Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens barnehus, Sandefjord Sør-Øst politidistrikt psykologspesialist Ragnhild Stokke Røed.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens barnehus, Sandefjord Sør-Øst politidistrikt psykologspesialist Ragnhild Stokke Røed."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens barnehus, Sandefjord Sør-Øst politidistrikt psykologspesialist Ragnhild Stokke Røed

2 Sør-Øst politidistrikt Tema på fagdag 19.jan.-16 Statens barnehus: Hvem er vi og hva gjør vi Gangen i tilrettelagt avhør Avdekking – tilnærming ved mistanke Hvem ivaretar barnet? Rollen som følgeperson Oppfølging og samarbeid

3 Formålet med Statens barnehus  Bedre ivaretakelse av særlig sårbare sin rettssikkerhet  Målgruppen ikke sendes rundt, men samle all kompetanse ett sted  Helhetlig ivaretakelse gjennom 1.Tilrettelegging og gjennomføring av avhør 2.Oppfølging av særlig sårbare etter avhør  Første barnehus: 2007 (Bergen, Hamar)  Antall barnehus: 10, snart 11 (Østfold)  Rapporten "Barnas hus" Obs! Politiet har altså et ansvar ift. oppfølging!! "….psykologisk korttidsbehandling inntil 15 timer…"

4 Statens barnehus, Sandefjord Målgruppe: Barn 3-16 (18) og særlig sårbare voksne  Ansatte med ulik barnefaglig utdanning og erfaringsbakgrunn Teknisk merkantilt personell  Faggrupper i politiet: påtalejurist, etterforsker, spesialavhører  Avhørskapasitet 3  Oppfølging Sør-Øst Politidistrikt

5 Sør-Øst politidistrikt Grunnlag for anmeldelse  Vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare voksne  Eks. fysisk vold: Når politiet mottar rapporter eller anmeldelser hvor et barn forklarer seg om slag, spark, klyping, ris, dytting, slenging, holde hardt i armen, ørefik, klaps i hodet, kvelertak eller lignende, samt i tilfeller hvor barnet har vært vitne til vold mellom foreldre/foresatte, søsken eller annen nær relasjon, opprettes sak hos oss.

6 2014-tall for barnehusene i Norge (gml. ordning)  Sum ant avhør gjennomført 2014: 3501  Sum ant dommeravhør: 3352  Sum ant politiavhør: 149  Sum ant dommeravhør utviklingshemmede: 73 Barnehus-Norge i 2014:  32% er SO-saker  68% er voldssaker Sør-Øst politidistrikt

7 Antall avhør 2015 - Sandefjord Sør-Øst politidistrikt

8 Aldersfordeling tilrettelagte avhør 2015 - Sandefjord Sør-Øst politidistrikt

9

10 Medisinsk undersøkelse på barnehuset  Barnelege og sykepleier fra SiV, Tønsberg  1 dag per uke 2015: 55 med.us. anmodet av påtalejurist Sør-Øst politidistrikt

11 11 Barnehuset har en koordinerende og deltakende rolle Anmeldelse til politiet Tingretten Melding til barnevernet Samråds- møte -Politi -Barnevern - Barnehus Dommer- avhør Medisinsk- undersøk. Orientering til foreldre, bistandsadv., barnevern Evt. samråds- møte 2: barnevern foresatte el andre Rådgivning Veiledning Psyko- edukasjon Behandling Samtykke fra klient/foresatte Overføring til andre instanser i kommune- eller spesialisthelsetjeneste

12 Ny forskrift fra 02.10.15  Tilrettelagte avhør (TA) som ledes av påtalejurist  TA kan gjennomføres uten at mistenkte er varslet Samrådsmøte; Avhørsdagen: formøte – TA – ettermøte; evt. Samråd 2  Supplerende avhør  Praksis - kontradiksjonsprinsippet  Forskning på gjentatte avhør av barn(bl.a. Melinder et al.)  Frister for gjennomføring av tilrettelagte avhør  1 uke  2 uker  3 uker Sør-Øst politidistrikt

13 Avdekking - hva er seksuelle overgrep?  Blotte seg (utuktig atferd)  Berøring (utuktig handling)  Penetrering (utuktig omgang)  Kjønnslemlestelse  Tvangsekteskap  Nettovergrep  …når noen krenker kroppens grenser  SO-team, leder Hege Skar

14 Avdekking - hva er vold?  Fysisk vold  Psykisk vold  Materiell vold  Digital vold  Vitne til vold mellom foreldre/ foresatte, søsken eller annen nær relasjon  Barnevoldsteam i Vestfold, leder Mona Kvistnes www.hvorlite.no

15 Tilnærming ved mistanke …slik at etterforskning og evt. straffesak ikke ødelegges?  1: spørreteknikk  2: drøfting og samarbeid med politiet evt. barnevernet Sør-Øst politidistrikt

16 God spørreteknikk sett med etterforskningsbriller  Når barnet begynner å fortelle – stopp i tide, skriv logg og kontakt barnevern og politi  For mye informasjon og uheldig stilte spørsmål vil som oftest vanskeliggjøre etterforskningen og forringe bevisverdien i en eventuelle fremtidig straffesak.  Tommelfingerregel: Still åpne spørsmål slik at barnet har muligheten til å snakke mest mulig fritt.

