Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2009 28. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2009 28. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2009 28. april 2009

2 Side 2 │ 1. kvartal 2009 Hovedtrekk 1. kvartal 2009 Tilfredstillende resultat før tapsavsetninger og skatt på 246 mill kr Betydelige tapsavsetninger Dempet utlånsvekst Lavere netto renteinntekter Positivt bidrag fra finansielle investeringer God utvikling i datterselskapene, spesielt EiendomsMegler 1 og SR- Finans Svake resultater i SpareBank 1 Gruppen og i BNbank Resultat før skatt 114 mill kr og etter skatt 79 mill kr

3 Side 3 │ 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2008 i parentes. –Konsernresultat før tap og skatt: 246 mill kr (189 mill kr) –Netto tapsavsetninger: 132 mill kr (3 mill kr) –Resultat før skatt: 114 mill kr (186 mill kr) –Resultat etter skatt: 79 mill kr (128 mill kr) –Egenkapitalavkastning etter skatt: 5,3 % (9,0 %) –Netto renteinntekter: 349 mill kr (378 mill kr) –Netto provisjons- og andre inntekter: 208 mill kr (194 mill kr) –Netto avkastning på finansielle investeringer: 58 mill kr (-34 mill kr) –Utlånsvekst: 1,3 % (5,0 %) hittil i år, herav PM: 0,9 % og BM: 2,0 % –Innskuddsvekst: 1,4 % (3,5 %) hittil i år, herav PM: 0,2 % og BM: 1,3 % –Resultat pr grunnfondsbevis: 0,50 kr (0,83 kr) –Kjernekapitaldekning: 6,6 % (7,2 %)

4 Side 4 │ 1. kvartal 2009 Resultatutvikling

5 Side 5 │ 1. kvartal 2009 Nøkkeltall

6 Side 6 │ 1. kvartal 2009 Netto renteinntekter og rentenetto Rentenetto - Netto renteinntekter/gjennomsnittlig forvaltningskapital

7 Side 7 │ 1. kvartal 2009 Renteutvikling

8 Side 8 │ 1. kvartal 2009 Utlåns- og innskuddsmarginer Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR

9 Side 9 │ 1. kvartal 2009 Utlånsvekst, 12 mnd vekst Volumfordeling (inkl Boligkreditt) 31.03.09 Utlånsvekst BM 1. kv. 09 hittil i år 2,0% Utlånsvekst PM 1. kv. 09 hittil i år 0,9%

10 Side 10 │ 1. kvartal 2009 Utlånsvolum – næringsfordelt Pr 31.03.2009 (pr 31.12.2008). Inkl utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS.

11 Side 11 │ 1. kvartal 2009 Innskuddsvekst, 12 mnd vekst Volumfordeling 31.03.09 Innskuddsvekst BM 1. kv. 09 hittil i år 1,3 % Innskuddsvekst PM 1. kv. 09 hittil i år 0,2 %

12 Side 12 │ 1. kvartal 2009 Netto provisjons- og andre inntekter

13 Side 13 │ 1. kvartal 2009 Andel andre inntekter av sum inntekter Def.: Nto provisjons og andre inntekter + kursgevinst valuta og renter Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + kursgevinst valuta og renter

14 Side 14 │ 1. kvartal 2009 Sparing/plassering - porteføljeutvikling Konsernet hadde 8,4 mrd kr til forvaltning hovedsaklig gjennom ODIN- fond og SR-Forvaltning ASA ved utgangen av 1. kvartal 2009

15 Side 15 │ 1. kvartal 2009 Netto avkastning på finansielle investeringer

16 Side 16 │ 1. kvartal 2009 Resultat datterselskap

17 Side 17 │ 1. kvartal 2009 Resultat eierinteresser * av resultatet hittil i år fra SpareBank 1 Gruppen er minus 9,6 mill kr korreksjon fra 2008, mens 1,6 mill kr er vår andel av 1. kvartal 2009 resultat. *

18 Side 18 │ 1. kvartal 2009 Obligasjonsportefølje pr 31.03.09 15,1 mrd kr, durasjon 2,8 år * disse kan benyttes i bytteordningen, hvorav 1,6 mrd kr var benyttet ved utgangen av kvartalet *

19 Side 19 │ 1. kvartal 2009 Driftskostnader Kostnadsvekst 12 måneders veksten i konsernets driftskostnader er på 5,7 % Antall årsverk uendret i 1. kvartal 2009

20 Side 20 │ 1. kvartal 2009 Netto tapsavsetning på utlån og garantier

21 Side 21 │ 1. kvartal 2009 Avsetningsgrad tapsutsatte og brutto misligholdte engasjement Brutto misligholdte lån Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) Brutto misligholdte engasjement – mislighold før fradrag av tapsavsetninger. Mislighold over 90 dager.

