Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan Lønset barnehage 2015 - 2016. Forord Vi ønsker alle foreldre ved Lønset barnehage hjertelig velkommen til et nytt barnehage år. Barnegruppen består.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan Lønset barnehage 2015 - 2016. Forord Vi ønsker alle foreldre ved Lønset barnehage hjertelig velkommen til et nytt barnehage år. Barnegruppen består."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan Lønset barnehage 2015 - 2016

2 Forord Vi ønsker alle foreldre ved Lønset barnehage hjertelig velkommen til et nytt barnehage år. Barnegruppen består i år av til sammen 11 barn fra ett til fem år. Vår barnegruppe består i år også av kun jenter. Av disse er det 3 skolestartere som gjennom året skal ha et tilrettelagt opplegg med tanke på overgang barnehage – skole. Denne årsplanen skal gi dere foreldre et innblikk i hvem som jobber i barnehagen, viktige dager i året som kommer og hvilke tema vi skal jobbe med. Temaene henter vi fra rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og fra den felles pedagogiske planen for oppdalsbarnehagene. I tillegg har dere foreldre mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. Ved å beholde kalenderoversikten for hver måned i barnehagens årsplan får vi en oversiktlig plan som gjør det enkelt å komme med innspill og ideer. Dere vil i tillegg til årsplan motta månedsplaner der en mer detaljert oversikt av tema og opplegg kommer frem. Barnehagen ønsker å vektlegge barns medvirkning og spontanitet, noe som vil si at planene skal kunne være fleksible og være åpne for barnas ønsker og interesser. Vi som arbeider i barnehagen skal derfor være lydhøre overfor barnas innspill, tanker og ideer. Vi skal ta barna på alvor og de skal gis muligheten til å påvirke hvordan deres hverdag i barnehagen skal være.

3 Innledning Lønset barnehage er en privat foreldreeid barnehage som drives av de foreldre som til enhver tid har barn i barnehagen. Barnehagens lokaler er tilknyttet barneskolen på Lønset og det er et godt samarbeid mellom barnehage og skole. Det er spesielt gode natur og tur områder i øyeblikkelig nærhet av barnehagen. Turer i skog og mark samt generell utetid er derfor en naturlig del av barnehage – hverdagen. I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver presenteres 7 fagområder som barna skal få erfaring med gjennom året: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form I barnehagens innholdsrike og spontane hverdag flettes de ulike fagområdene sammen. Et fagområde opptrer derfor sjelden alene og vil finne sted både i tilrettelagte og uformelle aktiviteter. Mer informasjon vil komme frem i månedsplanene og vurderinger. Lønset barnehage følger oppdalsbarnehagenes hovedmål for hva barn skal gis og erfare gjennom sitt opphold i barnehagen: i. Barnet har et positivt selvbilde og viser glede. ii. Barnet leker, har venner og viser empati. iii. Barnet er kreativt, nysgjerrig og har lyst til å lære.

4 MITT VALG. MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av av sosial og emosjonell kompetanse. Programmet eies av stiftelsen ”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge og i dag er dette opplegget brukt i store deler av verden. Målene for MITT VALG er: Å gi skoler og barnehager et konkret, metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet mot bruk av rusmidler, mobbing, vold osv. Å hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling. Å hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv sosial atferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Å støtte foreldrene i det generelt forebyggende arbeidet. Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos barn og unge, kan mange store problemer unngås, både for de unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet. LØFT. Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er å styrke gleden og selvfølelsen ved systematisk å synliggjøre og snakke om den ”optimistiske” siden av tilværelsen. Det sentrale i LØFT er at atferd som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg. LØFT er en forståelsesmodell- og tenkemåte. Den fokuserer på holdninger, væremåte og språk. I korte trekk går det ut på at vi retter fokus mot det som er positivt og det som virker. Det vil si at vi fokuserer på det barna får til og mestrer og forsterker dette. Vi tror at på denne måten blir barnas positive selvbilde styrket. MITT VALG og LØFT flyter mye over i hverandre og det handler om at vi skal være på lag med barna. Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted, og få støtte og hjelp til å bli den beste versjonen av seg selv!

