Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gratulerer med dagen ”Brukerens hjem – din arbeidsplass”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gratulerer med dagen ”Brukerens hjem – din arbeidsplass”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan reguleres hensynet til arbeidstaker og tjenestemottaker av lovverket?
Gratulerer med dagen ”Brukerens hjem – din arbeidsplass” Konferanse om arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8. mars 2007

2 Bakgrunn - I Noen trekk fra historien Diakonisser/menighetspleie
Husmorvikarer og samaritter Tønsberg .. en omfattende arbeidslivsreform

3 Bakgrunn - II Sterk vekst av velferdsstaten. Kommunen er den store velferdsleverandøren Dagens ”bekymring” er resultat av omforente politiske mål og mangeårig arbeid. Det glemmes fort etter at vi har nådd målet

4 Bakgrunn - III Lovene – gir plikter og rettigheter,
Lov om sosiale tjenester Kommunehelseloven 1982 (1984) Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Arbeidsmiljøloven

5 Bakgrunn - IV Dagen handler om å løse problemene Det meste går godt

6 Plikter og rettigheter - Aktørene
Tjenestemottaker

7 Plikter og rettigheter - Aktørene
Arbeidstaker Tjenestemottaker

8 Plikter og rettigheter - Aktørene
Kommunen Arbeidstaker Tjenestemottaker

9 Plikter og rettigheter
Kommunen Kommunehelsetj.loven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Arbeidstaker Tjenestemottaker

10 Kommunehelsetjenesteloven
§ 2-1 Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg..

11 Kommunehelsetjenesteloven
§ 1-3 Kommunen skal planlegge organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift.

12 Sosialtjenesteloven § 1-2
Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for alle som oppholder seg i riket….

13 Sosialtjenesteloven § 4-3. Hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv.      De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d.

14 Sosialtjenesteloven § 4-2. Tjenester.
       De sosiale tjenester skal omfatte praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer, plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid..

15 Opplærings-/Utdanningsplikt
Kommunen har plikt til å gi nødvendig opplæring Sosialtjenesteloven § 2-3 Kommunehelsetjenesteloven § 6-2

16 Pasientrettighetsloven
Rett til helsehjelp og transport Rett til medvirkning og informasjon Samtykke til helsehjelp Rett til journalinnsyn Barns særlige rettigheter Klage

17 Pasientrettighetsloven
§ 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp        Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.        Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom……        Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.

18 Plikter og rettigheter
Kommunen Kommunehelsetj.loven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Arbeidsmiljøloven Arbeidstaker Tjenestemottaker

19 Arbeidsmiljøloven Arbeidstakere i hjemmetjenesten har krav på et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø selv om de utfører det i private hjem. Det er kommunen som arbeidsgiver som plikter å sørge for dette (§§ 3 og 4..)

20 Plikter og rettigheter
Kommunen Kommunehelsetj.loven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Arbeidsmiljøloven Arbeidstaker Tjenestemottaker Helsepersonelloven

21 Helsepersonelloven § 4 ..Helsepersonell skal yte forsvarlig og omsorgsfull hjelp

22 Helsepersonell og forsvarlighet
Prioriteringsrom God praksis Veiledningsrom Uforsvarlig

23 Plikter og rettigheter
Kommunen Kommunehelsetj.loven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Arbeidsmiljøloven Arbeidstaker Tjenestemottaker Har krav på pleie- og omsorgstjenester Helsepersonelloven

24 Pasientpliktloven - finnes ikke
Rettighetene er ikke ubegrensede Kommunehelsetjenesteloven §1-1: Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig ………. Hensynet til den ansatte…

25 Balansen mellom makt og avmakt

26 Kvalitetsarbeid og internkontroll
Gjelder: Tilsynsmyndighet Tjenesteutøvelsen - Helsetilsynet og Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - Arbeidstilsynet

27 Ansvar for tilsyn og klager
Arbeidstilsynet Kommunen Kommunehelsetj.loven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Arbeidsmiljøloven Arbeidstaker Tjenestemottaker Har krav på pleie- og omsorgstjenester Helsepersonelloven

28 Ansvar for tilsyn og klager
Helsetilsynet & Fylkesmannen Arbeidstilsynet Kommunen Kommunehelsetj.loven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Arbeidsmiljøloven Arbeidstaker Tjenestemottaker Har krav på pleie- og omsorgstjenester Helsepersonelloven

29 Internkontroll I Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

30 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten , §4:
Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål……… sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten… sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter… sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

31 Internkontroll II HMS-forskriften

32 ”Et godt råd” VEDTAK


Laste ned ppt "Gratulerer med dagen ”Brukerens hjem – din arbeidsplass”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google