Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 8: Sitatrett, rettighetsoverdragelse og rettighetshåndheving Professor dr. juris.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 8: Sitatrett, rettighetsoverdragelse og rettighetshåndheving Professor dr. juris."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 8: Sitatrett, rettighetsoverdragelse og rettighetshåndheving Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sitatretten: Utgangspunkter Åvl. § 22: ”Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger” Begrunnelse: Den frie diskusjon og debatt Internasjonalt: BK art. 10(1), TRIPS art. 13, Infosoc art. 5(2)c) og d) Kun offentliggjorte verk –Sitatrett for ikke offentliggjorte verk må evt. hjemles i hensynet til den alminnelige ytringsfrihet, jf. Grl. § 100 og EMK art. 10

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sitatretten - utgangspunkter (forts.) Hvilke verk kan det siteres fra? –Utg.pkt.: § 22 er generell - ingen begrensninger –Kunstverk/fotografiske verk: Utnyttelse som ofte vil gå ut over det den alminnelige sitatrett hjemler, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 127 –Men for slike verk: Har særregel i § 23 Hvor mye kan siteres? –Kjernen i bestemmelsen: Kun deler av verk, jf. ”sitere fra” –Men ikke utelukke sitat fra helt verk, jf. Knoph s. 125 og RG 1997 s. 390 (Se og Hør)

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sitatretten - ”God skikk-standarden” ”Det som skikkelige og ansvarsfulle folk anser som redelig og all right bruk av andres åndsverk”, jf. Lassen Sitatenes lengde –Må være lojalt mot meningsinnholdet, jf. NIR 1983 s. 138 (Shere Hite) –Hvis ikke kritikk, analyse, harselas osv.: Kun helt korte sitater Reklameøyemed: Normalt utenfor (jf. NIR 1995 s. 687, Hertervig )

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk Åvl. § 23 første ledd: ”Fribruksregel”. Annet ledd: Tvangslisens Gjelder kun offentliggjorte verk Kun kritisk eller vitenskapelig fremstilling –Fremstilling: Både muntlige, skriftlige og audiovisuelle uttrykk –Kritisk eller vitenskapelig hensikt, ikke resultat Ikke allmennopplysende karakter –Dvs. populærvitenskapelige/-kritiske Kun gjengivelse i ”tilslutning til teksten” –Teksten skal være hovedsaken, bildet skal illustrere –Ikke krav om tilslutning til en tekst i fysisk og bokstavelig forstand, også f.eks. i kringkasting, muntlige foredrag osv. Digital gjengivelse: Må ikke være ”ervervsmessig” (jf. fjerde ledd) Krav om god skikk (jf. § 22)

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk (forts.) ” Pressens lånerett”, åvl. § 23a første ledd –Primært en tvangslisensregel, men ikke hvis gjengivelsen gjelder dagshending knyttet til det verk som gjengis (eks. ”Skrik” da det ble stjålet) ”Bakgrunnsbilder”, åvl. § 23a annet ledd Katalogbruk, åvl. § 24 første ledd Verk på offentlig plass og ferdselsvei, åvl. § 24 annet ledd Byggverk, åvl. § 24 tredje ledd

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tvangslisenser for gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk/bilder ”Pressens lånerett” av kunstverk og fotografisk verk, åvl. § 23 annet ledd Gjengivelse av fotografisk verk i kritisk/vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter, åvl. § 23.1.2

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrettens overgang – noen terminologiske forhold ” Rettighetsovergang” –Overgang av rettigheter uansett grunnlag ”Rettighetsoverdragelse –Fellesbetegnelse på overgang av rettigheter ved avtale ”Lisens” –Fellesbetegnelse på delvis rettighetsoverdragelse (kf. Knoph s. 138) Skille mellom rettighetsoverdragelse og rettighetsforvaltning

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Total og partiell rettighetsoverdragelse ”Total rettighetsoverdragelse” –Hele opphavsretten med den begrensning som følger av § 3 (jf. § 39 første ledd) Presumpsjon mot ”total rettighetsoverdragelse” Ellers: Grunnleggende skille mellom overdragelse av rettigheter og overdragelse av eksemplarer, jf. åvl. § 39 annet ledd

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tolking/lemping av opphavsrettslige avtaler ”Spesialitetsprinsippet” –Åvl. § 39a: ”Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved andre midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler” Restriktivt tolkingsprinsipp(?) Se Rt. 2001 s. 872, Løkke-Sørensen; prinsippet trekkes enda lenger Avtalerettslig lemping, avtl. § 36 –Se for eksempel U 2002 s. 1224 (Jacob Gade)

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Videreoverdragelse av opphavsrett, jf. åvl. § 39b annet ledd ”Retten kan … ikke overdras videre uten samtykke med mindre den går inn i en forretning eller forretningsavdeling og overdras sammen med denne” –Begrunnelse: Opphavsmannen bør ha rett til å bestemme hvem som råder over verket hans –Slår ikke nødvendigvis til i mer utpregede kommersielle sammenhenger

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Håndheving av opphavsrettigheter Håndheving ex post –Sanksjoner Sivilrettslige: Forbud, midlertidige forføyninger, erstatning (åvl. § 55) Straff (åvl.§ 54) Inndragning –Ansvar også for medvirker Åvl. §§ 54 og 55 –Særlige problemstillinger knyttet til bevis Håndheving ex ante (”private håndhevingssystemer”) –DRM (Digital Rights Management) Tekniske beskyttelsessystemer Elektronisk rettighetsinformasjon mv

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Vern for tekniske beskyttelsessystemer Forbud mot omgåelse (§ 53a første ledd) og produksjon, distribusjon mv (§ 53a annet ledd) ”Effektive tekniske beskyttelsessystemer” Gjelder bare systemer som hindrer ”opphavsrettsrelevante handlinger” Likevel: Omfatter ”kombinerte sperrer” Kompensasjon: Unntaket i § 53a tredje ledd annet pkt. Særlig om nemndsløsningen iht § 53b


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 8: Sitatrett, rettighetsoverdragelse og rettighetshåndheving Professor dr. juris."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google