Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPHAVSRETT ÅNDSVERKLOVEN M.M..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPHAVSRETT ÅNDSVERKLOVEN M.M.."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPHAVSRETT ÅNDSVERKLOVEN M.M.

2 IMMATERIALRETT RETTSLIG VERN AV INTELLEKTUELLE PRESTASJONER OG KJENNETEGN RETTIGHETER TIL IKKE-LEGEMLIGE TING

3 IMMATERIALRETT KAN DELES I TO
INTELLEKTUELL ELLER KUNSTNERISK INNSATS. OPPHAVSRETT, PATENTRETT, MØNSTERRETT, KRETSMØNSTER-RETT KJENNETEGN. VAREMERKERETT, FIRMARETT, ELLER ANNEN KJENNETEGNS-RETT.

4 UTVIKLINGEN FREM TIL I DAG FRA 1961
PREGET AV EKSPLOSIV TEKNOLOGISK UTVIKLING PREGET AV NORDISK SAMARBEID HARMONISERING AV REGLER INTERNASJONALT

5 RETTSKILDESITUASJONEN
ÅNDSVERKLOVEN EU OG EØS DE INTERNASJONALE KONVENSJONENE

6 EU OG EØS GJENNOM EØS-AVTALEN ER NORGE FORPLIKTET TIL Å TILPASSE OPPHAVSRETTLOVGIVNINGEN TIL FLERE NYE EU-DIREKTIV NORGE ER FORPLIKTET TIL Å IMPLEMENTERE REGLENE I DISSE DIREKTIVENE; DATABASEDIREKTIV MED VIDERE.

7 EU-DIREKTIVER EDB-DIREKTIV DATABASEDIREKTIV UTLEIEDIREKTIV
VERNETIDSDIREKTIV SATELLITT- OG KABELDIREKTIV OPPHAVSRETTSDIREKTIVET

8 PRESUMPSJONSPRINSIPPET
NORSKE DOMSTOLER VIL GJERNE TOLKE NORSK RETTS REGLER SLIK AT DE IKKE BLIR STRIDENDE MOT DE FOLKERETTSLIGE PRINSIPPER DETTE GJEDER OGSÅ I FORHOLD TIL EU-DIREKTIV

9 BERNKONVENSJONEN TILSLUTNING FRA DE FLESTE LAND VI HAR KULTURELT SAMARBEID MED TO HOVEDPRINSIPPER UTENLANDSKE VERK BEHANDLES LIKT MED NASJONALE NASJONAL LOVGIVNING SIKRER VISSE MINIMUMSRETTIGHETER

10 FORVALTNINGSORGANI- SASJONER
ORGANISASJON SOM REPRESENTERER OPPHAVSMENN INNENFOR ET BESTEMT OMRÅDE (F.EKS. GRAFILL) ORGANISASJONER SOM REPRESENTERER MANGE RETTIGHETSORGANISASJONER (F.EKS. KOPINOR)

11 ÅNDSVERKLOVEN LOVEN GJELDER FØRST OG FREMST OPPHAVSRETT
OMFATTER OGSÅ ENKELTE ANDRE RETTIGHETER INNEHOLDER OGSÅ ENKELTE ”PERSONVERNBESTEMMELSER”

12 ÅNDSVERK FREMBRAKT AV ÅND ORIGINALT ELLER HA VERKSHØYDE
INNENFOR OMRÅDE LITTERATUR, VITENSKAP ELLER KUNST

13 OPPHAVSRETTEN OPPSTÅR SAMTIDIG MED VERKET
KREVES INGEN FORMALIA INGEN REGISTRERING IKKE NØDVENDIG Å FORSYNE MED COPYRIGHTMERKET

14 §2 OPPHAVSMANNENS ØKO- NOMISKE RETTIGHETER
ENERETT TIL Å RÅDE OVER ÅNDSVERKET VED Å FREMSTILLE EKSEMPLARER VED Å GJØRE DET TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN

15 Å GJØRE TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN
FREMFØRING UTENFOR DET PRIVATE OMRÅDET FREMBY TIL SALG, UTLEIE ELLER UTLÅN ELLER PÅ ANNEN MÅTE SPRES ELLER VISES UTENFOR DETTE OMRÅDET

