Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fra yrke og yrkesidentitet til arbeidsplass, sektor og samhandling” PLOGSPISS SYKEPLEIER Samling for seksjonsledere/ seksjonsansvarlige Fagforbundet Troms.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fra yrke og yrkesidentitet til arbeidsplass, sektor og samhandling” PLOGSPISS SYKEPLEIER Samling for seksjonsledere/ seksjonsansvarlige Fagforbundet Troms."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fra yrke og yrkesidentitet til arbeidsplass, sektor og samhandling” PLOGSPISS SYKEPLEIER Samling for seksjonsledere/ seksjonsansvarlige Fagforbundet Troms 31. Mars 2009 Sissel M. Skoghaug Prosjektleder

2 22 Fakta  Fagforbundet - mer enn 305 000 medlemmer  Fagforbundet størst i LO  LO satser på høyskoleutdannede  1 800 sykepleiere – 100 % økning på 2 år  Flere tar lengre utdanning  Høyskoleutdannede er organisert!  Høyskoleutdannede organiserer seg sammen med ”yrkessøsken”  Store omstillingsprosesser; organisering som forsikring.

3 33 Fagforbundet - et forbund for sykepleiere! Hva har vært suksessfaktorer så langt? - Landsmøtevedtak; satsing på høyskolegruppa - Strategiplan for 2009 - Seksjonsorganisert forbund, 4 seksjoner - Yrkesfaglig arbeid gjennom seksjoner - Sykepleiere som "Plogspiss” - Systematisk satsing på yrket - Kreative arbeidsmåter, involvere mange - Ivaretakelse/oppfølging av ildsjeler - Sykepleierne skal være synlig i forbundet - Verv på ulike nivå, media, arbeidsplassen, engasjement

4 444 Hva har vært suksessfaktorer så langt? Fortsetter: - Ressursgruppe ("nettsideredaksjon”) - Sykepleiernettverk - 1 i hvert fylke + vara - Tester teknologiske løsninger - Skolebesøk - Samarbeid ungdom, nettverkskontakt, SHS - Egen ungdomsorganisering - Arbeidsplassbesøk - Opplysningsarbeid - Brosjyrer, nettside, Fagbladet, OSS Tillitsvalgte, LO Aktuelt - Temadager til yrkesgrupper - Temadager som treffer - Klinisk fagstige for sykepleiere (sykepl/spes.sykepl./sykepl.ledelse)

5 55 Hva har vært suksessfaktorer så langt? Fortsetter: - Samspillkonferanse - flerfaglig og individuelt - Samfunnspolitisk gjennomslagskraft - Fagligpolitisk påvirkningsarbeid - HOD arbeidsgrupper - Samhandlingsreformen - Flink på forhandling - Dyktige tillitsvalgte - Juridisk bistand - Gode stipendordninger - Almanakk/håndbok – populær! - Fagbladet – egen del for SHS - Gode forsikringsordninger

6 66 Hva har vært suksessfaktorer så langt? Fortsetter: - Mange samlet i samme forbund på arbeidsplassen - representasjon og gjennomslagkraft - Ikke profesjonsforbund men forbund for profesjoner! - Unngå profesjonskamp innad i eget forbund

7 7

8 8 ”Fra yrke og yrkesidentitet til arbeidsplass, sektor og samhandling”: Mål: - Styrke Fagforbundet arbeid for å være det beste alternativet for sykepleiere spesielt og høyskolegruppene generelt - Videreutvikle det yrkesfaglige arbeidet for sykepleiere - Øke sykepleiernes engasjement i forbundet - Rekruttere til yrket og utdanning - Verve flere sykepleiere og sykepleierstudenter til Fagforbundet - Utvikle modeller og arbeidsformer som har overføringsverdi til alle yrker i forbundet, underveis og i etterkant

9 9 Delmål: - Verve flere på sykehus - sykepleiere og andre - Fane 2 - oppfølging og registrering - Samhandling spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten - Samhandling med Senter for omsorgsforskning, Undervisningssykehjemmene og Undervisningsshjemmetjenestene - Arbeidsmiljø - Rekruttere flere sykepleiere til tillitsverv i forbundet - Samhandling yrker - Rett person på rett plass - Arbeidsplass - Sektor

10 10 Noen tiltak: Pilot-fylke Troms: Nærhet+synlighet+gode rutiner/modeller - Besøke fagforeningsstyrer, seksjoner - plogspiss på dagsorden. - Delta på medlemsmøter: "yrke møter yrke". - Gjennomgang fane 2 i alle fagforeninger - har alle forstått registreringa? Er seksjonene involvert? 138 sykepleiere fordelt i 24 fagforeninger (totalt 29 fagforeninger i Troms + 1 for studenter. Har ikke: Torsken, Ibestad, Kåfjord, Dyrøy. (Tromsbuss, Troms fylkeskommune). - Utarbeide oversikt over alle sykepleiermedlemmer i fylket - m/mobilnummer og e- mailadresse. - Bygge sykepleiernettverket i fylket. - Studiebesøk (3 plasser inkl. desentralisert).

