Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærum kommune 30.januar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærum kommune 30.januar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærum kommune 30.januar 2014

2 FULLSORTIMENTSDIREKTORAT
Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke utdanningssektoren gjennom verktøy, tjenester, informasjon og andre tiltak Vi utøver statlig myndighet ved tilsyn og andre juridiske og økonomiske styringsvirkemidler Vi analyserer og vurderer tilstanden og utviklingen i utdanningssystemet, og foreslår tiltak på grunnlag av dokumentasjon

3 KD Analyse og videreformidling av informasjon om tilstand i sektor Tildelingsbrev og andre styringssignaler UDIR UDIR Samle og registrere informasjon om tilstanden i sektor Implementering av nasjonal politikk. Bruk av virkemidler. SEKTOR

4 Udir opererer langs to akser
Sektoraksen; ut mot barnehager og skoler ”Den konstitusjonelle aksen”; mot KD, regjeringen og Stortinget Stortinget Assymetri vi må være oppmerksom på, og kanskje gjøre noe med. Når følger vi linjen? Der hvor utdanningspolitikken møter forvaltningspolitikken. Del av Regjeringens og statsrådens apparat for utforming og iverksetting av utdanningspolitikken Vår legitimitet springer ut fra Stortinget som folkevalgt organ. Vi er gitt en rolle og et sett med funksjoner Under statsrådens konstitusjonelle og parlamentariske ansvar KD UDIR FM Skole / Bhg Kommuner

5 Våre omgivelser

6 FK UDF K K KD/Udir UH Veilederkorps GNIST NY GIV Ny Vurdering Reg Reg
FM FK UDF KS Verden sett fra FM-BU Reg K Reg Ny Giv K Stjernebilde….

7 For å møte forventningene til oss er direktoratet organisert slik
Lov og regelverksarbeid – herunder også tilsyn --- jur 2 og TAV Kunnskapsinnhenting – FIA, STA, Kvalitetsutvikling - bhgstaben og mange andre fordi det samrabeides så mye på tvers Tilskuddsforvaltning – FOT i Molde Kommunikasjon med sektoren -KOMM Styring av FM på bhgområdet (og skole) Husk å nevne avd for læringsmiljø på Hamar inkl rådgivingstjenesten for barnehage- og skolebygg Komm Etatsstyringsmøte

8 Tildelingsbrev til Udir for 2014 - Virksomhetsmål
Sektorens kompetanse til å løse de prioriterte utfordringene er økt Økt kvalitet i yrkesopplæringen Et godt kunnskapsgrunnlag og systemer for å vurdere og styrke kvaliteten i barnehage og i grunnopplæringen Regelverket forstås og etterleves Barn, unge og voksne med særskilte behov får et tilrettelagt tilbud til rett tid

9 Kunnskapsgrunnlaget og kvalitet i barnehagene

10 System for kvalitet i barnehagene
Formålet med systemet er å følge med på kvaliteten i barnehagesektoren og identifisere områder hvor kvaliteten kan forbedres. For nasjonalt nivå skal systemet bidra til kunnskapsbasert politikkutforming. For lokalt og regionalt nivå, det vi si for fylkesmennene, private og kommunale eiere og for barnehagene, skal systemet bidra med informasjon som kan gi grunnlag for lokalt kvalitetsutviklingsarbeid, samt som grunnlag for lokal styring og kontroll Systemet skal legge til rette for dialog og samtaler om kvalitet og kvalitetsforbedring på ulike nivå i sektoren.

11 Målgrupper for publisering av statistikk
Skoleledere/-eiere Grunnskoler og videregående opplæring Barnehagestyrere/-eiere Internt i direktoratet og fylkesmenn Fag og yrkesopplæring Mer tilgjengelig og brukervennlig statsistikk Innhente- kryptere og kontrollere – utarbeide oversikter og publisere Kunnskaps-departementet Interesse-organisasjoner Forskningsmiljøer Allmennheten

12 Publiseringsløsning- en tretrinnsprosess
Trinn 1: BASIL åpen rapportportal Trinn 2: Statistikkportalen Trinn 3: Nytt innhold og skreddersydd design i Statistikkportalen Dette er både for bruk lokalt- Men informasjonen vil også bli tilgjengelig på barnehagenivå om kort tid. Derfor er det spesielt viktig at man fyller ut BASIL-skjemaene med så stor nøyaktighet som mulig- for slik å kunne gi et riktigst mulig bilde av barnehagen.

