Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms."— Utskrift av presentasjonen:

1 LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms

2 Historikk LØKTA er et resultat fra DMS-prosjektet i Midt-Troms, prøvedrift under selve prosjekttiden. Fra prosjekt til etablert interkommunal enhet i 2008 Nå fast enhet i 2 år LØKTA har sin opprinnelse i arbeidet med Distriktsmedisinsk Senter (DMS) Midt-Troms. Høsten 2003 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på etablering av et læringssenter i tilknytning til DMS. Arbeidsgruppa var bredt sammensatt med lokale og regionale aktører fra helsetjenesten og utdanningssektoren og gruppas mandat var å vurdere muligheten for en interkommunal arena for læring og utvikling i tilknytning til DMS. Arbeidsgruppa utvikla forslag til et konsept de kalte LØKTA og kvalitetssikra dette gjennom en dialogkonferanse høsten 2004 med representanter fra kommuner og helseforetak samt utdannings-og utviklingsaktører på helse-og sosialfeltet tilstede.

3 Vedtatt av administrativ og politisk ledelse i 8 kommuner i Midt-Troms
Lenvik, Berg, 942 Torsken, 916 Sørreisa, 3.360 Tranøy, med fra 2009 Dyrøy, 1.216 Målselv, 6.490 med fra 2010 LØKTA er et spleiselag: 20 % av driftutgiftene fordelt likt på alle 8, så 80 % etter innbyggertallet. All nettverks- og prosjektaktivitet søkes det ekstern finansiering til. Bardu, 3.981

4 Organisering Regionrådssekretæren Regionrådet Midt-Troms er eier
Administrativt råd er styringsgruppa Midt-Troms Friluftsråd, PS, PPT m.fl. LØKTA Regionrådssekretæren

5 Ressurser i LØKTA Utg pkt 8 kommuner -)minimum 150 % ressurs, men kun 6 med fra start-) % ressurs LØKTA t.o.m. 2009: KUN 100 % dagl leder LØKTA f.o.m : 100 % dagl leder 40 % koordinatorer (20 %+ 20%)

6 Hvem er LØKTA for? Den enkelte kommune i Midt-Troms;
helse- og sosialrelaterte virksomheter/enheter helse- og sosialadministrasjon politisk og administrativ ledelse

7 Helse- og sosialpersonell i
Midt-Troms som arbeider i eller på oppdrag fra den kommunale helse- og sosialtjenesten eller i den desentraliserte spesialisthelse- tjenesten

8 Pasienter og tjenestemottakere av helse- og sosialtjenester i Midt-Troms samt pårørende- og brukerorganisasjoner

9 LØKTA skal forøvrig samarbeide med helseforetak, andre deler av helse- og sosialforvaltningen, kompetanse- og utviklingsaktører samt frivillige organisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner Har med repr. fra helseforetaket i styringsgrupper, prosjektgr Samarbeid med studiesenteret, HITOS Kontakt med brukerorg. Er med i prosjekter hvor arbeidstakerorg. er med

10 LØKTAs oppgaver Informasjonsvirksomhet Plan- og utviklingsarbeid
opplysning, veiledning, rådgivning, formidling Plan- og utviklingsarbeid bistand/prosessveiledning i fbm plan-og prosjektarbeid initiere til forskning og utvikling Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid initiere og tilrettelegge for fagnettverk være arena/møteplass/forum videreutvikle samhandlingskultur Informasjonsvirksomhet; opplysning, veiledning, rådgivning, formidling Herunder tenker jeg opplysning I fht ståa i området gjort synlig ved kartlegginger. Denne runden f.eks. Følge med på alt av tendenser i tiden, krav fra sentrale myndigheter, utfrodringer og muligheter som tenderer, tilskuddsordninger osv og videreformidle dette. VAKTHUND! Plan- og utviklingsarbeid; bistand/prosessveiledning i fbm plan-og prosjektarbeid og initiere til forskning og utvikling. Skal ikke gjøre prosjekter for den enkelte kommune, men hjelpe til med veiledning etc. Også I fht forskning. Interkommunale prosjekter kan forankres i LØKTA. Egentlig BØR! Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid;initiere og tilrettelegge for fagnettverk,være arena/møteplass/forum, videreutvikle samhandlingskultur Her er vi jo nå. Det er dette punktet som LØKTA har jobbet mest i fht frem til nå. Dette kommer jeg tilbake til litt senere.

