Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Status pr 31.8.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Status pr 31.8.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Status pr 31.8.2011

2 Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt- Norge ved foretakene St.Olavs hospital, Rusbehandling Midt-Norge og helse Nord-Trøndelag.

3 Målsetting Identifisere og iverksett tiltak som svar på hovedutfordringene som er skissert i stortingsmelding 47, samhandlingsreformen Spesielt å skape et helhetlig pasientforløp

4 Forutsetninger Tjenestetilbudet til pasientene skal ikke sentraliseres. Alle kommunene skal settes i stand til å ta imot stadig dårligere pasienter. Interkommunalt samarbeid skal lette samarbeidet med helseforetakene.

5 Problemstillinger Hvordan trygge fagpersonellet ute i kommunene i sine roller slik at de kan ta imot dårligere pasienter enn i dag? Hvordan sikre fleksibel bruk av personell og kapasitet i regionen?

6 Løsning Det må etableres struktur som ivaretar faglig veiledning og utvikling for utførende helsepersonell. Det etableres et interkommunalt kontor som forvalter kapasitet i regionen.

7 Prosjektets organisering

8 DMS Status Interkommunalt samarbeid om DMS politisk behandlet og vedtatt i Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker. Samarbeidsavtalen om DMS må revideres og underskrives. St.Olavs Hospital må inn på eiersiden. Søknad om godkjenning for Ø.hjelpstilbud (Høsten 2011). Utredes nærmere hvilket tjenestetilbud kommunene har behov for ved DMS

9 Rehabilitering. Prosjektet er ikke igangsatt. Det jobbes med prosjektplan for oppstart høsten 2011. Meråker sanitetsforenings kurbad har fått 1,5 mill i statlig tilskudd til et prosjekt sammen med Værnesregionen Meråker sanitetsforening har anmodet om Værnesregionen kan lede gjennomføring av dette prosjektet.

10 Forvaltningskontor Saksfremlegg og samarbeidsavtale er ferdig utformet. Behandles i styringsgruppen fredag 2.sept. Politisk behandling i kommunene i oktober og november 2011. Kontoret åpner 1.januar 2012 med ca 12 årsverk

11 IT. Felles IT avdeling på plass. Alle kommunene benytter samme saksbehandlerprogram. ROS analyse av systemene er gjennomført. Videokonferansesystem tas i bruk i alle kommunene fra 1.januar 2012.

12 RUS /Psykiatri Prosjektplan for hovedprosjektet behandles i styringsgruppen fredag 2.sept. Boligsosial handlingsplan Kirkens hus /lavterskeltilbud Tett og forpliktende samarbeidsmodell med DPS. Interkommunalt ambulerende team etableres.

13 STYRINGSGRUPPE: Etatssjefer og kommuneoverleger I Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal (8 faste personer + evt. ressurs- /referansepersoner) Koordinator/ Enhetsleder DMS Legevakta Forvaltnings- kontor Vend Riisk Frislivs- sentral Rådmann I vertskommunen Politisk nemnd Kommunestyrene I Værnesregionen AU I Værnesregionen Driftsorganisasjon for Helsesamarbeid i Værnesregionen

14 Frisklivssentral Interkommunal frisklivssentral etablert med 1,8 årsverk. I tillegg er ernæringsfysiolog på plass i et halvt årsverk. Det jobbes videre med tjenestetilbudet og utvikling av dette.

15 Resultater ellers Interkommunal legevakt etablert Desentralisert vernepleierutdanning med til sammen 90 studenter. Helsefagarbeiderutdanning i Selbu, Stjørdal og Meråker Det Jobbes med desentralisert sykepleierutdanning høsten 2012

16 Resultater Felles kontaktpunkt for helsesøster og jordmortjenesten er under etablering. Nettbasert løsning basert på to vegs kommunikasjon med brukerne. Felles telefonnummer.

17 Utfordringer De kommunale innkjøpsavtalene for medisin og medisinsk forbruksmateriell er for dårlige tilpasset endringene Hvordan sikre heldøgns drift av IT systemene i forbindelse med EP. Manglende samordning i helseforetakene? Rekrutteringsutfordringer

18 Helsepersonell

19 Veien videre 2011-2012 Flere nye delprosjekter bør utredes, f.eks ambulerende team m.m Tjenestetilbudet ved Værnesregionen DMS bør utvikles videre Forvaltningskontoret må styrkes med kompetanse og ressurser fra helseforetakene. Det utredes interkommunal legetjeneste i Værnesregionen Videreutvikling av samarbeidet innenfor Værnesregionen slik at de fire kommunene fremstår som en samlet helsekommune

20 Ytterligere opplysninger? WWW.Helsekommune.no WWW.Varnesregionen.no


Laste ned ppt "Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Status pr 31.8.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google