Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknad til videregående skole 2014/2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknad til videregående skole 2014/2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknad til videregående skole 2014/2015
Foto: Crestock 1

2 Inntak 2014/2015 Aktuelle tema Sentrale rettigheter og lover
Lokale regler Ny søkerweb Vigo.no Ny inntaksforskrift

3 Lovhjemmel Inntak til videregående opplæring er forankret i:
Opplæringsloven § 3-1, forskrift til opplæringsloven kapittel 6 samt lokale vedtak fattet på fylkestinget eller i fylkesrådet

4 Opplæringslovens §3.1 §3-1 Rett til videregående opplæring
”Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring….” ”Søkere har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1, som de har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet……”

5 Forts. ”Heile retten må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks når opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år..” Retten gjelder fra det tidspunkt vedkommende begynner på opplæringen. Dette vil si at ”venteår” i mellom grunnskole og videregående opplæring ikke vil ha betydning for forbruk av femårsfristen for uttak av retten til utdanning.

6 Søknader innsendt etter 1. mars
For rettighetselever som ikke har søkt innen fristen kan inntakskontoret akseptere søknader innsendt fra oppfølgingstjenesten. Absolutt siste frist for innsendelse av disse er 1. juni. Tilflyttere til fylket vil også kunne sende inn søknader frem til 1. juni.

7 Endring av søknad Søker kan selv endre søknaden så mye han vil frem til søknadsfristens utløp. 1 februar eller 1 mars. Nordland vil i 2014/2015 kun akseptere endringer av søknader fra de som har en god grunn frem til 1 april. Det finnes et eget endringsskjema som er laget for dette som kan hentes fra vilbli.no. Unntak fra dette kan være ikke igangsatte kurs. Aktuelle personer vil da bli tilskrevet.

8 Vedleggskjema til søknader
Alle vedleggskjemaer som behøves brukt i inntaket vil finnes i en felles katalog på vilbli.no Flere av skjemaene vil bli endret i år som følge av forskriftsendringer og ny søkerweb slik at det er viktig å benytte siste utgave. Skjemaene er laget slik at du kan skrive direkte i skjemaet, lagre det på egen PC og sende det som vedlegg til en epost rett til

9 Nye kryssløp 2014/2015 Kryssløp fra Vg2 ambulansefag til Vg3 helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekstfag. Kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2 anleggsteknikk. Det er opprettet et nytt lærefag repslagerfaget som et særløp på utdanningsprogram for design og håndverk.

10 Foreslåtte nye tilbud 2014/2015
Fylkesrådet foreslår oppretting av 2 nye utdanningstilbud fra og med skoleåret 2014/2015 Vg2 akvakultur ved Sortland videregående skole, Kleiva. 3-årig teknologi- og forskerlinje ved Bodin videregående skole.

11 Forhåndssvar Fram til nå har dette vært et papirskjema som søker kunne sende inn til inntakskontoret hvis søker er bortreist i svarperioden. Inntakskontoret innfører fra og med 2014/2015 elektronisk forhåndssvar. Forhåndssvar fungerer slik at det er et automatisk ja til tilbudet søker blir tildelt. Forhåndssvar gjelder også for begge inntak. OBS. Endres forhåndssvaret manuelt av søker så gjelder det ikke lengre.

12 Passord og MinID Selvvalgt passord til MinID benyttes av tidligere elever for å få søkt Bare nye brukere av MinID får tilsendt kodeark Hvis søker ikke har fått passord per 15. januar bør MinID kontaktes eller bestill passord på difi.no Det søkes på og det svares på

13 Fritt skolevalg i Nordland i 2014???

14 Ja og nei I plattformen til gjeldende fylkesråd står det at det skal innføres friere skolevalg i Nordland. Forslag legges frem i Fylkestinget i desember. Forslag om å dele fylket i 3 regioner. Helgeland, Salten og Nordfylket. Tilnærmet like store regioner. Foreslås innført allerede fra skoleåret 2014/2015.

