Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte tekster 10.05.2010. Mål for økten Få økt forståelse for begrepet sammensatte tekster Få et begrepsapparat for å snakke om sammensatte tekster.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte tekster 10.05.2010. Mål for økten Få økt forståelse for begrepet sammensatte tekster Få et begrepsapparat for å snakke om sammensatte tekster."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte tekster 10.05.2010

2 Mål for økten Få økt forståelse for begrepet sammensatte tekster Få et begrepsapparat for å snakke om sammensatte tekster Få noen tips til hvordan man kan jobbe med sammensatte tekster i norskfaget

3 Plan for dagen Intro: sammensatte tekster – teori, sentrale begreper – Samspillet i sammensatte tekster Hvordan jobbe med sammensatte tekster på ungdomstrinnet

4 Sammensatte tekster i norskfaget Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, refleksjon og vurdering. (LK06- formål med faget)

5 Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster.

6 Hvorfor er sammensatte tekster et hovedområde i norskfaget? Å uttrykke seg gjennom bilder og å forstå visuell kommunikasjon er en basiskompetanse i vår tid Vi trenger kompetanse i å lese og bruke visuelle kommunikasjonsformer Vi trenger refleksjon omkring hvordan tekstene påvirker oss

7 Teoretisk ramme Begrepet sammensatte tekster er en omskriving av begrepet multimodale tekster – som har sitt utg.pkt. i sosialsemiotikken Semiotikk: studiet av ulike meningssystemer, hvordan mening skapes Sosialsemiotikk: ser i tillegg på den sosiale sammenhengen teksten blir til i Semiotiske ressurser: alle handlinger og objekter vi bruker for å kommunisere (skrift, bilde, klær, kroppsspråk, stemme, arkitektur osv)

8 Sammensatte tekster Er basert på et utvidet tekstbegrep, der tekst = skrift, bilde, film og lyd. Kombinerer både to teksttradisjoner: statisk: skrift og bilde dynamisk: lyd og video Datamaskinen har gjort det lettere å kombinere statiske og dynamiske teksttradisjoner. Tekstene blir multimodale når de løsrives fra sin opprinnelige form og kombineres på nye måter. Hittil har vi i liten grad sett fornyelse av sjangerne når tekstene blir multimodale.

9 Mening skapes ikke bare gjennom ord/språk Skriftlige tekster: skriftstørrelse, fonter, kursivering, understreking, utheving, avsnitt osv – skaper mening Muntlige tekster: intonasjon, tempo, pauser, avbrytelser, latter, pust, sukk osv – skaper mening

10 Hvordan leser vi ulike teksttyper? Skrift: stabilt element med strenge regler for hvordan det skal leses Bilde: stabilt element, men uten strenge regler for hvordan det skal leses Video: element i bevegelse. Strenge krav til lesing: vi er underlagt det som skjer i bildet Lyd: ikke-visuelt element i bevegelse. Strenge krav til lesing, vi er underlagt den lyden som skapes

11 Å sette sammen tekster Vi kan bare oppfatte språk fra en kilde om gangen: – Vi kan se en ting om gangen – Vi kan høre en ting om gangen Men: Vi kan se og høre samtidig

12 Prinsipper for sammensetting: Blikkfang: elementer som styrer oppmerksomheten vår Harmoni/kontrast: skape behagelig opplevelse (harmoni) eller framheve ulike elementer (kontrast) Konnotasjoner: tekstelementer som er med på å skape konnotasjoner (assosiasjoner) hos mottaker

13 (eksempel på sammensatt tekst: reklame for DKNY)

14 14 Ny Kjent Sentrum

15 15 Ideal Virkelighet Sentrum

16 (eksempel på sammensatt tekst: reklame for IKEA)

17 17 Multimodalt samspill Utdyping Spesifisering Fortolkning Omskriving Kontrastering Utfylling Utviding

18 Multimodalt samspill Spesifisering: bildet framhever noe spesifikt i skriften (eller omvendt) Fortolking: bildet og skriften sier det samme, men på ulike måter Omskriving: bilde og skrift sier det samme Kontrastering: bilde og skrift står i motsetning til hverandre Utfylling: skrift og bilde utfyller hverandre ved at de er ansvarlige for ulike deler av det samlete uttrykket

19 Kombinasjon av verbaltekst og bilde Bildene kan – Beskrive – Forklare – Blikkfang – Konnotasjoner

20 Tekst og bilde kan spille sammen på ulike måter Forankre Avløse Motsi

21 (div eksempler på tekster, analyse av samspillet mellom verbaltekst og bilde)

22 Modaliteter og struktur Tidsbaserte: krever at man leser og bearbeider over et visst tidsspenn (tale, dans, skrift m.m.) Rombaserte: oppfattes umiddelbart (stillbilde, skulpturer, arkitektur)

23 (eksempel på rombasert og tidsbasert tekst)

24 Modal affordans De muligheter og begrensninger mht hva man kan representere og kommunisere gjennom en modalitet Ulike modaliteter har sine fortrinn og begrensninger og vil være mer eller mindre hensiktsmessige i ulike sammenhenger