17 ….forts god spørreteknikk  Spørsmål som er gode å stille:  Tenke på å bruke åpne spørsmål, bruk imperativ form  Eksempel: Barnet: "Jeg var helt alene om kvelden, da var jeg veldig redd". Voksen: "Fortell meg om det, så godt du kan".  Fortell mer om det.  Fortell meg om det med dine egne ord!  Fortell slik at jeg forstår!  Prøv å forklare…så godt du kan!  Si meg alt som hender, så godt du kan!

18 ...forts god spørreteknikk  Nøkkelspørsmål / referanse til tidligere utsagn  Du sa i stad at du følte du var trist. Hvordan trist var du?  Du sier det var ekkelt, fortell slik at jeg forstår hvordan ekkelt!

19 Spørsmål som ikke er gode og som bør unngås: Ikke still barnet lukkede spørsmål.  Eks. ja / nei-spørsmål  Valgspørsmål – var du på stua eller kjøkkenet?  Identifiserende hvem, hva, hvor-spørsmål  Kan du fortelle meg litt om når du var alene om kvelden?  Har du lyst til å fortelle meg litt om hvordan du har det? Ikke still barnet årsaksorienterte spørsmål.  Hvorfor var pappa’n din så sinna på mamma?  Hvorfor var det slik?  Hvorfor slo mamma deg?

20 Sør-Øst politidistrikt Uheldig før tilrettelagte avhør  Melding fra barnevernet/skole er sendt foreldrene  Foreldrene har snakket med barnet før avhør – påvirket  Barnevernet inkl. beredskaps/fosterhjem har ”intervjuet” barnet før avhør om saken KONSEKVENSER:  Noen barn vil ikke fortelle i avhør  Kritikk fra forsvarer (barnet påvirket) – kan svekke troverdighet  Barnet er instruert av foreldrene til ikke å fortelle om det som har skjedd  Barnet kan komme i forsterket lojalitetskonflikt  Straffesaken kan bli henlagt

21 Ivaretakelse av barnet  Varsling av barna - forberedelse  Hvem ivaretar barnet avhørsdagen - følgeperson - midlertidig verge - bistandsadvokat - saksansvarlig ved barnehuset - evt. barneverntjenesten Sør-Øst politidistrikt

22 Følgepersonens rolle  Etterforsker/ avhører tar kontakt i forkant  Informere barnet om avhør etter konkret avtale med politiet  Transport  Vente sammen med barnet og på oppholdsrom når barnet avhøres  Dialog med avhører og rådgiver om evt. reaksjoner og behov hos barnet  Ved søsken, forhindre mobilkontakt med foreldre og samtale om tema og avhør mellom søsken  Følge til medisinsk us., evt. supplerende avhør og oppfølging Sør-Øst politidistrikt

23 Sør-øst politidistrikt Gjennomføring av avhør  Politiet (avhører) snakker med barnet om det som skal ha skjedd etter en spesiell metodikk  Politiets rolle er å avdekke om det er begått straffbare forhold  Få barnet til å forklare seg fritt  Avhør er et bevis i straffesaken – legges mye vekt på barnets troverdighet i retten  Nb! Barna kan være utsatt for overgrep/vold eller vært vitner til vold

24 Telemark og Vestfold politidistrikt Samarbeidspartnere  Barnevern  Skole  Barnehage  Helsesøster/ familiesentre/ familievern  Spesialisthelsetjenesten BUP, habilitering  Sosialtjenesten  Ulike roller, men overordnet for alle er barnets beste

25 Barnehusets oppgaver og type oppfølging etter avhør  Samrådsmøte 2 – helhetlig hjelp til barnet  Psykoedukasjon  Familiebehandling  Foreldreveiledning  Fosterforelder-/beredskapshjem-veiledning  Traumebehandling  Viderehenvisning  Konsultasjoner i påvente av etablering av helsehjelp lokalt/ BUPA  Vitne i rettssaker  Rådgivning i anonyme saker  Formidling

26 Oppfølging ved barnehuset forts.  Ramme på inntil 15 timer veiledning og/ eller oppfølging/ behandling, viderehenvisning  Samrådsmøte II  Flere instanser samarbeider rundt ett barn/ søsken - hvilken hjelper har fokus på hva - metodisk tilnærming - tenke utfyllende og helhetlig Sør-Øst politidistrikt

27 Veien videre….. Godt samarbeid på tvers av ulike instanser Vi jobber i de samme sakene – MÅ ivaretas på en profesjonell, effektiv og kvalitetssikker måte ! TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Statens barnehus, Sandefjord Sør-Øst politidistrikt psykologspesialist Ragnhild Stokke Røed."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google