Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samspill mellom de nye plantypene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samspill mellom de nye plantypene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samspill mellom de nye plantypene
Storbrukermøte 24 nov. 2009

2 Hva er nytt, noen hovedpunkter
Lovstruktur vesentlig endret Arealformål vedr. de ulike plantyper er nå samordnet. Hovedendringen er innføring av Områderegulering og Detaljregulering Økt vektlegging på overordnet planlegging får betydning for reguleringsplaner Reguleringsbestemmelser blir viktigere ”Foreldelsesfrist” på private reg. planer Ingen vesentlige endringer for KP/KDP

3 Det kommunale plansystemet
Kommunal planstrategi Kommuneplan Reguleringsplan Arealdelen Kommuneplanens samfunnsdel Område- regulering ”Grovmasket” Detalj- regulering ”Detaljert” Kommunedelplaner Gjennomføring

4 ”Oslomodellen” Krav om bindene arealdel (§ 11-5 1 og 2 ledd)
Oslo har en KP (2008) men uten bindene arealdel Det er enighet med departementet om at: det ikke kreves en ”ny” arealdel i Oslo at det lages en plan/kart som viser hvilke planer som er overordnet og hvilke som er under arbeid og hvilke områder som er uregulerte bystyret formaliserer dette gjennom et vedtak med tilhørende kart vedtaket forutsettes å foreligge i løpet av året Status: Byrådet har avgitt innstilling til bystyret.

5 Grensedragning KDP og OR
Erstatter OR bruk av KDP ? Fortsatt både tematisk og geografisk KDP (§ ledd) Rettsvirkninger i KDP og OR er forskjellige Klageadgang for OR; Ikke for KDP (§11-15) KDP har til nå ofte blitt benyttet til den type planlegging som nevnes i § 12-2 Si noe om medvirkning i KP /KDP § Å lage detaljerte KDP`er (disse fremstår i realiteten i mange sammenhenger som en reguleringsplan,) kan derfor fremstå som et rettsikkerhetsproblem

6 Planprogram Planprogram i reg. planer: ( § 12-9)
Skal foreligge for alle reg planer som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn (§ 4-1) Den nye ”KU forskriften” definere hvilke planer dette gjelder. Planprogram kan unnlates for reguleringsplaner når disse er i samsvar med KP arealdel eller områderegulering og virkningene er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan Reguleringsplaner som avviker fra KP arealdel utløser krav om konsekvensutredning.

7 Reguleringsplaner Def av reg. plan i første ledd (§12-1)
”Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser” Krav om reguleringsplan: Der det følger direkte av loven (§ ledd) Plankrav i kommuneplanens arealdel eller områderegulering (§ ledd) Både OR og DR har det samme rettslige grunnlaget og hovedinnhold.

8 Samspill mellom de nye plantypene
Ulike typer reguleringsplaner: Områderegulering Detaljregulering Mindre detaljreguleringer erstatter bebyggelsesplan Disse planene kan vedtas av BUK Små endringer Mindre vesentlig endring er tatt ut av loven ! Detaljreguleringer ved planer etter pbl. 85 med bestemmelser om bebyggelsesplan

9 Definisjon av OR § 12-2: ”Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.” Områderegulering er primært en planform som kan utarbeides av kommunen etter krav i KP arealdel, eller der kommunen etter omstendighetene finner at det er behov for å utarbeide slik reguleringsplan for et område for å ivareta vernehensyn eller for å tilrettelegge og legge rammer for videre planlegging, utvikling og bygging. - større arealer - Ved gjennomføring av større tiltak/utbygginger (eks Ensjø) Tilrettelegge rammer for videre planlegging, utvikling, og bygging Vernehensyn Brukes hvor det er tale om vern av større områder.

10 Kriterier for områderegulering
Behov for å oppstille plankrav i den videre planlegging Relativt nært forestående utbyggingsbehov Størrelse på/ kompleksitet i utbyggings området Behov for nærmere å avklare arealbruk og sikre infrastrukturbehov Ivareta andre felleskapsinteresser 1.Plankrav i kommuneplanens arealdel om reguleringsplan for visse arealer eller visse tiltak, herunder at det skal foreligge områderegulering før detaljregulering kan vedtas (§ 11-9 pkt.1) 2.Nært forestående utbyggingsbehov og tidsperspektiv på mellomlang sikt. (Planens varighet 5 – 15 år) 3.Størrelse på og/eller kompleksitet i planområdet med behov for å håndtere prinsipielle interesseavveiinger og overordnede grep for gjennomføring i en sammenheng. (Behov for å se ting i sammenheng, flere grunneiere, motstridende interesser). 4.Behov for å avklare på overordnede nivå enkeltvis og gjennomgående arealbruk til gaterom-, byroms- og bebyggelsesstruktur samt teknisk, grønn og sosial infrastruktur. , trikk, bane mv. 5.Ivareta fellesskapsinteresser for et nærmere bestemt område og/eller for hensyn som går utover det en kan sikre innenfor enkeltprosjektets planområde (miljø, klima etc.) Et enkelt kriterium er ikke nødvendigvis utslagsgivende.

