Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.
Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer I fagseminaret påfølgende år har jeg presentert resultatene i arbeidsgruppene. Noen av utfordringene som er beskrevet har vi fulgt opp, mens noe vil være gjenstand for videre samarbeid og samhandling om felles interesser, behandlingstilbudet til våre pasienter og brukere av helsetjenester. Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

2 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 1    Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om drift av sykestuene. Se vedlegg. Hvilke erfaringer har kommunene/foretaket med de nye avtalene, spesielt punktene 3 og 4 og 5 ? Avtalene har mer oversiktlig klassifisering og gruppering Avtalene skaper klarere ansvarsfordeling og beskrivelse av kommunens og spesialisthelsetjenestens oppgaver Kriterier for sykestuebruk blir flittig brukt i sykestuene Rett beskrivelse av belegg og behov for sykestuesenger i kommunene blir større i ny avtale Overgang til elektronisk registrering, og med ICD-10 diagnoser har gått greit Erfaring med at det fortsatt er litt forskjellig koding, men i løpet av 2009 og 2010 er kvaliteten på blitt mye bedre. Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

3 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Utfordringer: Justering av avtale: - Beskrivelse av hvilke pasienter som IKKE er sykestuepasienter bør inn som underpunkt i 3.2. - Beskrivelse av sykestuepasienter bør være mer detaljert - Avtalen bør innholde spesifiserte krav til nødvendig utstyr for diagnostikk og behandling i sykestuer, inkl. hvem som er ansvarlig for utstyrsinnkjøp God kjennskap til avtalen på begge nivåer fører til mindre motsetninger mellom kriterier og praksis, blant annet ved overføring av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

4 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 2    Aktivitetsregistreringer viser at det er store variasjoner i bruk av sykestueplassene, både når det gjelder liggetid og beleggsprosent. Hvilke kriterier legges til grunn for innleggelse og overflytting mellom sykestuer og kommunalt tjenestetilbud ? Variasjoner i bruk forskjellig ut ifra kompetanse i den enkelte kommune Antall plasser er ikke justert i forhold til endring i folketall Utfordringer: Mangel på kriterier, og mangel på felles praksis fører til forskjellig registrering Litt for rigide retningslinjer i suppleringslista til avtalen, overordnet må være at sykestueplassen er et alternativ til sykehusbehandling Kompetanse/kompetanseutvikling er ett tema for gruppearbeidet i dag, og vi følger opp intensjonene i samhandlingsreformen Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

5 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 3 Hvordan videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med kroniske lidelser i det kommunale tjenestetilbud og i sykestuene ? Hva skal være Helse Finnmark sin rolle i dette ? Kommunene: Videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med KOLS, diabetes, psykiatri/rus og geriatri i kommunene Tverrfaglige team kan være et samarbeid mellom kommuner Samhandling i interkommunale grupper Rekruttering av fagpersonell - mer fagpersonell Kompetanseheving Punktene griper rett inn i intensjonene i samhandlingsreformen, en videreutvikling som allerede er påbegynt i flere kommuner som vi vil få høre mer om blant annet i morgen. Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

6 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 3 Helse Finnmark sin rolle: Tilrettelegge for hospiteringsordninger/kompetanseutvikling Flere sykestueplasser Beskrive pasientforløp Telematikkundervisning i utvalgte tema, f. eks. smittevern Avtalespesialister er en ubrukt ressurs ut mot kommunene, kan nyttes til utveksling av erfaring, veiledning m.v. Avtalespesialister er kun etablert i Alta. Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

7 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 4 Reflekter over erfaringer med bruk av telemedisin mellom sykestuer og foretak, står ressursbruken i forhold til nytteverdien ? Telematikkutstyret må fungere, og være ukomplisert å bruke for å gi en reell nytteverdi. Gode erfaringer med overflyttinger mellom medisinsk avdeling Kirkenes og kommuner i Øst-Finnmark Gode erfaringer i bruk ved overføring av kreftpasienter Videokonferanse brukt fra sykestua om enkeltpasienter Telematikk benyttes til sendinger mot UNN i forhold til dialyse, hud, psykogeriatri, kreft Utfordringer: VAKE testes hver uke, men ikke ofte brukt i reelle situasjoner Etablering av faglige nettverk Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

8 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 5 Pasienter med kreftdiagnose øker, og tilbudet om behandling i hjemkommunen vil kunne redusere belastningen for pasienten. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for at kreftpasienter får et utvidet tilbud i sykestuer og/eller i kommunehelsetjenesten? Tverrfaglig kompetanseheving innen kreftomsorg Satse på ressurssykepleiere i de kommuner som ikke har kreftsykepleiere (sykestue, sykehjem, hjemmesykepleie) Etablere palliative/lindrende senger i kommunene Etablere fagnettverk for leger og sykepleiere på tvers av nivåene i helsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen gir føringer på ønsket behandlingstilbud i kommunene Kreftsykepleiernettverk er etablert med kommuneoverlege Erik Langfeldt pådriver. Lindrende enheter etableres i flere kommuner, blant annet Nordkapp, Båtsfjord, Porsanger, Alta. Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

9 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 5 Hva skal være Helse Finnmark sin rolle i dette ? Etablere ambulante team innen kreftomsorg/lindrende behandling på begge sykehus Reise ut og ha opplæring i kommunene ved behov Etablere nettverkssamlinger mellom sykehusene og kommunene Etablere gode samarbeidsrutiner ved innleggelse og overføring av kreftpasienter mellom sykehus og kommunene Kompetanseutvikling er et av temaområdene på dagens workshop. Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

10 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 6 Rehabilitering av pasienter foregår i kommuner og i spesialisthelsetjeneste. Hvordan differensiere mellom rehabiliteringstilbud som et kommunalt ansvar, og et ansvar pålagt spesialisthelsetjenesten? Vanskelig å definere hvilke pasienter som bør rehabiliteres i hjemkommunen og ved spesialisthelsetjenesten på grunn av forskjellig tilbud og ressurser i kommunene Kommunenes tilbud er organisert svært ulikt Avhengig av hjemkommunen vil samme pasient kunne ha behov for spesialisthelsetjeneste eller kommunehelsetjeneste Ressursmangel i helseforetaket med kun 6 rehabiliteringsplasser Kommunikasjonsutfordringer, mellom foretak og kommuner, samt mellom slagenhetene og rehabiliteringsavdelingen Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

11 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 6 Hva kan bedre rehabiliteringstilbudet i kommunehelsetjenesten? Øke serverfunksjonen fra helseforetaket til kommunene (veiledning) Interkommunalt samarbeid (f.eks. kjøp av tjenester som ergoterapi, logoped, fysioterapi, etc.) Interkommunalt nettverkssamarbeid Økte ressurser Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

12 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF
Workshop Gruppe 6 Hva kan bedre tilbudet innen rehabilitering? Bedre samarbeid/samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste (dialog mellom sykehus og kommunehelsetjeneste om rehabiliteringsbehov, og tilbud for den enkelte) Tettere samarbeid mellom slagenhetene ved sykehusene, rehabiliteringsavdelingen i Kirkenes og kommunene Økt ressurser/kapasitet både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF

13 Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF


Laste ned ppt "Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google