Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hvor skal dere hen ? sa Nasse Nøff Ingen steder sa Ole Brum. Og så gikk de dit. En introduksjon til å vite hvor vi er,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hvor skal dere hen ? sa Nasse Nøff Ingen steder sa Ole Brum. Og så gikk de dit. En introduksjon til å vite hvor vi er,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hvor skal dere hen ? sa Nasse Nøff Ingen steder sa Ole Brum. Og så gikk de dit. En introduksjon til å vite hvor vi er, hvor vi ønsker å komme til og hvordan nå målene for det med samhandling, organisering, merkevarebygging, riktige veivalg og å utnytte mulighetene. De er mange!! (Laget juli 2012)

2 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Vitenlaben som heter Du Verden er snart ferdig bygget. Den blir en stor attraksjon for Porsgrunn og vil ha et stort besøk av barn i alle aldre. Sjøfartsmuseet samme sted blir topp.

3 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Kommuneplanens forutsetninger og prioriteringer 2012 til 2020 er et utmerket grunnlag, hvor enkelte elementer kan forsterkes og utvikles til en ny merkevare som Porsgrunn kan være unik på. Porsgrunns Visjoner for 2020 sier: Vi bryr oss. Barn og unge er en resurs i Porsgrunn. Innbyggere er engasjerte, kreative og tar ansvar. Viser omtanke og omsorg for hverandre. Likedan sier den mye bra om: Det gode bosted og Nyskapning, som sammenfaller meget bra med det som her presenteres.

4 Fokus På muligheter i Porsgrunn Hva er våre største utfordringer i kommunen? Få frem Nye etableringer av attraktive SMB bedrifter og alle typer av foretak, som gis lyst og optimisme for å etablere seg i hele Porsgrunn kommune. Vi skal øke med nye kompetansebedrifter og score på at vi har kompetanse på de områdene som vi er litt gode på allerede. Få laget en strategiplan for sentrumsutvikling. Skape flere gode arbeidsplasser. Få flere innbyggere til å flytte hit og etablere seg her. Skape ekstra gode miljøer for mennesker og i særlig grad familier. Bruke rulleringen av samfunnsplanene med arealplaner til konkret å finne gode løsninger..

5 Fokus på Muligheter i Porsgrunn. Telemarksforskning sier i sin rapport nov. 2011.mye om Porsgrunn nærings liv, som er store utfordringer: Total Nærings NM statistikk sier at Porsgrunn i 2010 har en 122. plass i Norge. Det er dårligste plassering etter år 2000. Middels resultat i forhold til landsgjennomsnittet på lønnsomhet/positivt resultat før skatt, er satt til 68 % av foretakene fyller den rollen. Det gir en 173 plass av 420 kommuner i Norge. På indikatoren Vekst (høyere enn KPI)/verdiskapning har Porsgrunn samlet mye å hente inn. Omsetningsvekst gir oss en svært dårlig 402 plass i forhold til 430 kommuner. Nyetablerings index på antall etableringer sier at Porsgrunn ligger på en 103 plass av 430 kommuner. Det er sånn passelig bra, fordi det er beste kommune i Telemark, men langt under Drammen, Tønsberg, Sandefjord og Arendal. I forhold til vekst i arbeidsplasser i forhold til bransjer har det vært en økning i Personlig tjenesteyting med 12,7% økning og Bygg og anlegg med 12,5% økning. Alle andre bransjer har tilbakegang på antall arbeidsplasser. I Norge har det i snitt vært en vekst på 10,7% antall arbeidsplasser fra år 2000. mens det i Porsgrunn bare har vært en økning samme tidsrom på 6,8%.

6 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Konkrete Utfordringer i Porsgrunn: Arbeidsledighet er den høyeste i landsdelen. Pr, juli 2012 er 4,7 % ledig av arb. styrken. Det er blant det dårligste i Norge og 5% dårligere enn samme tid i fjor. Målsettingen må være at Porsgrunn skal ha mindre arbeidsledighet enn landet for øvrig. Det er falt bort ca. 3000 arbeidsplasser i industrien siden 2000. Som ny vekstnæring øker Porsgrunn stort på teknologiske tjenester og økningen er høyt over sammenlignbare kommuner i landsdelen. Skien har 2,1 %. Drammen har 2.1 %. Porsgrunn har en andel av sysselsatte på 7,5% på Teknologiske tjenester, og øker stort på den faktoren. Kompetanse er et av nøkkelbegrepene som Porsgrunn kan vinne tilbake sin posisjon som ledende kommune og etablere nye foretak og derav arbeidsplasser. Her snakker vi om muligheter. Bosted attraktivitet som kommune har økt hvert år siden 2006.

