Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standard kontoplan 4102 – hovedinndeling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standard kontoplan 4102 – hovedinndeling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standard kontoplan 4102 – 2005 - hovedinndeling
Balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontokode klasse 1 Kontokode klasse 2 Resultatregnskap Kostnader Inntekter Resultatdisponering Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Kontokode klasse 3 Driftsinntekt 8 Finansinntekt Kontokode klasse 8 ©Trond Kristoffersen Årsregnskapet – en grunnleggende innføring

2 Norsk standard kontoplan NS 4102: 2005
Klasse 1 Eiendeler Klasse 2 Egenkapital og gjeld 10 Immaterielle eiendeler 20 Egenkapital 100 Forskning og utvikling 200 Kapital (aksjekapital i aksjeselskap) 108 Goodwill 202 Overkursfond (i aksjeselskap) 11 Bygninger og tomter 205 Annen egenkapital 110 Bygninger 206 Privatkonto (i personlig foretak) 115 Tomter 208 Udekket tap 12 Maskiner og utstyr 21 Avsetning for forpliktelser 120 Maskiner og anlegg 212 Utsatt skatt (i aksjeselskap) 123 Biler 22 Annen langsiktig gjeld 125 Inventar 222 Gjeld til kredittinstitusjoner 128 Kontormaskiner 224 Pantelån 13 Finansielle anleggsmidler 23 Kortsiktig gjeld 14 Varelager 238 Kassakreditt 15 Kortsiktige fordringer 24 Leverandørgjeld 150 Kundefordringer 25 Betalbar skatt 153 Opptjent, ikke fakturert salgsinntekt 26 Skattetrekk og andre trekk 16 Til gode merverdiavgift mv 260 Forskuddstrekk 17 Forskuddsbetalte kostnader mv 27 Skyldig offentlige avgifter 170 Forskuddsbetalt leie 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 18 Kortsiktige finansinvesteringer 277 Skyldig arbeidsgiveravgift 181 Markedsbaserte aksjer 28 Utbytte (i aksjeselskap) 182 Andre aksjer 29 Annen kortsiktig gjeld 19 Bankinnskudd og kontanter 290 Forskudd fra kunder 190 Kontanter 293 Lønn 192 Bankinnskudd 294 Feriepenger 195 Bankinnskudd skattetrekk 296 Påløpne kostnader

3 Norsk standard kontoplan NS 4102: 2005
Klasse 1 Eiendeler Klasse 2 Egenkapital og gjeld 10 Immaterielle eiendeler 20 Egenkapital 100 Forskning og utvikling 200 Kapital (aksjekapital i aksjeselskap) 108 Goodwill 202 Overkursfond (i aksjeselskap) 11 Bygninger og tomter 205 Annen egenkapital 110 Bygninger 206 Privatkonto (i enkeltpersonforetak) 115 Tomter 208 Udekket tap 12 Maskiner og utstyr 21 Avsetning for forpliktelser 120 Maskiner og anlegg 212 Utsatt skatt (i aksjeselskap) 123 Biler 22 Annen langsiktig gjeld 125 Inventar 222 Gjeld til kredittinstitusjoner 128 Kontormaskiner 224 Pantelån 13 Finansielle anleggsmidler 23 Kortsiktig gjeld 14 Varelager 238 Kassakreditt 15 Kortsiktige fordringer 24 Leverandørgjeld 150 Kundefordringer 25 Betalbar skatt 153 Opptjent, ikke fakturert salgsinntekt 26 Skattetrekk og andre trekk 16 Til gode merverdiavgift mv 260 Forskuddstrekk 17 Forskuddsbetalte kostnader mv 27 Skyldig offentlige avgifter 170 Forskuddsbetalt leie 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 18 Kortsiktige finansinvesteringer 277 Skyldig arbeidsgiveravgift 181 Markedsbaserte aksjer 28 Utbytte (i aksjeselskap) 182 Andre aksjer 29 Annen kortsiktig gjeld 19 Bankinnskudd og kontanter 290 Forskudd fra kunder 190 Kontanter 293 Lønn 192 Bankinnskudd 294 Feriepenger 195 Bankinnskudd skattetrekk 296 Påløpne kostnader