16 §3 OPPHAVSMANNENS IDELLE RETTIGHETER
LOVFESTET RETT TIL Å BLI NAVNGITT I SAMSVAR MED GOD SKIKK OGSÅ RETT TIL IKKE Å BLI NAVNGITT VED KRENKENDE BENYTTELSE AV VERKET KAN IKKE FRASKRIVE SEG RETTIG-HETENE

17 §8, OFFENTLIGGJØRING AV ÅNDSVERK
OFFENTLIGGJORT NÅR DET MED SAMTYKKE AV OPPHAVSMANNEN ER GJORT TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN OFFENTLIGGJØRING OG TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN ER SYNONYME BEGREPER

18 §9, ÅNDSVERK UTEN VERN ETTER LOVEN
LOVER, FORSKRIFTER, RETTSAVGJØRELSER ANDE VEDTAK AV OFFENTLIG MYNDIGHET UTREDNINGER M.M. SOM GJELDER OFFENTLIG MYNDIGHETSUTØVELSE

19 ARBEIDSTAKERS RETTIGHETER
INGEN GENERELLE REGLER (UNNTAK FOR DATAPROGRAMMER) KONKRET TOLKING AV ARBEIDSAVTALEN

20 MULIGHET FOR Å FRAVIKE ENE RETTIGHETER
UNNTAK I LOVGIVNINGEN UNNTAK VED AVTALE, ENTEN INDIDVIDUELT ELLER GENERELLE AVTALER, AVTALELISENS, F.EKS. KOPINORAVTALEN

21 SENTRALE UNNTAKSBESTEMMELSER
§12 OG ADGANG TIL KOPIERING TIL PRIVAT BRUK §13 EKSEMPLARFREMSETILLING I UNDERVISNINGSVIRKSOMHET §14 EN VISS ADGANG FOR INSTITUSJONER, ORGANISASJONER M.M.

22 §12 ADGANG TIL KOPIERING TIL PRIVAT BRUK
INNENFOR FAMILE OG VENNEKRETS PRIVAT BRUK MÅ IKKE UTNYTTES I ANNET ØYEMED BEGRENSNINGER I FORHOLD TIL BRUK AV FREMMED HJELP

23 UNNTAK FRA REGLENE OM PRIVAT BRUK
FORBUD MOT Å ETTERGJØRE BYGGEKUNST FORBUD MOT Å FREMSTILLE MASKINLESBARE EKSEMPLAR AV DATAMASKINPROGRAM FORBUD MOT Å FREMSTILLE EKSEMPLAR AV DATABASER I MASKINLESBAR FORM

24 YTTERLIGERE UNNTAK FORBUD MOT Å FREMSTILLE EKSEMPLAR AV KUNSTVERK VED FOTOKOPIERING, AVSTØPING, AVTRYKK ELLER TILSVARENDE FREMGANGSMÅTE NÅR EKSEMPLARET KAN OPPFATTES SOM ORIGINALEKSEMPLAR

25 SENTRALE UNNTAKSBESTEMMELSER
§15 ADGANG FOR HELSEINSTITU-SJONER TIL Å GJØRE OPPTAK AV KRINGKASTINGSPROGRAMMER §16 FULLMAKTSBESTEMMELSE BEREGNET PÅ ARKIV, BIBLIOTEK, MUSEER. §17 EGEN REGEL FOR FUNKSJONS-HEMMEDE

26 KONSUMPSJONSREGLENE §19 VERKETS SPREDNING BLANT ALLMENNHETEN
§20 OMHANDLER VISNING AV EKSEMPLAR

27 §22 SITATRETTEN EN RETTSLIG STANDARD
TILLATT Å SITERE FRA OFFENTLIGGJORTE VERK MÅ SKJE I SAMSVAR MED GOD SKIKK KUN I DEN UTSTREKNING FORMÅLET BETINGER

28 §23, GJENGIVELSE AV KUNSTVERK
OFFENTLIGGJORTE KUNSTVERK OG OFFENTLIGGJORTE FOTOGRAFIER KAN GJENGIS I VISSE SAMMENHENGER KRITISKE OG VITENSKAPELIGE SAMMENHENGER AV IKKE ALLMENNOPPLYSENDE KARAKTER

