at barna får en så god overgang til skolen som mulig. Vi følger Stavanger kommune sin plan for dette for å:  sikre en trygg og best mulig overgang skolen, med bl.a. besøk på de ulike skolene  sikre at barn har fått informasjon og kjennskap til SFO før oppstart  overføre informasjon til beste for barnet i samarbeid med foreldre/foresatte Røvergruppa Her hos oss er 5åringene sammen i Røvergruppa 1-2 ganger i uka. Det er stas og de er stolte av å være de eldste i barnehagen. De blir godt kjent med hverandre gleder seg til å begynne på skolen. Røvergruppa drar på ulike utflukter i løpet av året. Det store høydepunktet er overnattingstur til Kardemomme by i Kristiansand dyrepark. Vi har felles avslutning for Røverne på barnehagens sommerfest. Der opptrer de en siste gang og får utdelt permene sine. 26

27 MAI MÅNEDENS AKTIVITET: BEVEGELSE TIL MUSIKK Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 171 182345 Kristi himmelfart Barnehagen er stengt 6 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 78 19910 Kardemommeby? Bekreftelse på dato kommer 11 Kardemommeby? 12 Dugnad for foreldre 13 17. Mai feiring i barnehagen 1415 2016 2. Pinsedag Barnehagen er stengt 17 17. Mai – hipp hipp hurra for Norge!! 181920 Fellessamling 2122 2123242526272829

28 Sommer i barnehagen Vi gleder oss alle til sommer i barnehagen! Det er deilig å løpe rundt i sommertøy. Vi har små badebasseng som vi fyller opp dersom sommervarmen kommer skikkelig. En is har vi kanskje også på lur. Vi er ute så mye som vi kan og går på flere turer i nærmiljøet. Disse turene tas ofte på sparket og det er derfor viktig at dere gir beskjed dersom barna tar fri. Barn og voksne har ferie fra midten av juni til midten av august, så det er to rolige måneder. Avdelingene blir derfor slått sammen noen av ukene. Det henges opp lister over hvilket personal som er på jobb. I juli måned har vi temauker, det vil si at vi har fire temaer som vi lager et opplegg rundt med ulike aktiviteter. Det henges opp lapper på dørene om dette når det nærmer seg og vi dokumenterer godt med bilder i etterkant. Dette har vært en stor suksess og barna har vært kjempefornøyde. Naturgruppa Vi er heldige som har egen Naturgruppe. Dette er et tilbud for de som ønsker et høyere aktivitetsnivå og mer utetid. Nærmiljøet blir flittig brukt, og vi har en lavvo i Sabbadalen som er vår base. Vi har faste tur dager tre til fire dager i uka. Da går vi gjerne fra barnehagen ca. kl. 10 og er tilbake rundt kl. 14. På turene er det alltid en voksenstyrt aktivitetet. Det kan være matematikk med måling, sammenligninger og sortering, eller språk der vi forteller eventyr og dramatiserer. Det kan også være fysisk aktivitet som «haien kommer» eller fotball, bare for å nevne noe. Vi er naturligvis også opptatt av naturen og de forandringene som skjer året rundt. Å lage mat på tur, er noe både voksne og barn synes er spennende, da har vi med oss pellets ovnen ”Pelle” eller vi lager noe på bål. Selv om vi er mye på tur, deltar vi på fellesaktiviteter som alderslike grupper, fellessamlinger pluss samlinger og forberedelser i forbindelse med høytider og fester. De som er så heldige å få plass på Naturgruppa må ha gode klær og sko for vi er mye ute året rundt. Alla barna har sekk på ryggen med drikkeflaske. 28

29 JUNI MÅNEDENS AKTIVITET: KASTE BALL Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 2230311 Fellestur hele barnehagen 23 Fellessamling 45 2367 Sommerfest – Hipp hurra for barnehagen vår som er 27 år!! 89101112 241314151617 De voksne har fellessamling for barna 1819 2520 Sommertema 212223242526 27 Sommertema 282930

30 Juli er en måned i barnehagen der mange barn og voksne er på ferie. Temaukene starter opp og vi gleder oss til mange kjekke og spennende aktiviteter. Masse lykkeønskninger gir vi til de som skal begynne på skolen! Tusen takk for de fine årene vi har hatt sammen – vi kommer til å savne dere. Til dere andre sier vi takk for et flott år og vel møtt tilbake etter ferien! Vi håper dere alle får en kjempefin sommerferie! Vi minner om planleggingsdag i barnehagen fredag 19. august – da er barnehagen stengt. God sommer! Hilsen alle oss i Byhaugen barnehage 30

31 JULI Kontoret 51566611/91146185Naturgruppa 90294320Tusenfryd 48953856post@byhaugen-barnehage.no Rødkløver 48953607Hvitveis 48944046Blåklokke 48942953www.byhaugen-barnehage.no UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 26123 274 Sommertema 5678910 2811 Sommertema 121314151617 2918 Sommertema 192021222324 3025 Sommertema 262728293031


Laste ned ppt "ÅRSPLAN 2015/2016 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google