Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgivers plikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgivers plikter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgivers plikter.
Hovedverneombudet i Kristiansund

2 Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt, jf. § Noen av arbeidsgivers vesentlige plikter er listet opp i §§ 3-1 og 3-2, men loven inneholder også øvrige krav til arbeidsgiver. Hovedverneombudet i Kristiansund

3 § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Hovedverneombudet i Kristiansund

4 Viktige sider ved loven
Kristiansund kommune Viktige sider ved loven Lovens generelle krav til arbeidsmiljøet er at det skal være fullt forsvarlig, se § I følge denne bestemmelsen skal arbeidsmiljøet være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. En del av kravene til utforming og innretning av arbeidsplassen er formulert i kap. 4. Det vil også fremgå at arbeidsmiljøproblemene i større eller mindre grad berører alle forhold innen virksomheten og derfor må vurderes i forbindelse med de fleste beslutninger som tas. Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

5 Kristiansund kommune Det er arbeidsgiveren som har hovedansvaret for at arbeidsmiljøkravene blir gjennomført. Arbeidsmiljøloven § 2-1 pålegger arbeidsgiver ansvaret for å påse at arbeidsmiljøet i virksomheten er i samsvar med de bestemmelser som er gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven. Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

6 Arbeidsgiver må som leder av virksomheten drive et systematisk arbeidsmiljøarbeid. Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø inngår som en selvfølgelig del av den ordinære styringen av en virksomhet. Arbeidsgiveren har plikt til å ta initiativ til at virksomheten planlegges og organiseres slik at arbeidsmiljøkravene blir ivaretatt. Hovedverneombudet i Kristiansund

7 Kristiansund kommune Arbeidsgiveren skal sørge for at det foretas løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, og at det drives et planmessig verne- og arbeidsmiljøarbeid, og har også plikt til å søke den sakkyndige bistand som er nødvendig for å få gjennomført lovens krav i virksomheten. Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at det opprettes en vernetjeneste. Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

8 Arbeidstakers plikter
Kristiansund kommune Arbeidstakers plikter Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

9 Kristiansund kommune Medvirkning Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker både rett og plikt til å medvirke i ulike sammenhenger. Arbeidstakers rett til blant annet medvirkning er nærmere omtalt i arbeidsmiljøloven § 4-2. § 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

10 § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt
Kristiansund kommune § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

11 Plikt til å medvirke Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidstaker skal: bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader, straks si fra til arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse, Hovedverneombudet i Kristiansund

12 Plikt til å medvirke sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet får beskjed så snart arbeidstaker får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen, Hovedverneombudet i Kristiansund

13 Plikt til å medvirke medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når arbeidstaker er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd, rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

14 Manglende medvirkning
kan medføre at forhold som bidrar til uheldige fysiske eller psykiske belastninger ikke kommer fram. Eventuelle brudd på plikten til å medvirke, for eksempel å ikke bruke påbudt verneutstyr, vil kunne gjøre det vanskeligere for arbeidsgiver å bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Et slikt brudd kan derfor gi grunnlag for advarsel og i ytterste konsekvens oppsigelse. Hovedverneombudet i Kristiansund

15 Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning
Kristiansund kommune Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning Informasjons- og kommunikasjonskanaler som medarbeidersamtaler og personalmøter Vernetjeneste Arbeidsmiljøkartlegging: vernerunder, medarbeiderundersøkelser Avvikssystem som verktøy for å melde fra om eget arbeidsmiljø Arbeidsgiver kan iverksette flere tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning, for eksempel: Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

16 Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning
Tilrettelegge for varsling Opplæring som sikrer kunnskap til å bidra til eget arbeidsmiljø Samarbeid med fagforeninger, tillitsvalgte Representant fra de ansatte i styre/råd/utvalg

17 Hva kan medvirkning bidra til?
Kristiansund kommune Hva kan medvirkning bidra til? Påvirkning av - og kontroll over egen arbeidssituasjon En følelse av å bli sett og hørt Balanse i maktstrukturer og stabilitet i arbeidsmiljøet Eierskap til virksomheten og arbeidsoppgaver Stolthet Noen eksempler: Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

