Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering av reguleringsbestemmelser – Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering av reguleringsbestemmelser – Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering av reguleringsbestemmelser – Innherred samkommune

2 Organisering

3 Mål Sikre klare og entydige reguleringsbestemmelser Skape god dialog mellom ”plan” og ”byggesak”

4

5

6 Eksempel på en reguleringsplan med bestemmelser etter plan- og bygningsloven – Ski kommune

7 Hensikt •Uklare planer fører til problemer i byggesaksbehandlingen. Stadig flere juridisk vanskelige saker og klagesaker. •Mange forskjellige måter å utarbeide private planer på fører til merarbeid i planbehandlingen - Veiledning til private. •Samkjøre tankegangen på byggesak og plan i begge kommunene.

8 Organisering av arbeidet •Ukentlige møter –drøfting av ulike tema –fordeling av arbeidsoppgaver til neste møte •Hver enkelt bringer inn tema til diskusjon.

9 Avgrensninger •Har fokusert på å få til en fleksibel standardmal, som enkelt kan tilpasses den enkelte plan •Utgangspunkt for videre detaljering innenfor hvert enkelt formål. – Har hatt spesielt fokus på byggeområder.

10 Resultat •Byggesak og plan har blitt mer samkjørt i tankegangen. •Begynnelsen på et enda bedre samarbeid mellom byggesak og plan. •Mal for reguleringsbestemmelser

11 Mal for reguleringsbestemmelser •REGULERINGSBESTEMMELSER TIL •REGULERINGSPLAN FOR ……………………………………………….. •Dato for siste revisjon av plankartet : ………………. •Dato for siste revisjon av bestemmelsene : ………………. •1. GENERELT •1.1 Virkeområde •Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : •1.2 Reguleringsformål •Området reguleres for følgende formål i henhold til plan- og bygningslovens § 25: •(Opplisting av de ulike områder/formål. De enkelte delområder skal spesifiseres med bokstav og eventuelt nummer som på plankartet) •1.3 Hensikten med reguleringsplanen •(Her gis en kort beskrivelse av hva intensjonen er med reguleringsplanen – for eksempel å legge •til rette for bygging av frittliggende eneboliger innenfor område … - tomannsboliger innenfor •område …. osv.)

12 •2. FELLES BESTEMMELSER •2.1 Krav til bebyggelsesplan •- For område ….. skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan før utbygging •2.2 Rekkefølgekrav •(Her samles alle samtidighetskrav i logisk rekkefølge – dvs. de som skal gjennomføres først står •oppført først) •- Før det gis ramme- eller igangsettingstillatelse skal …………… •- Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal …………… •2.3 Dokumentasjonskrav •(Her beskrives hva de forskjellige planer og lignende skal inneholde – for eksempel •situasjonsplan, illustrasjonsplan, utomhusplan) •2.4 Miljøforhold •(Her gis bestemmelser vedrørende støy, radon m.m. som sikrer at tiltrekkelige miljøhensyn •ivaretas) •2.5 Automatisk freda kulturminner •Innenfor planområdet er det ikke registrert automatisk freda kulturminner eller kulturminner fra nyere tid. Dersom det under arbeid påtreffes mulige kulturminner innenfor planområdet skal arbeidet stanses og regionale kulturminnemyndigheter skal varsles, jfr. kulturminnelovens § 8.

13 •3. BYGGEOMRÅDER •(Grad av utnytting, bebyggelsens plassering, bebyggelsens høyde, bebyggelsens utforming, parkering og atkomst) •4. LANDBRUKSOMRÅDER •5. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER •(Omfatter kun vegareal som skal være offentlig) •6. FRIOMRÅDER •(Friområder skal i utgangspunktet erverves og eies av kommunen) •7. FAREOMRÅDER •8. SPESIALOMRÅDER •9. FELLESOMRÅDER •(Hvilke eiendommer er områdene felles for) •10. FORNYELSESOMRÅDER •11. KOMBINERTE OMRÅDER •(Kombinasjoner både med hensyn til formål og med hensyn til tid kan være aktuelt)

14 Havneområdet - Levanger


Laste ned ppt "Standardisering av reguleringsbestemmelser – Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google