22 Side 22 │ 1. kvartal 2009 Funding og likviditetsstyring God likviditetssituasjon Likviditetsbuffer på 9,4 mrd kr pr 31.03.09 Netto refinansieringsbehov for resten av 2009 er 3,5 mrd kr Bytteordningen i Norges Bank –vi har utstedt 6,3 mrd kr i egne OMF som kan benyttes, hvorav 1,6 mrd benyttet pr 31.03.09 –Anslått potensiale på ytterligere 15-20 mrd kr

23 Side 23 │ 1. kvartal 2009 Likviditetsbuffer Likviditetsbuffer: kontanter, korte plasseringer, trekkrettigheter i Norges Bank (obligasjoner inkl OMF) og boliglån som p.t. er klar til å overføres til Boligkreditt. Forutsatt uendrede innskudd og utlån, og ingen nye innlån i perioden.

24 Side 24 │ 1. kvartal 2009 Konsernet har en moderat risikoprofil Porteføljekvaliteten er god, men tendens til noe økende misligholdssannsynlighet Lavere vekst i norsk økonomi og negativ konjunkturutvikling forventes å føre til svekket kredittkvalitet, økende mislighold og høyere utlånstap i tiden fremover For å identifisere engasjementer med negative utviklingstrekk tidligst mulig, arbeides det med å ytterligere forbedre varslingssystemene på kredittområdet Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap0,34 - 1,50 % Høy risiko, forventet tapover 1,50 % Risikoprofil i SpareBank 1 SR-Bank Stabil utvikling, men tendens til noe økende misligholdssannsynlighet *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene.

25 Side 25 │ 1. kvartal 2009 Risikoprofil i BM Stabil utvikling, men forventning om svakere utvikling i tiden fremover Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap0,34 - 1,50 % Høy risiko, forventet tapover 1,50 % *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene. BM har en moderat risikoprofil Porteføljekvaliteten er god, men tilfanget av engasjementer med høy risiko er noe økende innenfor enkelte bransjer Den sterke veksten i 2008 er blitt etterfulgt av små bevegelser i porteføljevolumet hittil i 2009. Lavere vekst i norsk økonomi og negativ konjunkturutvikling forventes å føre til økte tap på bedriftsmarkedet i tiden fremover

26 Side 26 │ 1. kvartal 2009 Risikoprofil i BM eiendom T endens til en noe svakere utvikling Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap0,34 - 1,50 % Høy risiko, forventet tapover 1,50 % *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene. Tendensen til en noe svakere utvikling innenfor eiendomssektoren som ble observert i 2. halvår 2008 vedvarer Eiendomsporteføljen knyttet til utleie vurderes imidlertid som robust og består i hovedsak av sentralt beliggende eiendommer med langsiktige leiekontrakter og solide leietakere

27 Side 27 │ 1. kvartal 2009 Finansielle nøkkeltall 1.SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15 % eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med. 2.Det tas sikte på å øke kjernekapitaldekningen til minimum 9 prosent.

28 Side 28 │ 1. kvartal 2009 Rating

29 Side 29 │ 1. kvartal 2009 Kapitalsituasjonen i SpareBank 1 SR-bank God likviditetssituasjon Lav kapitaldekning Oppkapitalisering av banker internasjonalt dels med statlig kapital som følge av store tap Økte markedskrav - også for norske banker Det tas sikte på å øke kjernekapitaldekningen til minimum 9 % Ulike alternativer vil bli vurdert, herunder Statens Finansfond

30 Side 30 │ 1. kvartal 2009 Kjernekapital – gunstig prioritet for grunnfondsbeviseiere Sparebankfond Gavefond Utjevningsfond* Grunnfondsbeviskapital* Overkursfond* Fondsobligasjon Tar tap først 2. risikoklasse 3. risikoklasse 4. risikoklasse * Grunnfondsbeviseieres kapital Pr 31.03.09

31 Side 31 │ 1. kvartal 2009 Regjeringens forslag til nye sparebankregler om kapital- og organisasjonsformer Forslaget følger i hovedsak kommisjonens innstilling Helhetlig og modernisert regelverk Nye regler om grunnfondsbevis (”eierandelsbevis”) styrker instrumentet og adresserer utvanningsproblematikken Regler om struktur- og foretaksendringer er nokså fleksible, og etablering av sparebankstiftelser vil bidra til å sikre kapitalen i lokalsamfunnet der den er generert