4 Norsk standard kontoplan NS 4102: 2005
Klasse 3 til 8 Resultatregnskapet (inklusive resultatdisponering) 30 Salgsinntekt avgiftspliktig 68 Kontorkostnad, trykksaker og lignende. 31 Salgsinntekt avgiftsfri 680 Kontorrekvisita 32 Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet 686 Møter, kurs, oppdatering og lignende. 38 Gevinst ved avgang driftsmidler 69 Telefon og porto 39 Annen driftsinntekt 70 Kostnad transportmidler 40 Forbruk av råvarer mv 71 Reise og diett 43 Innkjøpte varer for videresalg 73 Salg og reklamekostnader 50 Lønn til ansatte 74 Kontingenter og gaver 500 Lønn til ansatte 75 Forsikringspremier mv. 509 Periodisering lønn 77 Andre kostnader 54 Arbeidsgiveravgift 78 Tap og lignende 60 Av- og nedskrivning 780 Tap ved avgang driftsmidler 600 Avskrivning på bygninger 783 Tap på fordringer 601 Avskrivning på transportmidler, inventar mv. 80 Finansinntekter 605 Nedskrivning av varige driftsmidler mv. 805 Annen renteinntekt 61 Frakt og transportkostnader vedrørende salg 808 Verdiøkning finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi 62 Energi, brensel vedrørende produksjon 81 Finanskostnader 63 Kostnad lokaler 810 Verdireduksjon finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi 630 Leie lokaler 815 Annen rentekostnad 634 Lys og varme 84-85 Ekstraordinære inntekter og kostnader 64 Leie maskiner, inventar og lignende. 86 Skattekostnad 65 Verktøy, driftsmidler som ikke balanseføres 860 Betalbar skatt 66 Reparasjon og vedlikehold 862 Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel 67 Fremmede tjenester 88 Årsresultat (i enkeltpersonforetak) 670 Revisjon og regnskapshonorar 89 Overføringer og disponeringer (i aksjeselskap) 672 Honorar for juridisk og økonomisk bistand

5 Norsk standard kontoplan NS 4102: 2005
Klasse 3 til 8 Resultatregnskapet (inklusive resultatdisponering) 30 Salgsinntekt avgiftspliktig 68 Kontorkostnad, trykksaker og lignende. 31 Salgsinntekt avgiftsfri 680 Kontorrekvisita 32 Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet 686 Møter, kurs, oppdatering og lignende. 38 Gevinst ved avgang driftsmidler 69 Telefon og porto 39 Annen driftsinntekt 70 Kostnad transportmidler 40 Forbruk av råvarer mv 71 Reise og diett 43 Innkjøpte varer for videresalg 73 Salg og reklamekostnader 50 Lønn til ansatte 74 Kontingenter og gaver 500 Lønn til ansatte 75 Forsikringspremier mv. 509 Periodisering lønn 77 Andre kostnader 54 Arbeidsgiveravgift 78 Tap og lignende 60 Av- og nedskrivning 780 Tap ved avgang driftsmidler 600 Avskrivning på bygninger 786 Tap på fordringer 601 Avskrivning på transportmidler, inventar mv. 80 Finansinntekter 605 Nedskrivning av varige driftsmidler mv. 805 Annen renteinntekt 61 Frakt og transportkostnader vedrørende salg 808 Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler 62 Energi, brensel vedrørende produksjon 81 Finanskostnader 63 Kostnad lokaler 810 Verdireduksjon markedsbaserte finansielle omløpsmidler 630 Leie lokaler 815 Annen rentekostnad 634 Lys og varme 84-85 Ekstraordinære inntekter og kostnader 64 Leie maskiner, inventar og lignende. 86 Skattekostnad 65 Verktøy, driftsmidler som ikke balanseføres 860 Betalbar skatt 66 Reparasjon og vedlikehold 862 Endring utsatt skatt 67 Fremmede tjenester 88 Årsresultat (i personlig foretak) 670 Revisjon og regnskapshonorar 89 Overføringer og disponeringer (i aksjeselskap) 672 Honorar for juridisk og økonomisk bistand


Laste ned ppt "Standard kontoplan 4102 – hovedinndeling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google