Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 3 Budsjettering av kontantoverskuddene for investeringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 3 Budsjettering av kontantoverskuddene for investeringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 3 Budsjettering av kontantoverskuddene for investeringer

2 © Cappelen Akademisk Forlag 2 Innledning Hvor mye penger trengs for å gjennomføre en investering? Kapital trengs til investeringer (anleggskapital) og bedriftens daglige drift (omløpskapital). Kombinert med forventede driftsinnbetalinger og driftsutbetalinger gir dette prosjektets totale kontantstrøm. I dette kapitlet skal vi definere de ulike kapitalbegrepene. Videre skal vi utarbeide en kontantstrømoppstilling for et omfattende investeringsprosjekt.

3 © Cappelen Akademisk Forlag 3 Innledning 1.Kapitalbehov og kontantoverskudd 2.Anleggskapitalbehov 3.Driftskapitalbehov 4.Fra resultat til kontantoverskudd 5.Eksempel Hovedpunkter i kapitlet er:

4 © Cappelen Akademisk Forlag 4 1. Kapitalbehov og kontantoverskudd år 1år 2 år 3…. Oppstartsperiode Ordinær drift Kapitalbehov: - Anleggskapital - Driftskapital ved oppstart Kontantoverskudd: -Differansen mellom driftsinnbetalinger og driftsutbetalinger Opphør Kontantstrøm for investeringsprosjekt

5 © Cappelen Akademisk Forlag 5 2. Anleggskapitalbehov Anleggskapitalbehov: –Kapital til produktutvikling, investeringer i anleggsmidler, introduksjonsmarkedsføring I praksis regnes oftest markedsføring med i driftskapitalbehovet.

6 © Cappelen Akademisk Forlag 6 2. Anleggskapitalbehov Anleggskapital kan bestå av en enkelt post (eks. maskin) Når anleggsinvesteringene skjer over et lengre tidsrom, bør man utarbeide et likviditetsbudsjett for anleggsperioden (jfr. kapittel 10) Kapitalbehovet i anleggsperioden finansieres i mange tilfeller med byggelån

7 © Cappelen Akademisk Forlag 7 3. Driftskapitalbehov Driftskapitalbehov: –Kapital til produksjon av varer eller tjenester. Behovet for driftskapital er ikke nødvendigvis konstant over prosjektets levetid Oppstartsfasen er typisk kapitalintensiv også når det gjelder behov for driftskapital –FoU, høye enhetskostnader i starten (høy vrakprosent), lageroppbygging, markedsføringskostnader, kundekreditt forskyver førstegangsinnbetalingen frem i tid

8 © Cappelen Akademisk Forlag 8 4. Fra resultat til kontantstrøm Forskjell på resultat og kontantoverskudd Kontantoverskudd fokuserer på inn- og utbetalinger, mens resultatet fokuserer på inntekter og kostnader Kan beregne kontantoverskuddet direkte Kan beregne kontantoverskudd på grunnlag av (justering av) resultatet. Dette skal vi demonstrere

9 © Cappelen Akademisk Forlag 9 4. Fra resultat til kontantstrøm Gitt at vi ser bort fra lånefinansiering, finnes resultatet slik:

10 © Cappelen Akademisk Forlag Fra resultat til kontantstrøm For å finne kontantoverskudd må resultatet justeres for: 1.Avskrivninger –som ikke medfører utbetalinger 2.Anleggsinvesteringer –som ikke er med i resultatet, men som medfører utbetalinger 3.Salgsinntekter –som ikke er det sammen som salgsinnbetalinger 4.Driftskostnader ‒som ikke er det samme som driftsutbetalinger

11 © Cappelen Akademisk Forlag Fra resultat til kontantstrøm Anleggsinvesteringer trekkes fra og avskrivinger legges til resultatet Salgsbetalingene finner vi fra salgsinntektene slik: –hvor Δdebitorer betyr økning i debitorer Tilsvarende justeringer som for salgsinntektene gjøres for driftskostnadene

12 © Cappelen Akademisk Forlag Fra resultat til kontantstrøm Oppsummering av resultatjusteringene:

13 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel Vi vurderer å investere i en maskin. Maskinen produserer et nytt produkt. Maskinen selges og prosjektet avsluttes etter 5 år Vi skal utarbeide: –Anleggskapitalbehov –Driftskapitalbehov ved oppstart –Kontantoverskudd i driftsperioden –Totalt kontantoverskudd for prosjektet

14 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - Tidslinje Investeringens totale kontantoverskudd år 1år 2 år 3 Oppstartsperiode Nov-Des Ordinær drift Kapitalbehov: - Anleggskapital - Driftskapital ved oppstart Kontantoverskudd: - Netto kontantoverskudd ved drift Opphør år 4år 5

15 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - forutsetninger

16 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - oppstartsfase Anleggskapitalbehov –Kun maskin: 5,5 millioner i en maskin i begynnelsen av november –Vi fokuserer i denne omgang ikke på hvordan kapitalen skaffes til veie (byggelån, langsiktig gjeld, egenkapital mv.) –Introduksjonsmarkedsføring ( ,-) tas med under driftskapitalbehovet

17 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - oppstartsfase Driftskapitalbehov –Fra forutsetningene har vi utlegg på 1.4 millioner i løpet av nov-des til markedsføring og faste betalbare kostnader –Ordinær produksjon/salg i desember –Produksjon i november er kun for lageroppbygging –Videre antar vi kredittid til kunder og leverandører på en måned, og null kredittid til egne ansatte

18 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - oppstartsfase Vi regner ut driftskapitalbehovet i 2 trinn: 1.Driftsresultatet –beregnes fra de gitte forutsetninger om forventet salg og produktkalkylen 2.Driftskapitalbehovet –justering av driftsresultatet

19 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - oppstartsfase Driftsresultatet

20 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - oppstartsfase Driftskapitalbehov

21 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - oppstartsfase

22 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel –ordinær drift Driftsresultat og kontantoverskudd (år 1)

23 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel –ordinær drift Driftsresultat og kontantoverskudd (år 1-5)

24 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - prosjektavslutning Anleggsmidlene selges/skrapes (verdiløs her) Oppløsning av bundet kapital (gjeld, lagre og fordringer) Råvarer: Vi har en måneds lager. Kjøper ikke inn siste måned, og k.overskuddet økes tilsvarende 1 måneds lager Ferdigvarer: Samme argument som over Debitorer: I januar år 6 mottar vi utestående fordringer. K.strøm økes tilsvarende (periodiseres til slutten av år 5) Leverandørgjeld: Denne må betales tilbake i slutten av år 5, og k.strøm reduseres tilsvarende

25 © Cappelen Akademisk Forlag Eksempel - Total kontantstrøm

26 © Cappelen Akademisk Forlag 26 Avsluttende kommentarer Bør vi gjennomføre prosjektet? Er en slik investering lønnsom? Svaret kommer i kapittel 4, som handler om lønnsomhetsvurderinger av investeringer Tidspunkt ’1209’2125,5’2418’ 3646,5’


Laste ned ppt "© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 3 Budsjettering av kontantoverskuddene for investeringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google