25 Funksjonell spesialisering Ideasjonell mening Mellompersonlig mening Tekstuell mening

26 Multimodal kohesjon Rytme – Tidsdimensjon, veksling mellom ulike modaliteter Komposisjon – Romlig dimensjon, organisering/plassering, balanse/ubalanse, foran/bakgrunn m.m. Informasjonslenking – Utdyping – Utviding

27 http://www.youtube.com/watch?v=LGd773j6 NjE&feature=PlayList&p=108ECB0C04635459 &index=4 http://www.youtube.com/watch?v=LGd773j6 NjE&feature=PlayList&p=108ECB0C04635459 &index=4

28 Hvordan jobbe med sammensatte tekster i skolen? Lære elevene å lese og tolke sammensatte tekster Lære elevene å skape sammensatte tekster

29 Å skape sammensatte tekster Arbeidet med sammensatte tekster er ofte knyttet til prosjektarbeid Tradisjonelt blir det verbalspråklige mest vektlagt, også i vurderingen Viktig at det sammensatte/estetiske/ikoniske/visuelle blir vurdert på eget grunnlag Vurdere hvordan modalitetene sammen formidler innholdet i elevarbeidet. (Hva vil eleven formidle? Hva er målet? Hvilke modaliteter er best egnet? Osv. Still gode spørsmål som kan veilede elevene i arbeidet)

30 Å skape sammensatte tekster Bruk digitalkamera. Ta bilder som kan brukes til en fortelling om for eksempel noe skummelt som skjer, om å krangle og bli venner igjen, om å miste noe og finne det igjen. Skanne tegninger og sette til lydeffekter (bruk for eksempel presentasjonsprogram) Del et eventyr opp i deler. La elever lage tegning til hver sin del, og sett sammen til en serie. Enten som tegneserie eller skann inn i presentasjonsprogram/photostory med opplesning til. Lese inn fortelling, lage lydeffekter i bakgrunnen (bruk for eksempel Audacity).

31 Klipp ut bilder fra aviser. La elevene lage bildeoverskrifter. Diskuter hvordan overskriften styrer hvordan vi leser bildene. Sammenheng mellom musikk og bilder:La elevene se to bilder av barn på deres egen alder. Til det ene bildet hører de trist musikk, til det andre bildet hører de munter musikk. Be elevene skrive en kort fortelling til hvert av bildene. Diskuter hvordan musikk og bilde styrer tolkningen. Gå inn på nettavis(er) og finn fram til aktuelle nyheter. Lag en tenkt forside til en papiravis.

32 Å lese og tolke sammensatte tekster http://www.dagbladet.no/tegneserie Diskuter: Er verbaltekst og bilde – Forankrende/forsterkende (verbaltekst forteller hvordan vi skal forstår bildet etc.) – Avløsende (verbaltekst og bilde utfyller hverandre) – Motsigende (verbaltekst og bilde motsier hverandre)

33 Musikkvideo En sammensatt tekst som kombinerer sangtekst, bilde og musikk. En slags reklametekst: hensikt å skape interesse for artist(ene) 3 grupper: – Konsertvideoen – Den fortellende musikkvideoen – Den beskrivende musikkvideoen

34 Analyse av musikkvideo Presentasjon Innhold i sangen Innhold i videoen Sammenheng mellom tekst og bilder Filmatiske virkemidler Personer og miljø Komposisjon Spesielle virkemidler

35 Reklamefilm Enkeltbilde-reklamefilm (fokus på det informative, hovedvekt på varens primære bruksverdi, ligner den trykte reklameteksten) Lyrisk reklamefilm (fokus på konnotasjoner, varens sekundære bruksverdi) Episk reklamefilm (narrativt, lineært handlingsforløp, vesentlige opplysninger holdes tilbake til den overraskende avslutningen

36 Takk for turen http://www.youtube.com/watch?v=GDIjsg8_mfA Kjøreskolen http://www.youtube.com/watch?v=oZL8MUaFzH8

37 Analyse av reklamefilm Produkt Varighet Innholdsreferat Sjanger Komposisjon Fortellerholdning Filmatiske virkemidler Budskap, verdisyn Målgruppe

38 Analyse av ulike sammensatte tekster Musikkvideo Reklamefilm Dataspill

39 Reklamefilm på nett http://www.try.no/ http://www.mccann.no/kino/ http://www.ddb.no/

40 Oppgave Velg en musikkvideo eller en reklamefilm og analyser denne med utg.pkt. i utdelt analysemodell

41 Kombiner sammensatte tekster og sidemålsopplæring http://www.skoleipraksis.no/nynorsk/filmar/r eklame-pa-nynorsk/ http://www.skoleipraksis.no/nynorsk/filmar/r eklame-pa-nynorsk/

42 Litteratur: Løvland, Anne (2007): På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Fagbokforlaget/LNU Liestøl, Gunnar, Anders Fagerjord, Gisle Hannemyr (2009): Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen. Cappelen Akademisk forlag. Aasen, Arne Johannes (2009): ”Teori om sammensatte tekster”. I Smidt, Jon (red): Norskdidaktikk – ei grunnbok. Universitetsforlaget. Tønneson, Johan (2006): ”Alle tekster er sammensatte”. I Norsklæreren (LNU) nr 4/2006


Laste ned ppt "Sammensatte tekster 10.05.2010. Mål for økten Få økt forståelse for begrepet sammensatte tekster Få et begrepsapparat for å snakke om sammensatte tekster."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google