Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organiseringen av finanskonsernet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organiseringen av finanskonsernet"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Organiseringen av finanskonsernet
Morbank Fiskerikreditt AS Eiendomsdrift AS Kredittforetak Eiendomsforvaltning Eierandel 100% Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Finanskonsern Verdipapirforetak Eierandel 14% Eierandel 65% SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Leasing/factoring Eiendomsmegling Eierandel 100% Eierandel 100% Tromsø Tromsø Bodø Alta Hammerfest Bodø

3 V I S J O N V E R D I G R U N N L A G FINANSIELLE MÅL KUNDELØFTE
Vårt strategiske kart FINANSIELLE MÅL Eierpolicy Lønnsomhet V I S J O N Soliditet Markedsposisjon Effektivitet KUNDELØFTE PRODUKTER Enkel, moderne,kvalitet Alt på ett sted Konk.dyktig totalpris RELASJONER Nærhet Dyktighet Lokal innsikt MERKEVERDI + = KVALITET I FORRETNINGS- PROSESSER Partner i forretningsutvikling En aktiv samfunnspartner Den nærmeste kundepartner En effektiv distributør Høy kvalitet i kredittprosessen ORGANISASJON OG LÆRING Ledelsesutvikling Kompetanse og læring Samhandling Bedre aldersprofil Intern kommunikasjon V E R D I G R U N N L A G

4 Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004

5 Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004

6 Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004

7 Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004

8 Våre overordnede økonomiske mål
Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen utgjør 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.

9 Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen 2005. Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i 2002. Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

10 Salgs- og bestandsutvikling
Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

11 Salgs- og bestandsutvikling
Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

12 Salgs- og bestandsutvikling
Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

13 Salgs- og bestandsutvikling
Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

14 Salgs- og bestandsutvikling
Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

15 Salgs- og bestandsutvikling
Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

16 Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen 2005. Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i 2002. Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

17 Driftskostnader Ordinære driftskostnader pr utgjorde 393 mill kroner, en reduksjon med 9 mill kroner sammenlignet med samme periode i 2003. I forhold til GFK utgjorde kostnadene 1,87 %, en reduksjon med 0,21 %-enheter. Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2004, og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift. Konsernet hadde 764 årsverk pr , herav 705 årsverk i morbanken. Kostnadsprosent 52,54 61,47 Kostnadsprosent – basisdrift 53,32 58,25 Driftskostnader i % av gj.sn. forvaltn.kap. 1,87 % 2,08%

18 Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge
Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. Porteføljens totale risiko i et 6 års perspektiv må ikke overskride: * årlig tapsnivå tilsvarende 0,50 % av brutto utlån * personmarked 0,10 % tap på brutto utlån * næringsmarked 1,00 % tap på brutto utlån Utlån til næringskunder skal ikke overstige 42 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko (klasse 4 og 5) skal holdes innenfor en ramme på 17 % av lån til næringskunder

19 Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for:
Fisk og fiskerelaterte næringene Finansiering av immaterielle rettigheter Finansiering av næringseiendommer Øvre volumsgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri Utøvelse av kredittfullmakter på ”armlengdes avstand”

20

21 Fundingstatus Økt andel lang funding
85 % av total funding har restløpetid lengre enn 1 år. Stor spredning på løpetider og fundingskilder 27 % av total funding er gjort i utlandet Ubenyttet kommitert trekkfasilitet på EUR 300 mill. (tilsvarende NOK 2,5 mrd.)

22

23 SpareBank 1-alliansen Vellykket snuoperasjon i SpareBank 1 Gruppen. Resultat før skatt pr er MNOK 53,7 som er en forbedring på MNOK 63,9 God resultatutvikling og økt egenkapitalavkastning i SpareBank 1-bankene pga. økte andre driftsinntekter og lavere tap Inngått avtale med Sparebanken Pluss om distribusjon av fonds- og spareprodukter

24 God resultatutvikling i SpareBank 1-bankene
DnB NOR, ekskl. Elcon SpareBank 1

25 SpareBank 1-bankene har lyktes med å øke andre driftsinntekter

26 SpareBank 1-bankene har både godt resultat og god bredde i inntjeningen
Gode resultater Sterkere kvalitet i inntjening Stor avhengighet av rentemargin Svake resultater


Laste ned ppt "Organiseringen av finanskonsernet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google