Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget

2 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2007

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Styrket kommuneøkonomi i 2006 3 mrd. kr i ekstra skatteinntekter (2,5 mrd. kr til kommunene) Prisveksten oppjustert fra 3 til 3,4 pst. (-900 mill. kr) Ressurskrevende brukere (-170 mill. kr) => Vekst i samlede inntekter 9,1 mrd. kr => Vekst i frie inntekter 7 mrd. kr

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (prosent) 20062007 Lønn3,84,5(vekt 0,65) Varekjøp2,61,6(vekt 0,35) Samlet deflator: 3,43,5

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Kommuneopplegget 2007 Vekst i samlede inntekter 5,4 mrd. kr Vekst i frie inntekter vel 2,4 mrd. kr Hovedprioriteringer: –nye årsverk i omsorgstjenesten –barnehager –gratis læremidler i videregående –psykisk helse –økte sosialhjelpssatser Effektiviseringspotensial

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Frie inntekter øker med 2,4 mrd. 1,7 mrd. kr til kommunene, 700 mill. kr til fylkeskommunene Dette skal dekke: –elevtallsvekst i videregående –flere eldre –NAV-reformen –økte veiledende sosialhjelpssatser

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Vekst i frie inntekter i 2007 20062007 Anslag på regnskap 2006 Ekstra skatte- inntekter 3 mrd kr RNB 2006 2,4 mrd kr

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Frie inntekter i 2006 og 2007

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Skattøren Kommunene 12,6 pst. (-0,7) Fylkeskommunene. 2,8 pst. (-0,1)

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Innlemming av øremerket tilskudd Tilskudd til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen innlemmes delvis 842 millioner kroner innlemmes i kommunenes rammetilskudd

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Barnehager Målet er full dekning i løpet av 2007 Tilskuddene øker med om lag 1,9 mrd. Kroner Maksimalpris foreldrebetaling prisjusteres til 2330 kr/mnd

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Psykisk helse Samlet bevilgning 5,3 mrd. kroner –2,9 mrd. kroner til kommunene –350 millioner kroner økning Prioriterte tiltak i 2007: –psykisk helsearbeid i kommunene –barn og unge

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Sykelønnsordningen Regjeringen foreslår medfinansiering fra arbeidsgiver ved langvarig sykefravær Kommunene som arbeidsgivere får økte utgifter Merutgiftene vil avhenge av om sykefraværet reduseres Sykelønnsutvalget

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Ressurskrevende brukere Beregningsmodellen videreføres uendret Innslagspunktet prisjusteres Eventuelle endringer i kommuneproposisjonen for 2008

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Økning av integreringstilskudd Satsen økes til 476 000 kr for voksne og 456 000 kr for barn Gjennomsnittlig økning i satsen 26 000 kr Økningen legges til andre og tredje år

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Momskompensasjon Ordningen er under vurdering Nærmere omtale i kommuneproposisjonen for 2008

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Varsel om nytt investerings- tilskudd (2008) Tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Tilpasning av egen bolig Komme tilbake til rammene for og utformingen av ordningen

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Vekst i primærkommuner Nord-Trøndelag Nominell vekst ukorrigert = 0.8% –Arbeidsgiveravgift påvirker Vekst fra RNB06 = 4.5% –Oppgavekorrigert og nominell Oppgavekorr. betyr først og fremst korrigert for arb.g.avg Vekst fra anslag regnskap 06 = 2.7% –Oppgavekorrigert og nominell –Ekstraordinært god skatteinngang i 06 videreføres ikke Deflator er anslått til 3.5% Alle tall ovenfor må reduseres med 3.5% for å gi reell vekst

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Analyse av veksten i NT (kilde KRD) Noe svakere enn landssnittet –Reduksjon av skjønnsmidler med 10% Overført til innbyggertilskudd –Endringer i IS siste 5 år Nedgang i beløp på overgangsordningen Store forskjeller mellom kommuner –Se eget tallvedlegg med detaljer OBS! Befolkningsendringer nye folketall –Øker på landsbasis (og befolkning blir eldre) –Evt befolkningsnedgang i egen kommune –KRD’s anslag kan være for høye Merutgifter demografi er ikke hensyntatt i veksttall eller i oppgavekorrigering (altså reduseres veksten)

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Fylkesmannens råd til kommunene for 2007 God skatteinngang 2006 var engangsinntekt –Ikke øke aktivitetsnivå med engangsinntekt God økonomistyring er nødvendig –Anbefalt nivå margin 2-3% NDR –Tilpasse aktivitet til langsiktig inntektsnivå –Fortsatt utvikling og effektivisering –Prioritere langsiktig Riktig vedlikeholdsnivå, riktig infrastruktur Handlingsrom finnes for de som vil styre –Se for eksempel stifinnerprosjektet eller effektivitetsnettverk KS vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Presentasjon av foreløpig forslag 21 Levanger kommune Rådmannen Statsbudsjettet og økonomiplanen Budsjettet er veldig nært det vi hadde forventet. Noe romsligere enn beregnet, men ikke tilstrekkelig for å dekke økning i utgiftsbehov. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google