Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standard kontoplan 4102 – 2005 - hovedinndeling Balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontokode klasse 1 Kontokode klasse 2 Resultatregnskap KostnaderInntekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standard kontoplan 4102 – 2005 - hovedinndeling Balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontokode klasse 1 Kontokode klasse 2 Resultatregnskap KostnaderInntekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standard kontoplan 4102 – 2005 - hovedinndeling Balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontokode klasse 1 Kontokode klasse 2 Resultatregnskap KostnaderInntekter Resultatdisponering Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Kontokode klasse 3 Driftsinntekt 8 Finansinntekt Kontokode klasse 8 ©Trond Kristoffersen Årsregnskapet – en grunnleggende innføring

2 Norsk standard kontoplan NS 4102: 2005 Klasse 1EiendelerKlasse 2Egenkapital og gjeld 10Immaterielle eiendeler20Egenkapital 100 Forskning og utvikling200 Kapital (aksjekapital i aksjeselskap) 108 Goodwill202 Overkursfond (i aksjeselskap) 11Bygninger og tomter205 Annen egenkapital 110 Bygninger206 Privatkonto (i personlig foretak) 115 Tomter208 Udekket tap 12Maskiner og utstyr21Avsetning for forpliktelser 120 Maskiner og anlegg212 Utsatt skatt (i aksjeselskap) 123 Biler22Annen langsiktig gjeld 125 Inventar222 Gjeld til kredittinstitusjoner 128 Kontormaskiner224 Pantelån 13Finansielle anleggsmidler23Kortsiktig gjeld 14Varelager238 Kassakreditt 15Kortsiktige fordringer24Leverandørgjeld 150 Kundefordringer25Betalbar skatt 153 Opptjent, ikke fakturert salgsinntekt26Skattetrekk og andre trekk 16Til gode merverdiavgift mv260 Forskuddstrekk 17Forskuddsbetalte kostnader mv27Skyldig offentlige avgifter 170 Forskuddsbetalt leie274 Oppgjørskonto merverdiavgift 18Kortsiktige finansinvesteringer277 Skyldig arbeidsgiveravgift 181 Markedsbaserte aksjer28Utbytte (i aksjeselskap) 182 Andre aksjer29Annen kortsiktig gjeld 19Bankinnskudd og kontanter290 Forskudd fra kunder 190 Kontanter293 Lønn 192 Bankinnskudd294 Feriepenger 195 Bankinnskudd skattetrekk296 Påløpne kostnader

3 Norsk standard kontoplan NS 4102: 2005 Klasse 1EiendelerKlasse 2Egenkapital og gjeld 10Immaterielle eiendeler20Egenkapital 100 Forskning og utvikling200 Kapital (aksjekapital i aksjeselskap) 108 Goodwill202 Overkursfond (i aksjeselskap) 11Bygninger og tomter205 Annen egenkapital 110 Bygninger206 Privatkonto (i enkeltpersonforetak) 115 Tomter208 Udekket tap 12Maskiner og utstyr21Avsetning for forpliktelser 120 Maskiner og anlegg212 Utsatt skatt (i aksjeselskap) 123 Biler22Annen langsiktig gjeld 125 Inventar222 Gjeld til kredittinstitusjoner 128 Kontormaskiner224 Pantelån 13Finansielle anleggsmidler23Kortsiktig gjeld 14Varelager238 Kassakreditt 15Kortsiktige fordringer24Leverandørgjeld 150 Kundefordringer25Betalbar skatt 153 Opptjent, ikke fakturert salgsinntekt26Skattetrekk og andre trekk 16Til gode merverdiavgift mv260 Forskuddstrekk 17Forskuddsbetalte kostnader mv27Skyldig offentlige avgifter 170 Forskuddsbetalt leie274 Oppgjørskonto merverdiavgift 18Kortsiktige finansinvesteringer277 Skyldig arbeidsgiveravgift 181 Markedsbaserte aksjer28Utbytte (i aksjeselskap) 182 Andre aksjer29Annen kortsiktig gjeld 19Bankinnskudd og kontanter290 Forskudd fra kunder 190 Kontanter293 Lønn 192 Bankinnskudd294 Feriepenger 195 Bankinnskudd skattetrekk296 Påløpne kostnader

