Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004

2 Levanger kommune Kommunesektorens plass i samfunnet

3 Levanger kommune Endring fra 2004 til 2005 Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva? Skattene sviktet 3 mildr i 2003 Skatteanslaget nedjustert 2 ganger i 2004, uten kompensasjon – svikten blir sansynligvis større også i år.

4 Levanger kommune Årsaker til ulik vekst 1.Endringer i inntektssystemet 2.Tildeling av ordinært skjønn 3.Virkning av nyere kriteriedata 4.Selskapsskatt

5 Levanger kommune Hvorfor kommer vi dårligere ut ? Økt vekt på skatt i forhold til rammetilskudd Gjeninnføring av kommunal selskapsskatt Endring i inntektsutjevningen (symmetrisk inntektsutjevning vil føre til økt inntekt for kommuner med gjennomsnittlig skatteinntekt mellom 90% og 120%) Videreføring av den endringen i inntektssystemet som ble innført i 2004, hvor særlig Urbanitetskriteriet slår uheldig ut.

6 Levanger kommune Hovedprioriteringer i regjeringens opplegg for 2005 Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på vel 1¼ pst. Barnehager, psykiatri, ressurskrevende brukere, frie inntekter Grunnopplæringen Selskapsskatt Momsen øker med 1 pst. Økt arb.giveransvar for sykelønn

7 Levanger kommune Netto driftsresultat 1991-2003 (prosent av driftsinntekter)

8 Levanger kommune Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005 Lønn4 pst. (vekt 0,65) Varekjøp1,67 pst. (vekt 0,35) Samlet deflator:3,2 pst (I Levanger var 70 % av driftsutgiftene lønnskostnader i 2003)

9 Levanger kommune Frie inntekter øker med 1 mrd. kr ½ mrd. kr til kommunene, ½ mrd. kr til fylkeskommunene Sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring 135 mill. kr til økt timetall i grunnskolen

10 Levanger kommune Vekst i frie inntekter fra 2004 til 2005 (figur fra departementets presentasjon) 2005 - 1 mrd. RNB 2004 Anslag på regnskap for 2004 i St.prp. nr. 1 1 Inntektsnivå 2004 1 2

11 Levanger kommune Kommunenes frie inntekter i 2004 og 2005

12 Levanger kommune Reform i grunnopplæringen 500 mill. kr til kompetansehevning –av dette 300 mill. til skoleeier 145 mill. kr til mer undervisning –fire uketimer ekstra for 1.-4. Klasse –økt tilskudd til språklige minoriteter 40 mill. kr til nye læreplaner

13 Levanger kommune Kostnadsnøkkelen

14 Levanger kommune Selskapsskatt fra 2005 Selskapsskatten tilbakeføres fra 2005 I 2005 og 2006 gjennom skattesimuleringsmodellen F.o.m. 2007 gjennom skattefondsmodellen

15 Levanger kommune Symmetrisk inntektsutjevning 100% 90% Skatteinntekter i % av gj.snitt Kommune A Kommune B Kommune C Trekk 55% Komp. 55% Tillegg 35%

16 Levanger kommune Ulike modeller presentert i St.m 5

17 Levanger kommune Psykisk helse opptrappingsplanen styrkes –400 mill. kr i økte driftsmidler Fokus på storbyproblematikken –50 mill. kr særskilt til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger –omfordeling som følge av nye kriterier i inntektssystemet fra 2004

18 Levanger kommune Justering av kostnadsnøkkelen Økt timetall grunnskolen –Skolenøkkelen vektes opp tilsvarende om lag 440 mill. kr. Delvis innlemming vertskommunetilskuddet –PU 16 år og over vektes opp tilsvarende om lag 435 mill. kr.

19 Levanger kommune Barnehager 23 250 på venteliste per 1. august 2004 -urealistisk med full dekning i 2005 Målsetning: plass til alle som vil ha det -9 000 nye plasser fullfinansieres -investeringstilskuddet videreføres -230 mill. kr til private barnehager Driftstilskuddet innlemmes i 2006

20 Levanger kommune Barnehageplass til alle som ønsker det Regjeringens viktigste mål i barnehagepolitikken Resultat: Prioriterer utbygging framfor lavere foreldrebetaling nå –Dette er i tråd med barnehageforliket Videreføring og utvidelse av sterke statlige utbyggingsvirkemidler

21 Levanger kommune Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (1) 1.Sterke statlige virkemidler videreføres/styrkes –Driftstilskuddet prisjusteres –Investeringstilskuddet videreføres –Skjønnsmidlene økes (helårseffekt av midlene som blir utbetalt i 2004, kompensasjon for forskriften om likeverdig behandling, samt drift av nye plasser som tas i bruk i 2005) –Departementets informasjons- og veiledningsvirksomhet fortsetter

22 Levanger kommune Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (2) 2.Videre innfasing av økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Kostnadsdekningsprinsippet videreføres. I tillegg skal tilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgjøre min. 85 % av kommunens tilskudd til tilsvarende kommunale barnehager. 3.Den resterende utbyggingen for å nå full dekning fordeles over to år. Måltallet for 2005 settes til 9000 barn. 3.Maksimalpris trinn 2 utsettes

23 Levanger kommune Underliggende problem Lønnsvekst på ca 4% Prisene stiger 1-2% Det er ikke vilje i samfunnet vårt til å øke skatter eller gebyr tilsvarende lønnsveksten Reallønnsveksten må kompenseres med effektivisering – mindre folk!

24 Levanger kommune Spesielle utfordringer for 2005 Usikker inntektsside Alle enhetene må ned 2% Merforbruk i 2004 må hentes inn Skolene skal ned 2,8 mill i tillegg til den generelle reduksjonen (pga at vi ifølge KOSTRA bruker mer på undervisning enn sammenlignbare kommuner)

25 Levanger kommune Utviklingen i LK sin økonomi

26 Levanger kommune Frie inntekter pr innbygger

27 Levanger kommune Tallene Dersom vi hadde hatt som landssnittet, ville vi hatt 28 mill mer! Om vi hadde hatt som Namsos ville vi hatt 30 mill mer, Frosta 87 mill mer og Verdal ½ mill mer!

28 Levanger kommune Hovedoversikt fra økonomiplanen

29 Levanger kommune Fordeling av ramma

30 Levanger kommune Jobben nå Vi har 11,5 mill lavere fordelt ramme i 2005 enn i 2004. Det betyr at vi må ned ytterligere ned ca 20-25 årsverk! For lite til lønn og pensjon 2005? For lite netto kapitalkostnader (bl.a som følge av budsjett 2004 og boligforetaket) Dette går ikke uten at en endrer strukturer eller senker kvaliteten på tjenestene Ny orientering vil komme 10.11. Budsjettmøte 22.11


Laste ned ppt "Levanger kommune Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google