Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organiseringen av finanskonsernet Fiskerikreditt AS Kredittforetak Eierandel 100% Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organiseringen av finanskonsernet Fiskerikreditt AS Kredittforetak Eierandel 100% Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Organiseringen av finanskonsernet Fiskerikreditt AS Kredittforetak Eierandel 100% Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen Finanskonsern Eierandel 14% SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 65% Tromsø Bodø SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% Tromsø Bodø Alta Hammerfest EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Morbank Konsern

3 Vårt strategiske kart ORGANISASJON OG LÆRING FINANSIELLE MÅL KUNDELØFTE KVALITET I FORRETNINGS- PROSESSER En aktiv samfunnspartner VISJONVISJON V E R D I G R U N N L A G Partner i forretningsutvikling Høy kvalitet i kredittprosessen En effektiv distributør Den nærmeste kundepartner MERKEVERDIRELASJONER Nærhet Dyktighet Lokal innsikt PRODUKTER Enkel, moderne,kvalitet Alt på ett sted Konk.dyktig totalpris =+ Markedsposisjon Lønnsomhet Eierpolicy Effektivitet Soliditet Ledelsesutvikling Bedre aldersprofilIntern kommunikasjon SamhandlingKompetanse og læring

4 Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004

5

6

7

8 Soliditet  SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen utgjør 9%.  Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet  SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået.  Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon. Våre overordnede økonomiske mål

9 Markedsandel  SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen 2005.  Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet  SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i 2002.  Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

10 Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

11 Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

12 Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

13 Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

14 Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

15 Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004

16 Markedsandel  SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen 2005.  Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet  SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i 2002.  Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

17 Driftskostnader Ordinære driftskostnader pr 30.06.2004 utgjorde 393 mill kroner, en reduksjon med 9 mill kroner sammenlignet med samme periode i 2003. I forhold til GFK utgjorde kostnadene 1,87 %, en reduksjon med 0,21 %-enheter. Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2004, og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift. Konsernet hadde 764 årsverk pr 30.06.2004, herav 705 årsverk i morbanken. 30.06.0430.06.03 Kostnadsprosent52,5461,47 Kostnadsprosent – basisdrift53,3258,25 Driftskostnader i % av gj.sn. forvaltn.kap.1,87 %2,08%

18 Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. Porteføljens totale risiko i et 6 års perspektiv må ikke overskride: * årlig tapsnivå tilsvarende 0,50 % av brutto utlån * personmarked 0,10 % tap på brutto utlån * næringsmarked 1,00 % tap på brutto utlån Utlån til næringskunder skal ikke overstige 42 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko (klasse 4 og 5) skal holdes innenfor en ramme på 17 % av lån til næringskunder Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge

19  Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: –Fisk og fiskerelaterte næringene –Finansiering av immaterielle rettigheter –Finansiering av næringseiendommer  Øvre volumsgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri  Utøvelse av kredittfullmakter på ”armlengdes avstand”

20

21 Fundingstatus  Økt andel lang funding –85 % av total funding har restløpetid lengre enn 1 år.  Stor spredning på løpetider og fundingskilder –27 % av total funding er gjort i utlandet  Ubenyttet kommitert trekkfasilitet på EUR 300 mill. (tilsvarende NOK 2,5 mrd.)

22

23 SpareBank 1-alliansen  Vellykket snuoperasjon i SpareBank 1 Gruppen. Resultat før skatt pr. 30.06.04 er MNOK 53,7 som er en forbedring på MNOK 63,9  God resultatutvikling og økt egenkapitalavkastning i SpareBank 1-bankene pga. økte andre driftsinntekter og lavere tap  Inngått avtale med Sparebanken Pluss om distribusjon av fonds- og spareprodukter

24 God resultatutvikling i SpareBank 1- bankene DnB NOR, ekskl. Elcon SpareBank 1

25 SpareBank 1-bankene har lyktes med å øke andre driftsinntekter SpareBank 1

26 SpareBank 1-bankene har både godt resultat og god bredde i inntjeningen Svake resultater Gode resultater Sterkere kvalitet i inntjening Stor avhengighet av rentemargin


Laste ned ppt "Organiseringen av finanskonsernet Fiskerikreditt AS Kredittforetak Eierandel 100% Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google