Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMHANDLINGSREFORMEN ORIENTERING BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL, OMSORG 08.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMHANDLINGSREFORMEN ORIENTERING BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL, OMSORG 08.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMHANDLINGSREFORMEN ORIENTERING BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL, OMSORG 08.11.2011

2 Utfordringene: 1.Fragmenterte tjenester 2.For lite forebygging 3.Demografisk utvikling truer økonomisk bæreevne Den nye kommunerollen? Den nye pasientrollen?

3 Hvorfor samhandlingsreformen?

4

5

6

7

8 Nytt lov- og planverk Grunnlaget for reformen Lov om folkehelsearbeid Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 8

9 Lov om folkehelsearbeid Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid – Gjennom den nye loven om folkehelsearbeid får kommunen en tydelig plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem 9

10 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven Det juridiske skillet mellom helse-, sosial- og omsorgstjenester oppheves Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak 10

11 Endringer i andre lover Også endringer i andre lover, blant annet i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven Helsepersonelloven skal gjelde for alt personell som yter tjenester etter den nye loven, det vil også si sosialtjenesten 11

12 Pasient- og brukerrettigheter Pasient- og brukerrettigheter knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester videreføres, men de samles i pasientrettighetsloven Rettighetene blir mer entydige og helhetlige for pasientene og brukerne, som ofte forholder seg til flere deltjenester i kommunen eller til tjenester både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten 12

13 Samhandlingsreformen: En retningsreform Helse- og omsorgsplanen: Et politisk dokument som skal omsettes i faglig handling Virkemidler: -Nye lover og forskrifter -Økonomiske virkemidler Kommunenes hovedutfordringer : Tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske virkemidler Kompetansebygging og rekruttering Interkommunalt samarbeide Samarbeide med helseforetak

14 Ny finansieringsmodell  Betaling for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag fra 01.01.212. Kr 4000 pr liggedøgn. Det overføres 0,56 mrd kr. fra HF-ene til kommunene. Midlene fordeles til kommunene etter objektive kriterier.  20 % medfinansiering for alle medisinske konsultasjoner/innleggelser. Gjelder alle medisinske diagnoser med unntak av operasjoner, fødsler, nyfødte barn og kostbare biologiske legemidler. Tak på ca. kr 30 000 for særlig ressurskrevende enkeltopphold. Gjelder fra 1.1.2012.  Øyeblikkelig hjelp og akuttplasser. Gradvis overføring fra 2012 – 2015 med innføring av lovhjemmel fra 2016. Tilskuddet er stipulert til kr. 4330 pr. liggedøgn Det overføres 0,26 mrd kr. fra HF-ene til kommunene i 2012. Midlene fordeles til kommunene etter objektive kriterier. 14

15 VV-HF og VV-Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken Helseforetak Fire somatiske sykehus: Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike Sykehusavdelinger innen psykisk helse på Blakstad i Asker og i Lier Distriktspsykiatriske sentre i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike (mange mindre enheter) Hallingdal sjukestugu

16 Drammensregionprosjektet er ett av seks selvstendige prosjekter i denne ”paraplyorganisasjonen”. Prosjektet har et selvstendig finansieringsgrunnlag og ansvar for utviklingsarbeidet i åtte kommuner. Vestre Viken Kommunehelsesamarbeid

17 Prosjekt Samhandlingsreformen - Drammensregionen 2012 Prosjekteiere:

18 Organisering – basert på forprosjektet

19 Utfordringsbildet…. Parallelle, og til en viss grad sammenfallende, prosesser i regionen Samarbeidskonstellasjoner – interkommunalt ”Klare seg selv” versus interkommunalt samarbeid Helseforetakets kapasitet Usikkerhet knyttet til økonomi Hvordan samle trådene og målrette innsatsen?


Laste ned ppt "SAMHANDLINGSREFORMEN ORIENTERING BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL, OMSORG 08.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google