Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming og reguleringsbestemmelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming og reguleringsbestemmelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming og reguleringsbestemmelser
Kjersti Berg, Byutvikling, Porsgrunn kommune Pilotkommunesamling Verdal, 5. desember 2008

2 Plannivåer Nasjonalt nivå Regionalt nivå Kommunalt nivå
Stortingsmeldinger Rundskriv Rikspolitiske bestemmelser (RPB) Rikspolitiske retningslinjer (RPR) Statlig reguleringsplan eller arealdel til kommuneplan Fylkesplan godkjent ved kongelig resolusjon Plansamarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner Hovedprinsipp Arealplanleggingen skal skje på kommunalt nivå. Det vedtas mellom 2500 og 3500 kommunale planer hvert år, i hovedsak reguleringsplaner. Tematisk planlegging kan også skje på regionalt nivå gjennom fylkes- og fylkesdelplaner. Eksempler på tematiske planer på kommunalt nivå er kommunedelplan for grønnstruktur eller en kulturminneplan. Staten bruker i liten grad sine rettigheter til planlegging. De instruerer gjennom rundskriv og rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer. Stortingsmeldinger inneholder nasjonale politiske føringer. Det finnes totalt bare ca 10 rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer og under 20 statlige reguleringsplaner. Kommuneplan med arealdel Reguleringsplan Bebyggelsesplan (Illustrasjonsplan, hvis kommune-styret har gjort vedtak om slik)

3 Rettsvirkning av planer
Kommunedelplan (tematisk) Kommuneplanens samfunnsdel Fylkes(del)plan Rikspolitiske retningslinjer Veiledende Reguleringsplan Bebyggelsesplan Kommuneplanens arealdel, herunder kommunedelplaner for arealer Statlig plan Rikspolitisk båndlegging / bestemmelse Juridisk bindende Alle plantyper er rettslig bindende for arealbruken i kommunen. Arealdel av kommune- og kommunedelplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner er juridisk bindende ved at arealbruken må være i samsvar med det formålet som er vist i planen. Gjennom bestemmelser til planen utdypes rettsvirkningen av planen, f.eks. med krav til utforming av bebyggelsen. Det kan knyttes retningslinjer til alle kommunale og regionale plantyper, men disse er bare veiledende. Reguleringsplaner er påklagbare etter egne forvaltningsregler gitt i loven, mens kommuneplaner og kommunedelplaner ikke kan påklages. Kommuneplaner gir ikke grunnlag for ekspropriasjon, mens reguleringsplaner gjør det!

4 Universell utforming i planer
- kommuneplanens samfunnsdel - kommuneplanens arealdel: retningslinjer og bestemmelser - reguleringsplaner + bestemmelser - bebyggelsesplaner Da vi startet som pilotkommune for 3 år siden var flere byromsprosjekter på trappene. For å sikre god tilgjengelighet må vi ha gode planer. I det kommunale plansystemet er det viktig å få UU inn i reguleringsbestemmelsene. Det er viktig at det blir laget og vedtatt bestemmelser og retningslinjer for uu i kommuneplanens arelde. Dette kan da følges opp på oppstartmøte. Uu skal innarbeides i planforslaget, bestemmelsene og planbeskrivelsen. Tips: Hefte om UU og reguleringsbestemmelser er utarbeidet av pilotkommuneprosjektet, april 08. Elektronisk utgave på

5 Kommuneplan Langsiktig del - samfunnsdelen: innarbeide UU inn som mål for utviklingen i kommunen (f.eks i Porsgrunn: Fellesskap - likeverd - mangfold -raushet) Arealdelen - uu i plan, bestemmelser og retningslinjer: - utbyggingsmønster/lokalisering - generelle bestemmelser for byggeområder (bygg og uteområder) - rekkefølgebestemmelser

6 Reguleringsplan / bebyggelsesplan
- %-andel universelt utformete boliger - utforming av utearealer (lekeareal, offentlig trafikkområder, stigningsforhold, osv) - parkering (plassering og min. antall) - rekkefølgebestemmelser (f.eks for leke- og uteoppholdsarealer, fellesarealer, gangveier) - krav til detaljert utomhusplan (definere hva denne skal inneholde)

7 Utomhusplaner Viktig planverktøy for å kvalitetssikre universell utforming. Krav i reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides utomhusplan. Her bør det presiseres krav om universell utforming. I utomhusplanen dreier det seg om detaljnivået; Beplantning kotehøyder /stigningsforhold Avstand parkering-bolig plassering av miljøstasjoner/postkasser/fellesareal, m.m. Materialbruk: dekke ledelinjer type lekeapparater osv

8 Utomhusplan / landskapsplan
- terrengbehandling, forstøtningsmurer, stigningsforhold - adkomster - plassering av bebyggelse med høydeangivelse ved inngangsparti - utforming av lekearealer, fellesarealer, trafikkarealer - beplantning, miljøstasjoner, postkasser, materialbruk - parkeringsløsninger

9 Spesifiserte krav om uu inn i veiledere/prosjekteringsverktøy
Porsgrunns siste versjon (februar 08) er tilpasset forskriftsendringer fra 2007 (PBL og TEK) tillegg: spesifiserte krav til ledelinjer, visuelle og taktile kontraster, hørsel og planløsninger politisk behandlet i bystyret juni 2008 innlemmes i sjekklister for planlegging - til bruk ved oppstartsmøter og forhåndskonferanser

10 Delprosjekt i pilotkommune-samarbeidet i 2007:
Universell utforming og reguleringsbestemmelser


Laste ned ppt "Universell utforming og reguleringsbestemmelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google