Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset undervisning i matematikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset undervisning i matematikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset undervisning i matematikk
Tilpasset undervisning i matematikk. v/Per Vidar Feiner-Endresen Spesialpedagogisk veileder Utadrettet virksomhet Haukåsen skole Per Vidar Feiner-Endresen, Spesialpedagogisk veileder . Jobbet på Haukåsen i 12 år som kontaktlærer og de senere år som spesialpedagogisk veileder. Lang erfaring med tilrettelegging for barn med spesielle behov.

2 Haukåsen skole. Haukåsen skole er en bydekkende kommunal spesialskole med et helhetlig tilbud til elever med nevrologisk betingede vansker og elever med multifunksjonshemming. Skolen har 76 elever og ca. 130 ansatte vår visjon: Læring, Mestring og Livskvalitet. Viktige elementer i et hvert barns liv. Det er dette vi jobber for og streber etter . At våre elever gjennom læringen skal oppleve mestring og få en bedre livskvalitet. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

3 Opplæringsloven 9a ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. I tillegg skolens visjon. Et ytre «Rammeverk» vi må forholde oss til for å skape en god skolehverdag for våre barn. Opplæringsloven § 9a , Lov om rett til spesialundervisning § 5-1 , sakkyndig vurdering , Kunnskapsløftet og når det gjelder våre elever IOP. Det er utfordring å være spesialpedagog!! Og skape en god skolehverdag for elever m/spes.behov kan være krevende. Forskningen forteller at det er vanskeligere og lykkes med å lage et godt opplæringstilbud til elever med særskilte behov desto eldre de blir. Den faglige avstanden til resten av klassen øker, og det blir vanskeligere for eleven å hevde seg sosialt. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

4 Cerebral Pares. Cp en «samlesekkebetegnelse». Symptomer, undergrupper og tilleggshandikap. Svært mange ulike årsaker. Stor variasjon når det gjelder det kliniske bilde. Tilleggshandikap ved CP: Tale- og språkforstyrrelser. Mental retardasjon. Syns- og hørselsforstyrrelser. CP Som om det ikke var nok. Dette er bakteppe/elementer vi må forholde oss til som pedagoger. Cerebral parese ofte omtalt som en samlesekkebetegnelse. De kognitive vanskene varierer avhengig av type CP. Lærevanskene er ofte sammensatte. Variert landskap. Tegne et bilde av en Ikke en måte(fasit) å tilrettelegge for elever med CP. Hvert barn har sitt behov og trenger sin individuelle tilpasning. For liten tid til å gå inn på hver enkelt undergruppe. Framstillingen en oversikt over faktorer som vi vektlegger når vi skal tilrettelegge for barn med CP, og som vi som skole føler har vært suksessfaktorer i vår tilpassede undervisning i matematikk. Sikkert mange kjente elementer og forhåpentligvis noen nye som kan inspirere. diplegi hemiplegi tetraplegi dyskinetisk CP ataksi Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

5 Utfordringene i matematikkfaget for elever med CP.
Tall- og mengdeforståelse. Sette tallene riktig under hverandre ved divisjon og multiplikasjon. Geometri. Gangetabellen, formler og regler. Matematiske begreper og måleenheter. Lesestykker. Klokka. Så hvilke utfordringer står vi overfor når det gjelder elever med CP? Barn med spastiske syndromer vansker med å tolke sammensatt visuelt materiale og med samspillet mellom øye og hånd. Lettere for å oppdage detaljer en helheten. Romoppfatning. Analog vs digital klokke. Geometri visuospatiale vansker og motoriske vansker. Ferdige stykker. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

6 Tilrettelegging av matematikkfaget for barn med CP.
Kommunikasjon. Skjerming. Praktisk matematikk. Tekniske hjelpemidler. Opplyse omgivelsene. Struktur og visualisering. Ha en synlig plan for undervisningen. Så hva er det vi vektlegger . Ingen trylleformel eller ferdig oppskrift, men prøving og feiling for å kommer frem til et godt undervisningsopplegg. Faktorer som vi vektlegger og som vi mener er viktige i forhold til tilrettelegging av matematikkfaget. Ta hensyn til. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

7 Kommunikasjon. Trenger tid til å «fordøye» informasjonen som blir gitt. Bruk tavle , tekst med det du skal si. Nøkkelord på tavle, korte setninger uten for mye info. En beskjed om gangen. Adresser informasjonen. Bruk elevenes navn! Bekreft at man har forstått – ikke forvent! Husk matematikk er ofte veldig abstrakt! Tid : koster ingenting. Det skal ikke bestilles eller legges inn i noe budsjett. forskning viser at Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

8 Tid… 2/3 ytringer i et klasserom kommer fra læreren
0,8-1,5 sek ventetid på spørsmål Lærer svarer ofte selv P. Black og D.William Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

