Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 7 og 8: Eksemplarretten og fremføringsretten Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 7 og 8: Eksemplarretten og fremføringsretten Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 7 og 8: Eksemplarretten og fremføringsretten Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Eksemplarfremstillingsretten Rettsgrunnlag –Opphavsmannen: Åvl. § 2, jf. kap. 2 –Innehavere av nærstående rettigheter: Åvl. kap. 5, jf. kap. 2 ”Eksemplar” –Ethvert medium som verket er fiksert i (jf. § 2 annet ledd) –Omfatter midlertidige eksemplar, jf. § 2 første ledd, avgrenset i § 11a –Hva er eksemplar av database etter § 43? Se EF-domstolen i sak C-304/07 (dom 10. oktober 2008)

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avgrensning av eksemplarfremstillingsretten: Privatkkopiering (§ 12) Åvl. § 12.1: ”Når det ikke skjer i ervervsøyemed kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk” –Utslag av prinsippet om at det kun er den offentlige bruk av åndsverk som omfattes av eneretten –Prinsippet ”ristes i grunnvollene” pga. den digitale teknologi –Men gjelder fortsatt, jf. f.eks. opphavsrettsdir. art. 5(2)b) Internasjonale bånd på retten til privatkopiering –”Tretrinnstesten”, jf. BK art. 9 og TRIPS art. 13 –+ opphavsrettsdir., jf. kravet om ”fair compensation”

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Vilkår etter § 12 Kun offentliggjorte verk ”Privat bruk” Ikke ”ervervsøyemed” Kun ”enkelte eksemplar” Krav om lovlig kopieringsgrunnlag, jf. fjerde ledd –Men krav om forsett for sanksjonering, se §§ 54 annet ledd og 55 tredje ledd + unntak i § 12 annet og tredje ledd

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversikt over andre regler om adgang til eksemplarfremstilling uten rettighetshavernes samtykke Biblioteksbruk –”Fribruksregel” i medhold av åvl, § 16 –Avtalelisens i § 16a Undervisning –Avtalelisens i § 13b Funksjonshemmede –§§ 17, 17a og 17b

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Spredningsretten Rettsgrunnlag: –Opphavsmannen: Åvl. §2, jf. § 19 –Innehavere av nærstående rettigheter: Åvl. kap. 5, jf. 19 –Men egne spredningsregler i §§ 42 og 45 Spredningsbegrepet –Utgangspunktet: Besittelsesoverføring av fysiske eksemplar –Forholdet til ”digital distribusjon” (ikke spredning) Konsumpsjonsprinsippet - utgangspunkter

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Konsumpsjonsprinsippets geografiske rekkevidde Forholdet nasjonal/regional/global konsumpsjon Norsk rett: –Tradisjonelt global konsumpsjon –For utøvende kunstnere/fonogramprodusenter: EØS- regional konsumpsjon siden 1995 (jf. utleiedirektivets art. 9(2)), jf. åvl. §§ 42 tredje ledd og 45 tredje ledd (og § 54.1.e)) –For åndsverk, fotografier, databaser: EØS-regional konsumpsjon siden 2005 (jf. opphavsrettsdir. art. 4(2)), jf. §§ 19 med henvisning i §§ 43 og 43a

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Utleie/utlån § 19 annet ledd: Opphavsmannen enerett til utleie Rettslig bakgrunn: EU’s utleiedirektiv Byggverk/bruksgjenstander: kan leies ut uten opphavsmannens samtykke Utlån: Kan skje bortsett fra for datamaskinprogrammer

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Visningsretten Visning er fremvisning av fysiske eksemplar for et tilstedeværende publikum uten bruk av tekniske hjelpemidler –Se Ot. prp. nr. 46 (2004-2005) s. 23-25 Visningsrettens konsumpsjon: § 20

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fremføringsretten Direkte fremføring (liveopptreden) Indirekte fremføring (for et tilstedeværende publikum) –Plassering av høyttalere, radio, TV på offentlig sted Rt 1953 s 633, Bedriftsmusikk NJA 1986 s. 702 Demonstrasjonsmusikk –”Hotell-TV” NJA 1980 s. 123, Mornington NIR 2002 s. 428, Kupittaa (finsk HD) Sak C-305/05, Sml. 2006 s. I-11519, Rafael Hoteles (EFD) – Taxi NIR 2003 s. 156 (finsk HD) –Utplassering av dataterminaler med internettilgang på offentlig sted Ot. prp. nr. 46 (2004-2005) s. 22-23: Ikke offentlig fremføring

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Overføringsretten” Klassifiseringsproblemet Kringkasting (herunder videresending): Ingen tvil om at det har vært ansett for fremføring Digitale overføringer: Diskusjon på 90- og tidlig 00-tall Internasjonal utvikling: ”Communication to the public”, WCT art. 8/Opphavsretts-direktivet art. 3(1) - ikke konsumpsjon (art. 3(3) jf fortale pkt 29) Nå: Uttrykkelig sagt i åvl. at overføringsretten er en del av fremføringsretten (§ 2 fjerde ledd) –Sverige/Finland: ”Overføring” er egen kategori

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Overføring i digitale nett På denne bakgrunn: Digital overføring er fremføring, lokal nedlastning er eksemplarfremstilling Linker (”lenker”): Omfattes av fremførings/overføringsretten? –Rt. 2005 s. 41, Napster.no Ikke endelig stilling, men argumenter for at et slikt standpunkt er problematisk. I stedet: Medvirkning til opphavsrettskrenkelse –Forskjellen på utlegging av linker som referanse til funnsteder og bruk av linker ved fremføring av verk for tilstedeværende publikum Eksempler: Linkene fra første forelesning –http://www.youtube.com/watch?v=9pk3J9-1-UAhttp://www.youtube.com/watch?v=9pk3J9-1-UA –http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/417479http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/417479

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avgrensning av eneretten til offentlig fremføring ”Fribruksregel” for gudstjeneste/undervisning mv. –Åvl. § 21 første og annet ledd –Begrensninger i tredje ledd Avtalelisens for ”primærkringkasting” (§ 30) –Gjelder ikke §§ 42, 45, 45a Avtalelisens for videresending av kringkastingssendinger (§ 34) –Gjelder ikke §§ 42, 45, 45a Særlig for lydopptak: Tvangslisens etter § 45 b –Gjelder ikke ”på forespørseltjenester”; for slike: en enerett –Tvangslisensen/vederlagsretten: Indirekte fremføring og ”aktiv overføring ”


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 7 og 8: Eksemplarretten og fremføringsretten Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google