7 Profilerte foretak leter ikke etter tomme lokaler. De forventer å få leie på beste plass og beste lokaler. De kan gjerne vente til det lokalet blir ledig. I et kortsiktig perspektiv er det avgjørende at sentrums lokaler blir fylt opp med leietagere. Det gir positive ringvirkninger når vi unngår gråpapir. Lokaler som blir stående tomme over lengre tid blir «umulige» å få leietagere til. Felles profilering av leiemuligheter på Finn.no Gjøre avtaler med leietagere på korttids kontrakt og med en gunstig prosent avtale i forhold til omsetning, eventuelt med et minstebeløp. Målsettingen må være på lang sikt å heve leienivåer generelt til over snitt utleiepris på landsbasis.

8 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Coop har virkelig forstått profilering og nyetablering i Porsgrunn.

9 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hva er/har vært/kan bli Porsgrunn identitet? Seilskutebyen. Er vi ikke lengre. Havnebyen. Ja delvis er vi det, men lite synlig. Industribyen. Ja delvis er vi det enda, men taper. Teaterbyen. Kulturbyen. Ja, men det er flere som vil være det. Byen med elva. De fleste byer har elv eller vann. Porselensbyen. Det endte »i tusen knas»? Høyskolebyen. Ja det er vi, men er ikke oppdaget som faktor. Kompetansebyen. Ja ikke et dumt forslag. Byen med beste oppvekst vilkår. Ja kanskje det. Og forsterke en identitet som gjør oss unike.

10 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Kvaliteter i Porsgrunn: Stor vilje og bruk av midler til nybygging, fortetting og revitalisering. Det ligger planer for fortsatt investering i milliardklassen. En kommunal masterplan sammen med private eiere, for bygging av næring og bolig bør lages omgående slik at folk ønsker å flytte hit. Kommunen har flinke folk og politisk vilje til å satse. Strukturen på gård og grunneiere er slik at det er få og til dels store eiere som generelt er positive. Kommunes eget eiendomsselskap var fornuftig å opprette. Et stort og variert kulturliv som trekker mye folk til sine oppsetninger. Satsning på nytt kulturhus.

11 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Utvidelser og nyetablering av Down Town med boligdelen både i Skomvær kvartalet og Sundjordet er avgjørende for utviklingen av Porsgrunn sentrum. Med et stort senter i sentrum og nye boenheter har vi alle fordelene på vår side.

12 Fokus på muligheter i Porsgrunn Merkevarebygging er viktig: Best på oppvekst og kompetanse, kan gi meget stor preferanse for valg fra foretak og derav familier for etablering her. Vi må finne en fellesnevner som de fleste kan si er positiv og som byen og kommunen allerede utmerker seg litt på. Men det må være reelt innhold. Det er lettere å utvikle et område hvor en har forutsetninger for å lykkes. Det nye Vitensenteret gir mening til å bli Byen med best oppvekst vilkår. Utvikling av Campus Kjølnes som en videreføring av sentrum, sammen med skoleområdet og idrettsområdet på mange felter, gir også innhold i stor grad.

13 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Barn som leker i sentrum bør være en gjernnomgangsmelodi for Porsgrunn.

14 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hva betyr beste oppvekst og kompetansevilkår? Beste veiledning for bolig etablering med startlån. Studentboliger. Beste Fødetilbud i landet. Kø fra hele landsdelen om å føde her. Med Barnevogn gir beste tilbud. Fortau og fremkommelighet på vinter. Ingen ventelister på barnehage. Barnehager renoveres til beste kvalitet. Avsatte områder til lek for barn. Skøytebane i sentrum. Beste kvalitet på skolene, med kvalitet på lærere. Renovering av skoler. Ingen ventelister og topp kvalitet på Kulturskolen. Beste tilbud på videregående skole og høyskole. Beste lærere og innhold. Tilbudet med idrett og musikk til barn og unge prioriteres.

15 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Musikk er viktig og engasjerer til fornuftig fritid.

16 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hva ligger det av fordel for næringen å bruke et ideelt begrep som oppfattes som en basisfordel? Å stimulere til en basisfordel som appellerer til følelsene kan være det vi søker etter. En slik plan tar tid å skape og forberedelser før budskapet kan selges utad. Næringen lever av kundegrunnlaget og da monner det å øke antall kunder. 3 % befolkningsøkning i året gir drøyt 1000 i tilvekst. Drammen har 2,5 % økning. Hvis disse kundene også bor i/nær sentrum, har vi fått god miljøeffekt. Telemarksforskning konkluderer med i sin analyse fra nov.2011. at det er mye å hente næringsmessig i Porsgrunn Kommune på sterkt fokus på øket innflytting og større fødselsoverskudd. Porsgrunn taper mye på lav fødselsbalanse er fasiten. (telemarksforskning.no) Fødsels overskuddet er negativ hvert år fra 2000. til 2011 med 30 til 60 barn pr, år. Det gir en nedgang på minus 0,4 % for Porsgrunn og for landet er det pluss 0,4 i snitt. Porsgrunn har økning i folketall fordi det er netto innvandring på 216 personer i 2010. Netto innflytting fra andre kommuner var 177 og bare 27 i fødselsoverskudd.