11 Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid
Sa-Do kompetansenettverk Geriatrinettverket Midt-Troms Rehabiliteringsnettverk og Demensnettverk slått sammen under Geriatrinettverket PU-nettverket Midt-Troms Nettverk for psykisk helse Midt-Troms Nettverk lindrende behandling

12 Nettverk Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Kompetanseprogram
Nettverks-deltagere Fagpåfyll ressursgruppe viktig og at man ut i fra kompprogrammene kartlegger behov for en del grunn- og videreutd.

13 Mål: Styrket samhandling og kompetanse
Nettverk Mål: Styrket samhandling og kompetanse Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Kompetanseprogram Nettverks-deltagere Fagpåfyll ressursgruppe viktig og at man ut i fra kompprogrammene kartlegger behov for en del grunn- og videreutd.

14 Nettverk Styringsgruppe/ AR: Overordnet ansvar Kompetanseprogram
Ressursgruppe Kompetanseprogram Nettverks-deltagere Fagpåfyll ressursgruppe viktig og at man ut i fra kompprogrammene kartlegger behov for en del grunn- og videreutd.

15 Nettverk Ressursgruppe Ansvarlig for innholdet i nettverket
Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Ansvarlig for innholdet i nettverket Fagfolk fra primær- og spesialisthelsetj. og brukerrepresentant Koordinert av LØKTA som har ansvar for ekstern finansiering Kompetanse-program Nettverks-deltagere Fagpåfyll ressursgruppe viktig og at man ut i fra kompprogrammene kartlegger behov for en del grunn- og videreutd.

16 Hospiteringsordninger Pårørendeskoler/-møter/-kurs
Nettverk Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Kompetanseprogram Fellessamlinger VKer Kurs/kursrekker Virtuelt fagnett Hospiteringsordninger Pårørendeskoler/-møter/-kurs Brukerkurs Nettverks-deltagere Fagpåfyll ressursgruppe viktig og at man ut i fra kompprogrammene kartlegger behov for en del grunn- og videreutd.

17 Nettverks-deltagere:
Styringsgruppe/ AR Ressursgruppe Kompetanseprogram Nettverks-deltagere: Ansatte og ledere fra hver kommune og fra desentralisert spesialisthelsetjenester På enkelte tiltak er det brukere og deres pårørende som er/også er deltagere Deres ledere må være bevisst dette og tilrettelegge for deltagelse og implementering Fagpåfyll ressursgruppe viktig og at man ut i fra kompprogrammene kartlegger behov for en del grunn- og videreutd.

18 Nettverk Faglig påfyll
Mål: Styrket samhandling og kompetanse Styringsgruppe/ AR: Overordnet ansvar Ressursgruppe: Ansvarlig for innholdet i nettverket Fagfolk fra primær- og spesialisthelsetj. og brukerrepresentant Koordinert av LØKTA som har ansvar et for å få tak i ekstern finansiering Kompetanseprogram: Fellessamlinger VKer Kurs/kursrekker Virtuelt fagnett Hospiteringsordninger Pårørendeskoler/-møter/-kurs Brukerkurs Nettverksdeltagere: Et team fra hver kommune + fra de desentr speshelsetj Ressurs i egen kommune/arbplass Deres ledere må være bevisst dette og tilrettelegge for deltagelse, og implementering. Faglig påfyll Fagpåfyll ressursgruppe viktig og at man ut i fra kompprogrammene kartlegger behov for en del grunn- og videreutd. Påvirke til utdanning, grunn- og videreutdanninger høyere nivå

19 Nettverk pr 2011 Geriatrinettverk Midt-Troms
Nettverk for utviklingshemmede Midt-Troms (PU-nettverket) Nettverk psykisk helse Midt-Troms Sa-Do kompetansenettverk Midt-Troms Nettverk Lindrende behandling Midt-Troms

20 Effekter av nettverksarbeid: Samhandling gir styrke!
fagkompetanse samhandlingskompetanse trygghet, stolthet og faglig identitet ideer, nytenkning og endringsvillighet større fagmiljø - stabilitet styrke og tyngde som samarbeids - og høringspartner Hvorfor LØKTA bruker mye tid og ressurser på dette.

21 være planlegger og utvikler være tilbyder og leverandør
LØKTAs funksjoner er å være kartlegger være samordner være bestiller være veileder være planlegger og utvikler være tilbyder og leverandør

22 LØKTA Informere om LØKTA og opprette kontakter Søke samarbeid
Søke ekstern finansiering med påfølgende rapportering Tenke kvalitet og tilbud som gjør det attraktivt å være i MT (rekruttere og beholde)

23 Omfattende oppgaver 2010/-11:
Prosjektansvarlig for prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen (oppdrag på vegne av Regionrådet i Midt-Troms) Utarbeide og implementere Veileder for kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene (oppdrag på vegne av Fylkesmannen i Troms)


Laste ned ppt "LØKTA Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google