Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny virksomhet- ny lønnspolitikk? Fusjonsseminar i FF: 29.02.2016 Presentasjon av rapport fra HBV/ HiT ved hovedtillitsvalgt Berit Bratholm, Høgskolen i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny virksomhet- ny lønnspolitikk? Fusjonsseminar i FF: 29.02.2016 Presentasjon av rapport fra HBV/ HiT ved hovedtillitsvalgt Berit Bratholm, Høgskolen i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny virksomhet- ny lønnspolitikk? Fusjonsseminar i FF: 29.02.2016 Presentasjon av rapport fra HBV/ HiT ved hovedtillitsvalgt Berit Bratholm, Høgskolen i Sørøst-Norge Berit.Bratholm@hbv.no

2 Bakgrunn Fusjon 1.1.2014: HIVE+HIBU=HBV Erfaringer fra hovedoppgjør, mellomoppgjør, lokale lønnsforhandlinger (hjml i HTA) Behov for kunnskapsgrunnlag ved neste fusjon HBV+HIT=HSN

3 Prosjekt i lokallaget Prosjektsøknad formuleres og sendes Søknad innvilges Arbeidet starter Tid settes av/krav om full tilstedeværelse

4 Rapporten Arbeidet planlegges våren 2015 Gjennomføring og ferdigstilling desember 2015

5 Rollen som tillitsvalgt Tillitsvalgte: Ulike posisjoner med 1.lønnspolitisk dokument, 2.lønnsdannelsen og 3.lønnsutviklingen Rollen som HTV: «Vaktbikkje» og «forsvarsadvokater»

6 Rollen som tillitsvalgt Mange arenaer for tillitsvalgte i arbeidet med lønnsdannelsen. Prosjektet: Samordner alle fagforeninger og representanter fra arbeidsgiversiden til å utvikle felles forståelse av begrepene lønnsutvikling, lønnsdannelse og lønnspolitikk. Alle samarbeidsrelasjonene nevnt over representerer systemer og posisjoner med særinteresser.

7 Problemstillinger 1.I hvilken grad settes likelydende kompetansekrav til stillingskategoriene innenfor administrative stillinger? 2.På hvilken måte og i hvilket omfang praktiseres likelønn mellom kvinner og menn? 3.Hva er lønnsnivået, likheter og forskjeller for de viktigste stillingskategoriene ved HBV og HiT? 4.Hvilke prinsipper gjøres gjeldende i lønnspolitiske dokument ved HBV?

8 Hva er lønnsnivået, likheter og forskjeller for de viktigste stillingskategoriene ved HBV og HiT? HBV 575 784Statlige høy- skoler 547 092 Universitetene 537 348 Gjennom- snittlig brutto årslønn. Kilde: SST 2014

9 Lønnsutjevning i HSN?? Basert på tall fra SST er altså forskjellen i gjennomsnittslønn mellom HiT og HBV 44 412 kroner i året. Det innebærer at dersom gjennomsnittslønnen ved HiT skal opp på samme nivå som HBV blir det 27,3 millioner kroner (44 412 * 614).

10 Utfordringer i analyser fra personaldatabasen Bruk av stillingskoder synes å være usystematisk, og i hvert fall en utfordring når det skal utarbeides statistiske data. Flere stillingskoder synes å reflektere tilfeldigheter og personlige/ «historiske» forhold. Eksempler på dette er stillingskoder som én eller svært få har.* Vi hadde også et ønske om å analysere lønnsforskjeller mellom ulike organisasjonsenheter. Dette har vist seg svært vanskelig fordi HBV og HiT opererer med ulike benevnelser og fordi det synes å være lite systematisk bruk for en rekke enheter. Eksempler på dette er når det kun er én eller få ansatte i en organisasjonsenhet. * 1010 amanuensis (2), 1012 høgskoledosent (2), 1057 informasjonssjef (1), 1061 ass direktør (1), 1078 betjent (1), 1079 førstebetjent (1), 1120 mester (1), 1127 husholdsleder (1), 1216 driftsoperatør (2), 1410 bibliotekar (1), 1411 avdelingsingeniør (1), 1515 Bibliotekar (1), 1538 fagdirektør (1)

11 Median lønnstrinn professor Variasjonsbredden ved HIT er 11 lønnstrinn (72 – 83) og på HBV 21 (69 – 90).

12 Median lønnstrinn førsteamanuensis (Førstelektorene har ganske identisk medianlønn som førsteamanuensene)

13 Median lønnstrinn høgskolelektor

14 Median lønnstrinn stipendiat

15 Median lønnstrinn dekan Variasjonsbredden for mannlige dekaner er 12 lønnstrinn (77-89) og for kvinner 8 lønnstrinn (80-88).

