Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Salhus Skole Et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Salhus Skole Et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Salhus Skole Et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap.

2 Skole - heim samarbeid Skal vi lykkes må vi spille hverandre gode!
Åpen dialog Tillit til hverandre Tro på at dette skal vi klare sammen.

3 Hvordan spille på samme lag?
Enkelt elev Kontaktlærer Avdelingsleder Rektor Rådmann Elevens skolemiljø Skolemiljøutvalget Foreldrekontaktene Skoleeier/fylkesmannen

4 Skolemiljøutvalget Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. Kap. 9a i opplæringsloven.

5 § 9a-1 Generelle krav ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette er ikke bare ”flaggskipet” – denne bestemmelsen skal brukes aktivt i saksbehandlingen. Det er her vi starter når vi skal avgjøre om skolen har en handlingsplikt og når vi skal avgjøre om skolen skal treffe enkeltvedtak og hva det skal stå i vedtaket. 5

6 § 9a-3. Det psykososiale miljøet
       Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.        Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.        Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Dette er den mest omfangsrike saksbehandlingsregelen. Det vil si at det er her det er mest hjelp å få. Handlingsplikten er beskrevet i andre ledd, og vedtaksplikten er beskrevet i tredje ledd. Et ledd er et avsnitt. 6

7 Opplæringsloven § 9a 9a-2: det fysiske miljøet
9a-4: Systematisk arbeid for å fremme helse, miljøet, og tryggheten til elevene. (Internkontroll) 9a-5: Elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet. 9a-6: Informasjonsplikt og uttalerett SU, SMU, Elevrådet og foreldrerådet 9a-/: Straff Med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder eller begge deler blir den straffa som forsetteleg eller aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrift gitt i medhald av det.

8 Eksempler på SMU oppgaver
Fysiske miljøet: Hvordan skolebygningen og uteområdene på skolen fungerer. Rom. Har vi plass i forhold til antall elever og oppgaver som skal løses. Uteområdet Innbyr de til aktivitet? Trygghet? Lufta i klasserommene Renhold, tenk allergi Trygg skolevei

9 Psykososiale miljøet Hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre. Elevundersøkelsene Sosial trivsel Trivsel med lærerne Mobbing Trivselsundersøkelsene Ordensreglementet Skolens trivselsregler Henstillinger som fører til enkeltvedtak Utsatt for mobbing Ikke finner seg til rette på ny skole Føler at en ikke har det bra i klassen

10 Samarbeidsutvalget RÅDGIVENDE ORGAN Alle kan melde saker.
FAU Elevrådene Sakene må være forberedt og meldes til rektor eller SU leder. Møteplan legges av SU leder og rektor Rektor er sekretær og lager innkalling og referat. Referatene legges ut på hjemmesida. Innkalling og referat pr. mail?

11 SU= samarbeidsutvalget
Politiske representanten har et særlig ansvar for å informere om skolepolitiske saker og bidra til at samarbeidsutvalget kan drøfte saker før de behandles i politiske utvalg eller kommunestyret. Virksomhetsområdets budsjett PC situasjonen Uteområdet Planer for skolebygningen Idrettshallen på Salhus Musikkrommmet ”Gamle” musikkrommet Taket over aulaen

12 Samarbeidsutvalget Virksomhetsplaner for skolen
Skolens mål og visjoner Skolens informasjonsarbeid Hjemmeside Endring av skolekretsgrenser Ordensreglement Trafikksikkerhet Organisering av undervisningen Skolehelsetjenesten Høringsorgan i skolepolitiske spørsmål

13 Aktuelle saker Skolens utviklingsarbeid
Fra anelse til viten Uteskole og friluftsplan/Leirskole Samarbeid skole – heim Nytt musikkrom Renovering av eksisterende musikkrom Læringsmiljøet på skolen Mobbesaker Nytt budsjett Elev PCer

14 ØKT LÆRINGSTRYKK Mål: Alle elevene utnytter sitt læringspotensiale
Engasjerte lærere og assistenter i forhold til elevenes faglige utvikling Elevene kan vurdere seg selv for å bedre sin faglige utvikling. Engasjerte foreldre i forhold til elevenes faglige utvikling Ledelsen resultatoppfølger ansatte i forhold til elevenes faglige utvikling. Skole og heim er avhengige av hverandre for å lykkes i å gi elevene de beste mulighetene for å kunne utnytte sitt læringspotensiale

15 SALHUS SKOLE Skal vi lykkes må vi jobbe sammen, skole og heim!
Ønsker en skole hvor elevene føler trygghet og opplever utvikling og mestring i et inkluderende miljø. ” Ta godt vare på hverandre og si i fra når noe ikke er greit.” Skal vi lykkes må vi jobbe sammen, skole og heim!


Laste ned ppt "Salhus Skole Et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google