4 Norsk standard kontoplan NS 4102: 2005 Klasse 3 til 8 Resultatregnskapet (inklusive resultatdisponering) 30Salgsinntekt avgiftspliktig68Kontorkostnad, trykksaker og lignende. 31Salgsinntekt avgiftsfri680 Kontorrekvisita 32Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet686 Møter, kurs, oppdatering og lignende. 38Gevinst ved avgang driftsmidler69Telefon og porto 39Annen driftsinntekt70Kostnad transportmidler 40Forbruk av råvarer mv71Reise og diett 43Innkjøpte varer for videresalg73Salg og reklamekostnader 50Lønn til ansatte74Kontingenter og gaver 500 Lønn til ansatte75Forsikringspremier mv. 509 Periodisering lønn77Andre kostnader 54Arbeidsgiveravgift78Tap og lignende 60Av- og nedskrivning780 Tap ved avgang driftsmidler 600 Avskrivning på bygninger783 Tap på fordringer 601 Avskrivning på transportmidler, inventar mv.80Finansinntekter 605 Nedskrivning av varige driftsmidler mv.805 Annen renteinntekt 61Frakt og transportkostnader vedrørende salg808 Verdiøkning finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi 62Energi, brensel vedrørende produksjon81Finanskostnader 63Kostnad lokaler810 Verdireduksjon finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi 630 Leie lokaler815 Annen rentekostnad 634 Lys og varme84-85Ekstraordinære inntekter og kostnader 64Leie maskiner, inventar og lignende.86Skattekostnad 65Verktøy, driftsmidler som ikke balanseføres860 Betalbar skatt 66Reparasjon og vedlikehold862 Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel 67Fremmede tjenester88Årsresultat (i enkeltpersonforetak) 670 Revisjon og regnskapshonorar89Overføringer og disponeringer (i aksjeselskap) 672 Honorar for juridisk og økonomisk bistand

5 Norsk standard kontoplan NS 4102: 2005 Klasse 3 til 8 Resultatregnskapet (inklusive resultatdisponering) 30Salgsinntekt avgiftspliktig68Kontorkostnad, trykksaker og lignende. 31Salgsinntekt avgiftsfri680 Kontorrekvisita 32Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet686 Møter, kurs, oppdatering og lignende. 38Gevinst ved avgang driftsmidler69Telefon og porto 39Annen driftsinntekt70Kostnad transportmidler 40Forbruk av råvarer mv71Reise og diett 43Innkjøpte varer for videresalg73Salg og reklamekostnader 50Lønn til ansatte74Kontingenter og gaver 500 Lønn til ansatte75Forsikringspremier mv. 509 Periodisering lønn77Andre kostnader 54Arbeidsgiveravgift78Tap og lignende 60Av- og nedskrivning780 Tap ved avgang driftsmidler 600 Avskrivning på bygninger786 Tap på fordringer 601 Avskrivning på transportmidler, inventar mv.80Finansinntekter 605 Nedskrivning av varige driftsmidler mv.805 Annen renteinntekt 61Frakt og transportkostnader vedrørende salg808 Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler 62Energi, brensel vedrørende produksjon81Finanskostnader 63Kostnad lokaler810 Verdireduksjon markedsbaserte finansielle omløpsmidler 630 Leie lokaler815 Annen rentekostnad 634 Lys og varme84-85Ekstraordinære inntekter og kostnader 64Leie maskiner, inventar og lignende.86Skattekostnad 65Verktøy, driftsmidler som ikke balanseføres860 Betalbar skatt 66Reparasjon og vedlikehold862 Endring utsatt skatt 67Fremmede tjenester88Årsresultat (i personlig foretak) 670 Revisjon og regnskapshonorar89Overføringer og disponeringer (i aksjeselskap) 672 Honorar for juridisk og økonomisk bistand


Laste ned ppt "Standard kontoplan 4102 – 2005 - hovedinndeling Balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontokode klasse 1 Kontokode klasse 2 Resultatregnskap KostnaderInntekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google