5 Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd - bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Kropp, bevegelse og helse Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna : Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider - utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna: Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. Natur, miljø og teknikk Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna: Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Etikk, religion og filosofi Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna: Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet Får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen Blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. Nærmiljø og samfunn Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet - opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. Antall, rom og form Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: Opplever glede over å utforske og leke med tall og former Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper Erfarer, utforsker og leker med form og mønster Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.

6

7 August Velkommen til nytt barnehageår! UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 33 10 Første dag etter ferien 111213141516 34 17181920212223 35 2425262728 Tirill 5 år 2930 36 31 Dette jobber vi med: TILVENNING OPPSTART Vi gleder oss over å være sammen igjen. Øver oss på rutiner. Vi bruker samlings - stundene til å snakke om sommerferien og tiden som kommer. Eline 3 år 4. August Astri 3 år 21. Juli Plass til notater:..

8

9 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 36 123456 37 7 8910111213 38 14151617181920 39 21222324252627 40 282930 September Husk å merke klær, sko og støvler Dette jobber vi med: BONDEGÅRDEN Fagområder: Nærmiljø og samfunn. Natur, miljø og teknikk Turer i nærområdet. Kalvingsbesøk Årsmøte/foreldre møte. Planleggingsdag. Plass til notater:..

10 Barnehagens egne mål for driften  Gi barna mulighet til å utvikle evner til samarbeid, ta hensyn og vise omsorg for hverandre gjennom lek og organiserte aktiviteter.  Hjelpe barna å utvikle egen identitet, personlighet og selvstendighet.  Legge til rette for lek, læring, omsorg og danning.  Skape et innholdsrikt miljø som gir barna mange ulike impulser, erfaringer og opplevinger.  Skape en god hverdag for alle barn, gi varige minner og berike barnas danningsprosess.  Ha voksne med god hørestyrke, som ser barna der de er og tar de på alvor. Være tilstede og tilgjengelig for barna i deres aktiviteter og lek. Vise interesse for det barna er opptatt av og holder på med, delta i lek der barna ønsker dette. Hjelpe til å sette i gang aktiviteter og lek der hvor det er behov for det. Være behjelpelig i å løse konflikter sammen med barna. Gi barna reell mulighet for medvirkning og medbestemmelse i sin hverdag i barnehagen. Ha tid til hvert enkelt barn – gi omsorg og trygghet. La barna være ulike og lære barna at vi alle er forskjellige. Lære barna om empati og om viktigheten av å ta vare på hverandre. Støtte opp om barnas hjem, støtte opp om å skape gode relasjoner mellom barna, som igjen kan føre til gode relasjoner mellom de enkelte familiene. Gi barna erfaringer og gode minner fra barnehagen gjennom felles aktiviteter, turer og den generelle hverdagen. Barnehagen skal : Slik arbeider vi for å nå målene:

11 Praktisk info Barnehagen har et heltidstilbud noe som vil si at barnehagen holder åpent mandag – fredag fra 07.30 – 16.30. Ved behov og etter avtale med den enkelte familie kan barnehagen åpne tidligere. Vi kan også tilby et åpen dag tilbud på onsdager i tillegg til den ordinære driften. Åpen dag følger skoleruta og er åpent fra 09.00 – 15.00. Tilbudet gjelder for barn under skolepliktig alder i følge med foresatte. Ring og si ifra hvis barnet er sykt, tar fri eller kommer senere. Ved feber anbefaler vi at barna har en feberfri dag hjemme før de kommer i barnehagen. Ved omgangssyke skal barna være hjemme i minimum 48 timer etter siste utbrudd. Gi beskjed dersom barnet blir hentet av noen andre enn foreldrene. Se etter på tavlen i gangen etter viktige beskjeder og informasjon. Følg også med på mail. Vått og skittent tøy (ute og inneklær) tas med hjem for vask. Dette både for barnas del og for personalets arbeidsmiljø. Forsikre deg om at en av personalet er gjort oppmerksom og har sett ditt barn ved levering og henting. Telefon nr til barnehagen: 72424380. E-post adresse: lonsetb@oppdal.com

12

13 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 40 1234 41 567891011 42 12131415161718 43 19202122232425 44 262728293031 Oktober Høstferie skolen uke 41 Dette jobber vi med: MEG OG MIN FAMILIE. Fagområder: Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Foreldresamtaler Høstferie skolen uke 41: gi oss gjerne beskjed om noen av barna tar fri i denne uka. Plass til notater:..

