Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 1 «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 1 «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 1 HTTP://WWW.MIDTRE-NAMDAL.NO «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune

2 KOMMUNEFAKTA MIDTRE NAMDAL Namsos kommune12.906 innb. Overhalla kommune 3.636 innb. Namdalseid kommune 1.707 innb. Fosnes kommune 653 innb. Flatanger kommune 1.109 innb. Osen kommune 1.025 innb. ------------------ Totalt 21.036 inn Namdalen totalt har ca 42.000 innbyggere Sykehuset Namsos (Helse-Nord-Trøndelag) Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 2

3 PROSJEKTETS BAKGRUNN 2009Pilotprosjekt med bakgrunn i samhandlingsreformen Mars 2010Pilotrapport vedtatt i alle fire kommunestyrer og Samkommunen Samkommunen tillegges planleggings- og implementeringsansvar for samhandlingsreformen Juli 2010Innvilges prosjektmidler fra HOD til oppfølging av piloten; «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune» Aug. 2010Ansettelse av prosjektleder og oppstart av 3-årig prosjekt Sept. 2010Kommunene Flatanger og Osen inngår et aktivt samarbeid med MNS som vertskommune angående samhandlingsreformen Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 3

4 ORGANISASJON Samkommunestyret Prosjektgruppe Under- prosjekt NaOvNd Fo Formulerer innstilling til vedtak Fremmer begrunnede anbefalinger Prioritering av tiltak Budsjett Fokus på SHR samlet sett som ett prosjekt 4 Styringsgruppe Komité helse, barn, velferd Prosjekt- leder Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune FlOs Fokus på inndeling i underprosjekter

5 Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 5 Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Formål 1 Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon Formål 2 Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen Formål 3 Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem Formål 4 Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Formål 5 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune Formål 6 Hovedprosjektets formål

6 Å bygge morgendagens helsetjenester Vi har allerede positive erfaringer fra samarbeid om felles helsetjenester i Midtre Namdal Legevakt kommuneoverlege Folkehelsekoordinator Kommunene i regionen ønsker å møte utfordringer knyttet til samhandlingsreformen Gjennom å utvikle morgendagens tjenester sammen Å tenke lokalmedisinsk senter (LMS) som noe mer enn «et hus med senger» Å samhandle tett med alle kommunene i Namdalen Å verne om lokalsykehuset vårt

7 Nr.Tema for underprosjekt UP-1 Felles legetjenester i Midtre Namdal Allmennlegeoppgaver Fastlegekontrakter Pilot for spesialitet i sykehjemsmedisin UP-2 Ambulerende tverrfaglig team demens Ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, geriatrisk sykepleier Kartlegging, brukerkontakt, kompetanseheving, veiledning UP-3 Pasientkoordinator/pasientforløp Kartlegge og koordinere pasientbehov ved forflytning mellom tjenestenivå Utvikle optimale pasientforløp UP-4 Ambulerende tverrfaglig team ”Riktigere legemiddelbruk” Lege, farmasøyt og geriatrisk sykepleier Legemiddelgjennomgang for eldre hjemmeboende/institusjonsbeboere UP-5 Kommunepsykolog barn og unge Kartlegging, brukerkontakt, kompetanseheving, veiledning UP-6 Kompetanseutvikling Regional kompetansestrategi Felles mal for kommunale kompetanseplaner 7 AKTUELLE UNDERPROSJEKTER

8 AKTUELLE UNDERPROSJEKTER FORTS … Nr.Tema for underprosjekt UP-7 Utnytte eksisterende systemer og skape felles praksis for kvalitetssikring og internkontroll Sikre et oppdatert, oversiktlig og funksjonelt kvalitetsstyring- og internkontrollsystem Videreutvikle en forbedringskultur i helse- og omsorgstjenesten UP-8 Utrede og prøve ut akuttsenger i sykeheim Avklare oppgaver, ansvar, kompetanse og økonomi knyttet til observasjon, behandling og øyeblikkelig hjelp i kommunen (sørge-for-ansvar) Gjøre erfaringer med nye oppgaver «før, i stedet for og etter» sykehusopphold UP-9 eHelse (IKT-verktøy, velferdsteknologi) Implementere Norsk Helsenett Bedre utnyttelse av eksisterende IKT-verktøy Øke kunnskaper om og prøve ut velferdsteknologi/telemedisin UP-10 Frisklivsentraler i Namdal (folkehelse) Frisklivsresept; helsesamtale og veiledning Målet er å begrense og forebygge sykdom, og øke utsatte gruppers mestringsevne Prosjektets fokus: rekruttering, kompetanse, samarbeid og økonomiavklaring 8

9 DOKUMENTASJON OG FORMIDLING FoU og formidling I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag - ekstern finansiering av FOU: Hovedprosjekt evalueres og utvikles gjennom følgeforskning UP-3/UP-8 evalueres og utvikles gjennom følgeforskning Fortløpende formidling gjennom dokumenter og rapporter En utfordring å ha «levende» hjemmesider !!! Fortløpende evaluering Alle underprosjekter evalueres systematisk som en del av målsetningen i prosjektplanene Samkommunemodellen som arena for samhandling - pågående følgeforskning 9

10 SENTRALE FOKUS i HØST Fram til nå har vi i stor grad etablert, rullet ut og utredet  Nå skal utvikle/drifte nye felles tjenestetilbud og spisse fokus mot sentrale utfordringer  «Sette» organisasjonen Sikre tettere samhandling mellom hovedprosjekt og underprosjekter Sikre tettere samhandling mellom de ulike underprosjekter

11 SENTRALE FOKUS i HØST forts…  Utrede kunnskapsgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter i Namdalen  Bidra aktivt til optimale samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak Blant annet gjennom å sette fokus på; oppgaver, ansvar, kompetanse, kvalitet, utstyr/teknologi og økonomi  Konkretisere de utfordringer nye lov-/forskriftsendringer gir våre kommuner og prosjektene våre  Avklare hvilke økonomiske konsekvenser omfordeling av rammetilskudd får for kommunene i Midtre Namdal

12 Hva når prosjektperioden er over??? Aktiviteter/fokus i prosjektet omhandler i stor grad tjenesteutfordringer kommunene uansett ville ha måttet forholdt seg til fremover Kommunal medfinansiering underveis i prosjektperioden letter overgang til daglig drift:  Store kommunale egenandeler som en del av prosjektets finansiering  Kommunenes samhandlingsmidler inngår i prosjektet  Kommunene setter av midler fra egen drift til utvikling av nye felles tjenester Så venter vi i spenning på statsbudsjettet og konkretiseringer av oppgaver, ansvar og økonomi fremover!!!


Laste ned ppt "Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 1 «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google