18 Hva kan medvirkning bidra til?
Trygghet/ sikkerhet Ansvar Engasjement Motivasjon Utvikling/selvrealisering

19 Mulige konsekvenser av at arbeidstakere ikke medvirker
Mistrivsel Turnover Manglende medvirkning, og de følelser dette ofte setter i sving, kan over tid bli en stor belastning. Man kan anta at dette kan være medvirkende årsaker til psykiske og fysiske helseproblemer, spesielt ved store endringer og omstillinger. Ulykker Dårlig arbeidsmiljø Hovedverneombudet i Kristiansund

20 Vernetjenesten Hovedverneombudet i Kristiansund

21 Arbeidsgiveren plikter å trekke verneombudet inn i alle saker som kan ha betydning for arbeidsmiljøet. Dette gjelder tradisjonelle helse- og risikoforhold, men også for andre sider ved arbeidsmiljøproblematikken som Tilrettelegging av arbeidet, se § 4-2. Hovedverneombudet i Kristiansund

22 § 6-2. Verneombudets oppgaver
Kristiansund kommune § 6-2. Verneombudets oppgaver (1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. Oppgaver/myndighet Verneombudet skal ivareta arbeidstakerne og deres interesser ette arbeidsmiljøloven. Med arbeidstakere menes også ansatte som har arbeidsgiveransvar (enhetsledere, kommunalsjefer, personalsjef ol) Men skal ikke ivareta interessene til arbeidsgiver (Rådmann i kommunen) Arbeidsmiljøloven har utvidet verneombudets oppgaver og myndighet. I første rekke går oppgavene ut på å se til at lovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt (kap. 4). Det at verneombudet er tillagt tilsyns- og kontrollfunksjoner betyr ikke at arbeidsgivernes ansvar innskrenkes. Dersom loven eller forskriftene er overtrådt, blir ikke arbeidsgiveren ansvarsfri ved å vise til at verneombudet ikke har påtalt forholdet. Verneombudet bør foreta faste vernerunder innen sitt verneområde. Dette kan gjøres ved at verneombudet og arbeidslederen sammen går gjennom verneområdet, og noterer feil og mangler. AMU bør få en rapport om forholdene. Feil eller mangler som ikke kan rettes med en gang, skal meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant. For øvrig framgår verneombudets oppgaver av arbeidsmiljøloven § 6-2 og F § 4. Det er å foretrekke at konflikter løses internt ved virksomheten. Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

23 Siden verneombudet har en lovpålagt varslingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven § 6-2 ved forhold som kan medføre helsefare, herunder mobbesaker, kan ikke verneombudet ivareta anonymitet i slike saker. I henhold til § 6-2 (1 og 2) skal verneombudet bringe saken videre til nærmeste ansattes leder dersom verneombudet blir gjort oppmerksom på eller selv oppdager mobbing. Dersom den ansattes nærmeste leder er involvert som part i saken, skal verneombudet bringe saken videre til vedkommende leders nærmeste overordnede. Hovedverneombudet i Kristiansund

24 § 6-5. Utgifter, opplæring mv.
Kristiansund kommune § 6-5. Utgifter, opplæring mv. (1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. (2) Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid. Verneombudet skal ha ha ”den tid som er nødvendig” for å utføre sine oppgaver forsvarlig. Disse oppgavene skal i prinsippet utføres i arbeidstiden. Hva som er nødvendig tid, er det i utgangspunktet verneombudet selv som avgjør. Det er ikke noe i veie for at det treffes avtaler om dette, forutsatt at det ikke medfører at verneombudet får redusert mulighet til å utføre oppgavene sine Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

25 Kristiansund kommune Tid til å utføre vervet Når kan verneombudet ta seg tid til å utføre vervet sitt og hvem er det som avgjør hvor mye tid verneombudet har til dette vervet? Det er et av verneombudets oppgaver å sette seg inn i loveverket som gjelder for sin arbeidsplass og å holde seg faglig oppdatert. Hvis ikke verneombudet gjør dette med jevne mellomrom, kan vi si at han/hun ikke utfører jobben sin som de er valgt til av sine medarbeidere Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