14 Deling av barnegruppen Venner og bestevenner Lønset barnehage er organisert som søskengruppe på en avdeling der alle barn er sammen gjennom dagen. Ved å ha barn i alderen 1- 6 år på den samme avdelingen gir både utfordringer og muligheter. De yngste barna har andre behov en de eldre, samtidig har de stor glede og nytte av hverandre. For å sikre at alle barn får den oppfølgingen, omsorgen og de utfordringene de trenger, har barnehagen valgt å dele barnegruppa 2 dager i uken i kjernetiden. Opplegget ble prøvd ut våren 2013 med gode tilbakemeldinger, det ble derfor bestemt å flette dette inn i barnehagens grunnsyn og befeste det i årsplan. Barnehageåret 2015 – 2016 vil den eldste gruppa bestå av barn født i 2010 og 2011, og den yngste av barn født i 2012, 2013 og 2014. Hvilke aktiviteter som gjennomføres vil variere og vi ber dere derfor følge med på månedsplanene om det skulle være noe spesielt dere må huske på. Lek, vennskap og fellesskap er viktige elementer i barnas hverdag, både i og utenfor barnehagen. Å føle seg velkommen, ønsket og det ha noen å være sammen med, er noe alle barn skal kunne oppleve i barnehagen. Hvem som er venner og hvem som er gode venner er noe barnehagen i mindre grad kan kontrollere. Men vi er bevisste på at verken voksne eller barn bruker ordet ”bestevenn”. Barnehagen opplevde at dersom noen var ”bestevenner” kunne ikke andre delta i det hele tatt i lek, enten var man bestevenn eller så var man ingenting. Ordet ”bestevenn” fungerer ofte i barnekulturen som noe ekskluderende. For de som er ”bestevenner” kan det være topp en periode, men for de som står utenfor føles det ikke så godt. Ved å bruke ordet ”venner” åpner man opp for en mer inkluderende holding til de vi har rundt oss og den er ikke konkluderende.

15 Barnehageloven §3 Barns rett til medvirkning Lønset barnehage – et todelt syn på barns medvirkning Prinsippet om barns rett til medvirkning er Slått fast i barnehagelovens formåls – bestemmelse og utdypet i barnehageloven § 3. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barnas alder og funksjonsnivå. Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap, og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og utrykke egne intensjoner. Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. På den ene siden er barns medvirkning representert gjennom at barna får bestemme turmål, sanger, mat, pålegg, hva de vil holde på med gjennom dagen, ulike aktiviteter og prosjekter. Denne biten kommer naturlig inn i barnehagedagen og blir like mye til for at hvert barn skal få være med å ta avgjørelser gjennom dagen og for at det skal være en viss rettferdighet mellom hvem som bestemmer og at alle får ta avgjørelser. På den andre siden fokuserer vi på barns medvirkning som noe som bare skjer. Dette handler i stor grad om den voksnes holdninger til barn og om å la deres stemmer, tanker og ideer komme til ordet og å bli møtt med lydhørhet, likeverd og respekt. Lønset barnehage skal være en inkluderende arena hvor vi fokuserer på fellesskap, likeverd, samhandling, empati og omtanke for hverandre.

16

17 Uk e MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 44 1 45 23456 Mathilde Olava 3 år 78 46 9101112131415 47 1617181920 Kalender -pakker 2122 48 23242526272829 Heidi 5 år 1.Søndag i advent 49 30 November Juleforberedelser Dette jobber vi med: JULEFORBEREDELSER Fagområder: Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet. Juleverksted Kalenderpakker: alle leverer 2 pakker hver (pris ca. 25,- per. pakke). Leveres innen 20. nov. Hvorfor feirer vi jul? Bli kjent med solsnu og andre tradisjoner. Advent Planleggingsdag Plass til notater:..