11 Områderegulering (OR)
Kommunen (PBE) initierer OR Kommunen leder planarbeidet og planen lages av kommunen (PBE) Kommunen kan overlate til private å utarbeide forslag til OR ( ledd) Private har ikke krav på å få behandlet forslag til områderegulering. Private kan kun utarbeide deler av OR Grunn til varsomhet av hensyn til faren for forskjellsbehandling. Den som utarbeider vil kunne få utilbørlige fortrinn. Kommunen (PBE) initierer OR Pbe har fått delegert myndighet

12 Definisjon av detaljregulering(DR)
§ 12-3: ”Detaljregulering brukes til å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering ”. Skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer Utfyllende regulering for konkrete bygge og anleggstiltak Bestemmelsen og særlig § siste ledd gir uttrykk for prinsippet om at planen må være i overensstemmelse med overordnede planer. Detaljplaner: - Plan for bruk og vern av mindre områder, utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. - Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. - Detaljregulering erstatter tidligere detaljreguleringsplaner og bebyggelsesplaner

13 Kriterier for detaljregulering(DR)
(§ ledd) Anvendelsesområde : Aktuelle/konkrete utbyggingsprosjekter og arealbruksendringer (for mindre områder). Fysisk avgrensede bygge- og anleggstiltak Berører ikke i vesentlig grad overordnede infrastrukturinteresser Berører ikke i vesentlig grad andre fellesskapsinteresser Plankrav i Områderegulering Ad.1 Forutsettes realisert innen 5 års horisont. Ad 2 lovens beskrivelse Ad. 3 Ad.4 Andre fellskapsinteresser: lekeplasser, grønnstruktur, mv.

14 Ny plan- og bygningslov
§ 12-2 Områderegulering § 12-3 Detaljregulering Primærformål Områdeavklaringer av arealbruk, bruk og vern Gjennomføring av utb. prosjekter, tiltak bruk og vern. Hvem kan utarbeide Kommunen har ansvaret og fremmer planen Hele eller deler kan settes bort til private. Kommuner, andre myndigheter private, organisasjoner Formål og best I det vesentlige like Holdbarhet Til den avløses av ny plan Private forslag: 5 år +(2+3) Plangebyr Nei Ja

15 ”Femårsregelen” 5 års frist for gjennomføring av privat detaljplan (§ 12-4 femte ledd): Tiltaket må være ”satt i gang.” Utsettelse kan etter søknad gis for 2 år ad gangen. Søknad bør bare avslås dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Forholdet til § 21-9 (rammetillatelse + 3 år) Gjelder bare for planer vedtatt etter ny lov Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Hva er ”private planer” ? Eller hva er ikke private planer: Det er i og for seg ikke avgjørende hvilket organ som er innitativtaker. En må se på hvilket formål planen som helhet skal ivareta. - planen skal ivareta en offentlig interesse - og Hvem/hvorledes finansierer tiltaket - tiltaket det reguleres til skal gjennomføres ved bruk av off midler fra stat og kommune eller lån gitt med statlig eller kommunal garanti.

16 Offentlige detaljplaner
Når er en DR offentlig ? Gjennomføring av et offentlig formål Det offentlige finansierer tiltaket Begge vilkår må være oppfylt. Hovedhensikten bak planen er avgjørende Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Hva er ”private planer” ? Eller hva er ikke private planer: Det er i og for seg ikke avgjørende hvilket organ som er innitativtaker. En må se på hvilket formål planen som helhet skal ivareta. - planen skal ivareta en offentlig interesse - og Hvem/hvorledes finansierer tiltaket - tiltaket det reguleres til skal gjennomføres ved bruk av off midler fra stat og kommune eller lån gitt med statlig eller kommunal garanti.


Laste ned ppt "Samspill mellom de nye plantypene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google