26 Kristiansund kommune TID TIL ARBEIDET I utgangspunktet er det verneombudene selv som avgjør hvor mye tid som er nødvendig for å få utført oppgavene forsvarlig. For verneombudene vil det i praksis være hensiktsmessig å skille mellom mer rutinemessige oppgaver og de tilfeller hvor verneombudet må gripe inn i farlige situasjoner som oppstår under arbeidet. Når det gjelder de rutinemessige oppgaver, bør disse utføres til faste tider. Dette bør verneombudet drøfte med sine nærmeste overordnede på forhånd, slik at tidspunktene kan tilpasses verneombudets ordinære arbeid. Oppstår derimot uforutsette situasjoner som krever at verneombudet griper inn, må han/ hun alltid kunne forlate sin arbeidsplass. Dersom arbeidsgiver og verneombudet ikke kommer til enighet om hvor lang tid som er nødvendig, bør de rådføre seg med Arbeidstilsynet. Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

27 Kristiansund kommune Tid til å utføre vervet! Det er et av verneombudets oppgaver å sette seg inn i lovverket som gjelder for sin arbeidsplass og å holde seg faglig oppdatert. Hvis ikke verneombudet gjør dette med jevne mellomrom, kan vi si at han/hun ikke utfører vervet sitt, som de er valgt til av sine medarbeidere. I vår hverdag har vi alle oppgaver som vi må utføre for å gjøre arbeidet vårt på en skikkelig måte. Det er da helt naturlig at vi får tid til å gjøre dette uten at vi får dårlig samvittighet. Men når vi skal gjøre jobben vår som verneombud på en skikkelig måte, får vi plutselig dårlig samvittighet og er redd for at det skal gå ut over våre medarbeidere. Selv om dette er noe vi skal gjøre i arbeidstiden og arbeidsoppgavene er nedfelt i loven. Det er arbeidsgivers oppgave at driften på arbeidsplassen blir utført på en forsvarlig måte og at Arbeidsmiljøloven blir overholdt. Det innbefatter også at verneombudet får tid til å utføre vervet sitt og utført sine oppgaver etter samme lov Hovedverneombudet i Kristiansund Hovedverneombudet

28 Husk at det er viktig med Dokumentasjon.
Begrepet ”dokumentasjon” virker kanskje kjedelig, men er en nødvendighet for et effektivt verneombudsarbeid. Ønsker vi å få rettet på uheldige forhold av vesentlig betydning, nytter det sjelden med bare en muntlig fremstilling. Vi må legge frem en skriftlig dokumentasjon som klart formulerer hva som er galt og gjerne hvordan det bør rettes. Da har vi noe å forholde oss til i etterkant. Vi må også tenke på den nytten det vil være med dokumentasjon for den som skal overta verneombudsjobben. Hovedverneombudet i Kristiansund

29 Her ser du en måte å legge opp saksgangen på:
Arbeidstaker tar opp aktuell sak med virksomhetsleder. Virksomhetsleder unnlater å følge opp saken – eller er en part i saken. Arbeidstaker tar saken opp med sitt verneombud Verneombudet tar saken opp med virksomhetsleder. Virksomhetsleder neglisjerer fortsatt saken. Verneombudet sender skriftlig rapport til hovedverneombudet som tar opp saken med virksomhetsleder eller overordnet leder. Fortsatt neglisjering. Hovedverneombudet tar opp saken i arbeidsmiljøutvalget. Saken blir ikke fulgt opp. saken drøftes med Arbeidstilsynet og bringes inn der hvis alvorlig Hovedverneombudet i Kristiansund

30 Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø
Husk at ditt bidrag er viktig Ta initiativ Bidra til god dialog 4. Del kunnskap 5. Ta deg tid Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer. Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling. Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen -vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø. Hovedverneombudet i Kristiansund

31 Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø
Bidra til en god tilbakemeldingskultur Gi anerkjennelse 8. Følg felles kjøreregler 9. Ta avstand fra mobbing 10. Vær inkluderende

32 Oppsummering Verneombudet må gjøre seg kjent med og være bevist på sitt verneområde og få god kjennskap til de arbeidsoppgaver som utføres og hvem som arbeider der. Verneområdet skal være klart avgrenset slik at verneombudet kan ha full oversikt og kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Det er også viktig at verneombudet setter seg inn i lover, forskrifter og veiledninger som gjelder arbeidsfeltet og påse at disse blir fulgt. Du skal få den tiden du trenger til å utføre dine oppgaver på en forsvarlig måte ( §6-5.2). Det er lurt å gjøre rutinejobber til faste tider. Avtal med din nærmeste leder om hvordan dette skal ordnes rent praktisk. Hovedverneombudet i Kristiansund


Laste ned ppt "Arbeidsgivers plikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google