18

19 SkolestarterklubbFerieavvikling Barnehagen har i år 3 skolestartere; Tirill, Heidi og Ellinor. Gjennom året vil det bli gjennomført ulike opplegg og tema for denne gruppa. Skolegruppa kommer til å ha et ekstra fokus på fagområdene ”kommunikasjon, språk og tekst” og ”Antall, rom og form”. Språk og matematikk gir kanskje de viktigste forutsetningene for videre læring gjennom skole og ellers i livet. Det er derfor naturlig å fokusere ekstra på disse det siste året i barnehagen. Egen plan for skolegruppa vil bli delt ut til de aktuelle familiene. Tidspunkt og dato for avvikling av sommer – ferie blir bestemt i foreldre/årsmøte høsten 2015. Erfaringen tilsier at mange tar fri i jula og påsken. Dere vil derfor bli bedt om å fylle ut svarskjema ift de aktuelle høytidene om deres barn kommer eller ikke i barnehagen. Svarskjema finner dere bakerst i årsplanen.

20

21 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 49 123456 2. Søndag i advent 50 7 NB: svarslipp juleferien 891011 Lucia- feiring 1213 3. Søndag i advent Lucia- dagen 51 14151617181920 4. Søndag i advent 52 21 Gi beskjed ved fri 22 Gi beskjed ved fri 23 Gi beskjed ved fri 24 Åpent for påmeldte 07.30 – 12.00 25 1. Juledag 26 2.Juledag 27 53 28 Åpent for påmeldte 29 Åpent for påmeldte 30 Åpent for påmeldte 31 Åpent for påmeldte 07.30 – 12.00 Desember God jul! Dette jobber vi med: JULEN Fagområder: Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet NB: Svarslipp angående opphold i jula levers senest 7. desember! Juleaktiviteter og julearrangementer. Pepperkakebaking Julelunsj. Nissefest Luciadagen Julegudstjeneste Plass til notater:..

22 Pris på barnehageplassSamarbeidsinnstanser Barnehagen følger regjeringens bestemmelse for maksimalpris per barnehageplass Prisene for 2015/2016 $ 5 dager2580,- $ 4 dager2064,- $ 3 dager1548,- $ 2 dager 992,- Kjøp av ekstradag: 310,- Matpenger kommer i tillegg og er på 250,- for helplass. Vi ber dere være oppmerksom på at det ved årsmøte kan vedtas endringer i matpenger. ∞ Lønset skole: overgang barnehage – skole og ellers gjennom daglig kontakt. ∞ Barnehagekoordinator ∞ Styrersamlinger(1. gang per mnd) ∞ Pedagogisk forum (hver 3. måned) ∞ Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT ∞ Miljørettet helsevern (bedriftshelsetjenesten) ∞ Helsestasjon ∞ Arbeidsgruppemøter(helsestasjon, PPT, barnevern etc.) ∞ Andre barnehager Taushetsplikt Alle ansatte, samt styremedlemmer ved barnehagen er underlagt taushetsplikt. I tillegg oppfordrer vi alle foreldre til også å overholde taushetsplikten. Dette gjelder all informasjon som kan være til skade for barnet eller deres familie, som dere innhenter/får tilgang til ved opphold i barnehagen, turer etc. i regi av barnehagen

23 Vurdering og dokumentasjon Alle foreldre gis mulighet til aktivt delta og medvirke i planleggingen av barnehagens innhold. Dette kan gjøres gjennom barnehagens foreldre- /samarbeidsutvalg eller gjennom å henvende seg direkte til de ansatte med tanker og ideer, som igjen kan tas opp for drøfting. Gjennom å utforme egne planer for hver måned kan foreldre komme med innspill i forkant, for så å kunne være med å påvirke deres barns hverdag. Alle foreldre oppfordres til å komme med en evaluering av barnehagens virksomhet to ganger i året. Dette skjer i forbindelse med foreldresamtalene vår og høst. Bruk av bilder som dokumentasjon har vist seg å være en inspirerende og lærerik metode for barn. Dette gir mulighet for refleksjon og gjentagelse. Barna får selv sette ord på bildene og ved gjenfortelling gis barna mulighet for læring. Bilder gir også barna mulighet til å delta på lik linje med de voksne i vurderingen. Det er ikke alltid det er de barne- produserte produktene som kommer hjem til dere foreldre som forteller noe om hva barna har erfart og opplevd i barnehagen. Barn er i prosessen og det er her danning og læring skjer. Dokumentasjon av prosess er ikke like enkelt å vise frem som produktene dere får med hjem. Tid til samtale og vurdering sammen med dere foreldre blir dermed en viktig faktor i dokumentasjonen av barnehagens virksomhet.

