Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: ØKONOMISKE YTELSER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: ØKONOMISKE YTELSER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no ØKONOMISKE YTELSER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER v/Ingvild Biørn-Hansen rådgiver

2 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no TEMA Økonomisk støtte til enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Økonomisk støtte til enslige mindreårige flyktninger (EMF)

3 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no EMA Barn som oppholder seg i Norge uten permanent oppholdstillatelse eller midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

4 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no EMA som bor på omsorgssenter Bufetat har omsorgsansvaret for barn under 15 år, se barnevernloven kapittel 5A Det foreligger ikke sentrale retningslinjer for om barn på omsorgssentre skal få utbetalt lommepenger og hvor mye de eventuelt skal få. Praksis på omsorgssentrene vil derfor variere.

5 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no EMA som bor på mottak UDI har omsorgsansvaret for barn over 15 år. Reglene om økonomiske ytelser for beboere i mottak følger av RS 2008-035 med vedlegg om satsene for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak (pengereglementet) Det er mottakene som forvalter midlene i samråd med beboer. Eventuelle uenigheter om bruken av midlene må derfor tas med mottaksleder, eventuelt UDIs region –og mottaksavdeling, se RS 2008-035V1 pkt. 8. Klager sendes til Region – og mottaksavdelingen

6 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no EMF Barn som oppholder seg i Norge med permanent oppholdstillatelse eller midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

7 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BARNETRYGD Når utløses retten til barnetrygd? Barn som er «bosatt i riket» Asylsøkere anses som «bosatt i riket» fra og med den kalendermåneden det er gjort vedtak om å gi asyl eller oppholdstillatelse i Norge

8 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BARNETRYGD Hvem skal barnetrygden utbetales til? Barnetrygden utbetales til den som har rett til stønad. Hvem er det? Foreldre dersom de er i riket Fosterforeldre Barnevernsinstitusjon, institusjon for psykisk utviklingshemmede, e.l. institusjoner Vergen

9 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BARNETRYGD Hvem skal barnetrygden utbetales til? Merk at barnetrygden kan utbetales til en konto som disponeres av bofellesskapet dersom vergen samtykker til det.

10 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BARNETRYGD Hva skal barnetrygden brukes til? Barnetrygden skal gå til den løpende forsørgelsen av barnet Barnetrygden kan for eksempel brukes til å utbetale lommepenger eller til å kjøpe gjenstander som barnet ønsker seg og som det ikke får av bofellesskapet e.l. Barnetrygden skal med andre ord ikke spares til barnet til blir 18 år

11 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no UTVIDET BARNETRYGD: Hva er det? Økt støtte som skal dekke merkostnader som en enslig mor, far eller omsorgsperson har som følge av at vedkommende bor alene med barn uten å kunne dele husholdningsutgiftene med ektefelle eller samboer. For enslige mindreårige asylsøkere innebærer utvidet barnetrygd at utbetalingen blir dobbelt så stor.

12 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no UTVIDET BARNETRYGD: Hvem har rett på det? Barn som bor alene Barn som bor i bofellesskap Fosterforeldre har i enkelte tilfeller rett på utvidet barnetrygd.

13 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no FORHOLDET MELLOM YTELSER FRA MOTTAK OG BARNETRYGD Enslige mindreårige asylsøkeres som ikke har rett på barnetrygd får økonomiske ytelser fra UDI, såkalt basisbeløp. Basisbeløpet utbetales forskuddsvis. I det barnet får midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse ønsker UDI at barnet skal søke om barnetrygd. Når barnet innvilges barnetrygd ber ofte UDI om at vergen signerer på en transporterklæring.

14 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no FORHOLDET MELLOM UDIS YTELSER OG BARNETRYGDEN En transporterklæring er en erklæring hvor en samtykker til at barnetrygden utbetales til UDI istedenfor til vergen så lenge barnet bor på mottak. Det er vergen, sammen med barnet, som tar stilling til om en skal samtykke til transport av barnetrygden.

15 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no FORHOLDET MELLOM UDIS YTELSER OG BARNETRYGDEN Dersom en samtykker til transport vil barnet få de samme utbetalingene som det har fått tidligere. Dersom en ikke samtykker til transport kan UDI avkorte sine ytelser tilsvarende det som utbetales i barnetrygd.

16 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BARNEPENSJON Hva er det? Ytelse som skal sikre inntekt for barn når en eller begge av foreldrene er døde

17 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BARNEPENSJON Hvem har rett på barnepensjon? Barnepensjon er bare aktuelt for barn som har fått flyktningstatus Unntak: foreldrene har vært i Norge og har vært medlem i folketrygden de siste tre årene eller mottatt pensjon fra folketrygden de siste tre årene før dødsfallet.

18 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BARNEPENSJON Hvem har rett på barnepensjon? Foreldrenes dødsfall må dokumenteres, det kan være veldig vanskelig for enslige mindreårige asylsøkere. Dokumentasjon kan skje gjennom: Innhenting av dødsattest dersom det er mulig og den vil bli tillagt vekt Bekreftelse fra hjelpeorganisasjoner e.l. på at vedkommende er død. Uttalelser fra andre som kjente familien

19 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BARNEPENSJON Hvem har rett på barnepensjon? Barnepensjonens størrelse reduseres dersom barnet midlertidig oppholder seg eller bor på institusjon med fri kost og losji under statlig ansvar. Barnepensjonen utbetales til vergen. Husk at formue over 2G skal forvaltes av Fylkesmannen.

20 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BIDRAGSFORSKOTT Hva er det? Et tilskudd som skal sikre at barnet får utbetalt bidrag

21 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BIDRAGSFORSKOTT Vilkår for bidragsforskott Bidragsforskott ytes til barn under 18 år som er bosatt i riket og oppholder seg her, og som ikke bor sammen med foreldrene. Barnet må ha oppholdstillatelse som varer i mer enn 12 måneder Det utbetales ikke bidragsforskott til barn som har rett på barnepensjon

22 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no BIDRAGSFORSKOTT Bidragsforskott ytes fra den måneden vilkårene for forskott var oppfylt. Forskott ytes likevel ikke for lengre tid tilbake enn 3 måneder før den måneden krav om forskott ble satt frem Bidragsforskottet utbetales til vergen

23 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no Helsetjenester Enslige mindreårige asylsøker og flykninger er medlemmer av folketrygden og har rett stønad til helsehjelp på lik linje med andre medlemmer. Som medlem av folketrygden betaler pasienter kun en bestemt del av utgiftene til offentlige helsetjenester, såkalt egenandel

24 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no Helsetjenester Barn under 16 år er fritatt for egenandeler for utgifter til: lege, psykolog, poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner og utstyr på blå resept Barn under 16 år må betale egenandel for utgifter til: fysioterapi, tannbehandling, rehabiliteringsopphold, behandlingsreiser til utlandet For mer informasjon se www.helsedirektoratet.nowww.helsedirektoratet.no.

25 Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: fmoaibh@fylkesmannen.nofmoaibh@fylkesmannen.no Kilder: Lov 8. mars 2002 om barnetrygd R33-00-I14 Rundskriv til barnetrygdloven Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 5 og 18 Forskrift 14. mai 2008 nr. 460 om ryggdekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer IS-1022(2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott Hovednr. 54 – Forskotteringsloven RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere statlig mottak (pengereglementet)


Laste ned ppt "Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: ØKONOMISKE YTELSER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google