11 11 Forts. noen tiltak Pilot-Troms: - Arbeidsplassbesøk - særlig de 2 sykehusene. - Arbeide tett med SHS på fylket og i fagforeninger. - Arbeide tett med ungdomstillitsvalgt på fylket og i fagforeninger. - Samarbeide med andre plogspissyrker og nettverk på fylkesnivå. - Arbeide tett med nettverkskontakt og vara nettverkskontakt for sykepleiere. - Informasjon/orientering i fylkesstyret. - Kontakt med kompetansesenteret (v/behov). - Profilere sykepleiersatsinga i lokalmedia i Troms. - Utarbeide kontaktrutiner for oppfølging av medlemmer. - Følge opp utmeldinger av sykepleiermedlemmer - kontakter for samtale.

12 12 Pilot Troms

13 13 SYKEPLEIERNETTVERKET Hvorfor nettverket - hva kan nettverket bidra til? - Yrkesidentitet og yrkesstolthet. - Syndliggjøre yrkesgruppa sykepleiere. - Nærhet til medlemmene - sykepleiere. - Forbundsidentitet og forbundsstolthet. - Fellesskap for yrkesgruppa - styrker lagånd og samhold. - Tyngde - faglig og yrkespolitisk. - Faglig utvikling. - Nye idèer og faglig fornying. - Praktisk hjelp. - Sosial støtte. - Faglig støttegruppe for andre; yrkesutøvere/sykepleiere/tillitsvalgte. Utvikling og kultur? -"Ansvar for at nettverket fungerer og utvikler seg er et fellesansvar". - Gir, får og tar ansvar. - Relasjonsutvikling - tar tid: Anerkjennelse  forståelse  Aksept  Respekt  Tillit  Knytter band  Bidrar. Arbeidsformen i nettverket - på alle nivåene? - E-post, sms, MSN (chat), Facebook (Informasjon og invitasjoner), Skype (videokonferansemøter), Telefon, treffpunkt/samlinger/møter.

14 14 Sykepleiere i Fagforbundet Troms pr. 30. mars -09 Torsken0 Ibestad0 Kåfjord0 Dyrøy0 Skjervøy1 Lenvik1 Tranøy1 Karlsøy1 Kvænangen2 Salangen2 Skånland2 Lyngen2 Nordreisa 2 Lavangen2 Berg3 Sørreisa3 Balsfjord3 Kvæfjord3 Bardu3 Bjarkøy3 Storfjord3 Gratangen3 Unn Harstad5 Målselv7 Harstad (kommune)25 Tromsø (kommune)28 (7 feil) Unn Tromsø32 Sykepl.stud.1 TOTALT138 (inkl. 1 stud.) (Troms fylkeskommune og Tromsbuss = 0)

15 15 Andre tiltak i prosjektet: - Utvikle funksjonelle arbeidsformer/-modeller; - Bygge sykepleiernettverk ut i det ytterste ledd (Troms først ut) - 2 fylker mangler nettverkskontakt, flere mangler varanettverkskontakt. - Fadderordning: Ressursgruppens medlemmer blir faddere for øvrige nettverkskontakter (4-5 hver). Sykepleiernettverket - Sykepleiernettverket har meldt interesse om deltakelse i ulike (13) arbeidsgrupper nedsatt av HOD. Samhandlingsreformen (Samfunnspolitisk) – 8 sykepleiere. - Prosjektleder innlemmes og deltar i intern arbeidgruppe for arbeid med sykehus - Møte med Høyskolen i Telemark som er et Senter for omsorgsforskning: Temaer er bl.a.: - Fagforbundet også for sykepleiere - innpass på studiestedet - Fagforbundet representert i deres styringsgruppe/ressusrgruppe o.l. - Y-veien m.m.

16 16 Andre tiltak i prosjektet, fortsetter: - Avvikle Ressursgruppemøter - 3. mars + 14. april - Deltakelse i konferanser/møter med andre plogspissyrker: -Bibliotekarene, Stjørdal – 24. mars - Samling alle 8 plogspissyrker - status - sist 24. februar - Økt drift og bruk av nettsiden for sykepleiere i forbundet -Tett kontakt med Informasjonsenheten. -Ressursgruppa drifter. -Minimum 1 nyhet pr. uke - Synliggjøre plogspissyrkene/sykepleierne enda mer på Fagforbundets hovednettside