24

25 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 53 1 1. Nyttårs- dag 23 1 45678910 2 11121314151617 3 18192021222324 4 25262728293031 Januar Godt nytt år! Dette jobber vi med: VERDENSROMMET Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst. Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Vi benytter tiden til fagområder som er fine å holde på med inne. Vi benytter gymsal dersom det er for kaldt å gå ut. Solfest – vi baker boller. Planleggingsdag. Plass til notater:..

26 Barnegruppen 2015/2016 Personalet 2015/2016 2010 barn  Ellinor  Heidi  Tirill 2011 barn  Inger- Sofie  Anna Mathea 2012 barn  Astri  Mathilde Olava  Eline 2013 barn  Silje  Emma- Kristine 2014 barn  Lykke Emilie  Sonja Furnes – Styrer  Mona Dalen Innerdal– Pedagogisk leder  Dagrun Vasli – Assistent  Jorunn Løkkhaug – Assistent  Tone Torve- Assistent  Anne Brit Jære – Vikar  Ann Karin Storli og Kristin Stølan – Renholdsarbeidere

27 DagsrytmenKlær og ekstraskift 07.30Barnehagen åpner (tidligere åpning etter avtale) 08.30Frokost – barna har med matpakke Av hensyn til de barna som spiser, ber vi dere om å forsøke være i barnehagen til 08.30 eller om mulig vente til 09.00. Dette for at de som spiser skal få matro og en rolig start på dagen 09.00Frie aktiviteter og lek 09.30Samlingsstund og frukt 09.30/14.30 Barnehagens kjernetid: Vi drar på turer, er ute og leker oss eller gjennomfører tilrettelagte aktiviteter 11.30Lunsj – barna får servert mat i barnehagen. Barn som hviler legges etter lunsj 13.00Ute eller inne lek 14.30Frukt eller yoghurt 16.30Barnehagen stenger Alle barn i barnehagen har hver sin kurv for å oppbevare ekstra skifte klær. Denne kurven bør bestå av: Genser og bukse T-skjorte/langermer Strømpebukse/stillongs Sokker Truse Innesko/tøfler/sklisokker Husk å sjekke at det finnes skift i kurven og skifte ut klær etter hvert som barnet vokser og etter årstid. Vinter, høst og vår Foret parkdress (evt. jakke/bukse) Ull/fleeceklær Ullsokker Hals (ikke skjerf) Lue og votter Regnklær og støvler Regnvotter Sjekk at det finnes ekstra votter, ullsokker etc. i kurven eller barnas sekk om vinter og når det er bløtt og kaldt. Nb: merk alle klær godt, barnehagen har ikke ansvar for umerkede klær som kommer bort!

28

29 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 5 1234567 Fastelavn 6 891011121314 7 15161718192021 8 22232425 Lykke Emilie 2 år 2627 Anna Mathea 5 år 28 9 29 Februar Vinterferie for skolen i uke 8 Dette jobber vi med: KARNEVAL Fagområder: Kropp, bevegelse og helse. Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst, kultur og kreativitet Karneval Ski og aking Vinterferie for skolen uke 8: gi oss gjerne beskjed om noen av barna tar fri i denne uka. Plass til notater:..

30

31 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 9 1 Svarfrist opphold påsken 23456 10 789 111213 11 14151617181920 Palme- søndag 12 21 Åpent for påmeldte 22 Åpent for påmeldte 23 Åpent for påmeldte 07.30- 12.00 24 Skjær- torsdag 25 Lang- Fredag 2627 1.Påskedag 13 28 2.Påskedag 29 30 31 Mars God påske! Dette jobber vi med: PÅSKEN Fagområder: Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi Skidag Ski, aking, snømenn og snølykter! Vi er mye ute og håper på fint vær og mye snø! NB: Husk svarslipp for opphold i påskeferien, frist 1. mars. Planleggingsdag Påskeforberedelser Påskeferie uke 12. Plass til notater:.. Dette jobber vi med: PÅSKEN Fagområder: Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi Skidag Ski, aking, snømenn og snølykter! Vi er mye ute og håper på fint vær og mye snø! NB: Husk svarslipp for opphold i påskeferien, frist 1. mars. Planleggingsdag Påskeforberedelser Påskeferie uke 12. Plass til notater:..