15 Skoleområder Lokale inntaksregler krever at det søkes til ”eget skoleområde” hvis tilbudet finnes der Gjelder kun programområdet som er 1. ønske Send søknad til inntakskontoret med dokumentasjon senest 1. mars Dersom det søkes utenfor eget skoleområde og tilbudet finnes i eget, vil søknaden bli korrigert til eget skoleområde Les om skoleområder og regler/unntak på

16 Flytting mellom skoleområder
Dokumentasjon må være inntakskontoret i hende senest 15. juni. Flytte sammen med familie: -> Bekreftelse fra folkeregisteret på at flytting har funnet sted -> Bekreftelse fra evt. ny arbeidsgiver -> Bekreftelse på evt. kjøp av bolig Flytting mellom foreldre: -> Underskrevet bekreftelse fra begge foreldre angående flytting -> Kopi av bostedsbevis fra den av foreldrene man skal bo hos

17 Ny inntaksforskrift Endringer i forskrift til opplæringsloven kap. 6 (inntak) og nytt kap. 6A (formidling til læreplass) i kraft fra

18 Sentrale hensyn bak bestemmelsene
Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritering i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn Særlig på populære utdanningsprogram og på populære skoler, vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev

19 Forskriftsendringene i korte trekk
Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 Mer utfyllende regulering av inntak av voksne Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

20 Innledende bestemmelser
§ 6-1 Virkeområder Presiserer at kapitlet regulerer inntak – ikke formidling Inntak til all offentlig videregående opplæring, gjelder ikke for inntak til private skoler Praksiskandidater – er en privatistordning. Opplæring som eventuelt tilbys disse er ikke videregående opplæring etter opplæringsloven

21 § 6-2 Lokal forskrift om inntak
Fylkeskommunen skal fastsette lokal forskrift om inntak Forskriften skal inneholde regler om hvordan inntaket vil bli gjennomført, inntaksområder, utdanningsprogram eller programområder det er fastsatt særskilte inntakskrav for, og hvordan inntaket elles skal gjennomføres. Forskriften skal være innenfor opplæringsloven med forskrifter blant annet LK06 og forvaltningsloven.

22 Forts Det kan knyttes rettigheter og plikter til lokal forskrift. Til forskjell fra «lokale tilpasninger» som bare er retningslinjer for saksbehandling. Regulerer innholdet i forskriften – minimumskrav Hensikt: få en viss likhet mellom fylkeskommunene Åpner også for at forskriften om inntak og formidling (§ 6A-2) kan være den samme – fylkeskommunal handlefrihet Skal også omfatte inntak til landslinjer og de statlige videregående skolene

23 Fulltidselev og deltidselev § 6-5
Definisjonen: Tydeligere hvem er deltidselev Endret begrep fra heltidselev til fulltidselev Endring av status Fylkeskommunen som avgjør om noen kan gå fra være fulltidselever til å bli deltidselev Eleven må søke Skal foreligge tungtveiende grunner (presiseres i lokal forskrift) Konsekvenser av å bli deltidselev Se blant annet §§ 6-27 (Vg1) og 6-39 (Vg2, Vg3)

24 Søknad og klage § 6-7 Informasjonsplikt
fylkeskommunene skal informere grunn- og videregående skoler i fylket om reglene ved inntak til videregående opplæring skolene må sikre nødvendig informasjon til elevene om inntak til videregående opplæring § 6-8 Søknadsfrist flere grupper identifisert som søkere 1. februar Utvidet rett til et fjerde eller femte år reguleres av opplæringsloven § 3-1 (5. ledd)

25 forts § 6-9 Krav til søknaden § 6-10 Klage på vedtak om inntak
tatt bort kravene til signering – avhenger av digital løsning søknaden sendes til folkeregistrert fylkeskommune – også ved planlagt flytting og knutepunktskoler § 6-10 Klage på vedtak om inntak tydeliggjort at det ikke kan klages på skoleplasseringen

26 Inntak til Vg1

27 Inntak til Vg1 Søknadsfrister Hovedregel Differensiert inntak
1. februar 1. mars Hovedregel alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket Differensiert inntak ivaretar søkere med rett til fortrinn i inntaket

28 Søknadsfrist 1. februar Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. februar for søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1, og som søker om fortrinnsrett ved inntak etter § 6-15 til § og § 6-30 til § 6-32, eller om individuell behandling etter § 6-22 og § 6-35 har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12 er nylig kommet til Norge forskriften § 6-8 har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9 søker om individuell behandling etter § 6-25 og § 6-38.

