Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag for barnehageeiere i Hedmark 10.april 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag for barnehageeiere i Hedmark 10.april 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag for barnehageeiere i Hedmark 10.april 2014

2

3 Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning
Rettssikkerhet Initiativ og forslag Informasjon

4 Fakta Oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater 115 ansatte
Embetet er delt inn i 6 fagavdelinger: Sosial og helse Landbruk Miljøvern Oppvekst og utdanning Kommunal og vergemål Samfunnssikkerhet og beredskap

5 Organisasjonskart

6 Barnehage – Hedmark 9 251 barn i barnehage 3 134 ansatte
1 062 styrere og pedagogiske ledere 217 barnehager 92 ikke-kommunale barnehager 18 familiebarnehager

7 Revidering av rammeplan og barnehageloven
Revidering av rammeplanen er utsatt – høring i 2015 med virkning fra 2016 Revideringen ses i sammenheng med gjennomgang av barnehageloven

8 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Forslag til revidert forskrift kommer på høring – skal gjelde fra Fylkesmannen invitere barnehageeiere og barnehagemyndighetene til samling høsten 2014

9 Utvikling av nasjonalt system for å følge med på kvaliteten i barnehagene
Utdanningsdirektoratet vil i perioden september – desember 2014 arrangere fire samlinger i landet Formål: drøfting og dialog om kvalitetsverktøy i barnehagesektoren Deltakere: kommuner, interesseorganisasjoner og ikke-kommunale barnehageeiere

10 Kompetanse

11 Kompetanse for framtidens barnehager

12 Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020

13

14 Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020
Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, jf. §§ 1, 2 og 3 i Barnehageloven.

15 Strategiens mål er å: Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen • Heve kompetansen for alle ansatte som arbeider i barnehagen • Øke statusen for arbeid i barnehage

16 Målgrupper Målgruppen for strategien er alle aktører i barnehagesektoren. Målgruppen for tiltakene i strategien er de ansatte i barnehagen.

17 Tematiske satsingsområder
pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon danning og kulturelt mangfold et godt språkmiljø for alle barn barn med særskilte behov Satsingsområdene skal gi en overordnet føring

18 System for kompetanseutvikling
Synliggjør karriereveier og utviklings-muligheter for alle grupper ansatte. Systemet skal vare fra til 2020 Tiltakene er en videreføring av eksisterende kompetanse- og rekrutteringstiltak som det er gode erfaringer med og stor etterspørsel etter.

19 Grunnskole/videregående opplæring

20 Kompetanseutviklingstiltakene som stat og fylkeskommune bevilger midler til:
Barnehagefaglig grunnkompetanse Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at alle ansatte får innføring i barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold Fylkesmannen har i samarbeid med Elverum videregående skole tilbudt kurs for denne gruppen ansatte – avsluttes april Barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak Utviklingsarbeid som foregår i den enkelte barnehage og involverer hele personalet. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles, gjerne i samarbeid med kompetansemiljøer. Fylkesmannen har fått i oppdrag å igangsette PUB-studier i 2014

21 Kompetanseutviklingstiltak forts.:
Barnehagebasert fagbrev Det er ønskelig at flest mulig assistenter i barnehage tar fagbrev Fylkesmannen samarbeider med Elverum videregående skole for å gi et slikt tilbud. Fra høsten 2014 vil dette utdanningstilbudet forsøkes gitt blant annet som nettundervisning Kompetansehevingsstudier for assistenter og fagarbeidere Studietilbud på 15 stp i regi av høgskole – og universitet. Fylkesmannen vil i samarbeid med Høgskolen i Hedmark igangsette et slik tilbud

22 Kompetanseutviklingstiltak forts.:
Fagutdanning i oppvekstfag. Yrkesrettet videreutdanning med mulighet for fordypning og spesialisering Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABLU Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for personer med annen pedagogisk utdanning Veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere Veilederutdanning Pedagogisk utviklingsarbeid for barnehagelærere i barnehagen Lederutdanning for styrere. Videreutdanningstilbud 30 stp Mastergrad og PhD

23 Hvordan etterspørres kompetanse i barnehagen?
3 minutter samsnakk med sidemann

24

25 Roller og ansvar Barnehageeier: kartlegge kompetansebehov, sette av egne midler, tilrettelegge og ha en langsiktig plan for kompetansetiltak Barnehagen: styrer har ansvar for å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet, pedagogisk leder har ansvaret for veiledning av øvrig personale Kommunen som barnehagemyndighet: har et overordnet ansvar for å sikre barna et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. For å få statlige midler skal kommunen utvikle kompetanseplaner både for kommunale og ikke-kommunale barnehager, og som ivaretar både nasjonale føringer og lokale behov.

26 Roller og ansvar Fylkesmannen: iverksette og følge opp statlige kompetanseutviklingstiltak i nær kontakt med kommunen som barnehagemyndighet, universitet/høgskoler og andre relevante fagmiljøer. Gjennom tildeling av midler påse at kommunene som myndighet ivaretar kompetansebehovene til både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Sette i gang regionale kompetanseutviklingstiltak og bidra til rekruttering av barnehagelærere

27 Kompetanseutviklingstiltak finansiert via statlige midler Tilskudd gis etter søknad fra kommuner eller interkommunale samarbeid og forutsetter: - at kommunen har en kompetanseplan som omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager - at kompetanseplanen ivaretar både nasjonale føringer og lokale behov - at lokal deltakelse og forankring i kommunale og ikke-kommunale barnehager vises i søknaden til Fylkesmannen

28 Pedagogisk materiale til bruk i barnehagens arbeid og utvikling som lærende organisasjon
• Utdanningsdirektoratets veiledere Barns trivsel – voksnes ansvar og Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat er tilgjengelig på UDIR nettside. • Nettressursen Krise og sorg, som blant annet består av film og veiledningshefte, er lagt ut UDIR nettside. • Magasinet Vetuva utgis for første gang i år av Utdanningsdirektoratet. Magasinet baserer seg på resultatene fra skandinavisk forskning på barnehager. Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Vetuva er tilgjengelig som elektronisk utgave på UDIR nettside. • Ståstedsanalyse for barnehage er under utvikling og forventes å være ferdig til bruk i august • 10 nasjonale sentrene tilbyr nettsider med støtteressurser og inspirasjon til utvikling av barnehagens innhold. Informasjon om sentrene finnes samlet på UDIR nettside under støttemeny:

29


Laste ned ppt "Fagdag for barnehageeiere i Hedmark 10.april 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google