32

33 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 13 123 14 45678910 15 111213 Inger - Sofie 5 år! 14151617 16 18192021222324 17 25 Ellinor 6 år! 2627282930 April Dette jobber vi med: GØY I NATUREN. Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Isfiske for de eldste barna Mye uteaktiviteter! Barnas kulturfestival! Besteforeldrefrokost Plass til notater:.. Dette jobber vi med: GØY I NATUREN. Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Isfiske for de eldste barna Mye uteaktiviteter! Barnas kulturfestival! Besteforeldrefrokost Plass til notater:..

34

35 Uk e MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 17 1 Offentlig høytidsdag 18 2345 Kristi Himmel- fartsdag 678 Frigjørings- dagen 1945 19 9101112131415 1.Pinsedag 20 16 2.Pinse- dag 17 Hipp Hurra! Emma- Kristine 3 år 1819202122 21 23242526272829 22 3031 Mai God 17. mai feiring! Hurra!!! Dette jobber vi med: 17. MAI Fagområder: Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet. Nærmiljø og samfunn Lammingsbesøk! Dato avtales senere. Foreldresamtaler Turer i skog og mark Innklemtdag fredag 6. mai. Vi ønsker beskjed om barna tar fri denne dagen. Planleggingsdag. Plass til notater:..

36

37 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 22 12 Silje 3 år 345 23 6789101112 24 13141516171819 25 20212223242526 27282930 Juni Sol og sommer! Sommeravslutning Dette jobber vi med: NYTT LIV. Fagområder: Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Vi oppsumerer året som har gått. Hva har vi fått til og hva kan vi gjøre bedre neste barnehage år? Sommeravslutning med grilling. Hjertelig velkommen! Fotografering Overnatting skolestartere Vi er ute og koser oss i sola, går på tur og nyter dagene! Plass til notater:.. Dette jobber vi med: NYTT LIV. Fagområder: Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Vi oppsumerer året som har gått. Hva har vi fått til og hva kan vi gjøre bedre neste barnehage år? Sommeravslutning med grilling. Hjertelig velkommen! Fotografering Overnatting skolestartere Vi er ute og koser oss i sola, går på tur og nyter dagene! Plass til notater:..

38

39 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 26 123 27 45678910 28 11121314151617 29 18192021 Astri 4 år! 222324 30 25262728293031 Juli God sommer! Riktig god sommer til alle barn, foreldre og ansatte! Dato for sommerferie fastsettes ved foreldre/årsmøte høsten 2015. Riktig god sommer til alle barn, foreldre og ansatte! Dato for sommerferie fastsettes ved foreldre/årsmøte høsten 2015.

40 Tradisjoner og markeringer Bursdager: Vi feirer barnas bursdager i barnehagen med krone og sang. Barna velger mellom is, gele, smoothie og vafler. Barnehagen står for innkjøpet av maten. 75,- per barn kommer i tillegg på barnehageregningen i januar. Barn som får barnehageplass før 1. januar neste år og som skal feire bursdag, får de ekstra 75,- på barnehageregningen den måneden de fyller år. Lucia feiring: Barna har på seg hvite klær og går luciatog gjennom skolen og til Moatun. Kanskje tar vi med noe godt å bite i til de som får besøk? Nissefest: Barna kommer utkledd som nisser. Her er det både rød, blå og kanskje noen grønnisser? Vi spiser grøt med mandel i og får besøk av nissen. Pepperkakebaking med fedre: Sosialt og populært innslag der barnas fedre kommer i barnehagen og baker pepperkaker med sine barn. Julelunsj. Fastelavn: Vi lager fastelavnsris og baker fastelavnsboller. Karneval: Barna kommer utkledd i barnehagen. Hva barna skal ha på bestemmer dere selv, men her vil vi nok få se både cowboyer, prinsesser, drager og dyr. Vi koser oss med god formiddagsmat, danser til karneval musikk og avslutter med å slå katta ut av sekken. Om noen skulle ha behov for å låne utkledningsklær vil barnehagen kunne være behjelpelig med å skaffe til veie dette. Solfest: En liten feiring av at sola kommer tilbake til barnehagen. Vi baker solboller og koser oss med noe gult å drikke. Sommerfest: Vi markerer at enda et barnehageår er over. Det blir grilling fra ca. 13.30, der foreldre og søsken er hjertelig velkommen til å bli med.

