Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell
KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A og F1B Barnehagens verdigrunnlag

2 Faget KRL i det tverrfaglige
Fra ”Studiets mål”, 1. semester: Studenten skal ved semesterets slutt ha kunnskaper om barnehagens verdigrunnlag og oppgaver ha kunnskap om hovedtrekk i noen aktuelle religioner og livssyn med vekt på høytider ha innsikt i utfordringer det religiøse og kulturelle mangfoldet representere for barnehagen og førskolelæreren

3 Et personlige spørsmål:
Hvordan vil du definere ditt eget livssynsmessige eller religiøse ståsted? Tenk over hver for dere og skriv ned (et par minutter). Dere skal ikke lese det opp for noen, men får bruk for notatene i en liten oppgave dere får i etterkant av forelesningen.

4 og så ett til: Hvordan tror du at ditt eget livssynsmessige eller religiøse ståsted vil påvirke deg som førskolelærer? Tenk over hver for dere og skriv ned (et par minutter). Dere skal ikke lese det opp for noen, men får bruk for notatene i en liten oppgave dere får i etterkant av forelesningen.

5 Enda et viktig spørsmål:
Hva betyr det å være profesjonell?

6 Flere spørsmål: Hvem bestemmer over barnehagene?
Hvem bestemmer i barnehagene? Hvem bestemmer over barn?

7 Forholdet mellom voksne og barn er asymmetrisk.
Hvilke konsekvenser har det?

8 Mandat latin mandare = pålegge, gi i oppdrag I Norge:
foreldrene har det avgjørende pedagogiske mandatet (FNs men.rettigheter, int. konvensjoner) statens mandat avledet av foreldremandatet førskolelærerne har et sekundært eller avledet mandat i forhold til foreldremandatet

9 Lov om barnehager (barnehageloven)
Kapittel I. Barnehagens formål og innhold § 1. Formål § 2. Barnehagens innhold

10 Barnehageloven § 1 - Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.        Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.        Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde.        Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål.

11 Barnehageloven § 1 - Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.        Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.        Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde.        Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål.

12 Barnehageloven § 1 - Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.        Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.        Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde.        Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål.

13 Ot.prp. Nr. 47 (2007 – 2008) Endring av formålsparagrafen, §1
Formålsparagrafen i barnehagen gjelder for arbeidet i offentlige og private barnehager. I barnehagen har formålsparagrafen tradisjonelt hatt en viktig funksjon som uttrykk for samfunnets normer og verdier. Departementet mener at det nå er behov for å endre formålsbestemmelsen slik at den blir i takt med samfunnsutviklingen. Det er også viktig at den ligger godt innenfor Norges folkerettslige forpliktelser.

14 5.5.1 Bostadutvalgets forslag til formål for barnehagen (konsensusforslaget)
Barnehageloven § 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på naturen og hverandre. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Ot.prp. Nr. 47 ( )

15 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Nåværende lov) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Nytt forslag)

16 Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier (Nåværende lov) Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene (Nytt forslag)

17 Barnehageloven § 2 – Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.        Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.        Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.        Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.       

18 § 2 forts. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.        Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.        Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.        Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.        Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

19 Rammeplanen ”Målet for rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.” (Rammeplanen s. 4.)

20 Lojalitet er en forutsetning.
Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen medfører at barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. (Rammeplanen s. 7.) Lojalitet er en forutsetning.

21 Oppfordring: Gå gjennom Rammeplanens kap. 1 og 2:
Strek under verdiformuleringene. Hva innebærer dette i praksis? Observer når dere er i praksis.

22 3.5 Etikk, religion og filosofi
Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. (Rammeplanen kap. 3.5, s )

23 For å arbeide i retning av disse målene må personalet
være seg sitt yrkesetiske ansvar for praktisering av barnehagens verdigrunnlag bevisst møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter å leve på hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger være seg bevisst den betydning personalet har som forbilder og opptre slik at barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre la den kristne kulturarven komme til uttrykk blant annet gjennom høytidsmarkeringer markere andre religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen. (Rammeplanen kap. 3.5, s. 41)

24 Fra ”Studiets mål”, 1. semester:
Studenten skal ved semesterets slutt ha kunnskaper om barnehagens verdigrunnlag og oppgaver ha kunnskap om hovedtrekk i noen aktuelle religioner og livssyn med vekt på høytider ha innsikt i utfordringer det religiøse og kulturelle mangfoldet representere for barnehagen og førskolelæreren

25 Hva vi har gjort i dag: Gitt noen personlige utfordringer når det gjelder religion og livssyn, viktige avklaringer i møtet med profesjonens krav Om asymmetriske forhold Om mandat Barnehageloven, § 1 Formål og nytt lovforlag § 2 Barnehagens innhold Rammeplanen Om lojalitet

26 Hva så videre? Lag et refleksjonsnotat på 1 side:
Beskriv ditt eget livssynsmessige eller religiøse ståsted. I barnehagelovens formålsparagraf (§1) står det at ”Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.” Reflekter rundt din rolle som førskolelærer i forhold til dette kravet: Hva tror du vil være mest utfordrende for deg i forhold til dette kravet? Hva bør du ev. lære mer om for å mestre dette? Hvilke holdninger bør du ev. arbeide med?

27 Forberedelse i gruppe Lag et refleksjonsnotat for gruppa slik:
Religion Hva vet du Hva trenger du å lære mer om Hva er et livssyn? Hva er en religion?


Laste ned ppt "Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google