Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trygdemedisin for dummies

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trygdemedisin for dummies"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trygdemedisin for dummies
Torgeir Hoff Skavøy

2 Grunnbeløp (G) P.t nok De fleste trygdestønader tar utgangspunkt i grunnbeløpet F.eks barnepensjon 40%G pr.år for 1.barn og 25% G pr.år for 2.barn

3 Regler for barn Barnetrygd Ordinær sats pr barn: kr 970
Finnmarkstillegget pr barn: kr 320  Svalbardtillegget pr barn: kr 320  Småbarnstillegg til enslig forsørger: kr 660  Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: kr 970 Er skattefri og utbetales en gang per mnd 

4 Barnetrygd Utvidet barnetrygd- dersom man bor med barn under 18 år og
er gjenlevende ektefelle er skilt eller separert ikke er gift og ikke lever sammen med den andre av foreldrene den andre av foreldrene har vært forsvunnet i minst seks måneder er faktisk separert (samlivsbrudd) uten dom eller løyve

5 Barnepensjon Frem til 18 år eller til 20 år dersom begge foreldre er døde 40%G pr.år for 1.barn og 25% G pr.år for 2.barn Dersom forsørger dør av yrkesskade Pensjon til 21 hvis under utdanning

6 Syke barn Til barnet er 12 år Enslig forsørger
10dg/15dg ( >2 barn) Enslig forsørger Omsorgsgspenger 20dg/30dg (>2barn) Kronisk syke/funksjonshemmet (18 år) Omsorgspenger 20dg/40dg (enslig) Flere barn 30/40 Barn innlagt på sykehus Pleiepenger fra 8.dg, også etter utskriving

7 Hjelpestønad Tilsyn og pleie av kr. Syke barn, minst 7 t ekstra pleie vs friske barn Følger egne satser (sats 1: 1026) 0-16 år

8 Grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte . Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Dokumenterte utgifter Noen diagn. Med fastsatte satser f.eks cøliaki 6 satser fra 572/mnd – 2865/mnd

9 Foreldrepenger Min. inntekt siste 6/10 mnd før stønadper.
44 uker med full eller 54 med 80% 2 uker før og 6 uker etter er forbeholdt mor 6 uker er forbeholdt far (fedrekvote) Samme regler ved adopsjon Utvidet rett til foreldrepenger Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning ved å sørge for nødvendig tilrettelegging, eventuelt omplassering.

10

11 Foreldrepenger Engangstønad – 33584 Flerbarnsfødsel Aleneforeldre
5/7 uker ved hhv 80% el. 100% Aleneforeldre Mor 44/54 uker Far 41/51 uker

12 Enslige forsørgere Overgangsstønad Studiestønad
Midlertidig ute av stand til å forsørge seg grunnet omsorg for barn Masse regler Studiestønad Ved rett til overgangsstønad Tar nødv. Utd. For å bli i stand til å forsørge seg selv

13 Kronisk syke arbeidstakere
Kan søke om fritak for arbeidsgiverperiode Pas. søker selv – vi fyller ut en liten bit

14 Rehabiliteringspenger
Fra år Skal være hensiktsmessig og nødvendig for å beholde/få arbeid 1 år sykepenger siste år Samlet 1 år sykepenger siste 1-3 år 50% arbeidsufør siste år uten sykepenger Under beh. Med utsikt til bedring Max 1 år, men en del unntak

15 Attføringspenger Mye likt som rehabpenger

16 Uførepensjon 18-67 år Gjennomgått hensiktsmessig beh/attføring
Inntekts-/arbevne varig red med min 50% Må skylds sykdom, skade eller lyte Hvis pensjon i 1 år kan den graderes helt ned i 20% Kan prøve seg i arbied i inntil 3 år uten å måtte søke på nytt

17 Raskere tilbake Fra august 2007
arbeidstaker er sykmeldt, mottar sykepenger og har behov for tjenestene for å komme tilbake til arbeid arbeidsgiver i samarbeid med den sykmeldte har laget en oppfølgingsplan bedriftsinterne tiltak har vært vurdert eller prøvd

18 Sykepenger Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade. Du må ha vært i jobb i minst fire uker. Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst femti prosent av grunnbeløpet (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden

19 Sykepenger Gradert før aktiv Del II innen 8 uker
Arbeidstaker og arbeidsgiver skal ha møte etter 6 uker Dialogmøte etter 12 uker, dersom ønske om at lege er med Målet er å samtale om korleis ein arbeidstakar kan kome attende i arbeid,


Laste ned ppt "Trygdemedisin for dummies"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google