Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell vurdering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell vurdering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell vurdering
Forskriftsendringen høst 2009

2 Endringer Ny struktur Økt fokus på de læringsfremmende elementene i vurdering Kapittel om underveisvurdering Terminkarakter erstattet av halvårsvurdering Halvårsvurdering i hele grunnopplæringen Fagsamtaler for eleven, lærlingen og lærekandidater i hele grunnopplæringen Elevens egenvurdering er styrket

3 Grunnlaget for vurdering i fag
Om det er grunnlag for vurdering i et fag reguleres i § 3-3 Dette er en konkret skjønnsmessig vurdering Uansett årsak – fravær? §§ 3-13 og 3-18 må se hen til § 3-3 Dersom det ikke er grunnlag for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter skal: Eleven varsles, jf. § 3-7 Ved standpunktkarakter skal det treffes et enkeltvedtak om at det ikke er vurderingsgrunnlag, jf. § 3-18 Ved halvårsvurdering med karakter skal det føres I.V. På vitnemålet/ kompetansebeivset skal det føres merknaden: I.V.

4 Standpunktkarakter § 3-18, men se også § 3-17
Klarere kobling til vitnemålet Alle standpunktkarakterer skal føres på vitnemålet Fellesfag: kun høyeste nivå som er en standpunktkarakter med mindre annet er fastsatt i læreplanen for fag. Vgo: se endring i læreplanen i norsk, historie, kroppsøving Halvårsvurderinger med karakter skal også være en del av poengberegningen ved inntak til Vg2 og Vg3, jf. § 6-26 Ved manglende grunnlag for karakter i gso. skal ikke siste (terminkarakter) halvårsvurdering føres, jf. § 3-18 (6) if. Konsekvenser for poengberegningen i § 6-15? Mrk! Annerledes enn elever med fritak fra vurdering med karakter

5 Halvårsvurdering § 3-13 Begrepet erstatter terminkarakter
Med og uten karakter Innføres i hele grunnopplæringen Skal ha halvårsvurdering uten karakter fra 1.årstrinn Mrk! § 6-26 halvårsvurdering med karakter skal telle med ift inntaket til Vg2 og Vg3. Konsekvens av at enkelte standpunktkarakter endres til halvårsvurdering med karakter – ikke klagerett I fellesfag skal også halvårsvurderinger med karakter som gis ved avslutningen av opplæringsåret føres på kompetansebeviset, jf. § 3-45 (2). Merknad om at karakteren er en halvårvurdering

6 Fritak fra vurdering med karakter
Uttømmende regulert i §§ 3-20 til 3-24 Det gis ikke fritak fra vurdering uten karakter I videregående er det kun fritak fra vurdering med karakter i Skriftlig sidemål, jf. § 3-22 Den praktiske delen av KRØ, jf. § 3-23 Evt. fritak fra eksamen dersom eleven har vært fritatt fra VMK jf. over Det er ikke fritak fra VMK pga IOP i vgo!

7 § 3-20 fritak fra vurdering med karakter for elever med IOP
Det gis ikke fritak fra VMK for elever i videregående på grunnlag av et enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP i vgo. Det må vurderes om det er grunnlag for vurdering, jf. § 3-3 Dersom dette ikke er tilfelle skal eleven varsles og enkeltvedtak om at det ikke er grunnlag for å fastsette en standpunktkarakter, jf. § 3-18 treffes. Føres I.V. på vitnemålet. Ett unntak: § 3-22 (2) kan gi fritak fra VMK på grunnlag av IOP i skriftlig sidemål.

8 § 3-22 – skriftlig sidemål Knyttet til særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12. Se forskriften § 1-11 ”anna morsmål” som fritaksgrunn er borte Skoleeier skal stryke sluttvurdering i skriftlig sidemål dersom en elev som er innvilget fritak etter § 3-22, likevel har fått vurdering med karakter.

9 Dokumentasjon Fravær i grunnskolen, jf. § 3-41
Alt fravær skal føres. Dager og timer. Eleven/foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Må dokumenteres Inntil 14 skoledager kan kreves ikke ført på vitnemålet Dokumentert fravær pga helsegrunner Innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11 Innføringstakt Førstegangsvitnemål, jf. § 3-43 Må vurderes konkret. Faller årsaken under § 3-43 fjerde ledd bokstav a til e? Forlenget tid?

10 Inntak til Vg2 og Vg3 Når må eleven vurderes individuelt?
Heltidselev: ”ikkje har bestått eit eller fleire fag…”

11 Særlig om elever med IOP

12 Elever med IOP Grunnlaget for vurdering?
§ 3-3 er utgangspunktet. Elever skal vurderes på grunnlag av de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget. Fastsetting av standpunktkarakterer § 3-17 (6) grunnlaget for vurdering for elever med IOP er presisert. Standpunktkarakteren skal ikke settes på grunnlag av målene i IOP’en! § 3-18 (6) – i de tilfellene hvor det ikke er grunnlag for å sette en standpunktkarakter, skal det fattes et enkeltvedtak om at karakter ikke blir gitt. Underveisvurdering § 3-11 (5) særlige regler om underveisvurdering. § 3-13 (6) if – halvårsvurdering med karakter

13 Føring av dokumentasjon for elever med IOP
Gso: Elever i grunnskolen har rett til vitnemål. Dersom eleven ikke er fritatt fra vurdering med karakter og det ikke er grunnlag for å sette standpunktkarakter, skal det ikke føres standpunktkarakter i faget på vitnemålet, jf. § 3-40 (5) Føres I.V. § 3-40 – Dersom eleven/foreldrene ønsker det, skal det føres på vitnemålet av eleven har hatt en IOP Vgo: Dersom eleven ikke oppfyller kravene til vitnemål, jf. § 3-42, har eleven rett til kompetansebevis. §3-46 (7) - Dersom det ikke er grunnlag for å fastsette en standpunktkarakter for en elev med IOP skal elevens kompetanse dokumenteres på kompetansebeviset + føres I.V.


Laste ned ppt "Individuell vurdering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google