29 Søkere med fortrinnsrett, Vg1
Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram (§ 6-15) Søkeren må ha rett til og omfattende behov for spesialundervisning og ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram Søkeren må ha enkeltvedtak om spesialundervisning på tidspunktet for tilmelding fra kommunen til fylkeskommunen, dvs. 1. oktober Sakkyndig vurdering må dokumentere at søkerens vansker gjør at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for muligheten søkeren har til å fullføre vidaregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller hun ikke et særleg behov for inntak. Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-17) Søkere med rett til spesialundervisning og sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg1 Søkeren har rett til et av tre valgte utdanningsprogram. Søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole

30 Forts Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18) Søkere som har rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9, kan søke om inntak til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole eller om inntak til en knutepunktskole etter § til § 6-43. Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (§ 6-19) Søkere som trenger flere år på Vg1, skal tas inn til Vg1 på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering. Søkeren skal tas inn før inntaket etter poeng. spesialundervisning 2-årig løp særskilt språkopplæring rett til opplæring i eller på tegnspråk (knutepunktskoler)

31 Inntak til Vg2 og Vg3 for søkere med fortrinnsrett
Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-30) Søkere med rett til spesialundervisning og med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg2 eller Vg3. Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9 og som ønsker opplæring med tolk på en ordinær videregående skole (§ 6-31) Søkere som er tatt inn til Vg1 til ordinær videregående opplæring med tolk eller til en knutepunktskole etter § 6-40, kan søke om inntak til Vg2/Vg3

32 Forts Søkere med vedtak om utvidet tid til Vg2 og Vg3 (§ 6-32)
Søkere med vedtak om utvidet tid etter opplæringsloven § 3-1, femte ledd, skal tas inn til Vg2 eller Vg3 etter ei individuell vurdering før inntak etter poeng § 3-1, femte ledd: Elever som har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmålene til den enkelte. Elever med rett til særskilt språkopplæring etter § 3-12 Elever som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9 eller rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 Sakkyndig vurdering må dokumentere elevens særlige behov

33 Søkere med behov for individuell behandling, Vg1
Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene (§ 6-22) Det skal ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer på individuelt grunnlag ut fra ei skjønnsmessig vurdering Fylkeskommunen må sikre at søkerens rett til inntak til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§ 6-25) Fylkeskommunen kan òg i særlige tilfeller behandle søknaden fra andre søkere individuelt. Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha et særlig behov for dette. Fylkeskommunen må sikre at søkerens rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt

34 Søkere med behov for individuell behandling, Vg2/Vg3
Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse (§ 6-35) Søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning, og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2, kan tas inn til neste nivå på grunnlag av en individuell vurdering Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§ 6-38) Fylkeskommunen kan også i særskilde tilfeller behandle søknaden fra andre søkere individuelt. Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha et særlig behov for dette Fylkeskommunen må sikre at søkeren blir tatt inn på et programområde på Vg2 og Vg3 som bygger på det Vg1 eller Vg2 han eller hun har fullført

35 Søknadsfrist 1. mars

36 Søknadsfrist 1. mars Alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3-1 Viktig endring: Søkere med behov for spesialundervisning og som ikke har rett til fortrinn i inntaket, skal søke 1. mars Søknaden om spesialundervisning blir fortsatt behandlet av skolen søkeren får skoleplass

37 Inntak til Vg2 og Vg3 Vilkår for inntak: krav om bestått i alle fag på tidligere nivå Beståttkravet gjelder både for fag med standpunktkarakterer og halvårsvurderinger. Gjelder også for en eventuell eksamen. Kan eventuelt tas inn etter en individuell vurdering etter §§ 6-35 til 6-38 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag (§ 6-37) Søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 etter § første ledd, fordi han eller hun ikke har bestått et eller flere fag, kan likevel tas inn som fulltidselev til neste nivå om fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering finner at det er forsvarlig. I vurderingen av om det er forsvarlig skal det vurderes om søkeren har faglige forutsetninger til å følge opplæringen på dette nivået.

