Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 4: Vilkår for vern etter åvl. kap. 5. Rettighetssubjekter Professor dr. juris Ole-Andreas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 4: Vilkår for vern etter åvl. kap. 5. Rettighetssubjekter Professor dr. juris Ole-Andreas."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 4: Vilkår for vern etter åvl. kap. 5. Rettighetssubjekter Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Nærstående rettigheter - oversikt Åvl. Kap. 5: Vern for forskjellige typer prestasjoner/arbeid/investeringer som har en eller annen tilknytning til åndsverkbeskyttelsen To hovedtyper: –Frembringelser av samme karakter som åndsverk, men som ikke oppfyller vilkårene for åndsverkbeskyttelse (fotografiske bilder og databaser) –Prestasjoner i forbindelse med fremføring av åndsverk (utøvende kunstneres vern og for stor del vernet i §§ 45, 45a og 45b)

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fotografiske bilder (åvl. § 43a) Lovhistorie: –Tidligere kun vern for fotografiske bilder, ikke verk, jf. fotografiloven 17/6/60 –Lovendring i 1995: Tosporet system under åvl: Vern for fotografiske verk (§ 1) og for fotografiske bilder (§ 43a) Hva er et fotografisk bilde? –Enkeltbilder, i motsetning til rørlige bilder –”Bilde som er blitt til ved lysbølgers innvirkning på lysfølsomt materiale” (Ot. prp. nr. 54 (1994-94) s. 8) –Ellers: Konkret vurdering av hva som naturlig kan kalles fotografier

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Databasevernet (åvl. § 43) Historikk: ”Fusjon” av eldre katalogregel og EUs databasedirektiv - gjennomført i 1999 Også her: Tosporet beskyttelsessystem; vern som åndsverk (§ 1) og ”sui generis” (§ 43) Hva vernes? –Systematiserte samlinger/sammenstillinger av opplysninger som gjenfinnes etter en viss struktur –De øvrige kategorier arbeider som dekkes: ”Underbegreper” av databaser –Vern kun for selve sammenstillingen/databasen; ikke dens innhold

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Databasevernet (forts.) To alternative vilkår for vern –Sammenstilling av et større antall opplysninger eller resultat av en vesentlig investering –Forholdet til databasedirektivets (dir. 96/9/EF) –art. 7 (kun krav om vesentlig investering) Vesentlig investering-kravet –Databasedirektivet: Kvalitativt og/eller kvantitativt krav –Forholdet til ordlyden i § 43: rom for innfortolkning? –Vern for innsamling, kontroll og presentasjon av databasens innhold (direktivets art. 7(1)) Vernet gjelder fremskaffelse av eksisterende data, ikke produksjon av data, jf. EFD i sak C-203/02 (William Hill), sak C-46/02, C-338-02 og C-444-02 (Fixtures)

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Utøvende kunstneres rettigheter (åvl. § 42) Vern for utøvende kunstneres fremføring av verk Sentralt problem: Stilles det nærmere krav til fremføringen? –Prestasjonen må holde et visst minimum av kunstnerisk mål - men ingen inngående vurdering av den kunstneriske prestasjon –Ikke krav til utøverens person –Må ikke sammenblandes med verkshøydekravet - ikke krav om skapende evne, men et minimumskrav til kunstnerisk innlevelse (”kvalitetskrav”) ”Utøvende kunstnere” omfatter også de som medvirker til å prege den fremføring som gis (typisk: sceneinstruktører)

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Utøvende kunstneres rettigheter (forts.) Vernet: Skille mellom primærutnyttelse og sekundærutnyttelse –Primærutnyttelse: Opptak, kringkasting eller samtidig overføring av fremføringen (§ 42 første ledd) –Sekundærutnyttelse: Vern mot utnyttelse av opptaket (§ 42 annet ledd)

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Film- og fonogramprodusenters rettigheter (åvl. §§ 45 og 45 b) Eneretten mv. –Åvl. § 45: Vern for tilvirkere av lydopptak og film –Vern for selve opptaket

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Andre prestasjoner mv. Kringkastingsforetaks sendinger, åvl. § 45 a Pressemeldinger, åvl. § 44 Tittelbeskyttelse, åvl. § 46 Vern for personbilde, åvl. § 45 c –Personvernregel, ikke opphavsrettslig eller opphavsrettsliknende

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrettens subjekt Opprinnelig (originær) opphavsmann: Den som skaper verket, jf § 1 –fysisk person –formfritt rettserverv Åvl § 7: Bevis-/legitimasjonsregel Subjektskifte ved rettighetsoverdragelse og rettighetsforvaltning Terminologi: ”Opphavsmann”

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Nærstående prestasjoners subjekt Ikke noe generelt svar; må gå inn i den enkelte regel Åvl. § 42: Den utøvende kunstner selv Åvl. § 43 a: Den som lager bildet –Også den som medvirker ved prosessen Åvl. § 43: Den som frembringer databasen –Den som står ansvarlig for resultatet –Som oftest en juridisk person Åvl. § 45: Tilvirkeren –Den som forestår opptaket; i praksis: plate/filmselskap

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bearbeidelser Åvl. § 1 nr 13: Oversettelser og bearbeidelser er åndsverk Åvl § 4 annet ledd: ”Avhengighetsverk” To opphavsmenn: originalverket og bearbeidelsen Grense ”nedad” - mot endringer (jf § 2) Grense ”oppad” - mot omskaping (jf § 4)

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opprinnelig verk Bearbeidelse

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bearbeidelser (forts.) Kravet til bearbeidelser –må oppfylle originalitetskravet –ved oversettelser: normalt oppfylt - grense ”nedad” mot mekaniske handlinger Eksempler på bearbeidelser: –filmatisering av bøker –utvikling av eksisterende dataprogrammer –Musikkarrangementer Ikke aktuelt for nærstående prestasjoner

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sammensatte ytelser Sammensatte verk –Verk satt sammen av flere selvstendige åndsverk –Eksempler: Tekst/musikk, tekst/illustrasjon, multimedieverk –Samtykke fra hver opphavsmann nødvendig (med mindre ”lånereglene” får anvendelse) Tilsvarende gjelder for nærstående prestasjoner

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Samleverk (åvl § 5) Sammenstilling av flere verk Forholdet til databasebegrepet Skillet samleverk/fellesverk Skillet samleverk/sammensatte verk Eksempler på samleverk –tidsskrifter, aviser, CD-album, ”potpurrier” Ingen innskrenking i opphavsretten til de enkelte verk

17 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Databaser som ikke er samleverk Samme problemstilling som for samleverk kan oppstå –Eks.: Database som inneholder ett åndsverk; database som inneholder fotografiske bilder Åvl. § 5 gjelder ikke, men de samme prinsipper

18 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fellesverk/arbeider (åvl § 6) Sameie Krav: Ikke skilles ut som selvstendige verk Eksempler: –vers/refreng, felles utvikling av dataprogrammer, malerier (Tidemann & Gude) Krav om samtykke fra alle til: –første offentliggjøring –offentliggjøring på annen måte eller i annen form enn tidligere Gjelder tilsvarende for §§ 42, 43, 43 a


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 4: Vilkår for vern etter åvl. kap. 5. Rettighetssubjekter Professor dr. juris Ole-Andreas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google