Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILPASSET OPPLÆRING I MATEMATIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILPASSET OPPLÆRING I MATEMATIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILPASSET OPPLÆRING I MATEMATIKK
Hva sier læreplanen? Hva er tilpasset opplæring i matematikk?

2 Ny læreplan om tilpasset opplæring
Læringsplakaten: - gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre - stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier - legge til rette for elevmedvirkning - fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder Tilbake

3 HVA? En definisjon: Tilpasset opplæring er tilrettelegging for læring der eleven, ut fra evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg faglig, sosialt, fysisk og personlig. Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevens læreforutsetninger og personlighet. Læringen foregår i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å kunne (Strandkleiv & Lindbäck, 2004).

4 DIAGNOSTIKK KARTLEGGING
Hva kan den enkelte elev? Hvilke ”knagger” har eleven å henge ny kunnskap på? Elevsamtaler ”Hvordan tenkte du?” Ulike matematikktester ”Loggskriving” Tilbake

5 HVORDAN? Åpne oppgaver (mer) Elevaktiv undervisning (mer)
Elevmedvirkning (Opplæringsloven) En tydelig, synlig og aktiv lærer Klare læringsmål Avslutt

6 Undersøkelseslandskap Ole Skovsmose
Tradisjonelle matematikk-oppgaver med et entydig svar Undersøkelses-landskaper ”Ren” matematikk uten noen praktisk anvendelse ”Semi”-anvendelser av matematikken Ekte, reelle anvendelser av matematikken

7 ÅPNE OPPGAVER Regnefortellinger Utforskende oppgaver

8 ÅPNE OPPGAVER På hvor mange måter kan du dele opp tallet 6? Legg klosser i to eller flere hauger.

9 ÅPNE OPPGAVER Du har 14 gjerdebiter, hver på 1m. Tegn ulike områder du kan gjerde inn med disse. Beskriv. Utvidelse: Regn ut areal. Hvilken figur har størst areal? Ekstra støtte i materiell.

10 ÅPNE OPPGAVER Volumet er 216. Hva er oppgaven?

11 Strategier Tilbake

12 Utforsking, gjerne ved bruk av et materiell
Tilbake

13 HVORFOR? Hva sier Kunnskapsløftet? (mer)
Støtte den enkelte elev i sin utvikling Lærevansker Skolens måte å undervise på har vesentlig skyld i at elever får lærevansker (Lunde, 2001) Forebygge lærevansker Elever med særlige evner i matematikk (mer)

14 Eksempler på åpne oppgaver
Du har 14 gjerdebiter, hver på 1m. Tegn ulike områder du kan gjerde inn med disse. Beskriv. Utvidelse: Regn ut areal. Hvilken figur har størst areal? Ekstra støtte i materiell. Lag matematikkoppgaver om din hobby Matematikkmorgener Tilbake

15 HVORDAN TILPASSER MAN? Stille realistiske krav og klare forventninger til den enkelte (Haug)

16 HVA? Tilpasning kan være å ta hensyn til:
Forskjeller mellom jenter og gutter Tospråklige elever Elever med spesielle faglige behov Sosiale forhold

17 HVA? Differensiering et middel for å oppnå tilpasning
Differensiering vil si å gjøre forskjell (Strandkleiv & Lindbäck, 2004) Organisatorisk differensiering (mer) Pedagogisk differensiering (mer) Tempo-, bredde- og nivådifferensiering (mer) Videre

18 Organisatorisk differensiering
Innebærer at eleven i større eller mindre grad får et pedagogisk tilbud utenom den sammenholdte læringsgruppen. Fordel: Homogen gruppe Ulempe: Lite tilhørighet til klassen, liten mulighet for kollektivt løft (Strandkleiv & Lindbäck, 2004). Tilbake

19 Pedagogisk differensiering
Foregår innenfor den sammenholdte læringsgruppen. Innebærer at elevene møter oppgavene og utfordringene i læringsarbeidet på ulike måter, men innenfor rammene av den ordinære opplæringen. Omfattende differensieringstiltak er ingen garanti for at opplæringen er godt tilpasset. Tilbake