17 17 Andre tiltak i prosjektet, fortsetter: - Avvikle nettverkssamling med fylkenes nettverkskontakter og varanettverkskontakter 15. og 16. april Innhold: - Gi "verveopplæring" - Gi opplæring - deler av tillitsvalgtskoleringa - Utdeling av fylkesvise oversikter (medlemmer) - Presentere felles PowerPoint for bruk på medlemsmøter og studiebesøk. - Informasjon om fadderordning - Vurdere oppdatering/bruk av teknologiske løsninger: PC, webkamera, Facebook, Skype, MSN, sms, mail, diskusjon på egen nettside? - Hvordan danne nettverk innen hvert fylke - Informasjons- og media-arbeid - LO`s satsing på høgskolegruppene

18 18 Andre tiltak i prosjektet, fortsetter: - Brev til alle sykepl.medlemmene (1800) med kort beskrivelse av prosjektet OG ønske om tilbakemelding av e-postadresse og mob.nr. på mail - Spørreundersøkelse sendes pr.mail til alle sykepleiermedlemmer i etterkant. Ønsker tilbakemelding om bl.a. ønsker/behov - Trinn 3-gruppe undersøker v/intervju: sykepleiere i 4 kommuner. Samarbeid m/prosjektleder - Besøke sykepleierklasser straks etter skolestart: 35 studiesteder - Gjøre oss kjent for studiestedet (ansatte).: 1) Brev til alle 35 studiestedene om forventninger og likebehandling 2) Utarbeider standardbrev som benyttes av fylkene til å ta kontakt med skolene før skolestart - Utarbeide rutiner for kontakt med studenter etter endt besøk

19 19 Andre tiltak i prosjektet, fortsetter: - Etiske retningslinjer - gjøres kjent ved sykepleierutdanningene: - Mulig å få med i "pensum"/undervisninga? - Oppmerksomhet til avgangsstudenter? - Oppsøkende virksomhet - besøke arbeidsplasser og sykepleiere: - Arendal sykehus + Arendal kommune - Sykehuset Buskerud + Drammen Geriatriske Senter - AMK-sentral + Ambulansepersonell i Bodø - Deltakelse i medlemsmøte for sykepleiere: - Vestfold (Sandefjord) - Buskerud (Drammen) - Deltar på fylkesvise seksjonsledersamlinger - nettverkskontakter og varaer invitert: - Troms + Nordland

20 20 Andre tiltak i prosjektet, fortsetter: - Markere Internasjonal Sykepleierdag 12. mai: - Sykepleiernettverket og fylkesseksjonsledere sendt innspill/forslag. - Midt under LO-kongressen; stand + fra talerstolen? - Mediaprofilering – i lokalmedia, Fagbladet m.m. - Markering ute på arbeidsplasser og studiesteder: aktivitet! - Plogspissarbeidet ute i fylkene/fagforeningene – kartlegge – hva er gjort og hva er planlagt? - Forbundsuka - uke 45 – plogspissyrkene i fokus? - Plakat til oppslag: oversikt over hva vi kan tilby sykepleiere (kontingent, fordeler, innhold m.m.) for alle avtaleområder der det er sykepleiere.

21 21 Andre tiltak i prosjektet, fortsetter: - Håndbok/dagbok for året 2010 - for sykepleiere: Sykepleiernettverket sender innspill til revidering - Synliggjøre sykepleierne i eget forbund: Nettverkskontakter og andre sykepleiere nå valgt som styremedlemmer i lokale- og fylkes SHS + nettverksleder i sentralt SHS/fylkes SHS + Sykepleiere er PTV/HTV. - Alt arbeid skal ha verving som hovedfokus/-mål: Målsetning om økning med 500 medlemmer fra januar til oktober -09 (Økning 100 % fra jan.-07 til jan.-09) :-)

22 22 OBS! Noen spørsmål: -E-postadresse til medlemmer i plogspiss-yrkene? -Mobilnummer til medlemmer i plogspiss-yrkene? -Plogspiss-medlemmene registrert på YRKESGRUPPE uavhengig av stillingstittel? -Meldt om endring ved overgang til annet yrke eller etter utdanning? -Meldt eventuell adresseendring? -Hvem samarbeider lokalt om Fane 2 ”ryddinga”? Seksjonsansvarlig/Seksjonsleder? Fane 2-ansvarlig? PTV? HTV? -Bruker du ”Tillitsvalgtnett” (har du tilgang?) -Leser du Fagforbundets rundskriv? -Bruker du Fagforbundssidene? Sentralt/Troms`? -Mottar du ”LO Aktuelt”?

23 23 Ta kontakt: sissel.m.skoghaug@fagforbundet.no Tlf.: 48 88 24 07


Laste ned ppt "”Fra yrke og yrkesidentitet til arbeidsplass, sektor og samhandling” PLOGSPISS SYKEPLEIER Samling for seksjonsledere/ seksjonsansvarlige Fagforbundet Troms."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google