17 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Utrolig bra kombinasjon med familie på båttur i Porsgrunn. En familie etablert gir 4 til 5 personer i vekst og er den beste måten å sikre økning i folketallet og derav mer kjøpekraft og skatteinntekter.

18 Fokus på Muligheter i Porsgrunn. Hva er sentrums utfordringer? Det har blitt færre av lokal privat eid næring som driver næring og er mulig å få tak i. Få PR. midler lokalt. Kapitalen forsvinner til Oslo. Kjedene er leietagere på eksterne sentra med effektiv shopping. Netthandel vil overta? Sentrum får sin renessanse i løpet av få år, fordi kundene vil etterspørre mer kvalitet, varekunnskap,service, spesialutvalg og tilbud fra såkalte dragere. De fleste har varer hjemme, slik at å «selge kommunen og sentrum» vil være å se flere områder samtidig.

19 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Storgata siste Jul på natta. Selv et slikt lite snøfall gir at mor med barnevogn gir opp å komme frem i byen. Det er flere gater og næring som vil ha slik flott juledekor.

20 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hva betyr bilbruk og parkering for sentrumshandel? Folk vil bruke bil så langt vi kan se fremover til handel, ut i fra stor bekvemmelighet. Med de ordningene vi nå skal innføre i sentrum, vil det være minst 2 timer gratis de fleste steder og mulighet til å kjøpe ekstra tid utover det. Fri parkering etter kl. 15, lørdager, helger, helligdager og høytidsdager. Ansatte parkering på Gamle Urædd og Kirketjernet. De nye ordningene gir meget gode forhold for kunder i sentrum. Ny lov fra Samf. Dep gir parkering med avgift også på ekst. sentra ?

21 Det er helt topp med aktiviteter i sentrum, og her er det mange potensielle kunder. Vi må få fokus på at kundene tar med seg lommeboka til sentrum og finne resepten for hvilke varer og tjenester som sentrum er best på. Sentrum er en fellesarena for mange ulike behov og ønsker.

22 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Kvaliteter i Porsgrunn, forts: God Tilrettelegging for etablering av bedrifter i Næringsparker og kontor felleskap. Tilrettelegge areal og funksjoner for etablering av bedrifter i kommunen. Nyetablering og utbygginger som er gjort eller planlegges utført. Etablert flere boligbygg i sentrum og boligområder i kommunen. Kreativ Byfornyelse med gater, veier, torg og plasser. Porsgrunn oppleves å være en koselig by. Mange «ålreite» mennesker som har mye til felles i en raus måte å være på. En utvidet Down Town betyr at vi har kjøpesenter og sentrum, i sentrum. Porsgrunn er definert som ute byen i Telemark. Det er den kommunen som har langsiktig tilrettelegging av næringsarealer som vinner

23 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Nye muligheter for å etablere kunnskapsforetak, storhandelsbedrifter som ikke kan ligge i sentrum og kontorfellesskap er viktig for Porsgrunn.

24 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Vi skulle gjerne hatt på plass flere boliger i sentrum, slik at vi kan oppnå miljøeffektene av å kunne ha alt en trenger innen gangavstand.

25 Fokus på muligheter i Porsgrunn Merkevarebygging: Fremstår Fremtidsbildet av Porsgrunn tydelig og har vi en felles oppfatning av hva det er eller kan bli? UNIKHET: Hva skiller oss fra andre? TROVERDIGHET: Vil vi bli trodd og tror vi på det selv? RELEVANS: Er det dette vi vil og forstår partene sin rolle? ATTRAKTIVITET: Vil dette få frem følelser?

26 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hva er grepene som må gjøres umiddelbart?: En nyorganisering, med blant annet en ny Porsgrunn Næringsforening som paraply organisasjon. Næringsdrift i hele kommunen. Faktisk aksept av organiseringen med nok tyngde og gjennomslag. Partene må eie utviklingen sammen. Porsgrunn Handverk og Industriforening, Porsgrunn Handelsstands Forening, Porsgrunn Varemesse, Porsgrunn Min By, eventuelt flere vil bli invitert til å være stiftere. De vil så invitere alle som har tilknytning til næringsdrift i kommunen til å bli med i organisasjonen. Nytt konkret innhold i rullering av samfunnsdelen med arealplanene.

27 Det er flott mange steder i byen. Dekor i form av blomster er trivsels elementer som mange setter stor pris på. Videreutvikle Strandpromenaden og alle passasjene mellom Storgata og Strandpromenaden.

