Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med bistand Rapportering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med bistand Rapportering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med bistand Rapportering

2 En god sluttrapport....hva er det? Seminar for nye tilretteleggere 7. Nov. 07
Hildegun Pedersen NAV Drammen arbeid Saksbehandler yrkesrettet attføring Tiltaksansvarlig

3 NAV-Reformen Tidenes mest omfattende velferdsreform
Spesielt viktig nå å holde fokus på JOBB Gode tiltaksarrangører mer viktig enn noen sinne NAV Drammen arbeid har god dialog med sine leverandører Resultatkrav for AB: 65% ut i ordinær jobb helt eller delvis

4 Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom Nav Arbeid og tiltaksarrangør bygger på ønsket om maksimal utnyttelse av partenes service i attføringsarbeidet, og at tjenestene i størst mulig grad samordnes og kvalitetssikres. Målet er at våre brukere skal føle seg godt ivaretatt, samtidig som vi skal forbedre resultatene når det gjelder formidling til arbeid. Samt redusere andel brukere som mottar passive ytelser.

5 Rutiner for tilbakemelding og rapportering
I samarbeidsavtalen skal det være nedtegnet rutiner for tilbakemelding og rapportering mellom den enkelte arbeidsmarkedsbedrift og Nav arbeid. Det skal være avtalt frist for levering av sluttrapport etter at AB er avsluttet. Sluttrapporten skal sendes innen 14 dager etter avsluttet tiltak. Det er av stor viktighet for det lokale Nav kontoret at avtalte frister for rapportering blir overholdt. Dette kan ha stor innvirkning på våre resultatkrav satt av NDU (direktoratet).

6 Overgangsplanlegging og tiltakskjeding
Tilrettelegger må være i tett dialog med den enkelte saksbehandler for i størst mulig grad å unngå opphold i tiltakskjedingen. Tilrettelegger veileder søker ut fra hva som er avtalt med saksbehandler. Tilrettelegger tar den praktiske delen mht bistand til å søke skole/kurs, informere og utlevere skjema om lønnstilskudd, etc. Det skal da foreligge en sluttrapport fra AB tiltaket som begrunner forslag til nytt tiltak. (Under arbeidsutprøving er det viktig å ha markedsfokus og eventuelt drøfte lønnstilskudd med arbeidsgiver og saksbehandler på NAV).

7 Når bør oppfølging avsluttes
Oppfølging av AB-deltaker bør ikke avsluttes så snart det er inngått avtale om fast ansettelse. Man har sett at det kan være svært nyttig å ha et fast kontaktpunkt i en periode etter at deltakerne har fått fast ansettelse. Dette for å sikre at arbeidsforholdet fungerer bra og at deltakeren har stabilisert seg i jobben

8 Hva skal en sluttrapport inneholde
Tiltaksarrangør Type tiltak Dato fra og til Nav enhet Saksbehandler ved NAV

9 Hva skal en sluttrapport inneholde
Navs bestilling (hva ønskes med bestillingen)? Bedriftens eventuelle presisering/fortolkning?

10 Hva skal en sluttrapport inneholde
Arbeidsoppgaver / utprøvingsarenaer ?

11 Hva skal en sluttrapport inneholde
Hvordan har deltaker blitt avklart i forhold til ulike oppgaver og faglige ferdigheter?

12 Hva skal en sluttrapport inneholde
Arbeidstempo (i forhold til antatt tempo i ordinært arbeidsliv) ?

13 Hva skal en sluttrapport inneholde
Selvstendighet (initiativ til å utføre oppgaver, behov for oppfølging og instruksjon)?

14 Hva skal en sluttrapport inneholde
Samarbeid med overordnede og kollegaer ?

15 Hva skal en sluttrapport inneholde
Stabilitet / utholdenhet: (presist frammøte om morgenen og etter pauser, være til stede på den tilviste arbeidsplass gjennom dagen osv)

16 Hva skal en sluttrapport inneholde
Jobbutførelse (i forhold til oppsatte kvalitetskrav i bedriften), kvalitet og nøyaktighet

17 Hva skal en sluttrapport inneholde
Fleksibilitet

18 Hva skal en sluttrapport inneholde
Orden

19 Hva skal en sluttrapport inneholde
Hvordan har arbeidsoppgavene blitt variert i forhold til helsemessige forutsetninger (eks fleksibel arbeidstid, deltid og lignende) ?

20 Hva skal en sluttrapport inneholde
Forhold mellom helse/yrkeshemming og arbeid. I hvilke grad hindrer yrkeshemningen utførelse av arbeid som har vært forsøkt, og i hvilke grad kreves det spesiell tilrettelegging ?:

21 Hva skal en sluttrapport inneholde
Fravær; antall timer og dager fordelt på årsak: Dokumentert fravær Udokumentert fravær Sykmelding

22 Hva skal en sluttrapport inneholde
Oppfølging i perioden: dato, avklaringer, tema

23 Hva skal en sluttrapport inneholde
Hvilke interesser / andre ressurser har kommet frem i tiltaksperioden?:

24 Hva skal en sluttrapport inneholde
Søkers motivasjon i tiltaksperioden ?

25 Hva skal en sluttrapport inneholde
Forslag til videre tiltak; arbeid, utdanning, videre attføring, osv

26 Hva skal en sluttrapport inneholde
Tiltaksarrangørs vurdering av søkers mulighet på arbeidsmarkedet

27 Hva skal en sluttrapport inneholde
Andre forhold som er viktig i forhold til saken ?


Laste ned ppt "Arbeid med bistand Rapportering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google