16 Median lønnstrinn instituttleder

17 Median lønnstrinn administrative ledere* *1058 Administrasjonssjef, 1059 Underdirektør og 1060 Avdelingsdirektør

18 Median lønnstrinn konsulenter

19 Median lønnstrinn rådgiver

20 Median lønnstrinn bibliotekar * * 1077 Hovedbibliotekar, 1199 Univ.bibliotekar og 1515 Bibliotekar Variasjonsbredden HBV 52-73 (21) og 51-62 (11).

21 Hvilke prinsipper gjøres gjeldende i lønnspolitiske dokument ved HBV? Likelønn anses bra ivaretatt Arbeidsgiver: Mangel på lønnsdata: «Vi er ikke tilfreds med det foreliggende tallmateriale og de analyser som er utarbeidet av arbeidsgiver for ansattes lønnsutvikling ved HBV.» (s.8) Lederlønner: «Fastsettelsen av lederlønner må drøftes og ses i forhold til den øvrige lønnsutviklingen for ansatte ved HBV. Dessuten vil antallet ledere ved HBV ha betydning for HBVs budsjett i sin alminnelighet.»(s. 8) Kollektive avtaler: Et annet lønnspolitisk virkemiddel er å forhandle frem kollektive avtaler, slik som minstelønn innenfor en bestemt stillingskategori. Ved lønnsforhandlingene i 2014 fikk vi erfaring med å løfte frem stipendiatgruppen (s. 8-9).

22 Konklusjoner fra rapporten (Side 34): Den lokale lønnspolitiske strategien krever en strategisk avsetning av midler på HSNs budsjett i flere år fremover. Vi oppfordrer til en prinsipiell drøfting av disse spørsmålene samt til at det i 2016 utarbeides en milepælsplan på kort og lang sikt hva angår disse spørsmålene. (Side 35):«Vi (mener) det bør innarbeides og tydeliggjøres i det lønnspolitiske dokumentet ved HSN hvilken funksjon den tillitsvalgte skal ha i tilsettingsprosesser.» «Som vi har påpekt i del 3, er det en relativt uoversiktlig bruk av stillingskoder og organisasjonsenheter i HiT og HBV. Dette mener vi arbeidsgiver bør søke å rydde opp.» «Før de lokale lønnsforhandlingene tar til i høsten 2016, bør HSNs lønnspolitiske dokument være ferdig forhandlet mellom partene. I dette bør tydeliggjøres hvilke lokale prioriteringer og føringer for HSNs lønnspolitikk som skal gjøres gjeldende for ansatte i forskjellige stillingskategorier ved HSN.»

23 Tjenestemannsorganisasjonenes uttalelse til IDF 14.12.2015 (Fellesstyremøte for HSN 18.12.2015) Angående budsjett for HSN 2016- Fellesstyresak Forskerforbundet ved HBV har høsten 2015 arbeidet med prosjekt lønn/tariff. I dette prosjektet er klargjort betydelige lønnsforskjeller mellom likelydende stillingsgrupper ved HIT og HBV. Prosjektrapport ferdigstilles før 20.12.2015. Forskerforbundets arbeid med prosjektrapporten og denne henvendelsen er begrunnet ut fra Hovedtariffavtalens bestemmelser: Partene lokalt kan føre forhandlinger dersom det: er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. §2.3.4.1.c)

24 Styremøte 18.12.2015 Vi ber om at arbeidsgiver: klarlegger årsakene til lønnsforskjellene foreslår konkrete tiltak for å utjevne forskjellene Fagforeningene ved HBV, Parat, NTL, Tekna, Nito, NSF og Forskerforbundet, ber om at Fellesstyret avsetter en budsjettpost til å kompensere for forskjellene på budsjettet for HSN 2016. Vi ber om tiltaks- og tidsplan i 2016 for dette arbeidet: 1.Januar-februar: Kartlegging, analyse og prinsipielle drøftinger mellom partene om de påpekte lønnsforskjellene dokumentert i rapporten. Deretter effektuere konkrete tiltak på å utjevne lønnsforskjellene mellom ansatte ved tidligere HBV og HIT. 2.Mars-april: Forhandlingsmøter forberedes og gjennomføres for ansatte i stillingsgruppene.

25 «Gevinster» for FF ved rapporten Deltar aktivt i og gjør forsøk på å være premissleverandør i lønnspolitikken Skaper kunnskap og engasjement blant ansatte (også ledere) for lønnspolitikken på 8 campus Skaper interesse for kunnskaper om Hovedtariffavtalen Skape felles strategi og samhold alle HTV i HSN Betydning for rekruttering av medlemmer i FF, fremstår som tydelig fagforening

26 Nytt seminar for HTV - mars 2016 Formidle rapporten Utvikle samarbeidsstrategi Diskutere alternative fremgangsmåter

27 Hva nå HSN? samarbeid/medbestemmelse rektor og HTV


Laste ned ppt "Ny virksomhet- ny lønnspolitikk? Fusjonsseminar i FF: 29.02.2016 Presentasjon av rapport fra HBV/ HiT ved hovedtillitsvalgt Berit Bratholm, Høgskolen i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google