32 Side 32 │ 1. kvartal 2009 Tiltak for å styrke konsernets inntjening Konsernet har de siste årene hatt en årlig vekst i inntekter på 15-20 %. Dette har lagt grunnlag for flere satsingsområder og forsvart en økning i kostnader på i overkant av 10 % pr år Konsernets utviklingsmål ligger fast, men kapasiteten må tilpasses de vekstmuligheter markedene gir grunnlag for Alle inntekstmuligheter i konsernet skal gjennomgås – særlig fokus på rentemargin i forhold til risiko Tett oppfølging av utsatte bedriftskunder for å begrense tapsutviklingen Økt kostnadsfokus – 5 % reduksjon i samlet kostnadsmasse utenom personalkostnader Antall årsverk (egne ansatte, innleide) skal reduseres til omlag 1100 ved utgangen av 2009. Dette vil redusere kostnadene på årsbasis med i størrelsesorden 50 mill kr

33 Finansielle nøkkeltall

34 Side 34 │ 1. kvartal 2009 Grunnfondsbeviset - ROGG Eierandeler pr 31.03.09: –Fra Rogaland, Agder og Hordaland: 61,6 % (63,0 %) –Fra utlandet: 7,5 % (10,6 %) –10 største: 18,0 % (19,1 %) –20 største: 25,1 % (26,3 %). Antall ROGG-eiere 31.03.09: 11 474 (11 252), 11 361 norske og 113 utenlandske. Omsetning 1. kvartal 2009: 4,1 % (10,3 %).

35 Side 35 │ 1. kvartal 2009 20 største grunnfondsbeviseiere

36 Side 36 │ 1. kvartal 2009 Kursutvikling

37 Generell informasjon

38 Side 38 │ 1. kvartal 2009 SpareBank 1 SR-Bank - Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 53 kontor på Sørvestlandet Over 200.000 kunder Styreleder: Kristian Eidesvik Administrerende direktør: Terje Vareberg Leder Representantskapet: Svein Kjetil Søyland Leder Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers

39 Side 39 │ 1. kvartal 2009 SpareBank 1 Gruppen AS 19,9 % SR-Forvaltning ASA 67 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 33,7 % SR-Investering AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % Vågen Eiendoms- forvaltning AS 100 % ●Boligmegling ●Næringsmegling ●Prosjektmegling ●Markedsleder i Rogaland ●Investering i langsiktige EK papirer ●Bolig- finansiering ●Aktiv forvaltning ●Eiendoms- forvaltning ●Leasing ●Spesial- finansiering ●ODIN forvaltning AS ●SpareBank 1 Livsforsikring AS ●SpareBank 1 Skadeforsikring AS ●Bank 1 Oslo AS ●Argo Securities ●First Securities ASA ●SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS ●SpareBank 1 Factoring ●Actor Fordrings- forvaltning AS ●SpareBank 1 LTO Bnbank ASA 20 %

40 Side 40 │ 1. kvartal 2009 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,9%) SpareBank 1 SMN (19,9%) SpareBank 1 Nord-Norge (19,9%) Sparebanken Hedmark (11,1%) Samarbeidende Sparebanker (19,9%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Bank 1 Oslo (100%) First Securities (24,5%) Verdigjenvinning (100%) SpareBank 1 Factoring (100%) Actor Fordrings- forvaltning AS (90%) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall pr 31.12.2008 – Total forvaltning: ca NOK 583 mrd (inkl. BNBank) – Totalt egne kontorer: 352 – Totalt distribusjonskontorer: 378 – Totalt antall årsverk: ca 6.300 – Antall nettkunder: ca 530.000 SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank (Bankeid virksomhet) ODIN Forvaltning (100%) LO (9,3%) Produktselskaper / Allianse eide selskaper Argo Securities (75%) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) SpareBank1 LTO (100%) Alliansesamarbeidet Bredt samarbeid –Me rkevare – Teknologi – Kompetanse – Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis – Innkjøp Regionale kompetansesentre – Betalingsområdet: Trondheim – Kreditt: Stavanger – Læring: Tromsø

41 Side 41 │ 1. kvartal 2009 Den anbefalte banken SpareBank 1 SR-Bank skal ha finansbransjens mest attraktive merkevare og være kjennetegnet av å: være regionens ledende finanskonsern. ha fornøyde kunder som anbefaler oss til andre. være best på verdiskaping sammen med kundene. være en av de beste innenfor spare- og pensjonsmarkedet. være best på evne til tiltrekke, utfordre og utvikle de dyktigste medarbeiderne. være en av de mest lønnsomme finansinstitusjonene i Norden. Verdier Mot til å meina, styrke til å skapa Gjennom å være langsiktig og åpen og ærlig Gjennom å vise ansvar og respekt, vilje og evne til forbedring Hensikt SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den regionen vi er en del av SpareBank 1 SR-Banks strategi


Laste ned ppt "SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2009 28. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google