38 Inntak etter poeng og individuell behandling
Søkere utan vurdering med karakter i halvparten av fagene (§ 6-26) For søkere som har fullført grunnskoleopplæring, men som ikke har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer på individuelt grunnlag ut fra en skjønnsmessig. Søkeren må ikke oppfylle vilkårene for å bli tatt inn etter § til § Fylkeskommunen må sikre at søkerens rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt Deltidselevar til Vg1 (§ 6-27) Etter at fulltidselever er tatt inn, kan fylkeskommunen ta inn deltidselevar. Eleven blir ikke tatt inn til fag der han eller hun allerede har sluttvurdering med karakteren 2 eller bedre. Elever som ønsker å ta opp fag som han eller hun allerede har karakteren 2 eller bedre i, må melde seg til eksamen som privatist, jf. § 3-27.

39 Andre grunnlag for individuell behandling
Søkere utan tallkarakterer eller utan sammenlignbart karaktergrunnlag (§ 6-36) Søkere som har gjennomført Vg1 eller Vg2, og som har dokumentasjon utan bokstav- eller talkarakterar eller utan sammenlignbart karaktergrunnlag, skal vurderes individuelt. Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag (§ 6-37) Søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 etter § første ledd, fordi han eller hun ikke har bestått et eller flere fag, kan likevel tas inn som fulltidselev til neste nivå dersom fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering finner det forsvarleg Søkere som ikke oppfyller vilkårene for å bli tatt inn, kan søke om inntak som deltidselev etter § 6-39.

40 Eget kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater
Alle lærekandidater har søknadsfrist 1. februar Lokal forskrift skal utarbeides Lærlinger og lærekandidater med lovfestet rett til opplæring og som ikke har fått læreplass innen 1. september, skal få tilbud om Vg3 i skole (§ 6A-9) Avtale om annen organisering av opplæringen (§ 6A-7)

41 Forts Avtale om annen organisering av opplæringen (§ 6A-7)
Fylkeskommunen kan godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter som inneholder en annen organisering enn den opplæringsordningen som er fastsatt for faget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. opplæringslova § 3-3 fjerde ledd. Annen organisering kan være at: Lærebedriften tar ansvar for en større del av opplæringen i faget Skolen i samarbeid med lærebedriften tar ansvar for en større del av opplæringen Opplæringen i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølgje Opplæringen skal føre fram til både yrkeskompetanse og studiekompetanse.

42 Forts Det skal fremgå av lærekontrakten og opplæringskontrakten hvilket opplæringsansvar bedriften har for lærlingen eller lærekandidaten. Det skal vere samsvar mellom opplæringsansvaret og tiden bedriften har ansvaret for lærlingen eller lærekandidaten. Dersom opplæring i skole og bedrift skal skje i annen rekkefølge enn det som følger av faget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, skal organiseringen gå klart fram av kontrakten. Lærlinger eller lærekandidater som har skrevet lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringslova § 3-3 fjerde ledd, kan få godskrevet eventuell tidligere videregående opplæring eller praksis etter § 11-8 til §

43 Rett til Vg3 i skole Rett til Vg3 i skole (§ 6A-9)
Søkere som har lovfestet rett til opplæring etter opplæringslova § 3- 1, men som ikke får tilbud om læreplass, har rett til inntak i et programområde på Vg3 som bygger på det programområdet på Vg2, som søkeren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkeren opplæring i skole dersom søkeren ønsker det, og dersom de ikke kan skaffe læreplass innen 1. september.

44 Rundskriv Utdanningsdirektoratet utarbeider rundskriv som kommer i løpet av 2013 Lokal inntak og formidlingsforskrift vil foreligge høst 2014.

45 Viktige datoer 6. januar Søknadsweb åpner. www.vigo.no
1. februar Søknadsfrist for de som søker fortrinn samt enkelte andre grupper. 1. mars Ordinær søknadsfrist 1. april Siste frist for endring på søknader ca 1. mai Fortrinnsinntak ca 11. juli 1. gangs inntak til skole ca 17. juli svarfrist etter 1. gangs inntak ca 29. juli 2. gangs inntak til videregående skole ca 4. august svarfrist etter 2. gangs inntak


Laste ned ppt "Søknad til videregående skole 2014/2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google