28 Fokus på Muligheter for Porsgrunn Målsetting i løpet av 5 år å trekke til seg 50 nye bedrifter innen SMB området og stille til disposisjon egnede arealer med ferdig infrastruktur innen hele kommunen. 100 nye attraktive foretak på detaljhandel, service og tjeneste, som i hovedsak skal være sentrumsrelatert. Etablere handel på de områdene og bransjene som ikke kan ligge i sentrum ut i fra størrelse og sortiment. Industri, produksjon og kompetansebedrifter med kontorer, intensiveres etablert i Næringsparker og kontorfellesskap i hele kommunen. Fag Håndverks bedrifter må få ekstra gode betingelser for å etablere seg og drive i Porsgrunn. Håndverkere er selve grunnlaget for både mer etablering og personlig service av fagfolk. Legge til rette for lærlinger og etterutdannelse av håndverkere. Etablere Egne næringsområder.

29 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Håndverkere som har kompetanse, betyr svært mye for kommunen og for god service, opplæring av nye lærlinger og kvalitet.

30 Fokus på Muligheter i Porsgrunn- Grepene som må tas først: En oppstart av analyse over dagens situasjon og komme opp med forslag til videre progresjon på bakgrunn av denne. Vi må få inn kompetanse utenfra til det, med nye friske øyne. Drammen gjorde dette helt riktig for noen år siden med stor suksess. Fokus vil da være på muligheter i hele Porsgrunn Kommune. Gårdeierrådet i PMB vil ta den ballen og få frem analysedelen. Det lages et eget prosjekt som er tiltenkt går fra sept. til mars. og må finansieres av gårdeiere og kommunen i felleskap.

31 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Kammerherreløkka med nytt hotell venter vi på blir presentert.

32 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Få til et helt annet løft på Utvikling og opptre mer profesjonelt og med handling som hver enkelt mindre enhet i dag ikke makter. En samordning og samlokalisering av personer som jobber med næring og relaterte former. Både innen privat og offentlige virksomheter. Direkte samhandling med partene i Porsgrunn Næringsforening, Formannskapet, Rådmann, Nærings etaten, By utvikling, Porsgrunn Utvikling og VIG, vil kunne gi Porsgrunn det tiltrengte løftet som gjør at hjulene begynner å snurre sammen, enda mer den riktige veien og få optimismen som drivkraft fremover. Planene er nå til gjennomgang og godkjenning av impliserte parter og vil bli presentert med forslag til organisering og vedtekter.

33 Fokus på Utvikling i Porsgrunn Ridesenteret på Vallermyrene er topp prioritert av de unge jentene og bør finne en form og innhold slik at senteret kan videreføres som en attraksjon i Porsgrunn.

34 Fokus på Muligheter i Porsgrunn

35 Satsningsområder for Porsgrunn Næringsforening Nye Attraktive Etableringer innen hele kommunen. Arealer og bransjer. Få vist frem alle de flotte foretakene vi har. Skape Nye arbeidsplasser og ivareta de vi har. Merkevarebygging, Markedsføring. Kunder, Gjester. Turister, Innbyggere. Jobbe med Plansaker, arealplaner, reguleringsplaner, samfunnsplaner. Jobbe med Infrastruktur, veier, jernbaneknutepunkt, Jobbe med Parkering og tilgjengelighet. Få opp Porsgrunn Sentrum Havn med nye fasiliteter. Opprette arenaer mellom medlemmer for bedre kjennskap og samhandling. Være maksimalt synlig som aktør, med troverdighet.

36 Fokus på Muligheter i Porsgrunn. Ælvespeilet kulturhus «blir rosinen i pølsa». Den signaliserer at det umulige er mulig i Porsgrunn, hvis en samhandler og mener noe er mer viktig enn noe annet. Samhandle på arrangement som gir balanse økonomisk.

37 Fokus på Muligheter i Porsgrunn Utviklingen blir slik vi skriver og omtaler den. Frem snakking er avgjørende for utviklingen. Alle næringsdrivende, gårdeiere, ansatte, politikere, administrasjon og folk som er avhengig av markedet, må forstå at de signalene de skriver og sier, blir notert som faktiske forhold. Særlig hvis dette gjentas av flere. Derfor er det avgjørende at signalene er positive på vegne av næringsdrift og de mulighetene som er fremover for Porsgrunn. Det er bestandig mulig å finne positive ting å si, i stedet for å svartmale som igjen pressen elsker å skrive om. Vi må snakke hverandre gode.


Laste ned ppt "Fokus på Muligheter i Porsgrunn Hvor skal dere hen ? sa Nasse Nøff Ingen steder sa Ole Brum. Og så gikk de dit. En introduksjon til å vite hvor vi er,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google