Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet

2 Disposisjon Styringshjulet Strategiske mål Inntektsystemet
Barnehageopplegget Eiendomsskatt KOSTRA-tall Regnskap 2002 3. kvartal 2003 Styringskort Hovedtall budsjett-forslaget Investeringer Avgifter og gebyrer Vurdering av forslaget Budsjettforliket Konklusjon - anbefalinger

3 Styrings- og dialoghjulet

4 Strategiske mål fra øk.planen
Nedbetaling av akkumulert underskudd Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% Reduksjon i eiendomsskatten Gjennomføre opptrapping jfr b-e tiltakene (prioritere innen disse) Utvikle styringssystemet (bms, styringskort, brukerundersøkelse, kostra etc)

5 utgiftsutjevnende tilskudd
Inntektssystemet Innbyggertilskudd (5 824 kr i 2004) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Skjøn- nstil- skudd. Innteksutj. tilskudd

6 Endringer i inntektssystemet i 2004
Fire tidligere endringer får sterkere effekt Økt skatteandel Trekkgrense for inntektsutjevning reduseres Nye bosettingskriterier Ekstraordinært skjønn (”Rattsøkompensasjon”) trappes ned Ny delkostnadsnøkkel for miljø- og landbruk Ny delkostnadsnøkkel for sosialtjenesten (storbytilskuddet og hovedstadstilskuddet avvikles) Innføringene av nye delkostnadsnøkler for miljø- og landbruk og sosialtjenesten vil omfattes av overgangsordningen i inntektssystemet (egne kolonner i tabell B). Kolonnen i tabell B for miljø- og landbruk er annerledes enn den som sto i kommuneproposisjonen (dette er fm orientert om pr mail): Landbruksmidlene ble lagt inn i overgangsordningen i IS i Inneværende år fordeles derfor 40 pst av midlene etter kostnadsnøkkelen, mens 60 pst. fordeles etter den opprinnelige fordelingen av landbruksmidlene. Da vi til kommuneproposisjonen beregnet hvor mye kommunene vant/tapt på innføringen av ny nøkkel for miljø og landbruk la vi imidlertid til grunn at landbruksmidlene ble fordelt etter kostnadsnøkkelen (vi tok m.a.o. ikke hensyn til at midlene var inne i overgangsordningen). I kolonnen for miljø og landbruk i tabell B er det tatt hensyn til at midlene i dag ligger inne i overgangsordningen. Tabell 14.1 i kprp er derfor ikke direkte sammenlignbar med kol. I tabell B.

7 Korreksjoner mellom 2003 og 2004
Redusert premie i Statens pensjonskasse Kommunal egenandel faller bort for opphold på institusjoner som faller inn under Rus I Kommunalt ansvar for transport av helsepersonell økes Staten overtar ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen Bortfall av El-avgift Et utvalg av større korreksjonssaker, se ellers KRDs budsjett under kap 571 og 572. På vanlig måte er veksten i frie inntekter korrigert for oppgaveendringer , innlemminger, engangstilskudd osv. Andre større korreksjonssaker som omtales særskilt annet sted, er moms, diff. arbeidsgiveravgift, ressurskrevende brukere, skolepakke II , samt alle innlemmingssaker.

8 Innlemming av øremerka tilskudd
Barnehagene blir innlemma i 2006

9 Momskompensasjonsordningen
Det trekkes ut om lag 6 mrd. kr fra rammetilskuddet På kort sikt fordeles uttrekket etter regnskapstall 2002 På lang sikt fordeles uttrekket dels etter kostnadsnøkkelen (drift) dels etter innbyggertall (innvesteringer) Vårt trekk vil øke fra 17 – 23, 2 mill i løpet av 5 år! Den delen av uttrekket som kan knyttes til investeringer trekkes ut etter innbyggertall (1,6 mrd kr) Den delen av uttrekket som kan knyttes til driftsutgifter trekkes ut etter kostnadsnøkkelen (om lag 4,5 mrd kr). skal trekkes etter innbyggertall og skal trekkes etter ; *kostnadsnøkkelen.

