Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar
Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar? Fagrådgiver Signegun Romedal Tromsø 12. juni 2014

2 Systematisk og kvalitetssikret ivaretakelse av barn som pårørende
BarnsBeste Systematisk og kvalitetssikret ivaretakelse av barn som pårørende Nettverk Forskernettverk, Koordinatorer for barneansvarlige i helseforetak Somatikknettverk, minoritetshelsenettverk ++ Opplæring System Informasjon

3 Mamma med hjerneslag - film

4 Bakgrunn for ivaretakelse av barn som pårørende
Foreldres sykdom og strev utgjør en risiko også for barns helse og utvikling. De fleste barn som er pårørende klarer seg bra, men noen utvikler egne problemer. Noen barn utvikler angst, depresjon, atferds - og konsentrasjonsvansker, rusproblemer og frafall fra skole og utdanning. Problemene kan vise seg i oppveksten eller oppstå i voksen alder. Viktig at barna blir sett, hørt og inkludert i det som skjer.

5 Når en i familien blir alvorlig syk
Sykdom rammer hele familien Hverdagen endres Kaotiske følelser Nye utfordringer Behov for informasjon Behov for nettverksstøtte Sykdom rammer hele familien Barna er spesielt sårbare, og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til mors, fars eller søskens sykdom. I tillegg til egen sykdom skal foreldre også ivareta barnas behov for støtte og informasjon. Hverdagen endres Barna må få informasjon om hvordan sykdom i familien påvirker deres hverdag – hvorfor innarbeidede og kjente rutiner endres. Selv de minste barna er vare for stemninger, kontakt og rutiner. Kaotiske følelser Normale reaksjoner på en unormal situasjon; sinne, skyldfølelse, skam, redsel, uro, søvnløshet, nedsatt matlyst, konsentrasjonsproblemer, isolasjon m.m. Nye utfordringer Redusert omsorgskapasitet hos foreldre over kortere eller lengre tid. Oppgavefordelingen kan endres hos begge. Viktig å være oppmerksom på den friske forelders ansvar og nye utfordringer. Behov for informasjon Barn har behov for å forstå hva som skjer med foreldrene, med familien og sin egen hverdag. Barna har behov for at hverdagslivet fungerer, at rutiner følges, at de er trygge på at de har noen stabile og trygge voksne å søke støtte hos. De har behov for forutsigbarhet i en endret livssituasjon. De har også behov for at voksne ser og er oppmerksomme når deres reaksjoner er alvorligere eller mer omfattende enn hva en kan forvente ut fra situasjonen. Barn tåler mer og er mer robuste enn hva vi voksne tror dersom de får den informasjon, anerkjennelsen og støtten de trenger i en krevende livssituasjon (Kjellevold og Bøckmann, 2010). Behov for nettverksstøtte Oppfordre foreldrene til å involvere sitt nettverk fordi barn har behov for å bli sett, hørt, ivaretatt og inkludert i det som skjer. Oppfordre til dialog med de som kjenner og ser barna i hverdagen. Helse produseres ikke i helseinstitusjoner, men der barna er!

6 Barns rettighet og helsepersonells plikt
fikk mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk sykdom/skade lovfestede rettigheter. Helsepersonell har plikt til å kartlegge om pasienten har barn under 18 år og bidra til at barna får informasjon og nødvendig oppfølging (Helsepersonelloven §10a). Barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten skal bidra til en systematisk og forpliktende tilnærming til barn som pårørende (Spesialisthelsetjenesteloven § 3- 7a). § 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging. a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger. Se IS-5/2010 p.2. s.3 Rundskriv

7 Camilla – digital fortelling

8

9 www.snakketøyet.no – www.snakketoyet.no

10 Undervisningspakker for spesialisthelsetjenesten
Innhold Tre undervisningspakker (powerpoint med notatsider) om barn som pårørende – rettet mot helsepersonell, nyansatte og studenter, barneansvarlige og behandlingsansvarlige. Hensikt Tilby et tilrettelagt og kvalitetssikret undervisningsmateriell for barneansvarlige og andre som underviser om barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten. Målgruppe Ansatte i spesialisthelsetjenesten som direkte eller indirekte møter foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Bruk Presentasjonene kan brukes som de er eller tilrettelegges for egen virksomhet. BarnsBestes elektroniske opplæringsprogram er et godt supplement til undervisningspakkene Undervisningspakkene er laget av en arbeidsgruppe i BarnsBeste bestående av Tove Bergh (Ahus), Trude Aamotsmo (OUS), Signegun Romedal (BarnsBeste) og Gunder Christophersen (BarnsBeste) Mai 2014.

11 Facebook Twitter


Laste ned ppt "Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google