41 Lek – erfaring– danning Vi som voksne har kanskje alt for lett å se på læring og oppdragelse som et redskap for hva barna en dag skal kunne forandre på og bli, fremfor å se på barna som allerede selvstendige individ. Læring har i den tradisjonelle førskolepedagogikken vært nært knyttet til lek og opplevelse. Der leken skulle sikre opplevelser og gi læring. Barns lek ble dermed ikke noe annet enn et middel for å lære. En del nyere lekteorier tar derimot avstand fra denne tanken og knytter leken opp mot erfaring og danning – noe som bare skjer og som vi voksne aldri helt kan ta del i eller bruke som middel for læring. Leken er kanskje det viktigste rommet for barn til å få erfaring med sosialt samspill, få venner, ulike livserfaringer og utforsking. Dette er barnas arena og den voksne kan bare delta på barns premisser. Hvor vidt vi skal være aktive i barns lek blir derfor et spørsmål som kontinuerlig må vurderes av personalet. Der læring har et fast mål som skal nås, kan danning forstås som en evig i gang- værende prosess. Uten et fast endemål eller en bestemt kunnskap man skal nå frem til. Danning kan forstås som en bevegelse hit og dit, på samme måte som hvordan barns lek forandrer seg impulsivt og spontant. De voksne i barnehagen skal støtte barna i deres danningsprosesser, vise omsorg og være støttende. Alt hva barn erfarer i barne- hagen, positivt og negativt, vil være med å forme dem som mennesker. Det er derfor viktig at de som jobber i barnehagen viser omsorg, er lydhøre og gir muligheten for en sunn danningsprosess, sammen med andre barn og voksne. I leken får barn erfaring med å være noe annet enn seg selv, de leker ikke seg selv, men gir seg hen i noe som ligger utenfor seg selv. Tanken er at gjennom denne selvdistanseringen og erfaringen som kommer ut av leken, skal man lære seg selv å kjenne som person – dette er selvdanning.

42

43 Juleferien 2015 Ved høytider vil det bestandig være en god del mindre barn i barnehagen. For bedre kunne planlegge barnehagedriften, ønsker vi tilbakemelding på hvem som kommer til å benytte sin barnehageplass de enkelte dagene. Julaften og nyttårsaften er barnehagen åpen fra 07.30 – 12.00. 22., 23., 29., 30. desember er ordinære dager. Men for å kunne planlegge driften best mulig ønsker vi å vite hvem som kommer disse dagene. For at barnehagen skal holde åpent disse dagene, er det en forutsetning at det er barn fra minimum 2 familier. Svarslipp leveres i barnehagen innen mandag 7. desember. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Barnets/barnas navn : ________________________________ DatoKommerKommer ikkeHar fridag 22. Desember 23. Desember Julaften 29. Desember 30. Desember Nyttårsaften

44

45 Påska 2016 I påska bevilger mange seg noen ekstra fridager, dette gjelder også for barna i barnehagen. Vi ønsker derfor å vite hvem som kommer de 3 siste dagene før skjærtorsdag, slik at vi kan planlegge barnehagedriften disse dagene. Mandag 21. og tirsdag 22. mars er det ordinær åpningstid i barnehagen. Onsdag 23. april er barnehagen åpen fra 07.30 – 12.00. For at barnehagen skal holde åpent disse dagene, er det en forutsetning at det er barn fra minimum 2 familier. Frist for å levere svarslipp er tirsdag 1.mars …............................................................................................................................................. Barnets/barnas navn : __________________________________________ DatoKommerKommer ikkeHar fridag Mandag 21. mars Tirsdag 22. mars Onsdag 23. mars

46


Laste ned ppt "Årsplan Lønset barnehage 2015 - 2016. Forord Vi ønsker alle foreldre ved Lønset barnehage hjertelig velkommen til et nytt barnehage år. Barnegruppen består."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google