20 Nivådifferensiering Åpne oppgaver som kan løses på ulike måter, der man kan bruke enkel eller mer komplisert matematikk Volumet er 216. Hva er oppgaven? Finn en artikkel i avisa. Lag en oppgave med den som bakgrunn. Tilbake

21 HVORDAN? Alle, enten bevisst eller ubevisst, og i større eller mindre grad, vil tilpasse opplæringen. Hvorfor kommer ofte skolen til kort? Tradisjonell opplæring har lagt seg på et nivå som passer best for gjennomsnittselevene (Strandkleiv & Lindbäck, 2004). En vid tilnærming til tilpasset opplæring (Haug, 2004): Se på og analysere hele læringsmiljøet for å komme fram til tiltak som kan føre til en bedre tilpasset opplæring.

22 HVORDAN? Diagnostikk (mer) Diagnostisk undervisning (mer)
Fokus på strategier (mer) Læringsstiler Ulike matematiske kompetanser

23 Eksempler på åpne oppgaver
Hvor stor er en fisk? På hvor mange måter kan du dele opp tallet 6? Legg klosser i to eller flere hauger. Skriftlig hoderegning Tilbake

24 Elevmedvirkning Fastsatt i opplæringsloven, kap 11
Elevene skal delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av undervisningen Øke motivasjonen Legge til rette for mer selvstendighet Betyr ikke at elevene skal bestemme alene. Tilbake

25 Elevaktiv undervisning
Det er ikke den kunnskapen du fær, men den du sjøl finn, som du kan bruka (A.O. Vinje, 1869)

26 Elevaktiv undervisning
Kreative, selvstendige tankeprosesser, ikke bare imitasjon Kreativ problemløsing uten innblanding fra lærer Konstruksjon av begreper og algoritmer Utforsking (mer) Kommunikasjon Refleksjon (mer) Framstilling og diskusjon av hypoteser Bruk av feil og misoppfatninger til videre utvikling Tilbake

27 Presentasjon og refleksjon
Tilbake

28 DIAGNOSTISK UNDERVISNING
Krav til metoden: Skal bygge opp solide begreper Fire faser: 1. Identifisere misoppfatninger (mer) 2. Skape en kognitiv konflikt (mer) 3. Løse den kognitive konflikten 4. Bruke det utvidede/nye begrepet i andre sammenhenger (Brekke) Tilbake

29 Diagnostiske oppgaver
God oppgave: Sett ring rundt det minste tallet 0,625 0,25 0, ,125 0,5 I motsetning til: Sett ring rundt det minste tallet 0,65 0,25 0,37 0,12 0,50 Tilbake

30 Kognitiv konflikt Seilbåten (se transparent) Dersom elevene har misoppfatninger i forbindelse med målestokk, vil de ikke kjenne igjen seilbåten. Finn neste tall: 0,2 0,4 0,6 0,8 Gjør det samme på en tallinje. Sammenlikn svarene. Tilbake

31 STRATEGIER Knytter seg til selve læringsprosessen (Ostad)
Enhver ikke-obligatorisk og målrettet prosedyre (Siegler & Jenkins, i Ostad) Generelle strategier og oppgavespesifikke strategier Retrieval-strategier og backup-strategier (Ostad) Strategiopplæring med utgangspunkt i generelle strategier, metakognitiv teoriramme Analyse av framgangsmåter (mer) (Tilbake)

32 Tilpasset opplæring Litteraturhenvisninger
Brekke, G. (1995). Introduksjon til diagnostisk undervisning. Nasjonalt læremiddelsenter Dale, E. et al. (2005). Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet. Læringslaben. Haug, P. (2004). Om tilpassa opplæring. Skolepsykologi, 4. Lunde, O. (2001). Tilrettelagt opplæring for matematikkmestring Ostad, S. (1985) Matematikkdiagnostikk. Univeritetsforlaget. Ostad, S. (1999) Strandkleiv, O. I. & Lindbäck, S. O. (2004) Hva er tilpasset opplæring?


Laste ned ppt "TILPASSET OPPLÆRING I MATEMATIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google