Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.20141 1.februar-søkere Utdanningsavdelingen Rådgiversamlinger 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.20141 1.februar-søkere Utdanningsavdelingen Rådgiversamlinger 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.07.20141 1.februar-søkere Utdanningsavdelingen Rådgiversamlinger 2012

2 Hvordan søker eleven Elektronisk søknad på www.vigo.nowww.vigo.no 3 prioriterte ønsker Frist for spesialundervisning 1.februar Vedleggsskjema:”Vedlegg til vigo-søknad, spesialundervisning skoleåret 2013/2014” Tilgjengelig på www.nfk.no og http://nordland.vilbli.nowww.nfk.nohttp://nordland.vilbli.no Fylles ut i papirformat Frist for endring av søknaden: 1. april 14.07.20142

3 Forts Følgende sendes skolen eleven har som sitt 1.valg: 1. Vedlegg til vigo-søknad, spesialundervisning, skoleåret 2012/2013 2. Utskrift av elektronisk søknadsskjema 3. Sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten 4. Individuell opplæringsplan (IOP) 5. Halvårsvurdering av IOP 6. Halvårsvurdering med karakter 14.07.20143

4 Karakterer VIKTIG! Vi gjør oppmerksom på at opplæringsloven ikke gir anledning til å sette pedagogiske karakterer i halvårsvurdering eller som standpunktkarakter Ved endring i karaktergrunnlaget etter at søknaden er sendt– send oppdatert informasjon til utdanningsavdelingen 14.07.20144

5 5 1.februar-søkere – hvem er det? Opplæringslova §5-1 Elever som ikkje kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning Vedtak om spesialundervisning: delegert til skolenivå Vedtak om inntak utenom poengkonkurranse: utdanningsavdelingen PPT er sakkyndig instans i forhold til: -behovet for spesialundervisning -inntak til særskilt prioritert VG1 -utvidelse av opplæringstiden med 4. eller 5. skoleår

6 Lærekandidater med behov for spesialundervisning Hovedansvarlig for lærekandidatordningen ved utdanningsavdelingen: Eirik Sundan Spesialundervisning etter §4-2 i opplæringslova -Fylle ut ” Vedlegg til søknad om opplæringskontrakt” - tilgjengelig på www.nfk.no og http://nordland.vilbli.nowww.nfk.nohttp://nordland.vilbli.no -Søker elektronisk 1. februar -PP-tjenesten må dokumentere behovet -Bedriften må være på plass før vedtak fattes -Utdanningsavdelingen fatter vedtak om spesialundervisning og tildeler ekstra midler til bedriften 14.07.20146

7 7 Vedtak om spesialundervisning Saksbehandling delegert til skolenivå Opplæringslova §1.3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten St.meld. Nr.30: Kultur for læring (2003-04) ”Det er imidlertid et klart mål at spesialundervisning skal være nødvendig for en lavere andel elever enn hva tilfellet er i dag” (s 84) Utfordring: Vurdere om eleven skal ha vedtak om spesialundervisning eller om tilpasset opplæring kan ivareta eleven behov på en tilfredsstillende måte innenfor skolens ordinære rammer.

8 Høringsforslag fra KD om lovendring Skolens plikt til å vurdere elevens utbytte av ordinær tilpasset opplæring før vedtak om spesialundervisning Forslag En presisering av plikten skolene i dag har til å vurdere om elevene får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen og prøve ut nye tiltak, før henvisning til PP-tjenesten og det blir gjort sakkyndig vurdering i forbindelse med vedtak om spesialundervisning. Bakgrunn Målet med lovforslaget er å sikre at skolene faktisk gjør en grundig vurdering av om elevene kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet før de melder elever til PP-tjeneste 14.07.20148

9 Fagsamling ved Fylkesmannen i Nordland 14.november Presisering av hva som er spesialundervisning: -avvik fra læreplanene i kunnskapsløftet på det aktuell trinnet -erstatte innholdet i læreplanene med opplæring på andre områder -organisering av opplæringa utenfor skolens ordinære rammer 14.07.20149

10 10 Kap. 6 i forskriften til Opplæringslova: Inntaksreglene §§6-15 til 6-17: inntak etter individuell vurdering i overgangen fra grunnskole til videregående skole Gjelder elever uten vurdering med karakter i halvparten av fagene Denne retten har egentlig ingen sammenheng med behovet for spesialundervisning ( hører egentlig inn under ordinært inntak )

11 14.07.201411 Forts. §6-20 inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1-nivå -sakkyndig vurdering må begrunne i henhold til §6-19 -strenge kriterier -intensjonen er at dette skal gjelde svært få søkere Utfordring: -eleven har søkt om dette, PPT har ikke anbefalt inntak særskilt prioritert Vg1 -uttalelsen fra PPT er mangelfull i henhold til §6-19 Vår vurdering med særlig vekt på: -elevens forutsetninger for utdanningsprogrammet -elevens forutsetninger for andre utdanningsprogram -elevens erfaringer innenfor det omsøkte området -elevens mål med videregående opplæring

12 14.07.201412 Forts §6-24: Inntak etter individuell vurdering til VG2 og VG3 ( Unntak fra ordinære inntaksregler som gjelder alle elever ) Elever som ikke har vurdering med karakter fra videregående trinn 1 eller 2 tas inn etter skjønnsmessig helhetsvurdering Eleven har ikke rett til inntak på 1.ønske Intensjonen med loven: sikre elever med grunnkompetanse som mål inntak til VG2 eller VG3 som bygger på VG1 kurset som er gjennomført Vår vurdering med særlig vekt på -elevens målsetting med videregående opplæring -totalt antall søkere innenfor de aktuelle programområdene -innhold i sakkyndig vurdering

13 14.07.201413 Forts §3-1, 5.ledd: Utvidelse av opplæringstida i videregående skole Retten til utvida tid til videregående opplæring innebærer heiltids opplæring med inntil 2 år ekstra for elever med rett til spesialundervisning Sakkyndig vurdering: - i løpet av 3.året: dokumentasjon av behovet for mer tid i videregående opplæring ( 4. eller 5.år ) Vår vurdering med særlig vekt på: -i hvilken grad er målsettingen med opplæringa oppnådd? -hva er planene med et ekstra år? -hva er muligheten for å oppnå kompetanse på høyere nivå?


Laste ned ppt "14.07.20141 1.februar-søkere Utdanningsavdelingen Rådgiversamlinger 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google