Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens geografier SGO 1001 Høst 2005 Per Gunnar Røe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens geografier SGO 1001 Høst 2005 Per Gunnar Røe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens geografier SGO 1001 Høst 2005 Per Gunnar Røe

2 Viktige temaer Internett og sosial interaksjon Industrialisering, befolkningsvekst og miljøproblemer Geopolitikk og maktbalanse Forholdet kjerne-periferi Problemer for lokal, regional og internasjonal utvikling Nye teknologier og geografiske nivåer Globalisering vs. steder og regioner Nye regioner basert på internett, handel og politiske bevegelser

3 Scenarioer for framtiden Optimistisk futurisme: Ny teknologi gir nye muligheter: –Oppdage og utnytte nye ressurser –Utvikle bedre transport og kommunikasjon –Muliggjøre nye levemåter Pessimistisk futurisme: Problemene er for store: –Jordens begrensede ressurser –Miljøets sårbarhet –Overbefolkningen som følge av befolkningsvekst

4 Å ta fortiden til hjelp – i kombinasjon med framtidstrender Det korte århundret (1914-1989) –Den tredelte kjernen ble etablert (USA, UK og Japan) –Politikkens geografi basert på øst/vest-skillet –Økonomiens geografi basert på syd/nord-skillet –De moderne teknologiske systemene skapte spesifikke steder og regioner En overgangsperiode (1989-?) –Den moderne verdens særtrekk (geografi) viskes ut –Uventede utviklingstrekk og ustabile situasjoner preger denne perioden

5 Sikre og usikre elementer Nokså sikre forhold: –Demografiske trender –Presset på ressursene og miljøet –Lokal og regional økonomi –Juridiske og politiske rammeverk Usikre forhold: –Den politiske utviklingen –Den teknologiske utviklingen

6 Hvordan vil globaliseringen endre verdens geografier 1.Hyperglobalistene: En ny global ”governace” basert på neoliberale prinsipper 2.Skeptikerne: Globalisering er ikke noe nytt, og nasjonalstaten er fortsatt viktig 3.”Transformasjonalistene”: Globalisering er en sterk drivkraft, men er forsiktige med å spå (normativt)

7 Regionale endringstrekk De marginaliserte: –Oversett av kjernelandenes investorer –Svak privatøkonomi –Demografisk, miljømessig og økonomisk stress Eliten: –Nye markeder (Øst-Europa) –Bedre utvag av spesialisert arbeidskraft De utsatte: –Handler med de andre gruppene –Er i arbeid –Har lave lønninger –Har usikre/ugunstige arbeidsforhold

8 Viktige utviklingstrekk Elitene, de marginaliserte og de utsatte er ni mindre grad konsentrert i særskilte regioner Globalt er det nok velstand til å sørge for menneskelige behov, men velstanden er geografisk ujevnt fordelt Det er færre mekanismer for redistribusjon (nedbygging av velferdsstaten) Teknologiske nyvinninger kan påvirke utviklingen

9 Teknologier som vil endre samfunnsgeografiene (I) Transportteknologi: –Høyhastighetstog –Intelligente transportsystemer –Nye store og supersoniske flytyper Bioteknologi: –Genetisk manipulering –Farmasi

10 Teknologier som vil endre samfunnsgeografiene (II) Materialteknologi: –Erstatte sjeldne ressurser –Redusere mengden råvarer –Redusere ferdige produkters vekt –Øke produkters ytelse –Gi muligheter for kommersiell utnyttelse av nye produkter Informasjonsteknologi: –Utvikling og produksjon –anvendelse

11 Anvendelse av IKT Endringer i menneskers livsverden: –Telependling og bruk av hjemmekontor –Endringer i transportmønster –Endringer i klesbruk, spisevaner, fritidsaktiviteter, sosiale relasjoner og tidsbruk Endringer i systemverden: –Overvåkning av byrom –Trafikkovervåkning

12 Muligheter og trusler Globalisering av kultur og kulturell dissonans: –Kulturell homogenisering gjennom forbruksvarer –Økte sosiokulturelle skillelinjer Regional integrasjon og fragmentering: –Vellykket integrasjon: EF/EU –Mislykket integrasjon: Afrika/Latin-Amerika –Noen motsetter seg integrasjon Bærekraftig utvikling: –Henger sammen med demografisk utvikling, økonomisk utvikling og velferdsutvikling –Store miljøkatastrofer kan utløse migrasjon og redusert politisk stabilitet

13 Oppsummering Framtiden er allerede her i form av verdens institusjonelle strukturer og befolkningsdynamikk Ny teknologi er trolig den viktigste endringsfaktoren for samfunnets geografi Endringene vil frambringe noen samfunnsproblemer, konflikter og trusler, inkludert geografiske temaer: –Geografisk nivå, grenser og territorier –Kulturell dissonans –Bærekraftig utvikling


Laste ned ppt "Framtidens geografier SGO 1001 Høst 2005 Per Gunnar Røe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google