29 §24 ”POSTKORTBESTEM- MELSEN”
KUNSTVERK OG FOTOGRAFISKE VERK I SAMLINGER M.M. KAN INNGÅ I KATALOG AVBILDING AV VERK VED OFFENTLIG PLASS ELLER VERK. BYGGVERK KAN FRITT AVBILDES

30 HOVEDMOTIVET IKKE TILSTREKKELIG Å SE PÅ BILDET
SE PÅ SAMMENHENGEN DET INNGÅR I LAY OUT TEKST UNDER M.M

31 §§35-38A REGLER OM AVTALELISENS M.M.
§35 HVORDAN VEDERLAG SKAL FASTSETTES §36 VILKÅR FOR AVTALE §37 REPRESENTASJON AV OPPHAVSMENN SOM IKKE ER ORGANISERT §38 REGULERER UENIGHET MELLOM PARTENE

32 §§39-39M OPPHAVS- RETTENS OVERGANG
HOVEDREGELEN ER AT OPPHAVSMANNEN KAN OVERDRA RETTEN HELT ELLER DELVIS MED DE BEGRENSNINGER SOM FØLGER AV §3

33 OPPHAVSRETTENS VERNETID
§40 70 ÅR ETTER OPPHAVSMANNENS DØDSÅR §6 FLERE OPPHAVSMENN: FRA DØDSÅRET TIL LENGSTLEVENDE §41 70 ÅR FRA VERKET FØRSTE GANG BLIR OFFENTLIGGJORT

34 ANDRE RETTIGHETER §43 KATALOGREGELEN
§43 A HOVEDBESTEMMELSE FOR FOTOGRAFISKE BILDER §45 FONOGRAM- OG FILMTILVIRKERES ENERETT §45 A ENERETT KRINGKASTING §45 B VEDERLAG UTØVENDE KUNSTNERE

35 KAP.6 I LOVEN, SAMLEKAPITTEL
§45 C EN PERSONS RETT TIL EGET BILDE §46 FORBUD MOT DEKKNAVN M.M SOM MULIGGJØR FORVEKSLING §47OPPHAVSMANNENS RETT TIL Å PÅFØRE NAVN §48 KLASSIKERVERNET

36 §45 C RETT TIL EGET BILDE EN PERSONVERNREGEL
KUN I ENKELTE TILFELLER AT DEN AVBILDEDE KAN GJENGIS ELLER VISES OFFENTLIG UTEN SAMTYKKE AV DEN AVBILDEDE

37 UNNTAKENE AKTUELL OG ALLMENN INTERESSE
PERSONEN ER MINDRE VIKTIG ENN HOVEDINNHOLDET GJENGIVELSE AV FORSAMLINGER FOTOGRAFERS ADGANG TIL BRUK I REKLAMEØYEMED SKRIFT MED BIOGRAFISK INNHOLD, ETTERLYSING, ETTERFORSKING

38 STRAFF SKYLDKRAVET ER FORSETT ELLER UAKTSOMHET
§54 ANGIR HVILKE BESTEMMELSER DET ER STRAFFBART Å OVERTRE OGSÅ MEDVIRKNING ER STRAFFBART

39 §55 ERSTATNING ALMINNELIGE ERSTATNINGSRETTSLIGE REGLER ANSVARSGRUNNLAG
ØKONOMISK TAP ÅRSAKSSAMMENHENG VED FORSETT ELLER GROV UAKTSOMHET KAN DET OGSÅ GIS OPPREISNING

40 §56 INNDRAGELSE ÅNDSVERK O.A. SOM ER ULVOLIG INNFØRT, FREMSTILT M.M. KAN INNDRAS VED DOM MED ULOVLIG MENES I STRID MED ÅNDSVERKLOVEN MED FORSKRIFTER KRAVET KAN RETTES MOT ENHVER EIER UNNTATT DEN SOM ER I GOD TRO

41 LOVENS REKKEVIDDE ÅNDSVERK SKAPT AV NORSKE STATSBORGERE
ENKELTE TILLEGG


Laste ned ppt "OPPHAVSRETT ÅNDSVERKLOVEN M.M.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google