10 Ny ordning for ”særlig ressurskrevende brukere”
Ny toppfinansieringsordning Innslagspunkt på kr Kompensasjon for 80 pst over Bevilgningen økes fra 650 mill. kr. til ca. 1,2 mrd. Kr (Overslagsbevilgning) Flyttes fra skjønnsmidlene i rammetilskuddet på KRDs budsjett til øremerket post på SOS’ budsjett

11 Kriterier utgiftsutjevninga 2004
Levanger har i 2004 er beregnet utg.behov på 102,03 % av landsgjennomsnittet Bildet komplisertes av en mengde overgangsordninger (se ”Stolp-modellen”)

12 Indeks utgiftsbehov

13 Kommunens ”frie inntekter”
Skatt Innbyggertilskudd –utgiftsutjevning Inntektsutjevning

14 Frie inntekter pr innbygger

15 Frie inntekter og utgiftsbehov

16 Barnehageopplegget Maksimalpris innføres 1. mai 2004 – to trinn. Fleksibilitet Offentlig tilskudd på om lag 80 pst av kostnadene Statstilskudd til drift Skjønnspott hos fylkesmannen Kommunalt tilskudd nominelt uendret fra 2003 Kommunene får plikt til likeverdig behandling av private og kommunale barnehager

17 ”Likeverdigheten” mellom kommunale og private bhg
Ny lovbestemmelse – ”Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd” Har ikke trådt i kraft Forskrifter om økonomisk likeverdig behandling sendes på høring varslet høsten skal være klare 1.mai 2004 Offentlige tilskudd skal utgjøre 80 pst fra 1. mai 2004: Statstilskudd – private barnehager får høyere tilskudd enn kommunale Skjønnspott hos fylkesmennene

18 Eiendomsskatt Redusert til 3 o/oo Reduksjon på 3,5 mill (ca 15%)
Gjennomsnittshushold-ning sparer kr Næringslivet sparer vel 1 mill Andre kommuner øker eiendomsskatten!

19 Stategisk bruk av e-skatt (øk-planen
Denne er ikke revurdert etter vedtaket i kommunestyret !

20 KOSTRA-sammenligning skole 2002

21 KOSTRA-sammenligning, pleie og omsorg 2002

22 KOSTRA-sammenligning barnevern og sosial 2002

23 KOSTRA-sammenligning barnehage 2002

24 KOSTRA-sammenligning Kultur 2002

25 Oppsummering KOSTRA-sammenligning 2002

26 Status regnskap pr

27 Regnskap pr 30.09.2003 Resultat 3,3 mill over per. budsjett
Forventer netto overskridelser på ca 5 mill kr Pleie – og omsorg Barnevern Brann ”Ekstratimer” skole og SFO Stor usikkerhet om skatteinngangen og dermed nivå på inntektsutjevnende tilskudd Fare for svikt på 4-7 mill!

28 Skattesvikten i 2003

29 Overordna styringskort 2004
De 3 nederste vil bli utfylt til 3.12!

30 Driftsinntekter og driftsutgifter

31 Hovedoversikt etter KOSTRA-funksjon

32 Budsjettforslag pr ansvar

33 Investeringsbudsjett (I)

34 Investeringsbudsjett (II)

35 Investeringsbudsjett (III)
Investeringene er redusert med 10% i samsvar med øk-planen

36 Avgifter og gebyrer Reduksjon i kloakkavgift (4%) 0-vekst i vannavgift
Redusert barnehagepris fra 1.1 0-vekst SFO Moderate økninger PLO Noe justering forøvrig

37 Vurdering av forslaget
Bygger på økonomiplan Krevende budsjett. Fare for underskudd, også i ”datterbedrifter” Budsjettramma burde vært ca 10 mill høyere. Det er ikke reserver i budsjettet. Avsetning til lønnsoppgjør må økes med 3 mill kr. Pleie- og omsorg, barnevern,sosialtjeneste og brann økt noe fra 2003-nivå. Reduserte rammer for enheter med egne inntekter Store utfordringer med å holde budsjettene i Pleie og omsorg pga høyere aktiviteten enn budsjett 2003 Grunnskolen får det svært vanskeligste pga at det vedtatt en skolestruktur det ikke finnes midler til å dekke. Ressursene skolene disponerer til delingstimer og tilpassa opplæring er redusert.

38 Budsjettforliket regjeringa -AP
Dessuten ca til økt undervisning barneskolene

39 Konklusjon - anbefalinger
Stramt budsjett, men godt for innbyggerne Behov for kvalitetsutvalg grunnskole Barnehagesaken må belyses bedre Pleie- og omsorg må gjennomgås Ekstramidlene fra Stortinget anbefales disponert slik: Lønn – og pensjon: 3 mill Pleie og omsorg 2,3 Reserve (økt formannskapets tilleggsbevilgningningskonto)1 mill


Laste ned ppt "Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google