Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SAMMENLIKNING: Plan for KRL-faget 2002 og Plan for KRL-faget 2005 Utarbeidet av Foreldreutvalget for grunnskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SAMMENLIKNING: Plan for KRL-faget 2002 og Plan for KRL-faget 2005 Utarbeidet av Foreldreutvalget for grunnskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SAMMENLIKNING: Plan for KRL-faget 2002 og Plan for KRL-faget 2005 Utarbeidet av Foreldreutvalget for grunnskolen

2 22 *Generell del: det meningssøkende menneske *Opplæringsloven: -innholdet i undervisningen §2-4 -fortsatt bare delvis fritak §2-3a *Fagplanen: Undervisningen skal gi kunnskap om og ikke opplæring til tro Det skal benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter Det forutsettes løpende samarbeid mellom hjem og skole Det skal de første årstrinn tas hensyn til elevenes erfaringsbakgrunn Innholdet fordeles med om lag 55% av timetallet til hovedområdet kristendom, om lag 25% av timetallet til hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn og om lag 20% av timetallet til hovedområdet filosofi og etikk Det meste av fagstoffet er felles fra 2002 til 2005 LIKHETER

3 3 ULIKHETER *Opplæringsloven: Fjernet binding til formåls-paragrafen §1-2 Endring i fritaksformulering. § 2-3a *Fagplanen: kompetansemål etter 4., 7., og 10. trinn; ikke hovedmomenter for hvert år. kunnskapsløftets kompetansemål etter 4.trinn mindre detaljert om kristendommen og mer detaljert om jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn. Omtrent på samme nivå om filosofi og etikk. Mindre endringer i kompetansemål etter 7. og 10.trinn. grunnleggende ferdigheter som er integrert i alle fag:å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne skrive å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy begrepet livssyn istedenfor livssynshumanisme

4 4 FRITAKSBESTEMMELSE Tidligere fritaksbestemmelse: Eleven skal etter skriftleg melding frå foreldre få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av annan religion eller tilslutning til anna livssyn. Dette kan m.a. vere religiøse aktivitetar i eller utanfor klasserommet. Skolen skal ved melding om fritak, så langt det er råd og særleg på småskoletrinnet, søkje å finne løysingar ved å leggje til rette for differensiert undervisning innanfor læreplanen. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemd i fjerde leddet. Nye fritaksbestemmelser: § 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. Kunngjort 17.juni 2005

5 5 Struktur HovedtrinnMÅLOMRÅDER Fagplan fra 2002 UngdomstrinnetHellige tekster i kristendommen og i andre religioner Religiøst og livssynsmessig mangfold i moderne tid Etikk og filosofi Mellomtrinnet KristendomIslam, buddhisme, hinduisme, jødedom, livssynshumanisme Etikk og filosofi SmåskoletrinnetKristendomAndre religioner og livssynEtikk og filososfi Årstrinn HOVEDOMRÅDER Kunnskapsløftet 1. – 7.KristendomJødedom, islam, hinduisme, buddhisme, livssyn Filosofi og etikk 8. – 10.KristendomJødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn Filosofi og etikk


Laste ned ppt "1 SAMMENLIKNING: Plan for KRL-faget 2002 og Plan for KRL-faget 2005 Utarbeidet av Foreldreutvalget for grunnskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google