Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av juridisk utredning.  Utrede juridiske problemstillinger knyttet til eierskap til katalogdata ◦ eksisterende forretningsmodeller og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av juridisk utredning.  Utrede juridiske problemstillinger knyttet til eierskap til katalogdata ◦ eksisterende forretningsmodeller og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av juridisk utredning

2

3  Utrede juridiske problemstillinger knyttet til eierskap til katalogdata ◦ eksisterende forretningsmodeller og deres betydning for eierskapet til kataloger og katalogposter ◦ kan bibliotekkataloger og/eller katalogposter også ha opphavsrettslig vern? Hva utløser i tilfelle slikt vern? ◦ eierskap til katalog og katalogdata i en felles nasjonal løsning  avtalemessige forhold  eventuelle juridiske begrensninger for etablering av felles-løsning ◦ gjenbruk av enkeltposter

4  muligheter for å kunne gjøre data fritt tilgjengelig  er det lov å ”stjele” enkeltposter?  Er det basene som har vern, eller er det hver enkelt post i denne?  Hvem innehar eneretten til bibliotekenes felles kataloger?

5  § 43. Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.  Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens legitime interesser.  Eneretten til et arbeid som nevnt i første ledd varer i 15 år etter utløpet av det år arbeidet ble fremstilt. Dersom arbeidet i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 15 år etter utløpet av det år arbeidet første gang ble offentliggjort.  Er arbeid som nevnt foran, helt eller for en del gjenstand for opphavsrett, kan også denne gjøres gjeldende.

6  Ikke opphavsrettslig begrunnet, men konkurransemessig  Hvem har eneretten? ◦ Den som sammenstiller et større antall opplysninger eller den som utfører en ”vesentlig investering” i en base. ◦ Som regel en institusjon  Omfang av vernet ◦ Basen som sådan og ”vesentlige deler” av basen har vern ◦ 15 år ◦ Eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring ◦ Oppdateringer av katalogen – til en hver tid inneholde elementer som har vern  De fleste bibliotekkataloger vil ha vern ◦ Leverandører av katalogdata ◦ BIBSYS

7  Gjenbruk av katalogdata (uten spesifikk avtale) ◦ En enkel post, eller noen poster, er ok ◦ Ikke en vesentlig del (hva som er en vesentlig del, må vurderes i forhold til omfang og innsats) ◦ Ikke gjentatt og systematisk ◦ Må ikke skade den normale utnyttelsen av arbeidet ◦ Handlingens formål har betydning ◦ Rekatalogisering ved å bruke enkeltopplysninger fra en post, er ikke brudd på eneretten (opplysningene er ikke vernet)

8  En katalog er vanligvis ikke et åndsverk  Må i tilfelle ha ”verkshøyde”  En katalogpost kan inneholde elementer som regnes som åndsverk ◦ Rene faktaopplysninger er ikke åndsverk (tittel, forfatter, forlag, sidetall osv.) ◦ Emneklassifisering er ikke et åndsverk i seg selv ◦ Resyme av handling kan være et åndsverk ◦ Bokforside er et åndsverk ◦ En fysisk person er opphavsmann til et åndsverk ◦ Avtaler mellom opphavsmann og databaseeier

9  Dugnadsløsning der mange aktører som alle er interesserte i at katalogdata av høy kvliatet skal være tilgjengelig for alle  Forutsetter avtaler, samtykke til videre bruk  Forholdet mellom offentlige og private aktører  Utfordringer er organisatoriske, forhandlingsmessige og finansielle mer enn juridiske


Laste ned ppt "Presentasjon av juridisk utredning.  Utrede juridiske problemstillinger knyttet til eierskap til katalogdata ◦ eksisterende forretningsmodeller og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google