13 Forskning og forskningsformidling

14 VETUVA - NYTT MAGASIN OM FORSKNING OG KUNNSKAP OM BARNEHAGE
Vetuva er et magasin til alle som jobber i barnehagen. Magasinet utgis av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på resultatene fra skandinavisk forskning på barnehager. Vetuva skal fremstå som et inspirerende, lærerikt og interessevekkende magasin. Vetuva inneholder 40 innholdsrike sider, dialogkort, omtale av relevante ressurser og oversikt over forskning hentet fra forskningsdatabasen Vetuva oser av overskudd, kvalitet og kunnskap. Navnet spiller på at innholdet skal være informativt og overraskende for å gi næring til refleksjoner over egen praksis. Vetuva 2014 inneholder artikler om hvordan veggene brukes i en dansk og en norsk barnehage, om kroppslige erfaringer i uterommet, om samlivsbrudd og om forskning på barns medvirkning og innflytelse. Du kan også lese om hvorfor det er viktig å være seg bevisst kjønnsroller i barnehagen, hvordan barn lærer av hverandre og hvorfor voksne i barnehagen bør bli enda mer nysgjerrig på de flerspråklige barnas kultur og språk. Vetuva sendes ut til alle barnehager i slutten av februar Magasinet blir også tilgjengelig på

15 Tildelingsbrev til Udir for 2014 - Særskilte aktiviteter i 2014
Iverksette og følge opp Kompetanse for framtidens barnehage Revidere Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Forberede implementering av revidert rammeplan Helhetlig gjennomgang av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av off.tilskudd til ikke-kommunale bhg

16

17 Systemet for kompetanseutvikling 2014-2020
Eiers ansvar Statlige tilbud Finansiering

18 Kompetansetiltak som videreføres /iverksettes 2014
Lederutdanning for styrere –nytt kull til høsten ABLU Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk PUB-studier Kompetansehevingsstudier for assistenter og fagarbeidere Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Kompetanseheving for kommunen som barnehagemyndighet Tiltak i regi av fylkesmennene og kommunene Fagbrev- praksiskandidatordningen Barnehagefaglig grunnkompetanse

19 Tematiske satsingsområder i kompetansestrategien
Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon Danning og kulturelt mangfold Et godt språkmiljø for alle barn Barn med særskilte behov

20

21 Revidering rammeplanen
rammeplangruppe referansegruppe åpen prosess – publiserer utkast underveis (nov.13 – jan.14) rammeplangruppen leverer til Udir høring vår 2014 – Udir leverer sitt forslag til KD fastsettes av KD Referansegruppe – ti personer. Høringsperiode april – mai.. 22 januar 2014: Rammeplangruppas andre utkast til revidert rammeplan publiseres 21 februar 2014: Rammeplangruppas endelige forslag til revidert rammeplan publiseres 1.januar 2015 Revidert rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsettes og iverksettes av Kunnskapsdepartementet

22 Utdanningsdirektoratet skal gi barnehagesektoren støtte og veiledning

23 Hvordan hjelpe sektoren med å realisere r.pl?
Utvikling av støtteressurser til sektoren Formidling på udir.no Etter- og videreutdanning (kompetansestrategi) God sammenheng mellom forventninger til sektoren og temaområdene i kompetansesatsingsstrategien. Et langtidsperspektiv på hva som vil være fokusområder

24 Språk i barnehagen – mye mer enn…….
Verktøy og støttemateriell: Veiledninger Ståstedsanalyser Refleksjonsverktøy Dialogkort jfr Vetuva Filmsnutter mm Hva mer trengs?

25 Utdanningsdirektoratet skal arbeide med tiltak for å støtte barnehagene i deres arbeid med språkmiljø og språkutvikling (tb-13)

26 Våre tiltak:

27 Refleksjonsverktøy Vi skal i 2013/2014:
Utvikle et refleksjonsverktøy for dokumentasjon og vurdering av den enkelte barnehages arbeid med barns språk og barnehagers språkmiljø Igangsette utprøving av refleksjonsverktøyet i utvalgte kommuner/barnehager, 1. januar 2014. Gjennomføre en følgeevaluering om bruk av refleksjonsverktøy som utgangspunkt for pedagogisk utviklingsarbeid med språk og språkmiljø (utlyst, oppdrag fra des-13 til juni-14). Rapportere til KD, 1. juli 2014.

28 Vår aller ferskeste veiledning
Sendes ut til alle barnehager Se filmen på udir.no


Laste ned ppt "Bærum kommune 30.januar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google