Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke rettigheter har vi? Lov om folketrygd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke rettigheter har vi? Lov om folketrygd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke rettigheter har vi? Lov om folketrygd
Helene Holand, forbundsleder Norsk Forbund for Utviklingshemmede

2 § 1-1 Formål Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særskilte utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom, skade, uførhet, alderdom og dødsfall

3 Formål forts. Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkelts livsløp og mellom grupper av personer Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg best mulig til daglig

4 § 3-16 Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid
For år da et medlem har utført omsorgsarbeid, godskrives tre pensjonspoeng i følgende tilfeller:

5 Kapittel 6. Grunnstønad og hjelpestønad
§ 6-1 Formålet med stønaden etter dette kapittelet er å gi økonomisk kompensasjon til medlemmer for visse ekstrautgifter og for særskilt tilsyn på grunn av varig sykdom, skade eller lyte.

6 § 6-3. Grunnstønad Grunnstønad ytes til medlem som på grunn av
varig sykdom, skade eller lyte, har nødvendige ekstrautgifter Til drift av tekniske hjelpemidler b) transport, herunder drift av medlemmets bil f) På grunn av fordyret kosthold ved diett g) Som følge av slitasje på klær og sengetøy

7 § 6-4 Hjelpestønad Hjelpestønad ytes til medlem som på grunn av varig sykdom, skade leller lyte, har behov for særskilt tilsyn og pleie Hjelpestønad gis bare dersom det foreligger et privat pleie forhold

8 § 6-5 Forhøyet hjelpestønad til barn og unge
Vesentlig større behov for tilsyn, pleie og annen hjelp enn det som hjelpestønad etter § 6-4 dekker Forhøyet hjelpestønad ytes bare dersom denne stønaden gir medlemmet bedre mulighet til å bli boende i familiehjemmet

9 § 6-8 bortfall av stønad under opphold i institusjon og andre lovregulerte boformer

10 § 8-50 Medlemmer med tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
Det ytes ikke sykepenger til et medlem som mottar hel tidsbegrenset uførestønad, uførepensjon eller foreløpig uførepensjon

11 II omsorgspenger ved barn eller barnepassers sykdom
§ 9-5 Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år

12 III Pleiepenger og opplæringspenger fra trygden

13 § 9-13 Opplæringspenger

14


Laste ned ppt "Hvilke rettigheter har vi? Lov om folketrygd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google