9 Skjerming. Var for støy og endringer. Bruk av støyskjerm og grupperom.
Regler for arbeidsøkter. Fysisk tilrettelegging. Sørg for at eleven har gode arbeidsbetingelser. Varé for støy og lyder. Mister lett konsentrasjonen og lar seg forstyrre. Viktig å skape et godt fysisk arbeidsmiljø l Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

10 Praktisk matematikk. Tilrettelegging handler også om å gjøre ting forståelig. Veien fra teori til praksis er ofte vanskelig. Jobber mye med overføring av matematisk teori til praktisk/hverdagslige gjøremål. Letter forståelsen når ting blir mer håndfaste og konkrete. Lettere å undre seg. For barn med visuospatiale vansker lettere å forholde seg til virkelige ting enn til bilder og figurer. Ex. Kjøreopplæring tegninger i læreboka om forkjørsrett kontra kjøre selv. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

11 Eksempler på praktisk matematikk.
Å tilrettelegge handler om å se muligheter ikke begrensninger!!! Pengetrening. Mynter, mengde og verdien av penger gjennom å leke butikk og lage handleliste og handle inn. Ta offentlig kommunikasjon. Klokka og orientere seg i samfunnet. Veie, måle ved hjelp av praktiske øvelser. Overføre det teoretiske og mange gange abstrakte i matematikken til noe håndgripelig bokstavelig talt!! Kjenn og ta på!! Praktisk matteuke! Jobber bare praktisk. Bruker skolens nærmiljø. Ute og inne. Prøver å ha «åpne svar» «Kan du måle noe du synes er langt?/kort? Å få delta og å føle mestring gir livskvalitet!!!! Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

12 Tekniske hjelpemidler.
Datamaskin. Kalkulator. Bøker med ferdig oppstilte stykker. Gangetabell, regler og formler tilgjengelig. Konkretiseringsmateriell. Tilrettelegging handler om å optimalisere arbeidsforholdene for eleven. Tekniske hjelpemidler kan være et tiltak som kan bidra til dette. Datamaskinen gir rask tilbakemelding og den er tålmodig i motsetning til mennesker. Autokorrektur. Kalkulator. For de som har vanskeligheter med automatisering av tallfakta og med å lære regneprosedyrer. Gangetabell, regler og formler limt til pulten. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

13 Eksempler på bøker/materiell med ferdig oppstilte stykker.
Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

14 Konkretiseringsmateriell.
Numicon God er faring med konkreter. Mye forskjellig på markedet, God erfaring med Numicon. En av de viktigste grunnene til at barn, unge og voksne strever med matematikk, er at den altfor tidlig blir veldig abstrakt. Materiellet består av fargerike tallformer, ulike tallinjer, bilder, tallkort og mye mer som inviterer barn til å oppdage matematiske strukturer og relasjoner. LEK Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

15 Eksempel på abstraksjon.
Tallsymbolet for mengden syv er i utgangspunktet like abstrakt for barn som arabiske tegn er for en voksen som ikke har kjennskap til arabisk. Det er en tillært kunnskap Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

16 Opplyse omgivelsene. Personer som jobber med eleven
veiledes. Får opplysninger om elevens funksjonsnivå i de ulike fagene. «Mestringsark» henger ved pulten, ligger i egen perm eller først i matteboka. Et informasjonsark med plass til å skrive en personlig tekst om hvilke kognitive utfordringer du har, og hvordan andre kan hjelpe deg i konkrete situasjoner. Hentet fra CP-foreningen. Viktig at personer som jobber rundt eleven assistenter, vikarer og faglærere kjenner til elevens utfordringer. Teksten skal være personlig. Eleven være med på å utforme teksten. Innsikt i sine egen utfordringer. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

17 Struktur og visualisering.
Ha en tydelig plan for undervisningen. Forbered eleven og assistenter skriftlig. Fra det kjente til det ukjente- mestringsfølelse. Vansker med å komme i gang med oppgaver på egen hånd. Starthjelp v.h.a «oppskrift» Hva skal jeg gjøre! Skjev evneprofil. Lett for å bli over- og undervurdert. Barn med diplegi f.eks. stort ordforråd og veslevoksent språk. Gode muntlige språkferdigheter lett for å overvurdere. Lett å stille for store krav. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015

18 Mestringsopplevelser.
Tilrettelegging av læringsmiljø handler om å legge til rette for mestringsopplevelser. At også elever med spesielle behov etter endt skoletime eller skoledag skal erfare at JEG KAN! Jeg får til ting. Jeg er viktig i fellesskapet i klassen/gruppen. Jeg kan bidra. Forståelse eller drill/pugg? I matematikkfaget som i andre fag bedre forståelse viktig for fremgang. Viktig grunn til at elevene får oppgaver tilpasset sine forutsetninger. Per V. F- Endresen CP-konf. 29/01/2015


Laste ned ppt "Tilpasset undervisning i matematikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google