Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forankring av arbeid med LP- modellen Opplæringslovens betsemmelser og faglige begrunnelser for lederoppgaver og –ansvar Gardermoen 13.-14.juni 2012 Svein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forankring av arbeid med LP- modellen Opplæringslovens betsemmelser og faglige begrunnelser for lederoppgaver og –ansvar Gardermoen 13.-14.juni 2012 Svein."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forankring av arbeid med LP- modellen Opplæringslovens betsemmelser og faglige begrunnelser for lederoppgaver og –ansvar Gardermoen 13.-14.juni 2012 Svein Nergaard

2 §9-1 Leiing Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar.

3 §10-8 Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisnings- personale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orientert om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.

4 § 9a-1 ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring”

5 Om kapittel 9a Skolens arbeid skal være generelt forebyggende og individuelt handlende Ikke nok at skolemiljøet er godt, det skal fremme helse, læring og trivsel Helse: ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, men positivt bidrar til å styrke elevenes fysiske og psykiske helse Læring: gode læringsbetingelser Trivsel: elevene trives og skolen oppleves som et meningsfullt sted å være For det psykososiale miljø også krav om at miljøet skal være slik at eleven opplever trygghet og sosial tilhørighet, jf. § 9a-3 (1)

6 Læreplanens generelle del Opplæringens personale skal fungere i et fellesskap av kolleger som deler ansvaret for elevens utvikling (Det arbeidende mennesket) Skolens oppgave med å utvikle elevene ikke bare faglig, men også personlig og sosialt

7 Læringsmiljø -begrepet - Forskning med utgangspunkt i læringsutbytte - Input – output modeller - Vanskelig å forklare forskjeller - Hva bidrar til? - Kontekstuelle betingelser –sosialt miljø - Sammenhengen mellom undervisning – prestasjoner - læringsmiljø

8 Læringsmiljø –begrepet - Andre faktorer i skolen

9 Læringsmiljø Sentrale områder i arbeidet med skolens læringsmiljø: Klasseledelse Relasjoner lærer-elev Relasjoner elev-elev Mobbing Forventninger til elever Sosial kompetanse Involvering av elever Bruk av regler og konsekvenser Samarbeid hjem-skole Fysisk miljø

10 Viktige studier Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning (Nordenbo mfl. 2008) Relasjon lærer-elev Klasseledelse Didaktiske kunnskaper John Hattie ”Visible learning”. Hattie (2009) Relasjonen mellom elev og lærer Forventinger og støtte til elevene Direkte instruksjoner og anvendelse av regler Lærerens evne til å lede klasser og håndhevelse av regler Relasjoner elev – elev Foreldres støtte og involvering

11 Hva bestemmer praksis? Holdninger, verdier, forståelse StrukturerTiltak OrganiseringHandlinger 11

12 Forståelse av tilpasset opplæring Smalt perspektiv på TPO Individualisering -Individualisering av opplæring ved f. eks. individuelle arbeidsplaner, utviklingsplaner, læringsstiler, ansvar for egen læring, ulik gruppeinndeling -Nivådifferensiering, spesialundervisning, segregering -Fokus på indre motivasjon -Vektlegging av individet framfor fellesskapet Bredt perspektiv på TPO Kollektivisering -Samarbeidskultur i den enkelte skole -Inkludering og sosial deltakelse -Fokus på kollektive tilnærminger i undervisningen i tillegg til individuell tilpasning -Fokus på både ytre og indre motivasjon -Vektlegging på tydelighet og struktur i undervisningen -Læreren som leder

13 Grunnleggende perspektiver Kategorielt perspektiv Fokus på egenskaper ved elevene Kategorisering i vanske- eller avvikskategorier Spesialpedagogisk tilrettelegging Elever med problemer Relasjonelt perspektiv Fokus på elevenes samhandling med andre Spesielle behov kan betraktes som en konsekvens av sosiale konstruksjoner Vekt på at elevene betraktes som aktører Elever i problemer (Emanuelsson m. fl. 2001) 13

14 Tilpasset opplæring Individ Gruppe Organisasjon Læring Ledelse Vurdering 14 (G.D.Berg og K.Nes 2007)

15 Utfordringer for skoleeier -skoleledere Organisasjonskapasitet arbeide målrettet over lang tid utnytte ressurser godt få i stand utviklingsprosesser Hva skal til? Innsyn, etterspørsel, interesse Pisk eller gulrot? Forandringsagenter


Laste ned ppt "Forankring av arbeid med LP- modellen Opplæringslovens betsemmelser og faglige begrunnelser for lederoppgaver og –ansvar Gardermoen 13.-14.juni 2012 Svein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google